πλανήτης ελληνικής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ
photo credit: Carlos Porto via photopin cc του Γιάννη Φαρσάρη δημιουργού της ανοικτής βιβλιοθήκης OPENBOOK Πίσω εκεί στο μακρινό 1971, στα πρώτα βήματα του διαδικτύου, ο 24χρονος Michael Hart ξεκίνησε να ψηφιοποιεί κλασικά λογοτεχνικά έργα, ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων, δημιουργώντας το εμβληματικό Project Gutenberg. Η ιδέα του ήταν απλή: Να κάνει εύκολα προσβάσιμο σε όλον τον […]

Once upon a time, I made a special kind of demoscene production: a wedtro. Which is a kind of small demo, made as a present to some other member of the demoscene, who is getting married. This wedtro, turned out to be the buggiest piece of shit I’ve ever released, and it’s been bugging me for the past decade. Until today I decided to fix it.

Retrospective

The original release of this wedtro was during the summer of 2003, in the hayday of the “second coming of the Greek demoscene”. Our friend Cybernoid was getting married, and we (Nuclear / The Lab and Imak / Quadra) decided to make him a wedtro as a wedding present.

Imak came to my place, with his perlin noise procedural texture generation code, while pulled in my Direct3D 8.0 3D engine, that I had used for Absence a few months earlier. I also made a couple of crappy objects in 3d studio max, and we dug up an old fasttracker module by Thor/Quadra, which seemed cute and cuddly enough for the occasion.

My 3D engine code had rotted away apparently. Probably I was making half-assed changes and attempts to add new features after the release of Absence, and the wedtro effort was plagued with bugs from the start. I seem to remember that even trying to do a fade-out at some point with a blended fullscreen quad took us a long time to make it work. On top of everything else, Raoul/nlogn also dropped by, insisting to show us games on his dreamcast for some reason (Ikaruga and Rez if I remember correctly).

We didn’t manage to finish the prod before the “deadline” (wedding day), but we managed to send it to them, the day after: http://www.pouet.net/prod.php?which=10431.

Z-buffering bug

A few years later, no computer in the known universe managed to run this wedtro correctly. I first noticed the bug on an ATI card, and my first reflex was to blame their crappy drivers as usual, but it turned out that no modern graphics card was able to render it correctly.

wedtroid-before

I finally decided to look into it around 2011, and see if I can find out why it broke over the years. I had since lost the source code of the demo itself, in the NFS-symlink rm -rf fiasco of 2008, so a fix was out of the question. But I had the code of the 3D engine (or at least a version of it) still, so I could at least satisfy my curiosity.

It turns out, I had two code-paths in the high-level Object::Render code:

 if(TexUnits < 4) {
   Render2TexUnits();
 } else {
   Render4TexUnits();
 }

These calls managed the hellish fixed-function multitexturing API, to render the Objects with all their materials and textures. Render2TexUnits would be called on graphics cards with less than 4 texture units, and would use more render passes to blend all the textures correctly, while Render4TexUnits was able to render everything in just one or two passes, on capable hardware.

Problem is, when I was writing that code, I only had a Geforce2 MX, which as was typical of that era, only had 2 texture units. So, the 4-texture-unit code path was never actually tested. And it turns out, there was a lurking copy-paste bug in there, to ruin my decade.

There was a check in the begining of both these functions: if the caller requested to draw withot writing to the zbuffer, they masked zbuffer writes for the duration of the call. But while Render2TexUnits did:

 void Object::Render2TexUnits() {
   if(!rendp.ZWrite) gc->SetZWrite(false);
   ... do all the setup and drawing ...
   if(!rendp.ZWrite) gc->SetZWrite(true);
 }

In Render4TexUnits, the following copy-paste bug went unnoticed:

 void Object::Render4TexUnits() {
   if(!rendp.ZWrite) gc->SetZWrite(false);
   ... do all the setup and drawing ...
   if(!rendp.ZWrite) gc->SetZWrite(false);
 }

As soon as one object was rendered with zwrites masked, nothing from that point on could ever write to the zbuffer again. So when the blended firework particles started being rendered, with zwrites disabled, in the wedtro, the cake and everything else from that point on became messed up…

Fixing it the hard way

Fast-forward a few years (2014), and the wedtro bug still bugs me. It’s bugging me for a decade now… so I decided to try and do something about it. Fuck the source code; I download a disassembler (IDA Pro freeware), make a copy of wedtro.exe and start digging.

My initial plan was to locate Object::Render and make the call to Render2TexUnits unconditional. But it’s kinda tricky going through vtables to find which virtual function is which (of course I had no debug symbols in the binary, which was compiled with msvc in release mode). So I started looking for the initialization code, which was simpler to locate since it referred to a lot of error strings like “Could not create Direct3D device”, etc.

As luck would have it, immediately after two successive instances of throw EngineInitException("Could not create Direct3D device"), there was a block of code pulling the relevant bits from the D3DCAPS8 structure and putting them in class variables:

 gc->WindowHandle = WindowHandle;
 gc->D3DDevice->GetRenderTarget(&gc->MainRenderTarget.ColorSurface);
 gc->D3DDevice->GetDepthStencilSurface(&gc->MainRenderTarget.DepthStencilSurface);
 gc->ContextParams = *GCParams;
 gc->ZFormat = zfmt;
 gc->AASamples = AASamples;
 gc->ColorFormat = FinalColorFormat;
 gc->MaxTextureStages = adapters[AdapterID].Capabilities.MaxSimultaneousTextures;

gc->MaxTextureStages is exactly what we needed to stay less than 4, to avoid taking the branch into Object::Render4TexUnits during drawing.

I followed the call instructions in the debugger, matching the number of arguments with the push instructions preceding them (2 pushes for 1 argument in the code, because of the hidden this pointer argument). Then I went over a rep movsd which was obviously the gc->ContextParams = *GCParams line.

I proceeded to set a breakpoint on the next instruction after that:

 mov ecx, [esp+1b0h+var_194]
 mov [ebp+42d0h], ecx


and ran the program to see if it is plausible that it’s the gc->ZFormat = zfmt line of the C++ source. I saw that it moved the value 75, which according to the D3D docs, corresponds to the D3DFMT_D24S8 enumeration, a zbuffer format!

The layout of the member variables of any class instance in memory, follow exactly the order in which they where declared in the source. GraphicsContext, according to the “3dengine.h” header file has:

 D3DFORMAT ColorFormat, ZFormat;
 int AASamples;
 int MaxTextureStages;


So, since ZFormat was stored at [ebp+42d0h], it follows that MaxTextureStages should be at offset 42d8h. Indeed a few lines later, we encounter the instructions:

 mov eax, [edx+ecx+0d0h]
 mov [ebp+42d8h], eax


Step a couple of times to reach these lines, and see what gets loaded into eax, expecting to see the value 8 for any modern graphics card, and bingo: the magic value 8 appears in eax! Manually zero-out the contents of eax and let the program continue, while praying to Odin… and victory! The beauty of a perfectly z-ordered wedding cake almost blinds me.

wedtroid_patching_full1

From that point on, everything is straightforward. Going to hex-view shows that the instruction mov eax, [edx+ecx+0d0h] corresponds to the 7 opcode bytes: 8B 84 0A D0 00 00 00. Not wanting to be buggered by complex move instructions with mod-r/m plus displacement bytes in the opcode, I decided to just replace it with xor eax,eax (setting eax to 0), which is a very simple 2-byte opcode. Going through the intel manuals, I found that xor eax,eax is encoded as: 31 C0, leaving 5 more bytes of the original instruction to be filled with NOPs (opcode 90). So I made the change with a hex editor, and the result is a fixed wedtroid executable, which everyone can enjoy :)

wedtroid-after

Feel free to download the fixed repack of wedtroid if you want to watch it (windows only unfortunately, though wine should have no difficulty running it too).


Θα γνωρίζετε ίσως ότι το Flickr είναι ένα από τα μεγαλύτερα αποθετήρια εικόνων Creative Commons σε όλο τον κόσμο, που φιλοξενεί συλλογές που συνεισφέρονται από βιβλιοθήκες, εθνικά αρχεία, ιδρύματα, μουσεία, γκαλερί, καθώς και από μεμονωμένους χρήστες. Ωστόσο, με τον τελευταίο επανασχεδιασμό του, το Flickr καθιστά  πολύ δύσκολη την αντιγραφή των εικόνων και πλέον για να αποδοθούν οι σωστές εικόνες σύμφωνα με τους όρους της άδειας χρήσης είναι σχεδόν αδύνατο.

Πριν από χρόνια, αναγνώστης του Boing Boing o Cory Dodt δημιούργησε ένα σενάριο που ονομάζεται «attributr» όπου πήρε τα δομημένα δεδομένα της άδειας σε κάθε σελίδα της εικόνας Flickr και δημιούργησε ένα απόσπασμα του κειμένου που καθορίζουν το permalink για την εικόνα, το όνομα του δημιουργού του, και την άδεια που κυκλοφόρησε μαζί με μια σύνδεση με την άδεια.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, η Yahoo επικαιροποίησε τις σελίδες Flickr για κάθε εικόνα με ένα τρόπο που αφαιρεί όλα τα δομημένα δεδομένα υπό την άδεια Creative Commons, σπάζοντας το σενάριο. Και οι χρήστες CC που προσπάθησαν να κάνουν χρήση των εικόνων Flickr διαπίστωσαν ότι η απόδοση του κείμενου  με το χέρι ήταν σχεδόν αδύνατη. Η σελίδα που χρησιμοποιεί σενάρια υποκλέπτουν το copy-to-clipboard συντομεύσεις καθώς επίσης και το broke text-selection, έτσι ώστε είναι σχεδόν αδύνατο να αντιγραφεί το όνομα της εικόνας ή το όνομα του δημιουργού του στο πρόχειρο σας εκτός κι αν βρεθεί σε πηγαίο κώδικα της σελίδας .

Οι νέες σελίδες Flickr, επίσης, δεν κάνουν χρήση των τυποποιημένων λογότυπων της άδειας CC. Τέλος, οι συνδέσεις για τη λήψη εικόνων υψηλής ανάλυσης με άδεια CC έχουν θαφτεί κάτω από αποσιωπητικά.

Ο Cory Dodt έχει αντιγράψει το Flickr σενάριό του, με την επιφύλαξη ότι τώρα είναι εξαιρετικά εύθραυστο. Ως εκ τούτου, φιλοξενείται σε github, έτσι ώστε να μπορεί να διατηρηθεί όταν (αναπόφευκτα) αυτό σπάει.

 Πηγή: boingboing.net

padlock

Τον περασμένο Δεκέμβριο, αίσθηση είχε προκληθεί από τη δημοσίευση της έρευνας του Eloi Vanderbeken (ερευνητή της εταιρίας Synacktiv Digital Security) σχετικά με την ύπαρξη backdoors σε οικιακούς DSL routers.

Συγκεκριμένα, είναι δυνατή η πρόσβαση, μέσω Διαδικτύου, με δικαιώματα διαχειριστή root σε routers των εταιριών Cisco/Linksys, Netgear και LevelOne, μεταξύ άλλων. Οι περισσότεροι κατασκευαστές έσπευσαν να κυκλοφορήσουν νέες εκδόσεις λογισμικού (firmware) που διορθώνουν το πρόβλημα.

Ο ίδιος ερευνητής δημοσίευσε νέα έρευνα στις 18/04/2014, με την οποία εξετάζει κατά πόσο έχει πραγματικά διορθωθεί το πρόβλημα. Αυτό που παρατήρησε ο κ. Vanderbeken είναι ότι η τρύπα ασφαλείας παραμένει, αλλά αυτή τη φορά είναι επιμελώς κρυμμένη και για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση πρέπει πρώτα να στείλει κάποια συγκεκριμένη φράση-κλειδί που ενεργοποιεί την επικοινωνία. Ο ερευνητής υποστηρίζει ότι το backdoor έχει τοποθετηθεί σκόπιμα στις συσκευές, και σίγουρα αποτελεί μείζον πρόβλημα ασφαλείας.

Η ανάγκη για Δίκτυα υλοποιημένα με λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Open Source Software Defined Networks — SDN) είναι, ίσως, μεγαλύτερη απο ποτέ, καθώς το Διαδικτύο αποτελεί μέρος της καθημερινότητας ολοένα και περισσότερων ανθρώπων. Για τους οικιακούς χρήστες προτείνουμε την εγκατάσταση Ανοικτού Λογισμικού στο router τους, όπως είναι το OpenWRT.

Πηγή: Ars Technica

Τώρα που κυκλοφόρησε το νέο Ubuntu/Kubuntu 14.04 Trusty Tahr με 5 χρόνια υποστήριξη υπάρχουν δεκάδες νέα features να δοκιμάσετε αλλά και πολλά πράγματα που είτε λείπουν είτε μπορούν να βελτιωθούν εγκαθιστώντας έξτρα λογισμικό από αποθετήρια. Παρακάτω δημοσιεύουμε μια πρώτη λίστα με τέτοιες βελτιώσεις/βελτιστοποιήσεις. Στόχος είναι να φτιάξουμε σταδιακά έναν πλήρη οδηγό οπότε αν έχετε κι εσείς να προτείνετε κάτι, προσθέστε το δικό σας σχόλιο.

διαβάστε περισσότερα

Όπως θα έχετε παρατηρήσει στις τελευταίες αναρτήσεις, γίνεται μια εκτενής αναφορά στις αιτήσεις στο πρόγραμμα Outreach Program for Women καθώς και το Google Summer of Code.

Στις 21 Απριλίου 2014, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των συμμετεχόντων.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την συμμετοχή της Μαρίας Μαυρίδου στο Outreach Program for Women.

Συνολικά υπήρξαν 121 αιτήσεις, 44 από τις οποίες εγκρίθηκαν για το Outreach Program for Women και 5 στο Google Summer of Code. Οι υπεύθυνες του προγράμματος φρόντισαν ώστε να ελευθερώσουν θέσεις για το OPW, στέλοντας εργασίες στην συμμετοχή του GNOME στο GSoC. Από τις 121 αιτήσεις, 6 Ελληνίδες συμμετείχαν στο GNOME και 1 ακόμα σε άλλο οργανισμό. Από τις 6 Ελληνίδες του GNOME, οι 5 αιτήθηκαν στο έργο της μετάφρασης του GNOME.

Ευχαριστούμε τις Μαρία, Εύα, Γιώτα, Αφροδίτη για τις αιτήσεις τους και την συνεισφορά τους στη μετάφραση καθώς και την Χρυσαφή για την συνεισφορά της στην ομάδα των γραφικών. Η δουλειά σας δεν πάει χαμένη. Θα υπάρξει και επόμενος γύρος OPW στα τέλη του 2014, οπότε συνεχίστε την συνεισφορά σας και η αίτησή σας θα έχει καλύτερες πιθανότητες.

