πλανήτης ελληνικής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ

Αυτή η έκθεση δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο του AI Watch, της υπηρεσίας γνώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση της ανάπτυξης, της υιοθέτησης και του αντικτύπου της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) για την Ευρώπη, η οποία δρομολογήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AI Watch, ένα ειδικό καθήκον εξετάζει τον ρόλο της ΤΝ στον δημόσιο τομέα, το οποίο αποσκοπεί στην παροχή εφαρμόσιμων κατευθυντήριων γραμμών για την προώθηση της υιοθέτησης ασφαλούς, νόμιμης, χωρίς αποκλεισμούς και αξιόπιστης ΤΝ από τις διοικήσεις του δημόσιου τομέα στην ΕΕ.

Η παρούσα έκθεση συμβάλλει στην υπάρχουσα γνώση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στον δημόσιο τομέα, μεταβαίνοντας από μια πιο θεωρητική και ανέκδοτη άποψη σε συστηματικότερη ανάλυση. Βασίζεται στην ανάλυση μιας συλλογής πρωτότυπων στοιχείων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η ΤΝ στον δημόσιο τομέα, τις επιπτώσεις, τις προκλήσεις και τους φραγμούς της.

Η έκθεση βασίζεται σε τρεις πυλώνες έρευνας: 

 • τις εθνικές στρατηγικές που δημοσιεύουν τα κράτη μέλη για την ΤΝ, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι στρατηγικές αυτές αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον δημόσιο τομέα όσον αφορά την ανάπτυξη και τη χρήση της ΤΝ· 
 • απογραφή των περιπτώσεων χρήσης ΤΝ στον δημόσιο τομέα· και 
 • μια εις βάθος εικόνα 8 περιπτώσεων χρήσης ΤΝ στον δημόσιο τομέα, όπου έχει συλλεχθεί μια ποικιλία «επιτόπιων» πληροφοριών μέσω της έρευνας περιπτώσεων.
Πυλώνας έρευνας για την τεχνητή νοημοσύνη

Η χαρτογράφηση και των 27 εθνικών στρατηγικών των κρατών μελών της ΕΕ, συν της Νορβηγίας, αποτελεί επικαιροποίηση των προηγούμενων εργασιών της Misuraca & van Noordt (2020). Συνίστατο σε βαθιά βουτιά σε κάθε στρατηγική και σύγκριση μεταξύ των πρωτοβουλιών πολιτικής για την τόνωση της ανάπτυξης και της υιοθέτησης της ΤΝ στον δημόσιο τομέα. Η έκθεση παρουσιάζει επίσης ένα ενημερωτικό δελτίο ανά χώρα (παράρτημα 1) που συνθέτει τα κύρια στοιχεία της στρατηγικής της για την ΤΝ.

στρατηγικές του συμπλέγματος ΤΝΆσκηση ομαδοποίησης σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές (Tangi et al., 2022)

Η απογραφή αποτελείται από 686 περιπτώσεις χρήσης τεχνητής νοημοσύνης που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε ορισμένες άλλες χώρες της Ευρώπης. Η συλλογή αυτή έχει ως στόχο να είναι η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός αποθετηρίου υποθέσεων τεχνητής νοημοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη διερεύνηση των κινδύνων και την παροχή στους ερευνητές και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής μιας βάσης δεδομένων υποθέσεων για την προώθηση της έρευνας και της ανταλλαγής. Ένα σύστημα ταξινόμησης σχεδιάστηκε για να περιγράφει χαρακτηριστικά και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογικές διαστάσεις της ΤΝ, τις εφαρμοζόμενες τεχνικές, το διοικητικό πλαίσιο και τη σχέση της με το πλαίσιο του ΟΟΣΑ. Οι υποθέσεις που επιλέγονται για διεξοδική ανάλυση μπορούν να υποστηρίξουν και να εμπνεύσουν άλλους δημόσιους οργανισμούς στην εφαρμογή της ΤΝ. Η βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη ως ανοικτά δεδομένα στον κατάλογο ανοικτών δεδομένων του Jrc.  Δείτε το παράρτημα ΙΙ για λεπτομερή περιγραφή των μελετών περίπτωσης.

Ο κατάλογος παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει προχωρήσει πέρα από σπάνια πειράματα και πιλότους σε ένα πλούσιο σύνολο συγκεκριμένων εφαρμογών και λύσεων που εφαρμόζονται καθημερινά για την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην ΕυρώπηΧαρτογράφηση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα στην Ευρώπη (Tangi et al., 2022).

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει άνιση και η άρση των εμποδίων στην υιοθέτηση της ΤΝ απαιτεί σημαντική εξέταση από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Η πρόοδος στον τομέα αυτό θα εξαρτηθεί από τη διασφάλιση της σωστής ισορροπίας μεταξύ της εμπειρογνωμοσύνης και της ικανότητας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, της ισχυρής συνεργασίας, της ενισχυμένης διακυβέρνησης των δεδομένων και του μετριασμού των κινδύνων.

Η έκθεση παρέχει συστάσεις πολιτικής σε οργανωτικό επίπεδο, οι οποίες θα πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικές προς εκείνες που δημοσιεύονται στην έκθεση «Οδικός δρόμος για την έγκριση της τεχνητής νοημοσύνης από τον δημόσιο τομέα» (Manzoni et al., 2022).

Εξερευνήστε τα παραρτήματα της έκθεσης:

Κατεβάστε την έκθεση εδώ

Μάθετε περισσότερα για την Τεχνητή Νοημοσύνη στον Δημόσιο Τομέα

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στον δημόσιο τομέα αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μιας ανθεκτικής Ευρώπης κατά την ψηφιακή δεκαετία. Μέσω του συντονισμένου σχεδίου για την τεχνητή νοημοσύνη (που επικαιροποιήθηκε το 2021), παρέχονται κίνητρα στα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις επενδύσεις, να ενεργούν σε στρατηγικές και προγράμματα για την ΤΝ και να ευθυγραμμίσουν την πολιτική τους για την ΤΝ, ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην Εσθονία, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξηθεί από το 2018. Μετά τις κρατικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τις προτάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υπό την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Επικοινωνιών (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ή MKM), η κυβέρνηση ενέκρινε την εθνική στρατηγική της Εσθονίας για την ΤΝ τον Ιούλιο του 2019. Με επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ, η στρατηγική στηρίζει την υιοθέτηση της ΤΝ στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης (Ε & Α) και την προσαρμογή του νομικού περιβάλλοντος στις νέες προκλήσεις που θέτει η ΤΝ.

Στην Εσθονία, το kratt χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο πήρε το όνομά του από ένα μαγικό πλάσμα στη μυθολογία της χώρας και ως μεταφορά για τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους που μπορεί να φέρει η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Για να διευκολυνθεί η επαναχρησιμοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κυβερνητικούς οργανισμούς, το MKM δημιούργησε την έννοια των kratijupid, στοιχείων τεχνητής νοημοσύνης ανοικτού κώδικα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τον Απρίλιο του 2022, η εσθονική κυβέρνηση ενέκρινε τη στρατηγική 2022-2023, η οποία περιλαμβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη του kratijupid.

Οι συνιστώσες αυτές χρησιμεύουν ως θεμέλιο για τη δημιουργία του κυβερνητικού εικονικού βοηθού της Εσθονίας: Ο Bürokratt. Σε εξέλιξη από το 2020 και με την έναρξη της πρώτης επίσημης έκδοσης το 2022, η Bürokratt στοχεύει να προσφέρει ένα «ενιαίο, ενιαίο κανάλι πρόσβασης σε δημόσιες άμεσες και ενημερωτικές υπηρεσίες», παρέχοντας στους πολίτες ευκολότερη πρόσβαση σε απλουστευμένες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Στόχος είναι να επωφεληθούν από την ευρεία χρήση των κινητών συσκευών και του διαδικτύου για την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες.

Bürokratt

Η λύση ανοιχτού κώδικα Bürokratt είναι ένας ψηφιακός βοηθός που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει ένα διαλειτουργικό δίκτυο λύσεων, επιτρέποντας στους πολίτες να εκτελούν διάφορες διαδικασίες δημόσιας υπηρεσίας μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας. Η σύλληψη του Bürokratt ακολούθησε την έκδοση προτάσεων για την προώθηση της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης από το MKM. Νομιμοποιημένη από την εθνική στρατηγική της Εσθονίας για την τεχνητή νοημοσύνη, το Bürokratt οραματίζεται ως τον τρόπο με τον οποίο «οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να λειτουργούν ψηφιακά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης (AI)».