Όσον αφορά για την συμμετοχή μας, ας φροντίσουμε να βοηθήσουμε την Μαρία όσο μπορούμε. Εργασία της θα είναι να μεταφράσει αλλά και να διορθώσει τυχόν λάθη σε μεταφρασμένα αρχεία που φιλοξενούνται σε χώρο του GNOME, ώστε να ολοκληρωθούν στο 100%. Τον τελευταίο μήνα υπήρξε μεγάλη προσπάθεια από όλες τις αιτούσες, οπότε εφόσον τελειώσει η εργασία νωρίτερα, ελπίζουμε να ξεκινήσουμε και ορισμένες σελίδες του wiki.

Και πάλι συγχαρητήρια και καλή αρχή.

We currently have a vacancy for a Senior JAVA Developer fluent in English, to offer his/her services as an expert who will be based in The Hague. The work will be carried out either in the company’s premises or on site at customer premises. In the context of the first assignment, the successful candidate will be integrated in the development team of the company that will closely cooperate with a major client’s IT team on site.

Your tasks:

 • Create and document a detailed design using UML, ArchiMate and other modelling techniques;
 • Identify and propose different options for implementing functionality;
 • Design of software components using Java and create unit and integration tests for software components;
 • Translate the non-functional requirements into technical designs and implement the designs for software components;
 • Create deployment packages and scripts to deploy the software on Linux platform;
 • Perform troubleshooting on issues reported by the system administrators and work closely with the QA team in order to fix the identified and assigned defects.

Your skills:

 • University degree with minimum 8 years of experience in software development using Java;
 • Minimum of 6 years of experience with J2EE and 5 years using Spring Framework;
 • At least 1 year of experience using Continuous Integration Products (e.g. Jenking, Cruise Control, Team City), Oracle RDBMS, SQL and Red Hat Enterprise Linux or equivalent;
 • Minimum 1 year of working experience on multi developer projects using collaboration tools like code repository, work item management or defect tracker;
 • Experience with Apache CAMEL or FUSE ESB frameworks;
 • Knowledge of JMS, XML, Webservices, JDBC, Maven  and writing shell scripts for Linux is mandatory;
 • Knowledge of continuous delivery, integration methodology and knowledge of ArchiMate modeling standards will be advantageous;
 • Excellent command of English, both written and oral.

Our offer:
If you are seeking a career in an exciting and dynamic company, where you will offer your services as part of a team of a major European Institution, operating in an international, multilingual and multicultural environment where you can expect real chances to make a difference, please send us your detailed CV in English, quoting reference: (JAD/04/14), to the following e-mail address: careers@eurodyn.com.

We offer a competitive remuneration (either on contract basis or remuneration with full benefits package), based on qualifications and experience. All applications will be treated as confidential.
You may also consider all our other open vacancies by visiting the career section of our web site (www.eurodyn.com) and follow us on Twitter (@EURODYN_Careers) and LinkedIn.Κατεβάζουμε τη γραμματοσειρά GNUTypewriter
από
http://openfontlibrary.org/en/font/gnutypewriter
Ανοίγουμε το φάκελο που την κατεβάσαμε,
διπλό κλικ στο αρχείο gnutepywriter.zip
ανοίγουμε το αρχείο της γραμματοσειράς
και στα δεξιά του παράθυρου που ανοίγει πατάμε "εγκατάσταση γραμματοσειράς'
περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα
μέχρι τιο κουμπάκι να γίνει γκρίζο
σημάδι ότι έγινε η εγκατάσταση

[Open the folder where you have downloaded the font file.
Double click on the font file to open it. This opens a font viewer window.
On the right there is a button, "Install Font". Click on it.
Wait until the button turns to greyed out "Installed".]

Εικόνα
Χρησιμοποίησα το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού,
μου έβγαλε μήνυμα
"Αποτυχία λήψης πληροφοριών αποθετηρίου
Ελέγξτε τη σύνδεση στο διαδίκτυο",
ενώ ΔΕΝ υπήρχε πρόβλημα διαδικτύου,
αλλά μετά από μία ώρα
ξαναδοκίμασα
και η αναβάθμιση από 13.10 σε 14.04
έγινε κανονικά, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
Μου πήρε 20 λεπτά το κατέβασμα των 2364 νέων πακέτων λογισμικού,
90 λεπτά η εγκατάστασή τους,
& 4 λεπτά η εκκαθάριση των παρωχημένων πακέτων λογισμικού.
Μετά επανεκκίνηση
και τώρα απολαμβάνω ήδη την 14.04!

Η ομάδα του Ubuntu ανακοίνωσε την κυκλοφορία της πέμπτης έκδοσης LTS, Ubuntu 14.04 LTS για Desktop, Server, Cloud, καθώς και για κινητά και tablets.

Με την κωδική ονομασία "Trusty Tahr", η 14.04 συνεχίζει την παράδοση του Ubuntu, φέρνοντας στους υπολογιστές μας τις νεότερες και τις καλύτερες τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα, μέσα σε μία διανομή Linux υψηλής ποιότητας με ευκολία στη χρήση, με διορθωμένα bugs και νέα στοιχεία.

Μαζί με το Ubuntu 14.04 LTS, κυκλοφόρησαν επίσης και τα επίσημα παράγωγά του: Kubuntu, Edubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu GNOME, Ubuntu Studio και Ubuntu Kylin.
Περισσότερες πληροφορίες για τα παράγωγα μπορείτε να βρείτε και στο forum της κοινότητας.

Σημαντικό είναι το γεγονός πως το Ubuntu 14.04 ως έκδοση LTS θα υποστηρίζεται για 5 χρόνια (Desktop & Server), όπως επίσης και οι παράγωγες διανομές Edubuntu και Kubuntu. Τα υπόλοιπα επίσημα παράγωγα θα υποστηρίζονται για 3 χρόνια.

Για να κατεβάσετε το Ubuntu 14.04 LTS (Trusty Tahr) επιλέξτε:

Σας περιμένουμε να μας πείτε τις εμπειρίες σας από την νέα έκδοση 14.04 στο forum της κοινότητας καθώς και στο Release Party που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 27 Απριλίου στις 11:00 το πρωί στο Καφέ Ηλιοστάσιο (Θησείο).

wp39bΔιαθέσιμη είναι πλέον η Ελληνική διανομή του WordPress 3.9.

Χάρη στην προσπάθεια αρκετών μελών της Ελληνικής κοινότητας, που με την βοήθεια τους είναι έτοιμη και γρήγορα διαθέσιμη.

Μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ

 

Want to learn SELinux?
Try excellent "The SELinux Coloring Book"

http://blog.linuxgrrl.com/2014/04/16/the-selinux-coloring-book
Η ομάδα Ubuntu GNOME σας παρουσιάζει με χαρά την διάθεση της νέας έκδοσης Ubuntu GNOME 14.04 LTS.

Η Ubuntu GNOME είναι πλέον επίσημη γεύση της διανομής Ubuntu, που σας παρουσιάζει το περιβάλλον εργασίας GNOME. Αυτή είναι η πρώτη μας έκδοση Long Term Release (LTS) ή αλλιώς έκδοση μακράς υποστήριξης.

Σημειώσεις Έκδοσης

Πριν κατεβάσετε την έκδοση Ubuntu GNOME 14.04 LTS, παρακαλούμε διαβάστε τις σημειώσεις της έκδοσης:
https://wiki.ubuntu.com/TrustyTahr/ReleaseNotes/UbuntuGNOME

Λήψη Ubuntu GNOME 14.04 LTS

Υπάρχουν κάποια σημαντικά βήματα πριν την εγκατάσταση της έκδοσης Ubuntu GNOME 14.04 LTS. Παρακαλούμε δαβάστε τα προσεκτικά: Λήψη Ubuntu GNOME 14.04 LTS

Ανακοίνωση και Σημειώσεις Έκδοσης Ubuntu

Παρακαλούμε δείτε τα στον σύνδεσμο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δείτε τα κανάλια επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο mail info AT ubuntugnome ΤΕΛΕΙΑ gr

Σας ευχαριστούμε για την καλή δουλειά που κάνατε για να βγει η 14.04.
The recent bugs uncovered in TLS/SSL implementations, were received in the blogo-sphere with a quest for the perfectly secure implementations, that have no bugs. That is the modern quest for perpetual motion. Nevertheless, very few bothered by the fact that the application's only security defence line were few TLS/SSL implementations. We design software in a way that openssl or gnutls become the Maginot line of security and when they fail they fail catastrophically.

So the question that I find more interesting, is, can we live with libraries that have bugs? Can we design resilient software that will operate despite serious bugs, and will provide us with the necessary time for a fix? In other words could an application design have mitigated or neutralized the catastrophic bugs we saw? Let's see each case, separately.


Mitigating attacks expose memory (heartbleed)

The heartbleed attack allows an attacker to obtain a random portion of memory (there is a nice illustration in xkcd). In that attack all the data held within a server process are at risk, including user data and cryptographic keys. Could an attack of this scale be avoided?

One approach is to avoid putting all of our eggs in one basket; that's a long-time human practice, which is also used in software design. OpenSSH's privilege separation and isolation of private keys using smart cards or software security modules are two prominent examples. The defence in that design is that the unprivileged process memory contains only data that are related the current user's session, but no privileged information such as passwords or the server's private key. Could we have a similar design for an SSL server? We already have a similar design for a SSL VPN server, that revealing the worker processes' memory couldn't possibly reveal its private key. These designs come at a cost though; that is performance, as they need to rely on slow Inter-Process Communication (IPC) for basic functionality. Nevertheless, it is interesting to see whether we can re-use the good elements of these designs in existing servers.Few years ago in a joint effort of the Computer Security and Industrial Cryptography research group of KU Leuven, and Red Hat we produced a software security module (softhsm) for the Linux-kernel, that had the purpose of preventing a server memory leak to an adversary from revealing its private keys. Unfortunately we failed to convince the kernel developers for its usefulness. That wasn't the first attempt for such a module. A user-space security module existed already and called LSM-PKCS11. Similarly to the one we proposed, that would provide access to the private key, but the operations will be performed on an isolated process (instead of the kernel). If such a module would be in place in popular TLS/SSL servers there would be no need to regenerate the server's key. So what can we do to use such a mechanism in existing software?

The previous projects are dead since quite some time, but newer modules like opendns's softhsm are quite active. Unfortunately that's not a module that enforces any type of isolation, thus a wrapper PKCS #11 module over softhsm (or any other software HSM) that enforces process isolation between the keys and the application using it is a good starting point. GnuTLS and NSS provide support for using PKCS #11 private keys, and thus adding support for this module in apache's mod_gnutls or mod_nss would be trivial. OpenSSL would still need some support for PKCS #11 modules to use it.

Note however, that such an approach would take care of the leakage of the server's private key, but would not prevent any user data to be leaked (e.g., user passwords). That of course could be handled by a similar, or even the same module (though not over the PKCS #11 API).

So if the solution is that simple, why isn't it already deployed? Well, there is always a catch; and that catch as I mentioned before is performance. A simple PKCS #11 module that enforces process isolation would introduce overhead (due to IPC), and most certainly is going to become a bottleneck. That could be unacceptable for many high-load sites, but on the other hand that could be a good driver to optimize the IPC code paths.


Mitigating an authentication issue

The question here is what could it be done for the bugs found in GnuTLS and Apple's SSL implementation, that allowed certain certificates to always succeed authentication. That's related to a PKI failure, and in fact the same defences required to mitigate a PKI failure can be used. A PKI failure is typically a CA compromise (e.g., the Diginotar issue).

One approach is again on the same lines as above, to avoid reliance on a single authentication method. That is, use two-factor authentication. Instead of relying only on PKI, combine password (or shared-key) authentication with PKI over TLS. Unfortunately, that's not as simple as a password key exchange over TLS, since that is vulnerable to eavesdropping once the PKI is compromised. To achieve two factor authentication with TLS, one can simply negotiate a session using TLS-PSK (or SRP), and renegotiate on top of it using its certificate and PKI. That way both factors are accounted, and the compromise of any of the two factors doesn't affect the other.

Of course, the above is a quite over-engineered authentication scenario, requires significant changes to today's applications, and also imposes a significant penalty. That is a penalty in performance and network communication as twice the authentication now required twice the round-trips. However, a simpler approach is to rely on trust on first use or simply SSH authentication on top of PKI. That is, use PKI to verify new keys, but follow the SSH approach with previously known keys. That way, if the PKI verification is compromised at some point, it would affect only new sessions to unknown hosts. Moreover, for an attack to be undetected the adversary is forced to operate a man-in-the-middle attack indefinitely, or if we have been under attack, a discrepancy on the server key will be detected on the first connection to the real server.


In conclusion, it seems that we can have resilient software to bugs, no matter how serious, but that software will come at a performance penalty, and would require more conservative designs. While there are applications that mainly target performance and could not always benefit from the above ideas, there are several applications that can sacrifice few extra milliseconds of processing for a more resilient to attacks design.

Το πρόβλημα ασφαλείας Heartbleed του OpenSSL ήταν, ίσως, η είδηση που αναστάτωσε το Διαδίκτυο την προηγούμενη εβδομάδα.

Συνοπτικά, το πρόβλημα αυτό δίνει τη δυνατότητα σε κακόβουλους επισκέπτες να υποκλέπτουν «ευαίσθητα» δεδομένα, όπως κλειδιά πιστοποιητικών ασφαλείας και κωδικούς πρόσβασης, από εξυπηρετητές που χρησιμοποιούν συνδέσεις SSL.

heartbleed-logo

Παρόλο που κυκλοφόρησε έκδοση του OpenSSL που διορθώνει το πρόβλημα, για να είμαστε σίγουροι ότι τα δεδομένα μας είναι ασφαλή πρέπει να επαναδημιουργήσουμε όλα τα κλειδιά, και οι χρήστες να αλλάξουν τους κωδικούς πρόσβασης τους. Αν αναλογιστούμε ότι η πλειοψηφία των εξυπηρετητών στο Διαδίκτυο χρησιμοποιεί το OpenSSL και ότι το Heartbleed δεν αφορά μόνο web servers, αλλά οποιαδήποτε υπηρεσία χρησιμοποιεί το OpenSSL — μεταξύ άλλων, mail και VPN — μπορούμε να κατανοήσουμε τη σημασία και την έκταση του προβλήματος.

Οι προγραμματιστές του ανοικτού λειτουργικού συστήματος OpenBSD — δε σχετίζεται με το OpenSSL — υποστηρίζουν ότι το Heartbleed ήταν μόνο η αρχή, καθώς ο κώδικας του OpenSSL δεν φημίζεται για την ποιότητα του. Φυσικά, δεν έμειναν μόνο στα λόγια αλλά αποφάσισαν να κάνουν fork τον κώδικα του OpenSSL με σκοπό τη βελτίωση του και, ασφαλώς, την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον.

Το OpenBSD οδηγεί τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας υιοθετώντας προηγμένες τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων ασφαλείας πριν από όλα τα υπόλοιπα λειτουργικά, ανοικτού και κλειστού κώδικα.

Σίγουρα, αυτή η πρωτοβουλία του OpenBSD αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια του Διαδικτύου και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα.

Πηγή: Undeadly.

Η μονάδα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αναζητά προγραμματιστή με γνώσεις σε ανάπτυξη εφαρμογών web για απασχόληση σε ερευνητικό έργο στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνεργασία 2011».

Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.ntua.gr/announcements/jobs/uploads/2014-04-15_136842_Prosklisi.pdf

Το ΥπουρΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ HACKATHON-2_html_m1a30f878γείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διοργανώνει το “Open Public Data Hackathon”, καλώντας επιστήμονες, ερευνητές, επιχειρηματίες, δημοσίους υπαλλήλους, φοιτητές, μαθητές, να συμμετάσχουν για πρώτη φορά σε διαγωνιστική διαδικασία αξιοποίησης δημόσιων δεδομένων. Το Σαββατοκύριακο 26 – 27 Απριλίου 2014, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο θα αποτελέσει χώρο συνάντησης για όσους συμμετέχοντες ενδιαφέρονται να συνεργαστούν στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών. Η υποβολή των πρωτότυπων εφαρμογών θα γίνει έως τις 30 Απριλίου σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν ανοικτά δημόσια δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί και διατίθενται διαδικτυακά στο data.gov.gr, προκειμένου να αναπτύξουν καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας στην παραγωγή και τη μεταφορά γνώσης.

Transforming Information into Business: Αυτό είναι το μήνυμα του διαγωνισμού «Open Public Data Hackathon», που φιλοδοξεί να προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον και την ευρεία συμμετοχή των πολιτών, στη βάση της καινοτομίας και τη δημιουργικότητας με την αξιοποίηση των ανοικτών δημόσιων δεδομένων. Πρόκειται για ένα ανοιχτό κάλεσμα προς όλους, προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά και να στηρίξουν δράσεις και πρωτοβουλίες ενισχύουν την εξωστρέφεια, τη συνεργασία, την ανάδειξη νέων καινοτομιών.

Στόχος είναι μέσα από το “Open Public Data Hackathon” να αναπτυχθεί η καινοτομία και η δημιουργικότητα με βάση τα ανοικτά δεδομένα. Το Hackathon φιλοδοξεί να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον προγραμματιστών ανοικτού λογισμικού, μελών της ακαδημαϊκής και φοιτητικής κοινότητας, πολίτες, και επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους.

Η παρουσίαση των εφαρμογών και η ανάδειξη των νικητών, θα γίνει στις 6 Μαΐου σε ειδική εκδήλωση βράβευσης. Το έπαθλο ανέρχεται για το 1ο βραβείο: 3.000 ευρώ – 2ο: 2.000 ευρώ – 3ο: 1.000 ευρώ. Από τη διαγωνιστική διαδικασία, θα αναδειχτούν χωρίς έπαθλο οι δημόσιοι φορείς των οποίων αξιοποιήθηκαν τα περισσότερα σύνολα δεδομένων.

 Τους αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού θα τους βρείτε εδώ, τις δηλώσεις συμμετοχήςκαθώς και οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στην επίσημη ιστοσελίδα.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με την υποστήριξη και συνεργασία της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ, www.aspete.gr). Επίσης, η δράση υποστηρίζεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (www.hua.gr) και τη μη κερδοσκοπική Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού – Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ,www.ellak.gr).

Επισημαίνεται ότι 23 Απριλίου είναι η οριστική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Job description

 • Code, test and troubleshoot programs utilizing the appropriate hardware, database, and programming technology.
 • Full lifecycle application development as well as responsible for refining data and formatting final product.
 • Software analysis, code analysis, requirements analysis, software review, identification of code metrics, system risk analysis, software reliability analysis.
 • Maintain confidentiality with regard to the information being processed, stored or accessed.
 • Maintain standards compliance & implement localization or globalization of software.

Additionally a Software Developer is responsible for:

 • Working closely with analysts, designers and staff.
 • Producing detailed specifications and writing the program code.
 • Testing the product in controlled, real situations before going live.
 • Preparation of training manuals for users.

Desired Skills and Experience

 • At least 3 years of experience in Java Programming (Other languages will be considered a plus).
 • At least 2 years of commercial experience in Android SDK with at least two published application on Google Play.
 • In-depth understanding of the Android UI concepts is required, with experience in developing responsive designs.
 • Strong Object Oriented programming skills in multi-threading environment.
 • Very good knowledge of XML and JSON as well as HTTP /REST.
 • Good knowledge and hands-on experience with SQL (SQLite will be considered a plus).
 • Knowledge of design patterns, HTML5, CSS and JavaScript will be considered a plus.

SOFT SKILLS

 • Ability to investigate and analyze information and to draw conclusions.
 • Communication, interpersonal and team-working skills.

PLease apply through Linkedin

Λίγες μόλις μέρες μετά την διάθεση της διορθωτικής έκδοσης 3.8.2,  ένα νέο πρόβλημα που εμφανίστηκε, η νέα διορθωτική έκδοση 3.8.3 είναι διαθέσιμη.

Το πρόβλημα ήταν στην χρήση των προχείρων άρθρων, που δεν εμφανίζονταν. Αν κάποιοι είχαν πέσει πάνω σε αυτό το πρόβλημα, κανονικά θα πρέπει να δουν ξανά τα πρόχειρα που είχαν αποθηκεύσει.

Ήδη θα πρέπει να σας έχει εμφανιστεί η ένδειξη ότι υπάρχει νέα έκδοση και στα Αγγλικά αλλά και Ελληνικά.

Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι 16 Απριλίου έχει προγραμματιστεί η επόμενη έκδοση του WordPress 3.9

It’s only been a few months since the official public launch of Google Compute Engine (GCE) and it is already a formidable player in the cloud computing arena. A few weeks ago, Google captured a lot of media attention when it announced a massive 32 percent price drop for its Compute Engine service.

This week, we are proud to announce support for GCE in Mist.io. During the past days we finished our last round of testing, and yesterday we rolled out support through the Mist.io service and contributed our code to the mist.io open-source project.

To add a GCE backend, you’ll need to supply the Project ID, the email address and a private key for a Service Account.

image

To obtain this information, login with your Google account and select your project. Note the PROJECT ID, as this will be used as the Project ID on mist.io. If you have no projects created, you can create one.

image

On the left column select APIs & auth and then APIs. Make sure Google Compute Engine is enabled. Then on the left column select Credentials and hit Create New Client ID.

image

In the popup window select Service account and create the Client ID.

image

A private key file will be created for you to store. The key is encrypted with password ‘notasecret’. Note that you cannot retrieve the private key if you lose it and you’ll need to generate a new one.

Store the Email address, this will be the Email address used on mist.io.  

image

Finally, you must convert the private key file with the following command:

openssl pkcs12 -in GCE_private_key -passin pass:notasecret -nodes -nocerts | openssl rsa -out key.pem

where GCE_private_key is the encrypted private file you have stored on the previous step. This will produce key.pem which is the key file you’ll need for Mist.io.

For example:

user@user:/tmp/GCE$ openssl pkcs12 -in 752fade-privatekey.p12 -passin pass:notasecret -nodes -nocerts | openssl rsa -out key.pem
MAC verified OK
writing RSA key
user@user:/tmp/GCE$ cat key.pem
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
...
-----END RSA PRIVATE KEY-----

After you add the Email address and Project ID, click on Upload key and specify the path to the private key file you have produced on the last step.

image

Mist.io will try to authenticate with these credentials and if they are valid the backend will be added. You will see a list with your existing servers in GCE and will be able to create/deploy new ones.

image

Do you have machines across clouds and want to easily manage them? Sign up for Mist.io and try it for free!

Νέα ενημέρωση για την έκδοση 3.5 του Dolibarr ERP & CRM είναι διαθέσιμη.

Η έκδοση του Dolibar 3.5.2 περιλαμβάνει μόνο διορθώσεις σφαλμάτων που βρέθηκαν στην εκδοση τις 3.5. Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα σε όλους που χρησιμοποιούν την έκδοση 3.5 να προχωρήσουν στην νέα έκδοση. Όπως κάθε έκδοση συντήρησης, δεν υπάρχουν αλλαγές στη δομή και κανένα νέο χαρακτηριστικό (βλ. Διαβάστε περισσότερα για τον πλήρη κατάλογο των διορθώσεων).

Υποστηρίξτε την καμπάνια μας. ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 9-11 ΜΑΪΟΥ 2014 Το Φεστιβάλ των Κοινών αποτελεί μια πρωτοβουλία για την προώθηση της ελεύθερης γνώσης και της ομότιμης συνεργασίας για τη δημιουργία και τη διαχείριση των κοινών. Μια φιλοσοφία που έχει διαδοθεί πολύ μέσα από τις κοινότητες του ελεύθερου λογισμικού και επεκτείνεται σε πολλές πτυχές της καθημερινότητάς […]
Αυτή είναι η τελική εβδομάδα για το Trusty Tahr. Είμαστε στην τελική φάση του κύκλου ανάπτυξης.

The Final Freeze vs The Final Release
Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ του The Final Release και The Final Freeze.

Final Freeze – April 10th

Final Release – April 17th

Ο Adam Conrad εξήγησε με λεπτομέρειες στο email ανακοίνωσης The Final Freeze του κύκλου για την Trusty Tahr.

Τι σημαίνουν όλα αυτά;
Σημαίνουν ότι τα καθημερινά στιγμιότυπα της Ubuntu GNOME Trusty είναι στην κατάσταση RC.

Τι σημαίνει RC (Release Candidate);

Release Candidate

“Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που θα μας οδηγήσει στην τελική έκδοση (final release), τα στιγμιότυπα που παράγονται, χαρακτηρίζονται όλα ως release candidates.”

Τελικός γύρος δοκιμών της Ubuntu GNOME Trusty Tahr
Αυτός είναι ο τελικός γύρος και η τελική εβδομάδα δοκιμών της Ubuntu GNOME Trusty Tahr.

Η ομάδα Ubuntu GNOME QA δοκιμάζει πλέον την Ubuntu GNOME Trusty Tahr Release Candidate.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να βοηθήσετε στις δοκιμές του Ubuntu GNOME.

Λήψη και δοκιμή της Ubuntu GNOME Trusty Tahr Release Candidate.

Τρόποι επικοινωνίας με την κοινότητα.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε και στηρίζετε το Ubuntu GNOME. Χωρίς την βοήθειά σας δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο.

«Η υπηρεσία αποστολής μιας επιστολής με το ταχυδρομείο προβλέπει αποκλειστικά τη μεταφορά της. Το ταχυδρομείο δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει το περιεχόμενο ή να εξακριβώσει τα στοιχεία του αποστολέα ή του παραλήπτη. Γιατί να επιτραπεί κάτι τέτοιο στα δεδομένα μας;»

Η συνεχής επιτυχία του διαδικτύου βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις αρχές. Πρώτον, εκείνη σύμφωνα με την οποία όλα τα σημεία του διαδικτύου θα είναι δυνατό να συνδέονται με όλα τα υπόλοιπα. Δεύτερον ότι όλοι οι πάροχοι οφείλουν να προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες για την επικοινωνία και μεταφορά δεδομένων από σημείο σε σημείο. Και τρίτον ότι σε θέματα καινοτομίας δεν θα υπάρχει καμία παρακώλυση από κανέναν.

Το διαδίκτυο είναι μια πλατφόρμα καινοτομίας, ευημερίας, υποστήριξης και διάδοσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Tim Berners Lee, πατέρας του παγκοσμίου ιστού, υποστηρίζει ότι: «Το να παραμείνει ανοιχτό το Διαδίκτυο είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο, ώστε να μπορεί η Ευρώπη στο μέλλον να είναι ανταγωνιστική». Ωστόσο, η Ευρωπαία Επίτροπος για την Ψηφιακή Ατζέντα Neelie Kroes και το επιτελείο της είχαν ένα άλλο –όχι και τόσο ανοιχτό– «όραμα» για μας και το αγαπημένο μας μέσο.

Μετά από χρόνια απραξίας και μόλις λίγους μήνες πριν το τέλος της θητείας της η Neelie Kroes ανακοίνωσε μία νομοθετική πρωτοβουλία, με την οποία, μεταξύ άλλων, περιόριζε με απαράδεκτο τρόπο το ανοιχτό διαδίκτυο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σε μια απόπειρα να κάνει τη χάρη των μεγάλων πολυεθνικών της επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, με πολλές διατάξεις του προτεινόμενου Κανονισμού για την Ενιαία Τηλεπικοινωνιακή Αγορά η ομάδα της Kroes ουσιαστικά πρότεινε την κατάργηση της αρχής της δικτυακής ουδετερότητας των διαδικτυακών επικοινωνιών και έδινε το δικαίωμα στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, αντί να μεταχειρίζονται όλα τα ιντερνετικά πακέτα με τον ίδιο τρόπο, να χρεώνουν για την επιτάχυνση της μετάδοσης του διαδικτυακού περιεχομένου, καταδικάζοντας σε επιβραδυνόμενη πρόσβαση όσους δεν έχουν να πληρώσουν.

Μία ευρεία συμμαχία της κοινωνίας των πολιτών [www.savetheinternet.eu] αντιστάθηκε στην επικείμενη καταστροφή του διαδικτύου όπως το ξέρουμε. Ως αποτέλεσμα της επαγρύπνισης των Ευρωπαίων πολιτών το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε τις επικίνδυνες για τη δικτυακή ουδετερότητα διατάξεις που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τις αντικατέστησε με άλλες διατάξεις, με τις οποίες παρέχεται ένας νομοθετικός ορισμός της σχετικής τεχνολογικής αρχής και αυτή αποκτά υποχρεωτική για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ισχύ με την κάλυψη πια του νόμου. Έτσι, η προσπάθεια των τηλεπικοινωνιακών μονοπωλίων μέσω του Ευρωπαϊκού διευθυντηρίου της Κομισιόν γύρισε μπούμερανγκ υπέρ των δικαιωμάτων της βάσης όλων των Ευρωπαίων χρηστών του διαδικτύου.

Αυτή η θετική για την ελευθερία μας ψήφος δεν αποτελεί απλώς αιτία πανηγυρισμού αλλά αφορμή να αναλογιστούμε ότι η παθητική μας στάση στα πράγματα αλλάζει προς το χειρότερο τον κόσμο μας όπως τον ξέρουμε, ενώ μόνο με την επαγρύπνιση και συλλογική μας κινητοποίηση μπορούμε να προστατεύουμε και να διευρύνουμε τα δημοκρατικά και κοινωνικά μας δικαιώματα κόντρα σε ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα. Το πανευρωπαϊκό κίνημα για τις ψηφιακές ελευθερίες είναι γεγονός και οι μάχες του πρέπει να γίνουν και δικές μας μάχες.