Σχήμα 1 — Το διαλειτουργικό δίκτυο εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης της Bürokratt που διατίθεται από οποιαδήποτε συσκευή. Πηγή: E-Estonia

Τα στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης και ανοιχτού κώδικα του Bürokratt

Με την επιτυχή δοκιμή του Bürokratt το 2021 και την έναρξη της πρώτης πλήρους έκδοσης το 2022, ο στόχος του MKM είναι να ενσωματώσει περαιτέρω πρόσθετα χαρακτηριστικά. Αυτά, μεταξύ άλλων, θα βοηθήσουν στη διεξαγωγή μυριάδων δημόσιων υπηρεσιών και θα βοηθήσουν τους πολίτες μέσω φωνητικής-διαδραστικής εικονικής βοήθειας χρησιμοποιώντας διάφορες συσκευές και διαύλους επικοινωνίας. Άλλα χαρακτηριστικά που επιδιώκει να προσφέρει η πλατφόρμα περιλαμβάνουν την αναγνώριση φωνής, την ενισχυμένη ασφάλεια, την αφαίρεση δεδομένων και την απλουστευμένη επαλήθευση ταυτότητας που θα επιτρέψει στις διάφορες υπηρεσίες να λειτουργούν χωριστά από τις γενικές λειτουργίες της πλατφόρμας. Η Bürokratt έχει ήδη ενσωματώσει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

 • Η Neurotõlge, μια μηχανή αυτόματης μετάφρασης ανοικτού κώδικα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της άδειας MIT και υποστηρίζει επτά γλώσσες (Εσθονικά, Λετονικά, Λιθουανικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γερμανικά και Ρωσικά) και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Tartu. H Neurotõlge χρησιμοποιεί τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NPL) για να συνδυάσει την υπολογιστική γλωσσολογία με στατιστικά μοντέλα και μοντέλα μηχανικής μάθησης.
 • To Neurokõne, το εργαλείο κειμένου σε ομιλία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της άδειας MIT, με ήχους σύνθεσης ομιλίας που βασίζονται σε νευρωνικά δίκτυα και εκπαιδεύονται από εσθονικούς ειδησεογραφικούς πόρους. Αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα Φυσικής Γλώσσας Επεξεργασίας του Πανεπιστημίου του Tartu, το εργαλείο μπορεί να απεικονίσει το φυσικό ήχο και τον τόνο της ομιλίας. Το αποθετήριό του είναι διαθέσιμο στο GitLab.
 • Το Texta Toolkit, ένα εργαλείο ανάλυσης κειμένου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU που χρησιμοποιείται από δημόσιους οργανισμούς για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών εργασίας και την αυτοματοποίηση των δραστηριοτήτων ρουτίνας μέσω της μηχανικής μάθησης χρησιμοποιώντας τεχνικές MultiLingual Preprocessor (MLP). Ο πηγαίος κώδικας για το Texta Toolkit είναι διαθέσιμος στο GitLab.
 • Το Kaldi, το web-based εργαλείο ομιλίας σε κείμενο [1] που χρησιμοποιεί βαθιά νευρωνικά δίκτυα (DNN) και μοντέλα διαστολής ηχείων σε τμήματα και συν-δείκτες ηχητικών εγγραφών. Αναπτύχθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ταλίν και εισήχθη στο Εσθονικό Κοινοβούλιο (Riigikogu) για τη δημιουργία απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων.
 • Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Bürokratt, το chatbot, διατίθεται επί του παρόντος ως πρωτότυπο υπό την άδεια MIT και αναπτύχθηκε με βάση τα δεδομένα του Συμβουλίου Κρατικού Συστήματος Πληροφοριών και του Συμβουλίου Αστυνομίας και Συνοριοφυλακής. Παρόλο που ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος στο GitLab, η πρόσβαση περιορίζεται σε χρήστες με εσθονική ηλεκτρονική ταυτότητα.

Το MKM έχει επίσης δημιουργήσει ένα αποθετήριο στο GitLab με τεκμηρίωση για την αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου και τα στοιχεία front-end του Bürokratt.

Διεπαφή

Βασικά ορόσημα του Bürokratt

 • Το 2019, η Εσθονία εγκαινίασε την εθνική στρατηγική της για την ΤΝ 2019-2021. Στην έκθεση της ειδικής ομάδας τεχνητής νοημοσύνης της Εσθονίας που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2019, η έννοια του Bürokratt παρουσιάστηκε ως ένα βήμα για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των εφαρμογών που βασίζονται σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (kratts) και της δημιουργίας εικονικού βοηθού για το ηλεκτρονικό κράτος.
 • Το 2020, το όραμα και το concept paper για το Bürokratt περιέγραψαν τον σκοπό του εργαλείου, καθώς και τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές απαιτήσεις που η MKM δεσμεύτηκε να ενσωματώσει και να αντιμετωπίσει. Το 2020, το ΜΚΜ πραγματοποίησε επίσης τα πρώτα πιλοτικά έργα για το Bürokratt.
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, το ΜΚΜ επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη πιλοτικών έργων με δυνατότητα ομιλίας, στα χαρακτηριστικά αυτόματης μετάφρασης και αναγνώρισης ομιλίας, με την ανάπτυξη της βασικής λύσης να ξεκινά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Τα περισσότερα από τα έργα που είχαν προγραμματιστεί για το έτος ολοκληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής 80 περιπτωσιολογικών μελετών στον δημόσιο τομέα.
 • Για το 2022, το MKM σχεδιάζει να κυκλοφορήσει την πλήρη έκδοση της πλατφόρμας Bürokratt, με την εφαρμογή της λειτουργίας chat και bot. Μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου, οι πολίτες είχαν πρόσβαση στις πρώτες δημόσιες υπηρεσίες που ήταν διαθέσιμες από επιλεγμένους φορείς μέσω του εργαλείου.

Η ανάπτυξη και η προώθηση του Bürokratt

Μετά την έκδοση του εγγράφου ιδέας και οράματος το 2020, το ΜΚΜ πραγματοποίησε διάφορες δράσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου. Οι δράσεις αυτές περιλάμβαναν την επίλυση των βασικών τεχνολογικών και επιχειρηματικών απαιτήσεων, την ανάπτυξη απόδειξης της αντίληψης, τον εντοπισμό τεχνολογικών εναλλακτικών λύσεων και την προετοιμασία του αναπτυξιακού χάρτη πορείας για την πλήρη αξιολόγηση της δυνατότητας υλοποίησης του Bürokratt. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας βασίστηκε σε μια βασική ομάδα 12 ατόμων, χάρη στη συνεργασία του MKM με την κρατική αρχή του συστήματος πληροφοριών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εσθονικής Γλώσσας και το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας. Εταιρείες του ιδιωτικού τομέα όπως η Texta, η Stacc, η Microsoft και η Solita παρείχαν επίσης τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη του εργαλείου. Ειδικότερα, η εσθονική εταιρεία Net Group έχει συμμετάσχει σημαντικά στις φάσεις αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού του έργου και είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του αλγορίθμου που απαντά στις ερωτήσεις των χρηστών.

Το ΜΚΜ πραγματοποιεί διμηνιαίες συναντήσεις με κυβερνητικές υπηρεσίες για να έχει μια επισκόπηση των έργων τεχνητής νοημοσύνης που εκτελούνται και είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση για κάθε έργο κυμαίνεται κατά μέσο όρο μεταξύ 50.000 και 60,000 EUR, αν και η χρήση άμεσα διαθέσιμων βασικών συνιστωσών ανοικτής πηγής τεχνητής νοημοσύνης συμβάλλει στη μείωση του κόστους, καθώς οι συνιστώσες απαιτούν μόνο προσαρμογή στις ανάγκες του οργανισμού. Σύμφωνα με τον Ott Velsberg, Κυβερνητικό Γενικό Διευθυντή Δεδομένων του MKM, οι δημόσιες διοικήσεις που επιθυμούν να συνεργαστούν με το MKM σε έργα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει αποκλειστικά να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο για την έναρξη της διαδικασίας.

Το ΜΚΜ έχει προγραμματίσει συνολικά 6500 ώρες για την ανάπτυξη της βασικής πλατφόρμας και συνολικά, η εσθονική κυβέρνηση έχει δαπανήσει 1,5 εκατ. ευρώ για το Bürokratt, με το σχέδιο να δαπανήσει σχεδόν 13 εκατ. ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας αυτών των μακροπρόθεσμων δαπανών σε έργα ΤΝ, οι δημόσιες διοικήσεις μπορούν να λάβουν εκτίμηση της αποδοτικότητας της χρήσης του Bürokratt μέσω του Υπολογιστή Κερδοφορίας Bürokratt.

Η ΤΝ ως εργαλείο για τη διευκόλυνση των δημόσιων υπηρεσιών

Γράφημα 3 — Επαναχρησιμοποιήσιμα στοιχεία ΤΝ που υποστηρίζονται από το MKM. Πηγή: E-Estonia

Επί του παρόντος, μεγάλος αριθμός εσθονικών δημόσιων οργανισμών και οργανισμών εφαρμόζουν ή έχουν εφαρμόσει πλήρως τις συνιστώσες του Bürokratt στις υπηρεσίες τους. Μέχρι το τέλος του 2020, είχαν αναπτυχθεί 41 λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα και οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα χρησιμοποιούσαν επίσης kratts για να βελτιώσουν τις δικές τους επιχειρηματικές διαδικασίες. Τον Νοέμβριο του 2021, περισσότεροι από 30 οργανισμοί είχαν υλοποιήσει πάνω από 80 έργα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιώντας αυτές τις συνιστώσες.

Για παράδειγμα, οι συνιστώσες του Bürokratt χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης στο Φορολογικό και Τελωνειακό Συμβούλιο και στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας της Εσθονίας και εγκρίθηκαν αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης από το Κέντρο Τεχνολογίας Πληροφοριών του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποστήριξη της ταυτοποίησης των ειδών δένδρων και της καταγραφής των δασικών πόρων. Έως το τέλος του 2021, εφαρμόστηκε μια άλφα έκδοση του Bürokratt σε τρεις οργανισμούς: το Συμβούλιο Αστυνομίας και Συνοριοφυλακής, ο Οργανισμός Προστασίας των Καταναλωτών και Τεχνικής Ρυθμιστικής Αρχής και η Εθνική Βιβλιοθήκη. Σύμφωνα με τον Ott Velsberg, οι τρεις οργανισμοί επέτρεψαν στο MKM να παρατηρήσει διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής του Bürokratt βάσει της οργανωτικής σχέσης με το Υπουργείο και της εσωτερικής αρμοδιότητας ΤΠ. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2022, οι οργανισμοί κινούνταν προς την έκδοση beta του Bürokratt και οι πολίτες ήταν σε θέση να προωθούν και να επεξεργάζονται τα μηνύματά τους χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Το Bürokratt το 2022

Γράφημα 4 — Οδικός χάρτης του Bürokratt για το 2022. Πηγή: Τεχνητή νοημοσύνη για την Εσθονία (kratid.ee)

Το 2022, το MKM έχει ως στόχο να συνεχίσει να επιβιβάζεται στους δημόσιους οργανισμούς και να υλοποιεί τα έργα τους στην πλατφόρμα Bürokratt. Για να προστεθούν οι βασικές ορατές λειτουργίες, η ομάδα ανάπτυξης εργάζεται περαιτέρω για το σύστημα που βασίζεται στο διάλογο, τις δυνατότητες αναγνώρισης ομιλίας και σύνθεσης, δημιουργώντας εξατομικευμένες υπηρεσίες τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα και συνεχίζοντας την ανάπτυξη των κυβερνητικών κινητών εφαρμογών και διαύλων επικοινωνίας. Μέχρι το τέλος του έτους, η κυβέρνηση ελπίζει να δημιουργήσει 10 διαλειτουργικές και εξατομικευμένες δημόσιες υπηρεσίες και να αναπτύξει μια ενότητα ταξινόμησης επαφών με τους πελάτες για την ορθή προώθηση των ερωτήσεων των πολιτών. Το σύστημα θα πρέπει να είναι διαλειτουργικό με τα συστήματα άλλων χωρών, όπως η Φινλανδία και η πλατφόρμα AuroraAI.

Σύμφωνα με τον Ott Velsberg, η ανάπτυξη του Bürokratt έχει προχωρήσει καλά, παρά τις μικρές καθυστερήσεις που καθυστέρησαν το αρχικό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης κατά ένα μήνα. Παρόλο που η πρόσβαση στην άλφα έκδοση της πλατφόρμας εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, η ανταπόκριση των οργανισμών ήταν θετική και οι συνεδριάσεις δικτύου επιτρέπουν ήδη στο MKM να λαμβάνει ανατροφοδότηση με βάση τις εμπειρίες των σημερινών χρηστών. Οι Εσθονοί πολίτες και οι λάτρεις του ανοιχτού κώδικα μπορούν να αναμένουν να βρουν μια λύση που θα παρέχει αβίαστες αλληλεπιδράσεις με τις δημόσιες διοικήσεις.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Πώς μπορούν οι πόλεις να μετρήσουν πόσο καλά εμπλέκουν τους πολίτες στην ηλεκτρονική τους διακυβέρνηση; Οι πόλεις βάζουν πραγματικά τους ανθρώπους στο επίκεντρο των ψηφιακών τους υπηρεσιών; Η Βαρκελώνη δεν έχει απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις ακόμα. Αυτοί είναι μερικοί από τους γρίφους που ελπίζουν να λύσουν με τους συνεργάτες του έργου UserCentriCities .

Ο Joan Batlle Montserrat, Υπεύθυνος για την Τεχνολογία και τα Ψηφιακά Δικαιώματα στην Επιτροπή Ψηφιακής Καινοτομίας στην πόλη της Βαρκελώνης , απάντησε σε μερικές ερωτήσεις σχετικά με τις συνεχιζόμενες εργασίες και τις προσδοκίες του έργου.

Πώς έχει εργαστεί η Βαρκελώνη για τη συμμετοχή των πολιτών μέχρι τώρα;

Τα τελευταία 25-30 χρόνια, συνεργαστήκαμε με συλλόγους που διανέμονται στην επικράτεια και συνδέονται με συγκεκριμένους τομείς. Μέσω εκλεγμένου αντιπροσώπου, οι οργανώσεις αυτές συμμετείχαν στις συζητήσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Το 2018, το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης παρουσίασε επίσης την ψηφιακή πλατφόρμα Decidim.Barcelona . Αυτό άνοιξε την πόρτα για πιο άμεση συμμετοχή των πολιτών που συμπλήρωνε αυτό που ήδη υπήρχε. Η πλατφόρμα φιλοξενεί πολλές διαφορετικές διαδικασίες. μερικά είναι στην κλίμακα ολόκληρης της πόλης, άλλα είναι προσαρμοσμένα στο επίπεδο της γειτονιάς.

Δημιουργήσαμε επίσης ένα Meta-Decidim που περιλαμβάνει ερευνητές, ακτιβιστές και ενώσεις για να συζητήσουμε πώς θα πρέπει να εξελιχθεί η πλατφόρμα. Αυτό που μάθαμε είναι ότι η πλατφόρμα λειτουργεί καλύτερα όταν συνδυάζεται με εκδηλώσεις στις γειτονιές, συνελεύσεις και συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο με ανθρώπους. Η συμμετοχή των πολιτών αφορά τη συζήτηση θεμάτων που επηρεάζουν άμεσα τους ανθρώπους.

Στην τρέχουσα εντολή, δημιουργήσαμε επίσης το εργαστήριο δημοκρατικής συμμετοχής – ένα ζωντανό εργαστήριο που συνεργάζεται με τους πολίτες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκείται και να εξελίσσεται η τοπική και συμμετοχική δημοκρατία.

Πώς ελπίζετε ότι το έργο UserCentriCities θα βοηθήσει τη Βαρκελώνη να επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών;

Υπό την ηγεσία της Αντιδημάρχου Laia Bonet, εργαζόμαστε πάνω σε μια νέα ιδέα για την κατανόηση της ψηφιοποίησης στις πόλεις: την «εξανθρωπισμό της τεχνολογίας». Αυτό σημαίνει ηθική χρήση της τεχνολογίας. Η τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιείται για να λύνονται τα ζητήματα των ανθρώπων και γι’ αυτό πρέπει να ακούμε τους ανθρώπους και να κατανοούμε τις ανησυχίες τους.