Λίγες ερωτήσεις / απαντήσεις για το τι είναι η δικτυακή ουδετερότητα και γιατί πρέπει να αγωνιστούμε γι’ αυτήν:

Τι είναι η δικτυακή ουδετερότητα (net neutrality);

Με απλά λόγια, είναι η ιδέα ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISPs) θα μεταχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο κάθε πακέτο δεδομένων που διέρχεται των δικτύων τους.

Γιατί οι ισχυροί ISPs είναι αντίθετοι με τη δικτυακή ουδετερότητα;

Για τους ISPs η αντίθεση στη δικτυακή ουδετερότητα είναι ένα καθαρά οικονομικό ζήτημα. Χρεώνοντας περισσότερο όσους παρόχους διαδικτυακού περιεχομένου επιθυμούν την πιο γρήγορη μετάδοση των δεδομένων τους, δημιουργούν μία νέα αγορά, από την οποία στοχεύουν να αποκομίσουν υψηλότατα κέρδη.

Γιατί οι χρήστες θα πρέπει να υποστηρίξουν την δικτυακή ουδετερότητα;

Το διαδίκτυο επιτρέπει την αμφίδρομη μετάδοση δεδομένων. Έτσι, κάθε χρήστης μπορεί ταυτόχρονα να είναι τόσο πομπός όσο και δέκτης πληροφοριών. Η επιτάχυνση της μετάδοσης δεδομένων για όσους έχουν να πληρώσουν καθιστά σαφώς πιο αργή και έτσι λιγότερο ελκυστική την πρόσβαση στο περιεχόμενο των απλών χρηστών και των αδύναμων παρόχων περιεχομένου, οδηγώντας τους στη διαδικτυακή αφάνεια. Έτσι, ο δραστήριος χρήστης και ο δημιουργός επιστρέφουν πάλι στην κατάσταση του παθητικού δέκτη, που επιφύλαξαν γι’ αυτούς μέσα επικοινωνίας του παρελθόντος, όπως η τηλεόραση. Θα το επιτρέψουμε;

Υπάρχουν ζητήματα ελευθερίας που διακυβεύονται από την προσπάθεια κατάργησης της δικτυακής ουδετερότητας;

Σαφώς και υπάρχουν. Το διαδίκτυο, εκτός από το πιο εξελιγμένο μέσο ανθρώπινης επικοινωνίας, είναι και ένας ολοζώντανος δημόσιος χώρος πολυφωνίας, καινοτομίας και διασκέδασης. Μπλογκς και κοινωνικά δίκτυα επιτρέπουν τη συμμετοχή του ατόμου στον κοινωνικό διάλογο. Η δικτυακή ουδετερότητα εγγυάται το δημόσιο, ελεύθερο και κοινωνικό χαρακτήρα του διαδικτύου, διασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση όλων των μεταδιδόμενων δεδομένων και, επομένως, όλων των απόψεων, των ιδεών, των καινοτομιών και των πληροφοριών. Η θεσμική ή de facto κατάργησή της θα οδηγήσει νομοτελειακά στην εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση και καταστροφή του διαδικτύου ως δημόσιου χώρου, αφού θα μιλούν, δημιουργούν, καινοτομούν όσοι μπορούν να πληρώνουν και όλοι εμείς οι υπόλοιποι θα ακούμε. Δεν πρέπει να επιτραπεί ο έλεγχος της ελευθερίας του λόγου σε όποιουσδήποτε παρόχους, καθώς κάτι τέτοιο εύκολα θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε ακραία λογοκρισία. Εσύ θα αφήσεις το διαδίκτυο να καταντήσει σαν την τηλεόραση;

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από τον περιορισμό της δικτυακής ουδετερότητας για την καινοτομία;

Σήμερα το διαδίκτυο είναι ανοιχτό στην καινοτομία, με την έννοια ότι οποιοσδήποτε έχει μία καινούργια ιδέα μπορεί να την απευθύνει στην κοινωνία, έχοντας ίση μεταχείριση στην επικοινωνία της σε σχέση με ήδη υπάρχοντες πανίσχυρους παρόχους καινοτόμων ιδεών. Μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατομμύρια χρήστες για τη διακίνηση της πληροφορίας, τη γνώση και την εργασία αρχικά αναπτύχθηκαν με ελάχιστους πόρους και σε μέρη που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί, όπως ένα γκαράζ. Ενδεικτικά, μερικά από αυτά τα πρότζεκτς είναι: Google, Wikipedia, Skype, eBay και Twitter. Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα του κάθε ISPs να ζητά χρήματα με την απειλή της επιβράδυνσης κάθε μεταδιδόμενης πληροφορίας που περνά από τα δίκτυά του, τότε η οικονομική ισχύς των ισχυρών παρόχων περιεχομένου θα χρησιμοποιηθεί στην ίδια την αρχιτεκτονική του διαδικτύου ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στους καινοτόμους του αύριο, κλείνοντας προς όφελός τους τις αγορές διαδικτυακού περιεχομένου και στερώντας τις κοινωνίες από τη δημιουργική έκρηξη που μέχρι σήμερα έχει φέρει το ανοιχτό διαδίκτυο. Αν λοιπόν πιστεύεις στην ανθρώπινη δημιουργικότητα ως δύναμη προόδου, τότε θα πρέπει να αγωνιστείς για ένα δημόσιο, ελεύθερο και κοινωνικό διαδίκτυο.

Μετά από την αναβάθμιση των ιστότοπων με την νέα έκδοση 3.8.2, παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα την μονάδα (widget) Γρήγορο Πρόχειρο (Quick Draft).

Τα αυτόματα πρόχειρα που δημιουργούνται με το widget δεν μπαίνουν στην κατάσταση πρόχειρα. Όταν δώσουμε τίτλο και περιεχόμενο στο widget, με την αποθήκευση φαίνεται ότι χάθηκε και δεν φαίνεται πουθενά στα πρόχειρα, αν και βρίσκονται κανονικά στην βάση δεδομένων.

Πολύ πιθανό είναι ένα νέο patch 3.8.3, ίσως και μέσα στο σαββατοκύριακο. Καλό θα ήταν μέχρι να βγει κάποια διόρθωση, να μην γίνεται η χρήση του.

 

One of our highest priorities at Mist.io is to never break production. Our users depend on it to manage and monitor their servers and we depend on them. At the same time, we need to move fast with development and deliver updates as soon as possible. We want to be able to easily deploy several times per day.

A big part of Mist.io is the web interface so we use tools like Selenium, Splinter and Behave for headless web interface testing. However testing the UI is time-consuming. Having to wait 40 minutes to get a green light before merging each pull request is not very agile.

In this post we’ll describe the setup we’ve used to reduce testing time. It is based on Jenkins, Ansible and Docker and its main mission is to automate build steps and run tests in parallel and as quickly as possible.

Since execution time is essential for us, we opted to run our CI suite on one of Rackspace’s High-Performance Cloud Servers due to their fast performance and short provisioning times. In general, make sure you give your test server enough RAM and a fast disk.

image

Our first stop for our testing suite, is Jenkins. We’ve used Jenkins in other projects before and we feel comfortable with it since it is mature, widely used and provides great flexibility through its plugin system. Jenkins has very good Github integration which is another plus for us. It is quite simple to set it up so that every commit in a branch will trigger the tests.

When our needs started growing, our first thought was to add more Jenkins nodes and have multiple tests running in parallel. But there are many different environments that we want to test every commit against:

 • Test the deployment of the app in a clean environment, a fresh build.
 • Test the deployment of the app in a staging environment where you want to ensure backwards compatibility
 • Test the web interface against all supported browsers.

All these meant that testing requirements would grow over time and a testing infrastructure based solely on Jenkins would not do the job fast enough.image

Enter Docker

Docker helps you easily create lightweight, portable, self-sufficient containers from any application. It is fast, reliable and a perfect fit for our needs. The idea, is to set up Jenkins so that every pull request to a specific branch (e.g. staging) triggers a job. Jenkins then commands our testing infrastructure to spawn different docker applications simultaneously and runs the tests in parallel.

This way, we can test any environment. We just have to describe each application the same way we would’ve done manually. On the plus side, we can use pre-made images from the docker repository to jumpstart our tests.

For example we could do this:

docker pull ubuntu

And we will end up with an ubuntu image/application. We can then run the docker container by typing:

docker run -i -t ubuntu /bin/bash

And we will be in a fresh, newly created ubuntu environment.

But we don’t want to manually run docker commands after every pull request. What we need, are Dockerfiles. Dockerfiles are sets of steps that describe an image/container. We’ll use them to build our custom docker images.

Dockerfile commands are fairly simple. For example:

FROM ubuntu:latest
MAINTAINER mist.io
RUN echo "deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu precise main universe" > /etc/apt/sources.list
RUN apt-get update
RUN apt-get upgrade -y
RUN apt-get install -y build-essential git python-dev python-virtualenv
RUN apt-get install -y xterm
RUN apt-get install -y -q x11vnc xvfb
RUN apt-get install -y xfonts-100dpi xfonts-75dpi xfonts-scalable xfonts-cyrillic
RUN add-apt-repository -y ppa:mozillateam/firefox-next
RUN apt-get update
RUN apt-get install -y firefox
RUN mkdir MIST
RUN cd MIST && git clone https://github.com/mistio/mist.io
WORKDIR MIST/mist.io
RUN git pull
RUN cp settings.py.dist settings.py
RUN echo JS_BUILD = True >> settings.py
RUN echo CSS_BUILD = True >> settings.py
RUN echo SSL_VERIFY = True >> settings.py
RUN virtualenv . && ./bin/pip install --upgrade setuptools
RUN ./bin/python bootstrap.py && ./bin/buildout -N
ADD ./test_config.py src/mist/io/tests/features/
ADD ./init.sh /
ENTRYPOINT ./init.sh


FROM Chooses the base image (ubuntu/latest)

RUN Runs the following commands. First, we update the system ant then we install Xvfb, the latest firefox etc in order to run headless browser steps. Finally, we build the Mist.io app

ADD Adds files from our host machine to the docker image. In this example, we added the configuration for tests and an init.sh script. The init.sh script could be as simple as this:

#!/bin/bash
cd MIST/mist.io
git checkout $BRANCH
./bin/run_test

ENTRYPOINT This tells docker to start with ./init.sh script every time we run the image.

To build the docker image for future reuse:

docker build -t mist/iotest /path/to/Dockerfile

Now we have a test environment. If there are more tests in other branches that need to be spawned we can use it for every one of them:

docker run -e BRANCH=your_branch mist/iotest

If we had multiple test servers, we would have to build every custom image in every test server. Fortunately, docker lets you have your own private repository of docker images. You can build your custom image once, say mist/iotest, push it to the repository and run:

docker pull mist:iotest

This is a simple test scenario, but the possibilities are endless. For example, in another of our test scenarios we want to spawn a docker application with our monitor service and one with the mist web app.

The problem, is that we need every test server configured with docker and every docker image available. And we need to automate the procedure to be able to scale our test server infrastructure whenever needed.

image

Ansible to the rescue

Ansible automates deployment. It is written in Python and installation is relatively simple. It is available through most linux distro repositories, you can clone it from github or install it via pip.

Configuring ansible is also easy. All you have to do is group your servers in an ansible_hosts file and use ansible’s playbooks and roles to configure them.

For example, this is a simple ansible_hosts file:

[testservers]
testserver1 ansible_ssh_host=178.127.33.109
testserver2 ansible_ssh_host=178.253.121.93
testserver3 ansible_ssh_host=114.252.27.128

[testservers:vars]
ansible_ssh_user=mister
ansible_ssh_private_key_file=~/.ssh/testkey

We just told Ansible that we have three test servers, grouped as testservers. For each one the user is mister and the ssh key is testkey, as defined in the [testservers:vars] section.

Each test server should have docker installed and a specified docker image built and ready for use. To do that, we have to define some playbooks and roles:

- name: Install new kernel
 sudo: True
 apt:
  pkg: "{{ item }}"
  state: latest
  update-cache: yes
 with_items:
  - linux-image-generic-lts-raring
  - linux-headers-generic-lts-raring
 register: kernel_result

- name: Reboot instance if kernel has changed
 sudo: True
 command: reboot
 register: reboot_result
 when: "kernel_result|changed"

- name: Wait for instance to come online
 sudo: False
 local_action: wait_for host={{ ansible_ssh_host }} port=22 state=started
 when: "reboot_result|success"

- name: Add Docker repository key
 sudo: True
 apt_key: url="https://get.docker.io/gpg"

- name: Add Docker repository
 sudo: True
 apt_repository:
  repo: 'deb http://get.docker.io/ubuntu docker main'
  update_cache: yes

- name: Install Docker
 sudo: True
 apt: pkg=lxc-docker state=present
 notify: "Start Docker"

- name: Make dir for io docker files
 command: mkdir -p docker/iotest

- name: Copy io Dockerfiles
 template:
  src=templates/iotest/Dockerfile.j2 dest=docker/iotest/Dockerfile

- name: Copy io init scripts
 copy:
  src=templates/iotest/init.sh dest=docker/iotest/init.sh

- name: Build docker images for io
 sudo: True
 command: docker build -t mist/iotest docker/iotest

After that, we just  have to set ansible to trigger the tests and spawn these docker applications. All Jenkins has to do is catch the webhook of a new pull request and issue one command:

ansible-playbook runtests.yml

Thats it.

We have set up Jenkins to respond to Github commits and call Ansible to automatically spawn and configure our test servers, and we have optimized our testing speed by using pre-made Docker images.

Thanks to Phil Kates from Rackspace and Nick Stinemates from Docker for proof reading early versions of this.

Do you have machines across clouds and want to easily manage them? Sign up for Mist.io and try it for free!

Στον απόηχο των αποκαλύψεων του Edward Snowden για την εκτεταμένη επιτήρηση των παγκόσμιων δικτύων επικοινωνιών από την Αμερικανική NSA, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε μία χωρίς προηγούμενο απόφαση, με την οποία κηρύσσει άκυρη την Οδηγία 2006/24/ΕΕ για τη διατήρηση δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Είναι ίσως η πρώτη φορά που το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάγει την πολιτική εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των γραφειοκρατικών υπηρεσιών της Κομισιόν και του Συμβουλίου στους περιορισμούς της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που θέτει ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η εξέλιξη αυτή ήταν αναπόφευκτη και μάλιστα εκδηλώθηκε αρκετά καθυστερημένα, δεδομένου ότι εδώ και αρκετά χρόνια οι νομοθετικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διεισδύσει σε πεδία ρύθμισης, όπως η αντεγκληματική πολιτική και η δημόσια ασφάλεια, που εκφεύγουν της οικονομικής ενοποίησης και επηρεάζουν ευθέως τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών της Ευρώπης.