Το επόμενο βήμα μας είναι να αναπτύξουμε έναν τρόπο για να μετρήσουμε την πρόοδό μας προς τον εξανθρωπισμό της τεχνολογίας, προς την κατεύθυνση της τοποθέτησης των ανθρώπων στο επίκεντρο. Έτσι, αρχίσαμε να εξετάζουμε τι έκαναν άλλοι για να αναπτύξουν δείκτες που θα μπορούσαν να το μετρήσουν.

Έτσι βρήκαμε UserCentriCities. Για εμάς, είναι ενδιαφέρον να συνεργαζόμαστε και να μαθαίνουμε από αυτό το έργο για τον εντοπισμό δεικτών με επίκεντρο τον χρήστη, επειδή η εύρεση δεικτών που μπορούν να σας δώσουν μια ακριβή εικόνα της προόδου σας είναι πρόκληση.

Γιατί είναι σημαντικό να αναπτυχθούν τέτοιοι δείκτες;

Οι δείκτες έχουν διαφορετικές χρήσεις. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε δείκτες για να μετρήσετε την εργασία σας, αλλά μπορείτε να μετρήσετε άλλα πράγματα με αυτούς. Η αξία των δεικτών είναι να μετρήσετε αυτό που κάνετε σε σύγκριση με τον τελικό σας στόχο.

Οι δείκτες είναι επίσης απαραίτητοι για τη συγκριτική αξιολόγηση, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κατανοήσουμε τι έχουν κάνει οι άλλοι για να επιτύχουν τον ίδιο στόχο και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση για να βελτιώσουμε τη στρατηγική ή το σχέδιο δράσης σας.

Οι δείκτες και η συγκριτική αξιολόγηση σάς δίνουν πληροφορίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να σχεδιάσετε καλύτερα τις μελλοντικές σας ενέργειες. Έτσι μαθαίνουμε: παρατηρείς, αναλύεις, κάνεις ερωτήσεις για τη διαδικασία και τα αποτελέσματα και μπορείς να εμπνέεσαι από άλλους.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τη Βαρκελώνη και το έργο;

Έχουμε ήδη αναλύσει διάφορα ερωτήματα που σχετίζονται με την εστίαση στον χρήστη μέσω του έργου – για παράδειγμα, προσβασιμότητα, κατανόηση, δυνατότητα εύρεσης, ποιότητα – και τώρα πρέπει να καταλάβουμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε έναν μικρό αριθμό αποτελεσματικών δεικτών για τη μέτρησή τους.

Μας ενδιαφέρει να δούμε τι κάνουν οι άλλες πόλεις του έργου. Και ανυπομονούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συγκριτική αξιολόγηση ως εργαλείο που βοηθά να προσδιορίσουμε τι λειτουργεί, να το αναλύσουμε και να το προσαρμόσουμε στο περιβάλλον μας.

Στο μέλλον, ελπίζουμε να επιτύχουμε ευρύτερη χρήση της μεθοδολογίας. Όσο περισσότερες πόλεις θα εμπλέξουμε μόλις αναπτυχθεί η μεθοδολογία, τόσο περισσότερες βέλτιστες πρακτικές θα εντοπίσουμε και θα μάθουμε από αυτές.

Παρακολουθήστε την πρόοδο του έργου UserCentriCities και λάβετε μέρος σε μελλοντικές εκδηλώσεις εδώ .

Πηγή άρθρου: https://www.citybranding.gr/

Οι εκδηλώσεις δεν σταματούν καθώς αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται online εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events.

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
08/08/2022 – 09/08/2022
Ολοήμερο
#Open Source Days
Fairmont Waterfront, Vancouver
09/08/2022
17:00 – 18:00
#Online event: CPD Workshop: Using Augmented Reality in the Classroom
13/08/2022 – 14/08/2022
Ολοήμερο
#Online event: The Raku Conference
16/08/2022 – 18/08/2022
Ολοήμερο
#Ai4 2022
MGM Grand, Las Vegas
16/08/2022
21:00 – 22:00
#Online event: Understanding Cognitive Load Theory for Better Online Course Design
17/08/2022 – 20/08/2022
Ολοήμερο
#DevConf.US
Boston University, Boston
17/08/2022 – 19/08/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: Code PaLOUsa 2022

Αυτές οι 20 προτάσεις πολιτικής έχουν αναπτυχθεί από το Communia Association με τη συμβολή ακαδημαϊκών, ακτιβιστών και άλλων ειδικών από τα τέλη του 2021 έως τις αρχές του 2022. Οι συστάσεις επικεντρώνονται σε τέσσερις τομείς: μέτρα για την υπεράσπιση και επέκταση του Κοινού Κτήματος , μέτρα που  προστατεύουν και προωθούν τα δικαιώματα χρήσης , μέτρα για  την ενίσχυση των δημιουργών και του κοινού τους  και μέτρα που  δημιουργούν διασφαλίσεις κατά της κατάχρησης πνευματικών δικαιωμάτων . Μαζί με το Μανιφέστο του Κοινού Κτήματος αποτελούν τα βασικά κείμενά για την ενίσχυση της ελεύθερης πρόσβασης στην γνώση στην Ευρώπη.

Προστασία και επέκταση του Κοινού Κτήματος

1. Η διάρκεια προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να μειωθεί.

Η υπερβολική διάρκεια και η έλλειψη διατυπώσεων των πνευματικών δικαιωμάτων καθιστούν δυσκολότερη την πρόσβαση στην κοινή γνώση και τον πολιτισμό μας. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η προστασία πνευματικών δικαιωμάτων που εκτείνεται για δεκαετίες πέρα ​​από τη ζωή του δημιουργού ενθαρρύνει την παραγωγή έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Αντίθετα, η απαίτηση απόκτησης άδειας για τη χρήση έργων από δημιουργούς που έχουν πεθάνει εδώ και καιρό είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην παροχή καθολικής πρόσβασης στον κοινό πολιτισμό και τη γνώση μας. Με βάση τα παραπάνω, ο χρόνος προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να μειωθεί.


2. H πλήρης προστασία πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να παρέχεται μόνο σε έργα που έχουν καταχωρηθεί από τους δημιουργούς τους.

Τα μη καταχωρημένα έργα θα πρέπει να τυγχάνουν προστασίας μόνο ηθικών δικαιωμάτων, προκειμένου να αποτραπεί η περιττή και ανεπιθύμητη προστασία των έργων. Για να ενθαρρυνθεί η χρήση συστημάτων καταχώρισης, οποιοσδήποτε νομικός μηχανισμός που αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων πέρα ​​από αυτό που απαιτείται στις δεσμευτικές διεθνείς συνθήκες (όπως πρόσθετοι όροι προστασίας, πρόσθετα δικαιώματα ή πρόσθετοι μηχανισμοί επιβολής) θα πρέπει να εξαρτάται από την εγγραφή. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει ένας εύκολος, νομικά αναγνωρισμένος τρόπος για να αφιερώνουν έργα στο Κοινό Κτήμα σε όλα τα στάδια της ζωής τους.


3. Τα έργα και τα δεδομένα που παράγονται από τον δημόσιο τομέα θα πρέπει να ανήκουν στο Κοινό Κτήμα

Έργα και δεδομένα που παράγονται από τον δημόσιο τομέα (όπως επίσημα κείμενα νομοθετικής, διοικητικής ή νομικής φύσης) αποτελούν μέρος βασικών κοινών πληροφοριών που είναι πολύ σημαντικά για τη λειτουργία των κοινωνιών μας για να επιβαρυνθούν με περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων ακόμη και για περιορισμένη περίοδο. Για να διασφαλίσει ένα συνεπές και εναρμονισμένο πεδίο εφαρμογής του Δημόσιου Τομέα, η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτά τα υλικά δεν έχουν αποκλειστικά δικαιώματα σε όλα τα κράτη μέλη.

4. Θα πρέπει να περιοριστούν οι νομοθετικές εξουσίες για τη μείωση του Κοινού Κτήματος.

Η εισαγωγή νέων αποκλειστικών δικαιωμάτων θα πρέπει να εξαρτάται από αυστηρά κριτήρια που θα βασίζονται στην αρχή της αναλογικότητας και στα σαφή οικονομικά στοιχεία. Εάν υπάρχει σαφώς αποδεδειγμένη ανάγκη για νέο αποκλειστικό δικαίωμα ή επέκταση του καλυπτόμενου αντικειμένου —συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ή sui generis δικαιωμάτων— η εισαγωγή θα πρέπει να υποβληθεί πειραματικά , αφήνοντας το νέο δικαίωμα να λήξει μετά από προκαθορισμένο αριθμό ετών, εκτός εάν έχει αποδειχθεί καθορισμένο όφελος δημοσίου συμφέροντος.


5. Το Κοινό Κτήμα θα πρέπει να προστατεύεται από ιδιωτικά συμφέροντα.

Η ιδιωτική καταπάτηση του Κοινού Κτήματος αποτελεί σοβαρή απειλή για έναν κοινό πλούτο που ανήκει σε όλους και δεν πρέπει να ιδιοποιείται από κανέναν. Οι ιδιωτικές οντότητες και τα άτομα έχουν ευθύνη να μην παρεμβαίνουν στο δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης και χρήσης έργων Κοινού Κτήματος και θα πρέπει να υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο εάν δεν το πράξουν. Η Ευρώπη θα πρέπει να χορηγήσει θετικό καθεστώς στο Κοινό Κτήμα και νομική υπόσταση τόσο σε οργανώσεις για τα δικαιώματα των χρηστών όσο και σε άτομα, ανεξαρτήτως συγκεκριμένου ατομικού συμφέροντος, να προστατεύει το δικαίωμα χρήσης έργων Κοινού Κτήματος και να αντιτίθεται σε κάθε ψευδή και παραπλανητική απόπειρα αξίωσης αποκλειστικότητας δικαιώματα επί έργων Δημοσίου Τομέα.


Προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων χρήσης

6. Χρήσεις που υπηρετούν την ελευθερία της έκφρασης και της ενημέρωσης θα πρέπει να προστατεύονται πλήρως σε επίπεδο ΕΕ.

Τα δικαιώματα χρήσης που επιτρέπουν την αναφορά, την κριτική, την αναθεώρηση, την παρωδία, το pastiche και την καρικατούρα που έχουν εναρμονιστεί στο πλαίσιο του άρθρου 17 της πνευματικής ιδιοκτησίας στην οδηγία για την ψηφιακή ενιαία αγορά, καθώς και παρεμπίπτουσες χρήσεις, θα πρέπει να διασφαλίζονται με υποχρεωτική εξαίρεση στην επίπεδο ΕΕ για όλες τις χρήσεις.


7. Η ελευθερία της δημιουργίας θα πρέπει να προστατεύεται σε επίπεδο ΕΕ.

Οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να επιτρέπουν πολιτιστικές πρακτικές που απαιτούν τη χρήση ή/και την αναμίξη τμημάτων προστατευόμενων υλικών σύμφωνα με τη θεμιτή πρακτική, όπως η χρήση προστατευόμενων έργων (π.χ. ιστορικά ή περιστασιακά πλάνα) από δημιουργούς ταινιών ντοκιμαντέρ για ενημερωτικούς και επεξηγητικούς σκοπούς. Η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα υποχρεωτική εξαίρεση από τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα αποκλειστικά δικαιώματα που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να βασιστεί σε υπάρχοντα προστατευόμενα έργα για δημιουργικούς σκοπούς, σύμφωνα με τη δίκαιη πρακτική. Όταν τέτοιες χρήσεις πραγματοποιούνται σε εμπορικό πλαίσιο, θα πρέπει να υπόκεινται σε αμοιβή.


8. Οι εκπαιδευτικές χρήσεις θα πρέπει να προστατεύονται πλήρως σε επίπεδο ΕΕ.

Η υποχρεωτική εξαίρεση της ΕΕ για την εκπαίδευση προϋποθέτει ότι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες διεξάγονται εντός ειδικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενώ αυξανόμενα τμήματα της μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της δια βίου μάθησης, λαμβάνουν χώρα εκτός αυτών των ιδρυμάτων ή σε υβριδικά περιβάλλοντα. Η Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη της αυτές τις πραγματικότητες διευρύνοντας την υφιστάμενη υποχρεωτική εξαίρεση από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα αποκλειστικά δικαιώματα για να διευκολύνει όλες τις μη εμπορικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το θεσμικό τους πλαίσιο.


9. Οι χρήσεις της έρευνας θα πρέπει να προστατεύονται πλήρως σε επίπεδο ΕΕ.

Η δημόσια διάδοση των ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων για σκοπούς επαλήθευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και για συλλογική έρευνα, είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιστημονική μέθοδο. Η Ευρώπη χρειάζεται μια υποχρεωτική εξαίρεση από τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα αποκλειστικά δικαιώματα που διευκολύνει όλες τις μη εμπορικές ερευνητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρήσης προστατευμένου υλικού μεταξύ ερευνητών.


10. Οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν την αποστολή τους στο ψηφιακό περιβάλλον

Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα των βιβλιοθηκών να δανείζουν έργα σε ψηφιακή μορφή υπό τους ίδιους όρους με τα έργα σε φυσική μορφή. Ο ελεγχόμενος ψηφιακός δανεισμός θα πρέπει να επιτρέπεται πλήρως σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να μπορούν να αποκτούν έργα σε ψηφιακή μορφή σε μορφή που θα αφήνει τις βιβλιοθήκες να ελέγχουν το τεχνικό περιβάλλον που επιτρέπει τον ψηφιακό δανεισμό.


11. Το δικαίωμα επισκευής θα πρέπει να προστατεύεται πλήρως σε επίπεδο ΕΕ.

Η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να περιορίζει το δικαίωμα στην επισκευή, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα και την ενδυνάμωση των χρηστών. Τα άτομα θα πρέπει να κατέχουν πλήρως τις συσκευές και το ψηφιακό περιεχόμενο που αγοράζουν και να έχουν την ελευθερία να τα τροποποιούν. Η Ευρώπη χρειάζεται μια υποχρεωτική εξαίρεση από τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα αποκλειστικά δικαιώματα που να επιτρέπει την τροποποίηση συσκευών για σκοπούς επισκευής τους, καθώς και την κοινή χρήση πληροφοριών επισκευής, όπως εγχειρίδια οδηγιών ή σχεδιαγράμματα.


12. Χρήσεις που προστατεύονται από θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να επιτρέπονται ακόμη και αν δεν επιτρέπονται ρητά από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να λειτουργούν ως εξωτερικό όριο στους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων όταν αυτοί οι νόμοι δεν προστατεύουν σωστά τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η Ευρώπη πρέπει να διευκρινίσει ότι εάν οι υφιστάμενες εξαιρέσεις από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα αποκλειστικά δικαιώματα δεν διαθέτουν ευελιξία για την κάλυψη δραστηριοτήτων που προστατεύονται από θεμελιώδη δικαιώματα, θα πρέπει να είναι δυνατό για τα εθνικά δικαστήρια να εφαρμόζουν άμεσα τα θεμελιώδη δικαιώματα, περιορίζοντας περαιτέρω τα αποκλειστικά δικαιώματα, ώστε να επιτευχθεί δίκαιη λύση. σέβεται πλήρως τον Χάρτη.


13. Τα δικαιώματα χρήσης πρέπει να προστατεύονται από τεχνολογικές και συμβατικές παρακάμψεις.

Η χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από τεχνικά μέτρα προστασίας (TPMs) μπορεί να είναι επαχθής ή ακόμα και αδύνατη, όταν δεν υπάρχουν σαφείς και γρήγοροι μηχανισμοί για το ξεκλείδωμα τέτοιων μέτρων προστασίας ή όταν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός των κατόχων τέτοιων μέτρων. Συνεπώς, η καταστρατήγηση των TPMs θα πρέπει να επιτρέπεται ρητά κατά την άσκηση δικαιωμάτων χρήσης και η ανάπτυξη TPMs για την παρεμπόδιση της πρόσβασης σε υλικό Κοινού Κτήματος για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να απαγορεύεται. Επιπλέον, για την προστασία των χρηστών από καταχρηστικές συμβατικές πρακτικές και για να διασφαλιστεί ότι δεν θα χάσουν τα δικαιώματά τους, οι συμβατικοί όροι που αποσκοπούν στην απαγόρευση των δικαιωμάτων χρήσης θα πρέπει να καταστούν ανεφάρμοστοι.