Ένα τέτοιο νομοθετικό μέτρο – ίσως το πιο ακραιφνές – υπήρξε και η Οδηγία 2006/24/ΕΕ, που εκδόθηκε αμέσως μετά την αντιτρομοκρατική υστερία από τις επιθέσεις στους σιδηροδρομικούς συρμούς της Μαδρίτης και σε συνθήκες έντασης του παγκοσμίου πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Σε μία τέτοια συγκυρία και παρά τις κοινωνικές αντιδράσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επιβάλλει την καθολική διατήρηση των εξωτερικών δεδομένων όλων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το σύνολο των πολιτών των κρατών – μελών της από έξι (6) μήνες έως δύο (2) έτη. Με την επίκληση ότι ήδη πολλά κράτη μέλη είχαν θεσπίσει μέτρα διατήρησης τέτοιων δεδομένων για την αντιμετώπιση κάποιας ακαθόριστης τρομοκρατικής απειλής από το εξωτερικό οι Βρυξέλλες ενοποίησαν επί τα χείρω την καθολική επιτήρηση των πολιτών στο εσωτερικό της Ευρώπης.

Με την προαναφερόμενη από 08.04.2014 κοινή απόφασή του για τις υπ’ αρ. C-293/12 και C-594/12 υποθέσεις το Δικαστήριο της ΕΕ ακύρωσε την παραπάνω Οδηγία, κρίνοντας ότι με αυτήν προσβάλλονται με δυσανάλογο τρόπο τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων για τους λόγους ότι η Οδηγία :

 • Επιβάλλει την χωρίς περιορισμούς γενική επιτήρηση όλων των μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
 • Επιβάλλει την χωρίς περιορισμούς γενική επιτήρηση όλων των χρηστών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανεξάρτητα του αν θεωρούνται ύποπτοι για αξιόποινες πράξεις ή όχι.
 • Επιβάλλει τέτοια επιτήρηση όχι μόνο για τα σοβαρά αλλά για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα.
 • Επιβάλλει τη διατήρηση των δεδομένων για υπέρμετρη και πάντως πέραν της αναγκαίας χρονική διάρκεια.
 • Δεν προβλέπει επαρκείς και κατάλληλους κανόνες για την πρόσβαση των κρατικών υπηρεσιών στα διατηρούμενα δεδομένα.
 • Δεν εξαρτά τέτοια πρόσβαση υπό την εποπτεία ανεξάρτητης διοικητικής ή δικαστικής αρχής.
 • Δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την ασφάλεια και την αποτροπή παράνομης πρόσβασης στα διατηρούμενα δεδομένα.
 • Δεν προβλέπει την διατήρηση των δεδομένων υποχρεωτικά εντός της Ένωσης.

Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών αντιδράσεων και κινητοποιήσεων ενάντια στις κοινωνίες της επιτήρησης, οι επιπτώσεις από τις οποίες προκαλούν ανησυχίες σε όλο και ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Οι αποκαλύψεις Snowden για την NSA αφαίρεσαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ το πέπλο ενός δήθεν καλού καγαθού Λεβιάθαν, που μας επιτηρεί για το καλό μας απέναντι σε ακαθόριστες απειλές, από τον οποίο δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Αντίθετα, ήγειραν σοβαρές ανησυχίες τόσο για την υπερσυσσώρευση ισχύος των κέντρων επιτήρησης πέρα από κάθε δημοκρατικό έλεγχο όσο και για τους κινδύνους, που εγκυμονούν τέτοιες πρακτικές για τις δημοκρατικές κατακτήσεις ακόμη και για τα καθεστώτα του κοινοβουλευτικού φιλελευθερισμού της Δύσης.

Η ελευθερία μας δεν προστατεύεται αποτελεσματικά από αποφάσεις δικαστηρίων και ελέγχους γραφειοκρατικών μηχανισμών, αφού σε αυτές τις θεσμικές εκδηλώσεις αποτυπώνονται απλώς και μόνο συσχετισμοί δύναμης ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και τα κατεστημένα συμφέροντα. Αντιθέτως, εμείς είμαστε αυτοί που διατηρούμε και διευρύνουμε τις ελευθερίες μας με σεβασμό προς τους άλλους μόνο μέσα από τη συλλογική μας επαγρύπνιση, όπως αυτή εκδηλώνεται μέσα από τις κινητοποιήσεις και τα κινήματά μας. Το Ευρωπαϊκό κίνημα για τις ψηφιακές ελευθερίες αποτελεί τη συλλογική μας δύναμη ενάντια στην αυθαιρεσία της κρατικής / εταιρικής επιτήρησης και προς την κατεύθυνση μίας κοινωνίας της γνώσης σε συνθήκες ελευθερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Εδώ και πόσους μήνες που χρησιμοποιώ Arch Linux δεν αντιμετώπισα κάποιο θέμα με το Skype. Δούλευε καμπάνα.
Τελευταία (πιθανό μετά από αναβαθμίσεις), βλέπω το μήνυμα

Problem with Audio Playback

Όπα; Τι έγινε; Χρησιμοποίησα τις παραθυρικές λογικές. Κάνω απεγκατάσταση το Skype και σβήνω τον φάκελο, ώστε να δημιουργηθούν όλα από την αρχή. Πάλι το ίδιο αποτέλεσμα.

Και εδώ ήρθε το forum να δώσει την απάντηση. Πολύ απλά, εγκατέστησα τα παρακάτω.

sudo pacman -S lib32-libpulse lib32-alsa-plugins lib32-libpulse

Κάνω μια επανεκκίνηση και το Skype δουλεύει κανονικότατα.

Ο Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου είναι μια δομημένη αποτύπωση των διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες έχουν ως χαρακτηριστικό την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η διάθεση αυτής της πληροφορίας στους πολίτες πραγματοποιείται μέσω του δικτυακού τόπου www.politis.gov.gr, ο οποίος δημιουργήθηκε με Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.

Περιγραφή
Για τη συλλογή της πληροφορίας, η οποία είναι σχετική με τις διοικητικές διαδικασίες, δημιουργήθηκε ένα έντυπο καταγραφής του προφίλ μιας διοικητικής διαδικασίας. Το εν λόγω έντυπο περιέχει πεδία (μεταδεδομένα), τα οποία αποτελούν σημαντική πληροφορία για τους πολίτες, όπως π.χ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το νομικό πλαίσιο, το κόστος για τους πολίτες, ο χρόνος ισχύος, κ.α. Για την κάθε διαδικασία αναρτήθηκαν στο www.politis.gov.gr οι ανωτέρω πληροφορίες και τα διαθέσιμα σχετικά έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή για μεταφόρτωση. Οι διοικητικές διαδικασίες είναι ομαδοποιημένες ανά Γενική Διεύθυνση και ανά θεματική κατηγορία. Με την ολοκλήρωση του Οδηγού του Πολίτη η Περιφέρεια Ηπείρου θα παρέχει στους πολίτες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 2ου επιπέδου.
Ο εν λόγω δικτυακός τόπος, ο οποίος εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Περιφέρειας Ηπείρου για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες της Ηπείρου, θα ενημερώνεται συνεχώς τόσο με νέες διαδικασίες όσο και με όλες τις αλλαγές που προκύπτουν (διαφοροποίηση στο νομικό πλαίσιο, στα έντυπα ή κάποια άλλη αλλαγή).

Τεχνολογικά χαρακτηριστικά
Ο σχετικός δικτυακός τόπος υλοποιήθηκε με Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα διαχείρισης περιεχομένου CMS Joomla έκδ. 3.2.3., με τη συνδρομή δωρεάν και εμπορικών components, modules και plugins, καθώς και με την ανάπτυξη custom code. Ως αποτέλεσμα το κόστος υλοποίησης ήταν πολύ χαμηλό. Ενδεικτικά κάποια πρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά του δικτυακού τόπου είναι:
• Η δυνατότητα αναζήτησης μιας συγκεκριμένης διαδικασίας με την εφαρμογή φίλτρου ανά Γενική Διεύθυνση και θεματική κατηγορία, με τη χρήση αλφαβητικού ευρετηρίου, καθώς και με τη χρήση ενός εργαλείου αναζήτησης πληκτρολογώντας λέξεις κλειδιά.
• Η γραφική αναπαράσταση της κατανομής του αριθμού των διαδικασιών και των hits των επισκεπτών ανά Γενική Διεύθυνση.
• Η αξιολόγηση, η οποία έχει ενσωματωθεί σε κάθε διαδικασία ξεχωριστά καθώς και συνολικά για όλο τον δικτυακό τόπο.
• Ο ιστότοπος υποστηρίζει φωνητική ανάγνωση του περιεχομένου για την ενίσχυση της ίσης πρόσβασης προς την πληροφόρηση.

Τα οφέλη για τους πολίτες και για την Περιφέρεια Ηπείρου
Στόχος της δημιουργίας του Οδηγού του Πολίτη είναι να προκύψουν άμεσα οφέλη για τους πολίτες. Επίσης, η μεθοδολογία υλοποίησης αποσκοπεί στο να λειτουργήσει μεσοπρόθεσμα ο Οδηγός του Πολίτη ως βάση υποδομής με στόχο την παροχή ποιοτικότερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και την βελτίωση της λειτουργίας της Περιφέρειας Ηπείρου.
Τα κύρια άμεσα οφέλη για τους πολίτες είναι:
• Η άμεση και ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση για όλους τους πολίτες και κυρίως για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στις μετακινήσεις (π.χ. ΑΜΕΑ, κάτοικοι δυσπρόσιτων περιοχών, κ.α.)
• Η μείωση των μετακινήσεων των πολιτών με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων καθώς και την μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος.
• Η ομογενοποίηση της εξυπηρέτησης των πολιτών σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου με στόχο την προάσπιση της ισότητας μεταξύ των πολιτών.
• Η αύξηση της διαφάνειας και του αισθήματος εμπιστοσύνης προς τις δημόσιες υπηρεσίες.
• Η συμμετοχή των πολιτών στη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών καθώς έχει ενσωματωθεί η δυνατότητα επικοινωνίας με την Περιφέρεια Ηπείρου και η δυνατότητα αξιολόγησης της κάθε διοικητικής διαδικασίας.

Τα κύρια οφέλη για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι:
• Η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών από τον μεγάλο όγκο πολιτών που περιμένουν να εξυπηρετηθούν. Έτσι, επιτυγχάνεται η καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου των δημοσίων υπαλλήλων, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.
• Ο καλύτερος συντονισμός και η αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των ομολόγων υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου.
• Η καταγραφή της απαραίτητης πληροφορίας πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί μελλοντικά η μοντελοποίηση και η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, καθώς και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες 3ου, 4ου ή ακόμη και 5ου επιπέδου, στο οποίο οι χρήστες θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, θα παρακολουθούν την πορεία της διεκπεραίωσής της σε κάθε βήμα της και τελικά θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά την απάντηση
• Η εισαγωγή της Περιφέρειας Ηπείρου σε μεθοδολογίες Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Τέλος ο Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου μπορεί να λειτουργήσει και ως πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ όλων των Περιφερειών της χώρας καθώς πολλές από τις διοικητικές διαδικασίες είναι κοινές σε όλες τις Περιφέρειες.
Αρωγός σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του Οδηγού του Πολίτη στάθηκε η αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων κα. Τατιάνα Καλογιάννη, της οποίας η στήριξη ήταν καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία όλου του εγχειρήματος.
Τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την ευθύνη της υλοποίησης καθώς και τον συντονισμό της ομάδας που ορίσθηκε για την υλοποίηση του Οδηγού του Πολίτη, ανέλαβε ο Αλέξανδρος Γέροντας, προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Πρέβεζας της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου.
Την σχεδίαση και υποστήριξη του δικτυακού τόπου ανέλαβε ο Νικόλαος Ντέμος, προϊστάμενος του Τμήματος «Σχεδίαση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τον πολίτη» της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου δημιουργήθηκε αποκλειστικά από δημοσίους υπαλλήλους με τη χρήση, όπως προαναφέρθηκε, Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, με αποτέλεσμα να προκύψει ελάχιστο κόστος υλοποίησης, για την αγορά λίγων εμπορικών components, μηδενικό κόστος φιλοξενίας (hosting) αφού αξιοποιήθηκε αποθηκευτικός χώρος του Σύζευξις, καθώς και μηδενικό κόστος συντήρησης, υποστήριξης, ενημέρωσης και περαιτέρω βελτίωσης αφού, όπως προαναφέρθηκε, η ομάδα υλοποίησης αποτελείται αποκλειστικά από δημοσίους υπαλλήλους.
Το έργο αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου με τελικό στόχο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

1. Back-end Software Developer

Job description

This is a software developer position for the development of new modules, modifications and extensions for our Digital Banking solution. The successful candidate will work on the server side components of the solution and will participate both in the product development process as well as customer implementation projects.

Desired Skills and Experience

 • University degree in Computer Science,  Engineering, Mathematics or Physics
 • Excellent knowledge of software engineering principles
 • Experience in JEE application development in Websphere, Weblogic, JBoss or other JEE Application Server
 • Knowledge of RDBMS / SQL principles.
 • Experience in developing enterprise, business-critical applications is a plus
 • Prior Working Experience in the related fields is not required but will be considered a plus
 • Fluency in English

2. Front-end Software Developer

Job description

This is a software developer position for the development of new modules, modifications and extensions for our Digital Banking solution. The successful candidate will work on the web client of the product and will participate both in the product development process as well as customer implementation projects.

Desired Skills and Experience

 • University degree in Computer Science,  Engineering, Mathematics or Physics
 • Excellent knowledge of software engineering principles
 • Very good knowledge of Web technologies, i.e. HTML, CSS, Javascript
 • Experience in the single page application paradigm and any of the major Javascript MVC frameworks
 • Experience in AngularJS is a plus
 • Prior Working Experience in the related fields is not required but will be considered a plus
 • Fluency in English

3. Application Consultant

Job description

This is an application consultant position for our Digital Banking Solution. Main responsibilities include:

 • Requirements analysis
 • Functional design of product enhancements and client modifications
 • Evaluation of alternative approaches based on functionality and technology trends

Desired Skills and Experience

General Requirements:

 • University degree in Computer Science,  Engineering, Mathematics or Physics
 • Prior Working Experience in a related field is required
 • Fluency in English
 • Fluency in Spanish and Post Graduate studies are desirable

Required Skills:

 • Good knowledge of Software engineering especially in the field of web and mobile technologies
 • Good knowledge of Microsoft Office and project management tools

Mail your CV(s) quoting the profile of your choice at hr@afse.eu

Advantage FSE (www.afse.eu) is the regional business partner for Fiserv  (www.fiserv.com), the world’s leading provider of information systems and services for the Banking and Finance industry and a Fortune 500 company.