14. Τα δικαιώματα χρήσης πρέπει να προστατεύονται διασυνοριακά.

Οι χρήστες που συμμετέχουν σε απομακρυσμένες και διαδικτυακές δραστηριότητες που απαιτούν τη συμμετοχή και τη συνεργασία ατόμων και ιδρυμάτων που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες ενεργοποιούν την εφαρμογή πολλαπλών νόμων. Η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις που επιτρέπουν τη χρήση προστατευόμενων υλικών βάσει εξαιρέσεων πνευματικών δικαιωμάτων έχουν διασυνοριακό αποτέλεσμα τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.


Ενδυνάμωση των δημιουργών και του κοινού τους

15. Ο γεωγραφικός αποκλεισμός για οπτικοακουστικά έργα θα πρέπει να απαγορεύεται.

Τα οπτικοακουστικά έργα που διατίθενται στο κοινό σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλα τα κράτη μέλη υπό παρόμοιους όρους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για έργα που έχουν λάβει δημόσια υποστήριξη για την παραγωγή ή τη διανομή τους. Η ευρεία πρακτική του γεωγραφικού αποκλεισμού της πρόσβασης σημαίνει ότι τα οπτικοακουστικά έργα που είναι νόμιμα διαθέσιμα σε ένα μέρος της ΕΕ δεν είναι διαθέσιμα σε άλλο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της πολιτιστικής πολυμορφίας.


16. Οι δημιουργοί πρέπει να έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν το κοινό τους.

Η διαδικτυακή διανομή αλλάζει ραγδαία τη σχέση μεταξύ δημιουργών και παραδοσιακών και νέων διαμεσολαβητών. Για να ενισχυθούν οι διαπραγματευτικές θέσεις των δημιουργών στις σχέσεις τους με διαδικτυακές πλατφόρμες διανομής και για να ενισχυθεί η ικανότητα των δημιουργών να λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση για τη χρήση των έργων τους, οι διαδικτυακές πλατφόρμες και άλλοι μεσάζοντες πρέπει να μοιράζονται με τους δημιουργούς συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με το κοινό και μεταδεδομένα πρόσβασης καθώς και διαχείριση δικαιωμάτων. 


Δημιουργία διασφαλίσεων κατά της κατάχρησης πνευματικών δικαιωμάτων

17. Οι χρήστες που ενεργούν με εύλογη πεποίθηση ότι επιτρέπονται οι χρήσεις υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν μηνύσεις.

Τα ιδρύματα που εκπληρώνουν τις αποστολές τους δημοσίου συμφέροντος με υπεύθυνο και συνετό τρόπο, καθώς και τα άτομα που ενεργούν για μη εμπορικούς σκοπούς, δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημίωση για την ενασχόλησή τους με υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εάν ενήργησαν με την εύλογη πεποίθηση ότι τέτοιες χρήσεις επιτρέπονται . Η Ευρώπη πρέπει να καταστήσει υποχρεωτική για τα κράτη μέλη την προστασία των χρηστών και των ιδρυμάτων που ενεργούν για μη εμπορικούς σκοπούς από αξιώσεις αποζημίωσης για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων, όταν ενεργούν με την εύλογη πεποίθηση ότι η χρήση τους επιτρέπεται από το νόμο.


18. Πρέπει να υπάρχουν συλλογικοί μηχανισμοί έννομης προστασίας για την προστασία των δικαιωμάτων χρήσης και των δικαιωμάτων των δημιουργών.

Οι μεμονωμένοι χρήστες υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, καθώς και οι μεμονωμένοι δημιουργοί, σπάνια είναι σε θέση να διεκδικήσουν και να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους στο δικαστήριο. Η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρές διατάξεις συλλογικής έννομης προστασίας που θα επιτρέπουν στις οργανώσεις για τα δικαιώματα των χρηστών, καθώς και στις ενώσεις δημιουργών, να παρεμβαίνουν σε ζητήματα όπως το patent trolling, οι περιορισμοί στην άσκηση των δικαιωμάτων χρήσης ή οι άδικοι ή περιοριστικοί συμβατικοί όροι.

19. Η κατάχρηση πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να απαγορεύεται σε επίπεδο ΕΕ.

Για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο σύστημα πνευματικών δικαιωμάτων, η Ευρώπη πρέπει να επιβάλει κυρώσεις στην κατάχρηση πνευματικών δικαιωμάτων, όπως ψευδείς και παραπλανητικές προσπάθειες διεκδίκησης της ιδιοκτησίας έργων, συμπεριλαμβανομένων έργων Κοινού Κτήματος, patent trolling,, κατάχρηση συστημάτων επιβολής πνευματικών δικαιωμάτων για λογοκρισία και άλλες καταχρηστικές πρακτικές.


20. Η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλο το οικοσύστημα πνευματικών δικαιωμάτων.

Για να διασφαλιστεί ότι το κοινό έχει πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά του, η Ευρώπη θα πρέπει να προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα δημόσιο αποθετήριο του Κοινού Κτήματος και των έργων με ανοιχτή άδεια. Μεταξύ άλλων, ένα τέτοιο αποθετήριο θα προστατεύει τον Κοινό Κτήμα και τα έργα με ανοιχτή άδεια από κατάχρηση πνευματικών δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης επιβολής). Επιπλέον, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να υποχρεούνται να μοιράζονται δημόσια τα δεδομένα τους με τους κατόχους δικαιωμάτων και οι πλατφόρμες θα πρέπει να υποχρεούνται να κοινοποιούν δημόσια τα δεδομένα τους σχετικά με ενέργειες επιβολής.

Πηγή άρθρου: https://communia-association.org/policy-recommendations/

Με αφορμή τις καταγγελίες παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων και στη χώρα μας από το κακόβουλο λογισμικό Predator, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) και το δίκτυο για την ερευνητική δημοσιογραφία Reporters United αποφάσισαν τη δημιουργία ομάδας εργασίας με σκοπό τη διαμόρφωση εισήγησης προς τους δυο φορείς για τις προϋποθέσεις δημιουργίας και στην Ελλάδα ενός ανεξάρτητου από κρατικές αρχές εργαστηρίου Κυβερνοασφάλειας αντίστοιχου με το Citizenlab. Το εργαστήριο θα λειτουργεί στα πρότυπα ή και σε συνεργασία με αντίστοιχες πρωτοβουλίες όπως το Citizenlab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, το Security Lab της Διεθνούς Αμνηστίας και το Source Protection Programme (Πρόγραμμα Προστασίας Πηγών) του Centre for Investigative Journalism και του Freedom of the Press Foundation. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο  πλαίσιο της προγραμματικής συνεργασίας των δύο φορέων  σε θέματα πολιτικών για την ανοιχτότητα, τα ψηφιακά δικαιώματα και τη διαφάνεια.

Αντικείμενο του Εργαστηρίου Κυβερνοασφάλειας θα είναι η διάδοση εργαλείων και εκπαιδευτικών πόρων για την ασφαλέστερη διαδικτυακή καθημερινότητα όλων των πολιτών. Ακόμη, η διάθεση αυτών των εργαλείων θα προσφέρει και στη δημοσιογραφική κοινότητα τη δυνατότητα ασφαλούς διαδικτυακής επικοινωνίας και προστασίας των πηγών, όρων αναντικατάστατων για την άσκηση ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και την υπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Στην ομάδα εργασίας η οποία  θα έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, συμμετέχουν ο Βασίλης Βλάχος,  αναπληρωτής Καθηγητής στο αντικείμενο «Εφαρμογές Ασφάλειας σε Περιβάλλον Κατανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Σωτήρης Ιωαννίδης, αναπληρωτής Καθηγητής, στο αντικείμενο “Σχεδίαση Υλικού Ψηφιακών Ενσωματωμένων, Παράλληλων ή Ασφαλών Συστημάτων Υπερυψηλής Ταχύτητας” στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και ο Σωτήρης Σιδέρης, data editor του Reporters United και του Center for Collaborative Investigative Journalism (CCIJ).

Πώς οι χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν δεδομένα για να υλοποιήσουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να βοηθήσει τις χώρες να κάνουν την κοινωνία τους πιο πράσινη και πιο ψηφιακή με τρόπο δίκαιο για όλους. Αυτό μπορεί να φανεί στη ... Read more

Διαβάστε στο newsletter Ιουλίου https://newsletters.ellak.gr/archives/2207/ πάνω από 50 άρθρα για:
– το ελεύθερο λογισμικό
– τα ψηφιακά δικαιώματα
– τις πρωτοβουλίες για τον ανοιχτό κώδικα στην ΕΕ
– την προστασία της ιδιωτικότητας
– τα ανοιχτά δεδομένα και την ανοιχτή διακυβέρνηση
– τα πνευματικά δικαιώματα
– τις ανοιχτές τεχνολογίες στην εκπαίδευση

Εάν θέλεις να λαμβάνεις κάθε μήνα το ενημερωτικό δελτίο για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες καταχώρησε εδώ (https://newsletters.ellak.gr/?p=subscribe&id=) το email σου. Το ενημερωτικό δελτίο στέλνεται κάθε μήνα σε πάνω από 60.000 παραλήπτες.

Διαβάστε στο https://newsletters.ellak.gr/archives/2207/

Δείτε μερικά από τα άρθρα του Ιουλίου:

NEA ellak.gr

Ιούλιος 2022


Η συντονιστική επιτροπή του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Scientix, ανακοινώνει ότι η τελική ημερομηνία υποβολής εισηγήσεων είναι η 10η Αυγούστου 2022.Οι υποψήφιοι εισηγητές καλούνται να υποβάλλουν το κείμενο της πλήρους εισήγησής τους με την βοήθεια της φόρμας υποβολής εισηγήσεων.

Ο 5oς Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση σχεδιάζουμε να επικεντρωθεί στην Πράσινη Οικονομία και Ανάπτυξη (Green Economy/ Green Growth). Σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε τη γνώμη σας, πόσο ενδιαφέρουσα βρίσκετε τη συγκεκριμένη θεματική ή αν θέλατε να προτείνετε κάποια άλλη θεματική ενότητα.

Η ΕΕΛΛΑΚ σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο έχουν σχεδιάσει και αναπτύξει το Fossbot, ένα Εκπαιδευτικό Ρομπότ Ανοικτού Κώδικα και Σχεδίων. Όλα τα 3D σχέδια και ο κώδικας για τη λειτουργία του ρομπότ είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο GitHub της ΕΕΛΛΑΚ (https://github.com/eellak/fossbot).

Δημοσιεύουμε σήμερα τέσσερα μοντέλα καμβά στο ιστολόγιο της Ομάδας Εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα της ΕΕΛΛΑΚ (οεΑΔ2). Ένα μοντέλο καμβά για προτάσεις ανοίγματος δεδομένων, και τρία μοντέλα καμβά για προτάσεις ανοίγματος διαδικασιών με μηχανισμούς, αντίστοιχα, διαφάνειας, λογοδοσίας και δημόσιας συμμετοχής.

Η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στη διασφάλιση της ελευθερίας επιλογής router , αλλά οι ρυθμιστικές αρχές πρότειναν τον αποκλεισμό των συνδέσεων οπτικών ινών (FTTH) από τη νομοθεσία. Ένας συνασπισμός οργανώσεων, ζήτησε από τους νομοθέτες να το επανεξετάσουν αυτό και έτσι να διαφυλάξουν την ελευθερία όλων των χρηστών.

Τα τελευταία χρόνια, η πανδημία και η στροφή στην εργασία από το σπίτι ενίσχυσαν τη χρήση λογισμικού απομακρυσμένης επιτήρησης για την παρακολούθηση των εργαζομένων. Το 2020, η παγκόσμια ζήτηση για λογισμικό παρακολούθησης εργαζομένων αυξήθηκε 108 τοις εκατό έως τον Απρίλιο και 70 τοις εκατό έως τον Μάιο του 2020 σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την πανδημία.

Μέσα σε μόλις πέντε χρόνια, η ποσότητα των ηλεκτρονικών αποβλήτων αυξήθηκε κατά 21 τοις εκατό. Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό ανακυκλώνεται. Η Ευρώπη βρίσκεται στην κορυφή αυτού του θλιβερού στατιστικού, σύμφωνα με το Global E-Waste Monitor 2020.

Σε μια έκθεση που κυκλοφόρησε την προηγούμενη Τετάρτη, το Linux Foundation και ο πάροχος διαδικτυακών μαθημάτων edX αποκάλυψαν ότι οι εργοδότες δυσκολεύονται να βρουν άτομα με εξειδίκευση στον ανοιχτό κώδικα, οδηγώντας τους όχι μόνο στην αύξηση των προσλήψεων σε αυτόν τον τομέα.

Μπορεί να αποτελεί έκπληξη η διαπίστωση ότι ορισμένα υποτιθέμενα «ανοικτά» πρότυπα – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν επικυρωθεί από οργανισμούς ανάπτυξης προτύπων (SDOs) όπως το ISO, το CEN και το ETSI – δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς να αγοράσει κάποιος μια άδεια.

Το Scientix έχει ένα νέο διαδικτυακό μάθημα, εμπνευσμένο από τη φετινή “STEM for All” STEM Discovery Campaign, βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής ηλικίας και της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να βελτιώσουν τα μαθήματά τους με θέματα STEM.

Η ομάδα του Tor Project ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Tor Browser 11.5, μιας σημαντικής έκδοσης που φέρνει νέες δυνατότητες για να βοηθήσει τους χρήστες να καταπολεμήσουν ευκολότερα τη λογοκρισία στο διαδίκτυο.Το Tor Browser έχει δημιουργηθεί ειδικά για την πρόσβαση σε ιστότοπους μέσω του δικτύου The Onion Router (Tor).

Η ερευνητική μελέτη The Digital Single Market and the digitalisation of the public sector πραγματοποιήθηκε από το Θεματικό Τμήμα Οικονομικών, Επιστημονικών Πολιτικών και Πολιτικών Ποιότητας Ζωής κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO).

Ο αριθμός των start-ups νομικής τεχνολογίας –επιχειρήσεις που ειδικεύονται στον νομικό και τεχνολογικό τομέα– αυξάνεται στη Γαλλία. Αυτές οι νεοφυείς επιχειρήσεις στοχεύουν στη μεταρρύθμιση των παλιών πρακτικών των επαγγελματιών νομικών, προσφέροντας νομικά έγγραφα σε ψηφιακή πλατφόρμες.

Μετά από περισσότερο από ένα χρόνο προγραμματισμού και εκπαίδευσης, ένα έργο με πρωτοβουλία εθελοντών δημιούργησε ένα μοντέλο γλώσσας ανοιχτού κώδικα που ισχυρίζεται ότι είναι τόσο ισχυρό όσο το GPT-3 του OpenAI , αλλά δωρεάν και ανοιχτό για χρήση από οποιονδήποτε (αν έχει την υπολογιστική ισχύ).

Η Διεθνής Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 2022 με θέμα Open for Climate Justice θα πραγματοποιηθεί, όπως κάθε χρόνο, την τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη (24-30/10/2022).Η Διεθνής Εβδομάδα είναι μια παγκόσμια εκδήλωση για την ανοικτή πρόσβαση στην έρευνα στην οποία μετέχουν φορείς και ιδρύματα από όλο τον κόσμο.

Περισσότερα νέα για την ανοιχτότητα

Ομάδες εργασίας

Λίστες Ταχυδρομείου

Ακολουθήστε μας στα social media

Όλα τα ενημερωτικά δελτία

Το υλικό του “NEA ellak.gr” διανέμεται με την άδεια χρήσης:

Μέσα σε μόλις πέντε χρόνια, η ποσότητα των ηλεκτρονικών αποβλήτων αυξήθηκε κατά 21 τοις εκατό. Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό ανακυκλώνεται. Η Ευρώπη βρίσκεται στην κορυφή αυτού του θλιβερού στατιστικού, σύμφωνα με το Global E-Waste Monitor 2020 . Ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους για τους οποίους οι συσκευές καταλήγουν στα σκουπίδια είναι οι σπασμένες μπαταρίες. Όλο και πιο συχνά, αυτές κρύβονται σε κλειστά περιβλήματα ή με κολλήσεις .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για να το αλλάξει αυτό από το 2019 και θέλει να κάνει τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πιο βιώσιμα. Με τη λεγόμενη «Πρωτοβουλία για βιώσιμα προϊόντα», επιδιώκει να αναθεωρήσει την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό και, εάν χρειαστεί, να προτείνει πρόσθετα μέτρα. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή υπέβαλε τώρα ένα αρχικό σχέδιο κανονισμού, το οποίο ήταν ανοιχτό για σχολιασμό του κοινού .