A vulnerability called Heartbleed was exposed in OpenSSL, an open source library that’s responsible for encrypting data over HTTPS for much of the web. Our infrastructure team responded immediately to the exploit and our service was secured in less than 24 hours. We have upgraded to the patched version of OpenSSL, reissued our certificates and resetted all sessions.

Mist.io is no longer vulnerable to this exploit. There is no indication that any Mist.io properties have been breached or that any of our user data has been leaked. Nevertheless, we are taking this threat very seriously and we’re monitoring the situation closely.

We strongly advise our users to change their passwords and reset their cloud providers’ API keys. Also, make sure to upgrade your servers to the latest OpenSSL version and reissue your certificates to ensure that your services are not vulnerable to the exploit.

You can read more about the bug and how to patch it on heartbleed.com

If you have any questions or concerns, please email us directly at support@mist.io

Το δεύτερο Φεστιβάλ των Κοινών αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να συναντηθούν συλλογικότητες και εγχειρήματα που δραστηριοποιούνται με βασικό άξονα την αξία του μοιράσματος και της συμμετοχικής δημιουργίας. Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες εκκίνησης και τα διαφορετικά αντικείμενα ενασχόλησης, οι δεσμοί των κοινών αξιών του μοιράσματος, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της επιδίωξης αρμονικής σχέσης των ανθρώπων με τη φύση, διαμορφώνουν τον κοινό τόπο οικοδόμησης μιας πολιτικής συμμαχίας με σκοπό την ανάδειξη και την διεύρυνση των Κοινών. Η επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας είναι σημαντική καθώς γίνονται ολοένα και πιο έντονα φανερά τα αδιέξοδα των σημερινών αντιλήψεων που περιορίζουν τον ορίζοντα της παραγωγής και αναπαραγωγής της κοινωνικής ζωής μεταξύ κράτους και αγοράς.

Τα Κοινά αποτελούν ένα πρακτικό παράδειγμα αυτο-διακυβέρνησης,  συμμετοχής και διαχείρισης πολύ διαφορετικών μεταξύ τους πόρων με τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανθρώπινες ανάγκες και το ΕΥ ΖΗΝ, χωρίς την διαμεσολάβηση των αγορών ή των κρατικών ιεραρχιών. Μέσα στο πολύπλοκο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον τα Κοινά πρέπει να βρουν τη θέση που τους αντιστοιχεί ανάμεσα στις αγορές και το κράτος: να απλωθούν σε περισσότερους τομείς της κοινωνικής ζωής, να αποκτήσουν βιώσιμες οργανωτικές και οικονομικές δομές, να αναγνωριστούν σαν ένας διακριτός κατ” ελάχιστο ισότιμος πόλος οργάνωσης της κοινωνικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο του δεύτερου Φεστιβάλ των Κοινών σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνάντηση που διοργανώνεται το Σάββατο 10 Μαίου στις 15:00-17:30, στο Ηράκλειο Κρήτης, με αντικείμενο την οικοδόμηση μιας ευρείας συμμαχίας για την διεύρυνση και την ενδυνάμωση των Κοινών.
Η συνάντηση μπορεί να κινηθεί σε δύο άξονες:

1. Την οικοδόμηση της πολιτικής συμμαχίας των κοινών

-Ποιά οργανωτικά μέτρα, κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν από κοινού οι συλλογικότητες για την προώθηση της ιδέας και των αξιών των Κοινών;

-Με ποιό τρόπο μπορούν να προωθήσουν την συνεργασία τους με άλλα κινήματα που μοιράζονται κοινές αξίες (π.χ. εργατικό κίνημα, αγροτικό κίνημα, οικολογικό κίνημα, συνεταιριστικό κίνημα);

-Ποιές πολιτικές πρωτοβουλίες μπορούν να πάρουν για να διεκδικήσουν θεσμικές μεταβολές (ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση, μεταρρύθμιση δικαίου πνευματικών δικαιωμάτων, απελευθέρωση δημοσίων πόρων, προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στα πλαίσια των Κοινών κ.α.)

2. Την προαγωγή της οικονομικής και θεσμικής βιωσιμότητας των Κοινών

-Ποιές δράσεις μπορούν να μας βοηθήσουν να αυξήσουμε ποσοτικά την οικονομία των κοινών, την κυκλοφορία των κοινών;

-Ποιες μορφές επιχειρηματικότητας είναι συμβατές με τις αξίες των κοινών;

-Ποιές πρωτοβουλίες μπορούν να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα των Κοινών σαν μια εναλλακτική που είναι συμβατή με μέρος της μικρής επιχειρηματικότητας που αποτελεί την κύρια βάση του παραγωγικού ιστού της χώρας;

-Ποιές θεσμικές μεταβολές μπορούμε να προωθήσουμε απο κοινού για την αύξηση των εισροών στα Κοινά και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται παράγοντας και αναπαράγωντας Κοινά;

Για την προέτοιμασία μιας αποτελεσματικής συνάντησης θα θέλαμε να μας καταθέσετε έστω και μια συγκεκριμένη πρόταση πανω σε κάποιο απο τα  θεματα που προαναφέρθηκαν μέχρι τα μέσα Απριλίου.

Η διαδικασία που προτείνουμε είναι να κατατεθούν ολες οι πρότασεις  να ταξινομηθούν και στη συνέχεια να κοινοποιηθούν σε ολους τους συμμετέχοντες έτσι ωστε να προετοιμασθούν για την ημερα της συνάντησης.

Η συνάντηση προτείνουμε να έχει την εξής δομή.

-Παρουσίαση της κάθε πρότασης

- Ερωτήσεις για περισσότερες διευκρινήσεις

- συζήτηση

- πιθανή συμφωνία για περαιτέρω δράση.

Οι συντονιστές:
Γιώργος Παπανικολάου
Οργανωτική ομάδα φεστιβάλ των Κοινών

EDUΗ Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση των Ανοιχτών Δεδομένων συμμετέχει με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο έργο HOMER–MED (Harmonizing Open data in the Mediterranean through better access and Reuse of public sector information).

Στόχος του έργου είναι εναρμόνιση των πολιτικών αξιοποίησης και πρόσβασης στις πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα, για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης μέσα από τη χρήση δημοσίων πληροφοριών στους τομείς:

 • του τουρισμού

 • της ενέργειας

 • της γεωργίας

 • του περιβάλλοντος και

 • του πολιτισμού.

Στο πλαίσιο του Hack4MED διοργανώνεται εκδήλωση τη Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014 και ώρα 18.00 – 20.00, στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης της Βιβλιοθήκης (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου).

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση προγραμματιστών αναφορικά με την αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για το Μαραθώνιο Προγραμματισμού (Hack4MED) που θα διεξαχθεί στις 16–17 Μαΐου 2014 στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Αντικείμενο του Hack4MED είναι προγραμματιστές που ενδιαφέρονται για τα ανοιχτά δεδομένα οι οποίοι έχοντας στη διάθεσή τους σύνολα δεδομένων (datasets) να αναπτύξουν ιδέες, διαδικτυακές εφαρμογές και τέλος προτάσεις για καινοτόμες και έξυπνες λύσεις σε καθημερινές ανάγκες.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για την καλύτερη οργάνωση του χώρου παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στη σχετική φόρμα και προτείνεται να έχουν μαζί τους φορητό υπολογιστή. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα το βρείτε εδώ

Πολλοί χρήστες ρωτάνε την ομάδα Ubuntu GNOME την ίδια ερώτηση ξανά και ξανα. Η απάντηση πάντα είναι ίδια εδώ και 5 μήνες που ξεκίνησε η δοκιμή της Trusty Tahr.

ΕΡ: Γιατί το Ubuntu GNOME 14.04 LTS στην περιέχει την έκδοση GNOME 3.12?

ΑΠ: Απλά, επειδή το Ubuntu GNOME 14.04 LTS θα είναι διαθέσιμο στις 17 Απριλίου 2014 ενώ η έκδοση GNOME 3.12 εκδόθηκε στις 26 Μαρτίου. Δείτε την ανακοίνωση για την έκδοση GNOME 3.12.

ΕΡ: Υπάρχει περίπτωση να δούμε την έκδοση GNOME 3.12 στο Ubuntu GNOME 14.04 LTS;

ΑΠ: Όχι. Επειδή στις 20 Φεβρουαρίου 2014 είχαμε την διακοπή εισροής νέων πακέτων. Εκείνη την εποχή δεν είχε εκδοθεί η GNOME 3.12.

ΕΡ: Μου αρέσει το Ubuntu GNOME και θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω με την τελευταία έκδοση του GNOME!!!

ΑΠ: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό υπάρχουν τα PPA.

ΕΡ: Με τα PPA, μπορώ να έχω την GNOME 3.12 με το Ubuntu GNOME Trusty Tahr;

ΑΠ: Μόλις θα έχουμε έτοιμα τα PPA για την GNOME 3.12, θα ανακοινωθεί πως μπορείτε να τα εισάγετε και να αναβαθμίσετε την έκδοση.

Ελπίζουμε να σας λύθηκαν όλες οι απορίες.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Ευχαριστούμε που επιλέξατε το Ubuntu GNOME.

 

Currently we are looking for

 ·      Experienced  and Senior Java developers (Java SE)

In case

 • you are a software engineer with a passion for writing software,
 • you like to take on new challenges,
 • you like to produce and discuss good, creative ideas,
 • you like to cooperate with others within a multi-national team,
 • you are flexible enough to work in a fast paced environment, according to the customer’s mentality,
 • you like to be part of a very dynamically working company,

and you cover the following set of skills:

 • University Degree in Computer Science or relevant discipline
 • Java (J2SE) programming experience of 4 to 8 years
 • JPA Java Persistence API
 • JUnit frameworks
 • Web services, JMS
 • Java GUI libraries (Swing, AWT)
 • Java Design Patterns
 • Windows, Linux user level
 • PostgreSQL database
 • Processes orientation, familiarity with software development processes
 • Fluency in English (spoken, written)

 

 • Telecommunications’ background will be considered as an asset

 

please, apply for an interview, sending your detailed CV in English, quoting reference ref: AD/04/14, to the following e-mail address: hr@softcom-int.com, not later than 15.05.2014.

We offer a competitive remuneration package based on qualification and experience, and work in a challenging multinational environment.

 

All applications will be treated as confidential.

For information regarding our company, please consult our web site: www.softcom-int.com

 

Καλησπερα,

Φανταζομαι οτι ξερε ολοι τι κανει η sudo... ναι ναι ειναι για να τρεχουμε εντολες σαν root χωρις να χρησιμοποιουμε τον λογαριασμο του root.

Ομως ποσοι απο εσας ξερετε να γραφετε ενα sudo κανονα? Ποσοι ξερετε τι σημαινει το παρακατω??? Για να δω χερια.... ελα δεν βλεπω....

%sudo ALL=ALL ALL

Ο παραπανω κανονας σημαινει οτι οσοι ειναι στο group sudo (% δηλωνει το group) να τρεχουν ολες τις εντολες σαν root δινοντας τον προσωπικο τους κωδικο οταν ζητηθει.

διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα GNOME είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι η έκδοση Ubuntu GNOME 14.04 (Trusty Tahr) θα είναι η πρώτη έκδοση με υποστήριξη μακράς διαρκείας (LTS). ΝΑΙ, καλά διαβάσατε...

[AGREED] Ubuntu GNOME is a 3 year LTS

Δείτε και το αντίστοιχο log από την συνάντηση στις 17 Μαρτίου 2014.

Πως έγινε αυτό; Η ομάδα GNOME έστειλε την αίτηση με αυτή την πρόταση. Το Τεχνικό Συμβούλιο του Ubuntu ζήτησε από την ομάδα Ubuntu GNOME να δείξει περισσότερη δέσμευση ώστε να επεκτείνει την περίοδο υποστήριξης.

Η υποστήριξη επεκτείνεται από 2 χρόνια και 3 μήνες σε 3 χρόνια. Η υποστήριξη θα τελειώσει όταν θα βγαίνει η έκδοση 16.04.1.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της κοινότητας Ubuntu GNOME. Δεν είμαστε μόνο μια επίσημη "γεύση" του Ubuntu αλλά έχουμε χαρακτηριστεί ως LTS.

Αυτό είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς που συντελέστηκε τους τελευταίους μήνες από την κοινότητα Ubuntu GNOME. Αν και είμαστε νέα κοινότητα, βελτιωνόμαστε με τον καιρό. Δεν είμαστε τέλειοι, κάνουμε λάθη αλλά μαθαίνουμε από αυτά και δεν τα ξανακάνουμε. Μεγαλώνουμε γρήγορα σε ποιότητα και ποσότητα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης, δεν τα παρατάμε και προχωράμε ένα βήμα παραπέρα.


Συγχαρητήρια σε όλη την κοινότητα Ubuntu GNOME (μέλη αλλά κυρίως στους απλούς χρήστες) για αυτή την επιτυχία και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Τεχνικό Συμβούλιο του Ubuntu που μας εμπιστεύθηκε. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές που βοήθησαν και ακόμα βοηθούν.

Μια νέα εποχή για το Ubuntu GNOME ξεκίνησε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το μέλλον. Αυτή είναι μόνο η αρχή.

Τώρα είναι η ώρα για να έρθουν περισσότερα άτομα στην κοινότητα. Το Συμβούλιο του Ubuntu μας έδειξε την εμπιστοσύνη τους. Πρέπει να τους αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι εμπιστοσύνης και δεσμευμένοι στην κοινότητα.

Εάν σας αρέσει το Ubuntu GNOME, βοηθήστε. Ψάχνουμε για εθελοντές. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας (αφήστε ένα σχόλιο που μπορούμε να σας βρούμε).

Προωθήστε τα νέα. Η Ubuntu GNOME 14.04 θα υποστηρίζεται για 3 χρόνια ως έκδοση LTS.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε και στηρίζετε το Ubuntu GNOME!

Έτοιμο και το τεύχος 22 του περιοδικού The MagPi.

Ξεκινάμε αυτό το μήνα με θέμα την ηλιακή ενέργεια. Οι Nathan και Nicholas μας παρουσιαζουν το καταπληκτικό τους project με θέμα ‘Reflective Solar Tracker’, ένα σύστημα που "κυνηγάει" τον ήλιο και αυξάνει την αύξηση συλλογής του ηλίου κατά 140%!

Ο Andy Baker επιστρέφει με το επιτυχημένη σειρά του για το quad-copter του. Αυτή το φορά μας δείχνει την εφαρμογή της νυχτερινής όρασης.

Καλώς ορίζουμε τον Richard Wenner στο 2ο άρθρο του στο The MagPi, όπου συνεχίζει τον οδηγό του σχετικά με την SQL που μας εξηγεί πως να εισάγετε και να προβάλετε τα δεδομένα. Ακόμα μια επιστροφή είναι του Philip Munts όπου περιγράφει τη διεπαφή του Raspberry Pi στις μηχανές LEGO®.

Τέλος, κλείνουμε με κάποια καταπληκτικά άρθρα. Ένα από αυτά είναι ο έλεγχος της πόρτας του γκαράζ από το internet.
Απλά κατεβάστε και διαβάστε ένα ακόμα καταπληκτικό τεύχος.

Κατεβάστε το ή δείτε το online.

Μπορείτε να δείτε προηγούμενο τεύχος:
Περιοδικό The MagPi 21 (Μάρτιος 2014)

CLS

PRINT «ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ»

PRINT «CREATIVE COMPUTING MORRISTOWN, NEW JERSEY»:PRINT:PRINT

REM *** Παιχνίδι μαντέματος αριθμών (bagels)

REM *** Αρχικός πηγαίος κώδικας D.Resek, P.Rowe

REM *** LAWRENCE HALL OF SCIENCE, U.C. BERKELY

REM *** Μετατροπή από vintage basic σε basic256 : Πρεκατές Αλέξανδρος , aprekates@sch.gr

DIM A1(6)

DIM A(3)

DIM B(3)

Y=0:T=255

PRINT:PRINT:PRINT

INPUT «Θέλεις να μάθεις το κανόνες (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) : «,A$

IF LEFT(A$,1)=»Ν» THEN

PRINT:PRINT «Σκέφομαι έναν τριψήφιο αριθμό . Προσπάθησε να τον μαντέψεις»

PRINT «τον αριθμό μου και θα σου δίνω στοιχεία ως εξής:»

PRINT » Πίκο – Ένα ψηφίο σωστό αλλά σε λάθος θέση.»

PRINT » Φέρμι – Ένα ψηφίο σωστό και στη σωστή θέση.»

PRINT » ΚΟΥΛΟΥΡΑ!! – Δεν βρήκες τίποτε.»

end if

B1:

FOR I=0 TO 2

B4:

A[I]=INT(10*RAND())

IF I=0 THEN GOTO B2

FOR J=0 TO I-1

IF A[I]=A[J] THEN GOTO B4

NEXT J

B2:

NEXT I

PRINT:PRINT «Εντάξει , σκέφτηκα έναν αριθμό.»

FOR I=1 TO 20

B8:

PRINT «Μαντεψιά #» ; : PRINT I

REM ο πίνακας A$ περιέχει το την είσοδο που δίνει ο χρήστης κάθε φορά που μαντεύει και η οποία έχει τη μορφή τριών χαρακτήρων. Ο Α1 περιέχει τις τιμές ASCII αυτών των χαρακτήρων και αφού γίνει ο έλεγχος στον Α1 ότι έχουμε μόνο αριθμητικούς χαρακτήρες τότε ο Β περιέχει τις αριθμητικές τιμές αυτών.

INPUT A$

IF LENGTH(A$) <> 3 THEN GOTO B3

FOR Z=0 TO 2 : A1[Z]=ASC(MID(A$,Z+1,1)):NEXT Z

FOR J=0 TO 2

IF A1[J]<48 THEN GOTO B6

IF A1[J]>57 THEN GOTO B6

B[J]=A1[J]-48

NEXT J

GOTO B7

B6:

PRINT «WHAT?»

GOTO B8

B7:

IF B[0]=B[1] THEN GOTO B9

IF B[1]=B[2] THEN GOTO B9

IF B[2]=B[0] THEN GOTO B9

C=0:D=0

FOR J=0 TO 1

IF A[J]<>B[J+1] THEN GOTO B10

C=C+1

B10:

IF A[J+1]<>B[J] THEN GOTO B11

C=C+1

B11:

NEXT J

IF A[0]<>B[2] THEN GOTO B12

C=C+1

B12:

IF A[2]<>B[0] THEN GOTO B13

C=C+1

B13:

FOR J=0 TO 2

IF A[J]<>B[J] THEN GOTO B14

D=D+1

B14:

NEXT J

IF D=3 THEN GOTO B15

IF C=0 THEN GOTO B16

FOR J=1 TO C

PRINT «Πίκο «;

NEXT J

B16:

IF D=0 THEN GOTO B17

FOR J=1 TO D

PRINT «Φέρμι «;

NEXT J

B17:

IF C+D<>0 THEN GOTO B18

PRINT «ΚΟΥΛΟΥΡΑ»;

B18:

PRINT

NEXT I

PRINT «Δεν τα κατάφερες. »

PRINT «Μάντεψες είκοσι φορές. Ο αριθμός μου ήταν ο : «; : PRINT 100*A[1]+10*A[2]+A[3]

GOTO B19

B3:

PRINT «Προσπάθησε να μαντέψεις ένας τριψήφιο αριθμό.»:GOTO B8

B9:

PRINT «Ξέχασα να σου πω ότι ο αριθμός που έχω στον ηλεκτρονικό μου εγκέφαλο δεν έχει δυο ψηφία ίδια»:GOTO B8

B15:

PRINT «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ!!!»:PRINT

Y=Y+1

B19:

INPUT «Θέλεις να ξαναπαίξεις (Ναι ή Οχι)»,A$

IF LEFT(A$,1)=»Ν» THEN GOTO B1

IF Y=0 THEN GOTO B20

PRINT:PRINT «A»; : PRINT Y ; : PRINT » πόντοι για σένα!»

B20:

PRINT «Ελπίζω να το διασκέδασες! Γειά σου.»

END

 

We currently have a vacancy for a Java Developer, fluent in English, to offer his/her services as an expert who will be based in Central London, UK. The work will be carried out on site at customer premises

Your tasks:

 • Develop solutions in Java that meet the client’s service standards;
 • Provide user-focused, stable and high performance digital quality services;
 • Understand how to turn business needs into user stories, acceptance criteria, fully tested and reviewed production level code;
 • Deliver that code in the team’s configuration management systems;
 • Estimate user story size in ongoing development work to facilitate planning for upcoming sprints and be involved in the ongoing;
 • Provide and maintain behaviour driven test scripts;
 • Install and improve quality focus in delivery teams in order to ensure product quality;
 • Work as a member of a multi-disciplinary team, as well as working with delivery teams to break technical requirements down and to identify key API requirements for integration with internal and external systems.

 

Your skills:

 • University Studies and experience in IT;
 • Professional experience in development in Java, HTML and Javascript;
 • Experience in Agile methodology;
 • Hands on experience with Dropwizard, MongoDB, Git, Jenkins, Cucumber and CSS;
 • Excellent command of English, both written and oral.

 

Our offer:

If you are seeking a career in an exciting and dynamic company, where you will offer your services as part of a team of a major public administration, operating in an international, multilingual and multicultural environment where you can expect real chances to make a difference, please send us your detailed CV in English, quoting reference: (JD/04/14), to the following e-mail address: careers@eurodyn.com.

 

We offer a competitive remuneration (either on contract basis or remuneration with full benefits package), based on qualifications and experience. All applications will be treated as confidential.

You may also consider all our other open vacancies by visiting the career section of our web site (www.eurodyn.com) and follow us on Twitter (@EURODYN_Careers) and LinkedIn.

Ο GREEKLUG σε συνεργασία με την Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινούπολης Βορείου Ελλάδος σας προσκαλούν στην εισαγωγική εκδήλωση-παρουσίαση για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.

Θα γίνουν:

1) Παρουσίαση των εννοιών του ΕΛ/ΛΑΚ
2) Επεξήγηση των αδειών χρήσης ελεύθερου λογισμικού και αδειών χρήσης Creative Commons

3) Τρόποι συνεισφοράς ιστορικών τεκμηρίων ή/και λημμάτων στην Wikipedia

Επίσης θα γίνει προβολή κάποιου βίντεο ή ταινίας για το ΕΛ/ΛΑΚ ενώ θα υπάρχει διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στη διεύθυνση της Ε.Ο.Κ.Β.Ε., στην οδό Πουλαντζάκη 19, Καλαμαριά
Κυριακή 13/04/2014 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

enosi konpoliton

When:
8 Απριλίου 2014 @ 20:00 – 21:00
Where:
P-space, Ελασσόνως 22Α, Πάτρα

firefox_logoO Vimperator είναι ενα firefox plugin που μημούμενος τη φιλοσοφία του vim, πέρα απο τα δεκάδες out of the box features που μας λύνουν τα χέρια, φέρνει τη δημιουργια πρακτικά οποιασδήποτε λειτουργικότητας μπορει κανεις να φανταστεί μερικές γραμμές javascript μακριά.

 

 

OSDC_OSvsEDUΗ Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) στο πλαίσιο των δράσεών της για την ανάδειξη και προώθηση των δράσεων ανοιχτής πρόσβασης παρουσιάζει την εκδήλωση διαλόγου με θέμα «Mια Ανοιχτή Γενιά στην Ανοικτή Διακυβέρνηση» που διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών για την ανοικτή διακυβέρνηση, τα οφέλη που προκύπτουν στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς και η συζήτηση πάνω στις προτάσεις και τις προσδοκίες των μαθητών, ώστε να αναδειχτεί και να ενισχυθεί ο ρόλος τους ως ενεργοί πολίτες.
Ο διάλογος θα ξεκινήσει με τις παρουσιάσεις των ειδικών σε θέματα «εκπαίδευσης & διαδικτύου», Άσπας Τσαμαδή (aspaonline.gr) και Μιχάλη Βαφόπουλου (vafopoulos.org), ενώ παρέμβαση θα κάνουν οι Υφυπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και  Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εύη Χριστοφιλοπούλου και Συμεών Κεδίκογλου, αντίστοιχα.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2014, στις 10:00πμ στο αμφιθέατρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – ΕΚΔΔΑ (Πειραιώς 211, Ταύρος, χάρτης), με τη συμμετοχή μαθητών της Α’ Λυκείου από σχολεία της Αττικής, ενώ μέσω τηλεδιάσκεψης θα παρέμβουν και θα θέσουν ερωτήσεις προς το πάνελ, μαθητές Α’ τάξης Λυκείου από όλες τις περιφέρειες της χώρας.

 Οι βασικοί τομείς προβληματισμού και διαλόγου αφορούν:

 • στην ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα,
 • στη συμμετοχή των νέων στη διαβούλευση δημόσιων πολιτικών, ιδιαίτερα μέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων
 •  στη βελτίωση των δημοσίων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους νέους
 • στην ελεύθερη πρόσβαση και την αξιοποίηση των ανοικτών δημόσιων δεδομένων
 • στη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας

 Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και ενημέρωσης των μαθητών, έχει ήδη αποσταλεί και παρουσιαστεί σχετικό υλικό σε όλα τα Λύκεια της χώρας, στο μάθημα Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία), ενώ παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί, στα σχολεία, σειρά ομιλιών και συζητήσεων σχετικά με την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.
Η δράση αποτελεί μέρος σειράς ενεργειών δημόσια διαβούλευσης και συνδιαμόρφωσης του διετούς Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση που θα υποβάλει επίσημα και δεσμευτικά η χώρα μας, τον Ιούνιο του 2014, στη Διεθνή Πρωτοβουλία του ΟΗΕ – Open Government Partnership.
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου (livestreaming) από τις ιστοσελίδες του ΕΚΔΔΑ (εδώ) και του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (εδώ).

KroeswithbucketΤο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με ψηφοφορία στις 03 Απριλίου 2014, καταργεί τις χρεώσεις περιαγωγής και θωρακίζει την ουδετερότητα του διαδικτύου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τις 15 Δεκεμβρίου 2015 καταργείται το, ομολογουμένως ακριβό, τέλος της περιαγωγής και πλέον οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο σε άλλες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις.

Σημαντικό βήμα για την ανεξαρτησία του διαδικτύου ήταν η επιβεβαίωση για τη διατήρηση της ουδετερότητας του δικτύου, γνωστό και ως net neutrality. Συγκεκριμένα δεν θα γίνεται διάκριση στις υπηρεσίες του διαδικτύου που χρησιμοποιούνται και δεν θα αποτρέπεται ή επιβραδύνεται η πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή υπηρεσίες. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το πλήρες φάσμα που παρέχει η σύνδεση τους στο διαδίκτυο χωρίς επεμβάσεις από τους παρόχους.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι εκκρεμεί η ψηφοφορία του Συμβουλίου των Υπουργών των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης για την επικύρωση του νομοσχεδίου, αλλά εκτιμάται ότι θα στηρίξουν την απόφαση της Ευρωκοινοβουλίου.

Πηγή: europarl.europa.eu.

Όπως όλα δείχνουν η επόμενη έκδοση του Joomla είναι σχεδόν έτοιμη. Το Joomla 3.3 Beta είναι εδώ.

Η γνωστή υπηρεσία συγχρονισμού και αποθήκευσης αρχείων της Canonical φαίνεται πως έφτασε στο τέλος της. Όπως ανακοινώθηκε το Ubuntu One θα σταματήσει τη δυνατότητα συγχρονισμού αρχείων την 1η Ιουνίου. Οι χρήστες θα μπορούν να κατεβάσουν τα αρχεία τους μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Απο οτι φαίνεται η Canonical δεν άντεξε τον ανταγωνισμό σε αυτό το πεδίο απο τα μεγαθήρια του χώρου και  σκοπεύει πλέον να συγκεντρωθεί αποκλειστικά στο Ubuntu.

διαβάστε περισσότερα

Το Ubuntu One, η υπηρεσία cloud που ήταν διαθέσιμη από το Ubuntu, θα καταργηθεί σύντομα.
Μετά από σχετική ανακοίνωση στο blog της Canonical η υπηρεσία θα κλείσει σύντομα.

Προτείνεται να αποθηκεύσετε τα αρχεία σας σε ένα ασφαλές μέρος. Η υπηρεσία θα ξεκινήσει να μην είναι διαθέσιμη από την 1η Ιουνίου 2014, ενώ θα σταματήσει να λειτουργεί εντελώς και θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα στις 31 Ιουλίου 2014.

Για απορίες, ερωτήσεις/απαντήσεις υπάρχει σχετικό θέμα στο φόρουμ της κοινότητας Ubuntu-gr.

osdc_girlscoutsΗ Σουηδία ζητά από τους gamers να συμμετάσχουν σε μια συλλογική προσπάθεια για να δημιουργηθεί μια νέα γενιά στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η νέα ιστοσελίδα Democreativity είναι ένα online εργαλείο που ενώνει την έννοια της δημοκρατίας και της δημιουργικότητας, με στόχο την προώθηση της ποικιλομορφίας και των νέων ιδεών.

Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από το Visit Sweden, το Σουηδικό Ινστιτούτο και το Business Sweden σε συνεργασία με τη βιομηχανία computer gaming της χώρας. Η ομάδα επιδιώκει διεθνή συμβολή για την ανάπτυξη παιχνιδιών με εναλλακτικές μορφές, χαρακτήρες, gameplay, πλοκές ιστορίας, ήρωες και ηρωίδες, και τρόπους για να κερδίσετε. Ο νεοσύστατος δικτυακός τόπος επιτρέπει στους ισχυρισμούς συμπεριλαμβανομένων ολοκαίνουργιες ιδέες παιχνίδι ή την προσθήκη με τις ιδέες των άλλων. Ο νεοσύστατος δικτυακός τόπος επιτρέπει υποβολές συμπεριλαμβανομένων καινούργιων game ιδεών ή προσθήκη στις ιδέες των άλλων.

Η κοινότητα παιχνιδιών και οι εμπειρογνώμονες του κλάδου ενδεχομένως θα ταξινομήσουν μέσα από τις ιδέες στην ιστοσελίδα και θα τις συνδέσουν μέσα σε μια δημιουργική σύνοψη που θα είναι διαθέσιμες σε όλους όσους θέλουν να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι. Θα πρέπει επίσης να μοιραστεί με τους φοιτητές του Πανεπιστήμιο της Σουηδίας Skövde, το οποίο θα αναλάβει την ανάπτυξη μιας σειράς από παιχνίδια, ως μέρος του προγράμματος σπουδών τους.

Καμία ιδέα δεν είναι εκκεντρική, αλλά όλες οι προτάσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τη σουηδική νομοθεσία, να σέβονται την ιδιωτική ζωή των λαών, και να μην είναι spam.

Αν το παρελθόν είναι κάποια ένδειξη, στη Σουηδία, η βιομηχανία παιχνιδιών είναι υπεύθυνη για τις διεθνείς επιτυχίες όπως Candy Crush Saga, Battlefield, και το Minecraft, έχει όλες τις προϋποθέσεις Democreativity.

Πηγή: www.thenextweb.com

Περιοδικό PCLinuxOS Απρίλιος 2014

Καλό μήνα!!!
Το προσωπικό του περιοδικού PCLinuxOS με χαρά σας παρουσιάζει το τεύχος του Απριλίου 2014. Το περιοδικό είναι προϊόν της κοινότητας PCLinuxOS, εκδίδεται από εθελοντές της κοινότητας. Υπεύθυνος του περιοδικού είναι ο Paul Arnote, και βοηθός η Meemaw. Το περιοδικό είναι υπο την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share-Alike 3.0.

Στο τεύχος Απριλίου 2014 διαβάστε:
* PCLinuxOS επαγγελματικά...
* KDenLive, Μέρος 5
* Παιχνίδια: Xonotic
* Στείλτε μήνυμα με Gmail χωρίς να ανοίξετε το Gmail
* Επιστροφή στο σχολείο με μάθημα εισαγωγής στο Linux
* Σκληρός δίσκος: Διόρθωση και συντήρηση
* Υλικό Υπολογιστών 101: Σύστημα ψύξης
* Και πολλά άλλα!

Κατεβάστε το σε PDF ή ePUΒ ή MOBI ή δείτε το ως HTML

Δείτε παλιότερα περιοδικά:
Περιοδικό PCLinuxOS Μάρτιος 2014
Περιοδικό PCLinuxOS Φεβρουάριος 2014
Περιοδικό PCLinuxOS Ιανουάριος 2014

Πολλοί είναι οι χρήστες του Linux που τους αρέσει να ομορφαίνουν την επιφάνεια εργασίας τους και στη συνέχεια να την αποθανατίζουν παίρνοντας διάφορα στιγμιότυπα και δημοσιεύντας τα στη συνέχεια στο διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν ειδικά προγράμματα αλλά ακόμα και το ίδιο το Gimp που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αυτό το ρόλο.

διαβάστε περισσότερα

We are always looking for ways to make our users’ lives simpler. We want to help increase their uptime without making them jump through hoops to create a “Mist.io friendly” setup. There is not a single right way to do things, needs vary from team to team.

Adhering to the above, Mist.io now supports setups with custom SSH usernames and ports. Furthermore, it is now possible to install the monitoring agent manually without providing Mist.io access to do it for you.

When you add your SSH key to one of your machines, Mist.io will try to connect to the standard SSH port. As of today, if the service cannot connect to your machine it will ask you to provide an alternate username and port.

image

One of the reasons Mist.io needs SSH access in the first place, is to automatically install and configure the monitoring agent. In some cases however, providing SSH access to Mist.io is not possible. That is not an issue any more. You can now choose to manually install the collectd monitoring agent.

image

The drawback is that you have to run this on every machine. Notice that ID arguments will differ so you have to get the correct command for each one. Without SSH access you will also be missing out on some nice Mist.io features, like the touch-friendly web console. Furthermore, you will not be able to automatically run a command when a server metric, eg load, memory usage etc, reaches a certain threshold.


With all these new additions it is a perfect time to give Mist.io a try! We are always happy to hear your feedback and help you solve any issues you may have, so do not hesitate to reach out to us on Twitter or at support [at] mist.io.

Sign up for a free trial and let us worry about your server load. We’ll notify you if something goes wrong.

KnowHow Informatics S.A.
Senior Java & Web Software Engineer

iKnowHow Informatics S.A. is seeking to employ an enthusiastic Senior Java & Web Software Engineer for its premises at Kifisias Avenue (Panormou – Athens).

Candidates should meet following qualifications:

 • University or Technical Institution Degree in Informatics (or equivalent)
 • Minimum of 3 years professional experience in similar position
 • Military obligations fulfilled (for male candidates)
 • Excellent knowledge of object-oriented programming
 • Excellent knowledge Java 6 SE/EE
 • Excellent knowledge of HTML / CSS / Javascript and relevant technologies
 • Experience in Java Frameworks (Spring, JBoss Seam, etc) will be considered as a plus
 • Also any experience in IBM products like IBM web forms will be considered a huge plus

The company offers:

 • Competitive remuneration package
 • Excellent career development
 • Excellent working conditions in a friendly, warm and stable professional environment
 • Constant training in edge technologies

Email you CV at jobs@iknowhow.com

Με το WordPress 3.9 Beta 3, ήδη διαθέσιμο, η τελική έκδοση είναι προ πυλών. O Andrew Nacin ανακοίνωσε με την ΒΕΤΑ έκδοση και την 16 Απριλίου 2014, ως ημέρα διαθέσης της τελικής έκδοσης.

Η έκδοση WordPress 3.9, φέρνει νέες βελτιωμένες δυνατότητες στην χρήση widgets (μονάδων), στην εγκατάσταση των θεμάτων όπως επίσης και νέες δυνατότητες με προσθήκες playlists βίντεο και ήχου.

Επιπλέον δυνατότητες στην επεξεργασία των εικόνων, και υποστήριξη HTML5 τίτλων να ταιριάζουν στις συλλογές.

Λίγο ακόμη υπομονή για την τελική έκδοση, αλλά αν είστε από τους ανυπόμονους μπορείτε να καταβάσετε την ΒΕΤΑ 3 έκδοση για να δοκιμάσετε τις νέες δυνατότητες.

Τα Creative Commons(CC) εργάζονται ενεργά για την υποστήριξη ιδρυμάτων, κυβερνήσεων, διακυβερνητικών οργανισμών και άλλους, που δημιουργούν, υιοθετούν και εφαρμόζουν ανοικτές πολιτικές. Πιστεύουμε ότι οι χρηματοδοτούμενοι πόροι από το δημόσιο θα πρέπει να είναι από πόρους με  ανοιχτές άδειες.

Για την υποστήριξη αυτών και άλλων προσπαθειών ανοικτής πρόσβασης, τα CC είναι έτοιμα να ξεκινήσουν ένα δίκτυο Ανοικτής Πολιτικής και Ινστιτούτο για  το Open Leadership.

Το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ έχει ανοίξει το δρόμο της ανοιχτής πρόσβασης, πρώτον με το Career Pathways Innovation Fund Grants Program, και ύστερα με το πρόγραμμα επιχορήγησης Community College Career Training. Τώρα υιοθετούνται οι άδειες Creative Commons Attribution (CC BY) για όλο το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε με  επιχορήγηση.

Το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητά περίπου $150 εκατομμύρια για το πρόγραμμα επιχορήγησης H-1B Ready to Work Partnership. Επίσης το ίδιο υπουργείο θα χρηματοδοτήσει περίπου 20-30 υποτροφίες. Το πρόγραμμα επιχορήγησης έχει σχεδιαστεί για να παρέχει σε μακροχρόνια ανέργους εξατομικευμένη συμβουλευτική, κατάρτιση, υποστηρικτική καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες που οδηγούν σε ταχεία απασχόληση σε σχετικά επαγγέλματα και κλάδους.

Η σχετική απόφαση βρίσκεται εδώ.

Πηγή: www.opensource.com

tl;dr version: You want contribution metrics? Project Baloo is here.

As we have seen in our previous posts, we decided to move ahead using learnings from the past. Here is how we tackled the issues identified:

 • we need to be a top line goal for people and teams
 • we need to examine really well what is out there (internally or externally to Mozilla) and investigate the possibility of re-using it.
  • We discovered that infrastructure that scales easily to handle huge amount of data (in our case contribution activities) already exists.
 • we need a clear and common language to make communications as effective as possible
  • A new team (which I am proudly part of) was formed to develop and establish this common language among other things.
 • we need to be inclusive in all our procedures as a working group, with volunteers as well as all paid staff.
 • and in true Mozilla fashion: we need to start small, test and iterate with a focus on modularity.

Enter Project Baloo

What is project Baloo?

Project Baloo, is a collaborative effort between the Business Intelligence and Data-Warehouse team and the Community Building team to create a contribution tracking system for Mozilla.

What does it look like?

Project Baloo is re-using already existing infrastructure of the BIDW team and adding some new entry-points and end-points for data import and export.

What can it do for me?

So say, you are part of a contribution area. You eagerly want to know more about your area contributions, specifically metrics around it. Having your system integrated with Baloo, will give you access to an easy way to visualize those contribution metrics (using Tableau) or even have more advanced access to data, like cross-comparing and de-duplicating contribution metrics with other areas in Mozilla using an API!

Have it crossed your mind that people might be contributing to more than one areas? Yes they do! (We expect l10n-leave-my-sumo-contributors-alone type of reactions to our data)

What can I do for it?

Start integrating your systems with Baloo! More info can be found here and we are always here to help you along the process.

People love graphs so here is one to follow:

What is next?

We are polishing the data schema and publishing the first results from the test run on SuMo. You can follow the progress in our roadmap and participate in our System and Data Meetings if you want to help (or just follow updates!)

ARDUINODAY_720x300

Το Σαββάτο 29/3/2014 είναι η Παγκόσμια Ημέρα Arduino. Φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια από την κυκλοφορία του, με παράλληλα Events σε όλο τον κόσμο.

Αν είσαι χρήστης Arduino ή απλά ενδιαφέρεσαι να μάθεις περί τίνος πρόκειται, σε περιμένουμε το Σάββατο, 29/3 στο P-Space.

Θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας φτιάχνοντας τα δικά μας Arduino (με κόστος €20-25). Στη συνέχεια, θα  παρακολουθήσουμε την ταινία Arduino Documentary, η οποία εξηγεί το Arduino και την ιστορία του.

Θα ακολουθήσει 3ωρο workshop για όσους ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν με το Arduino και να δημιουργήσουν το δικό τους project. Τέλος, θα είμαστε εδώ μέχρι το τέλος της ημέρας για να σας βοηθήσουμε σε ό,τι χρειαστείτε.

Πρόγραμμα

•12:00-16:00:  Make your own Arduino for cheap
•17:00-18:00:  Προβολή Ταινίας - Arduino Documentary
•18:00-21:00:  Arduino Workshop
•21:00-24:00:  Make your own Arduino project

6555466069_3246e8b54e_zΗ ανάγκη που προκύπτει από τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών για συχνή αξιολόγηση (διαμορφωτική ή/και αυτό – αξιολόγηση) καθώς και τα προβλήματα από τον παραδοσιακό τρόπο εξέτασης, οδηγούν στην υιοθέτηση νέων μεθόδων και λογισμικών.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε το πρόγραμμα αξιολόγησης – μάθησης Fast Quiz το οποίο είναι ελεύθερου λογισμικού και μπορείτε να το επισκεφτείτε και να το κατεβάσετε εδώ.

Στο παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε επίσης να βρείτε και αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας.

Βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και γι αυτό κάθε παρατήρησή σας θα βοηθήσει στη βελτίωσή του.

logo-01Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr ) στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση των Ανοιχτών Τεχνολογιών σας προσκαλεί στην παρουσίαση της διάσημης πλατφόρμας ανοιχτού λογισμικού Arduino που διοργανώνεται από την Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ  (GreekLUG) και πραγματοποιείται με αφορμή την επέτειο για τα 10 χρόνια του Arduino (Arduino Day 2014), το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 και ώρα 12:00 στo Εργαστήριο GNU/Linux Θεσσαλονίκης, Δημοτικό Κέντρο Πληροφορικής & Ελεύθερου Λογισμικού (Εγνατίας 96 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, χάρτης)

¨Το Arduino είναι μια υπολογιστική πλατφόρμα βασισμένη σε μια απλή μητρική πλακέτα ανοικτού κώδικα, με ενσωματωμένο μικροελεγκτή και εισόδους/εξόδους, και η οποία μπορεί να προγραμματιστεί με τη γλώσσα Wiring (ουσιαστικά πρόκειται για τη γλώσσα προγραμματισμού C++ και ένα σύνολο από βιβλιοθήκες, υλοποιημένες επίσης στην C++ ). Το Arduino μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ανεξάρτητων διαδραστικών αντικειμένων αλλά και να συνδεθεί με υπολογιστή μέσω προγραμμάτων σε Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider. Το πρόγραμμα Arduino έλαβε τιμητική μνεία στην κατηγορία Digital Communities στο Prix Ars Electronica το 2006¨. (πηγή: el.wikipedia.org)

Η θεματολογία περιλαμβάνει:

 •  Τι είναι το Arduino
 • Δυνατότητες του Arduino
 • Απαιτούμενες γνώσεις ηλεκτρονικής και προγραμματισμού
 • Προϊόντα βασισμένα στο Arduino
 • Παραδείγματα και εφαρμογές

 

Ομιλητές: Παύλος Γκαϊντατζής και Τηλέμαχος Αθανασιάδης. Η αφίσα βρίσκεται εδώ.

 

If you’re interested in Social Networks Analysis and Visualization (I’m not talking about FB/Twitter here!), check out our latest and greatest release of SocNetV, version 1.0. SocNetV (Social Networks Visualizer) is now based on Qt5/C++ framework and has new great features, such as PageRank network analysis and, of course, layouts. At the moment, there is […]