Η πρωτοβουλία έχει στόχο να επηρεάσει όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ καθώς και τα επιμέρους συστατικά τους. Στόχος είναι να γίνουν πιο ανθεκτικά, πιο εύκολα στην επαναχρησιμοποίηση, πιο επισκευάσιμα, πιο ανακυκλώσιμα και πιο ενεργειακά αποδοτικά. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή επιθυμεί να τυποποιήσει τις απαιτήσεις απόδοσης και πληροφόρησης και να αναπτύξει ένα διαβατήριο προϊόντος σε επίπεδο ΕΕ.

Αυτό θα αποσκοπούσε στην προώθηση βιώσιμων προϊόντων και κυκλικών διαδικασιών σε όλα τα κράτη μέλη, «δημιουργώντας μια μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική αγορά και επομένως ισχυρότερα κίνητρα για τη βιομηχανία να αναπτύξει αυτά τα προϊόντα».

Κίνητρα αντί για σαφείς σχεδιαστικές προδιαγραφές

Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον, όποιος θέλει να αγοράσει μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα, για παράδειγμα, θα πρέπει να μπορεί να δει με μια ματιά εάν η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί ή πώς η συσκευή συγκρίνεται με ιδιαίτερα ανθεκτικές οδοντόβουρτσες. Η υποκείμενη υπόθεση είναι ότι εάν οι καταναλωτές αγοράζουν πιο συχνά βιώσιμα προϊόντα, η συνολική μακροζωία των προϊόντων θα βελτιωθεί.

Το προσχέδιο περιορίζεται σε γενικές προδιαγραφές απόδοσης, όπως ελάχιστες ή μέγιστες τιμές για παραμέτρους προϊόντος και απαιτήσεις πληροφοριών για τέτοιες παραμέτρους. Αυτές είναι γενικές δηλώσεις που προορίζονται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του προϊόντος, όπως δείκτες «ευκολίας επισκευής και συντήρησης». Αυτά θα είναι «χαρακτηριστικά, διαθεσιμότητα και χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών,, συμβατότητα με κοινά διαθέσιμα ανταλλακτικά» και άλλα. Δεν υπάρχουν σχέδια να καταστεί υποχρεωτικό τα προϊόντα να είναι αρθρωτά και συμβατά. Αυτό θα πρέπει να ρυθμίζεται από την αγορά, όπως φαίνεται να πιστεύει η Επιτροπή.

Η συγκρισιμότητα των προϊόντων από άποψη βιωσιμότητας έχει καθυστερήσει, αλλά δεν αρκεί. Το εάν τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για να επισκευάζονται, εάν υπάρχουν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες για την επισκευή τους και ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται πραγματικά ανταλλακτικά δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το πόσο υψηλή είναι η ζήτηση για αυτά και πώς αντιδρούν οι κατασκευαστές σε αυτήν.

Για παράδειγμα, το αν τα προϊόντα συνοδεύονται από οδηγίες επισκευής δεν λέει τίποτα για την ποιότητα και την επισκευή τους. Εκτός από τις γενικές πληροφορίες για τα προϊόντα, υπάρχει ανάγκη για κριτήρια σχεδιασμού και προδιαγραφές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι κατασκευαστές πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικές με την επισκευή. Αυτά όμως λείπουν από το προσχέδιο.

Ο ανοιχτός σχεδιασμός και το ανοιχτό υλικό υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα

Το σχέδιο κανονισμού αναφέρει ότι τα αειφόρα προϊόντα θα πρέπει να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, αναβαθμίσιμα, επισκευάσιμα και ανακυκλώσιμα. Όλα αυτά γίνονται πολύ πιο εύκολα – και επομένως πιο πιθανά – όταν ένα σχέδιο είναι ανοιχτό. Αυτό φαίνεται, για παράδειγμα, από τον Jérémy Bonvoisin στη δημοσίευσή του « Limits of Ecodesign: The Case for Open Source Development Product ».

Εδώ, ο προγραμματιστής προϊόντων αναλύει 18 παραδείγματα που κυμαίνονται από μουσικά όργανα μέχρι ρούχα μέχρι τρακτέρ και επεξεργάζεται πώς συνδέονται μεταξύ τους η ανάπτυξη ανοιχτού κώδικα και η βιώσιμη ανάπτυξη προϊόντων. Το γερμανικό Υπουργείο Έρευνας, στην έκθεσή του «Resource-Efficient Circular Economy» , τονίζει επίσης ότι ο ανοιχτός σχεδιασμός καθώς και ο ανοιχτός κώδικας είναι σημαντικές προϋποθέσεις για την κυκλική οικονομία.

Η ανάπτυξη ανοιχτών προϊόντων είναι επομένως σημαντική για τη βιώσιμη παραγωγή. Τα προϊόντα που κατασκευάζονται από διαθέσιμα σε όλους εξαρτήματα και υλικά με εύχρηστο, αρθρωτό σχεδιασμό είναι συνήθως πιο εύκολο να επαναχρησιμοποιηθούν δημιουργικά, να προσαρμοστούν, να επισκευαστούν και να ανακυκλωθούν.

Η ιδέα πίσω από τον ανοιχτό σχεδιασμό και το ανοιχτό υλικό είναι να γίνουν τα προϊόντα και η παραγωγή τους πιο προσιτά. Αυτό επιτυγχάνεται, για παράδειγμα, μέσω του απλού και εύκολα κατανοητού σχεδιασμού, της χρήσης γενικά γνωστών και προσβάσιμων υλικών και εξαρτημάτων και της χρήσης τεχνικών και διαδικασιών παραγωγής που είναι ανοιχτές σε πολλούς. Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει διαθέσιμη τεκμηρίωση που διευκολύνει τους κατασκευαστές και τους καταναλωτές να εργαστούν με ένα προϊόν.

Το υλικό ανοιχτού κώδικα αποδίδει επίσης σημασία στο γεγονός ότι τα ανοιχτά σχεδιασμένα προϊόντα και η τεκμηρίωσή τους δεν προστατεύονται από δικαιώματα ιδιοκτησίας, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή δικαιώματα σχεδίασης. Ο καθένας μπορεί και πρέπει να μπορεί να δουλέψει με αυτλα – ακόμη και εμπορικά.

Η ιερή αγελάδα: πνευματική ιδιοκτησία

Αυτές είναι οι πτυχές που πρέπει να λάβει υπόψη μια μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία της ΕΕ. Θα πρέπει να καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια για τον ανοιχτό, αρθρωτό σχεδιασμό προϊόντων, καθώς και για το άνοιγμα της τεχνολογίας, για παράδειγμα απαιτώντας σχέδια CAD εξαρτημάτων φθοράς ή διαγράμματα κυκλωμάτων να διατίθενται για αντιμετώπιση προβλημάτων.

Αλλά αυτές οι προδιαγραφές λείπουν και αυτό μπορεί να μην είναι τυχαίο. Τόσο οι ευρέως διαδεδομένες αντιλήψεις για το πώς θα πρέπει να είναι τα επιχειρηματικά μοντέλα όσο και οι ανακοινώσεις της Επιτροπής, όπως η έκθεση για τη «Νέα Βιομηχανική Στρατηγική για την Ευρώπη» που δημοσιεύθηκε το 2020, εμποδίζουν μια πιο ανοιχτή προσέγγιση. Αυτό το «Σχέδιο Δράσης για την Διανοητική Ιδιοκτησία» προβλέπει τη «βελτίωση της καταπολέμησης της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας». Έτσι, αντί να κάνει τα προϊόντα πιο ανοιχτά, η ΕΕ αναπτύσσει μηχανισμούς για να κάνει το αντίθετο.

Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα μιας πολιτικής που δρα προς το συμφέρον μιας εδραιωμένης οικονομίας αντί να εισάγει καινοτόμα μέτρα για βιώσιμα προϊόντα και παραγωγή.

«Έχετε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας;» Αυτή είναι συχνά μια από τις πρώτες ερωτήσεις που τίθενται σε μια startup μετά από ένα pitch. Αντί για το μάντρα “No property rights, no business”, χρειαζόμαστε μια έξυπνη, ανοιχτή συζήτηση και σχεδιασμό των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Και η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων με βάση αυτά. Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα αυτού, όπως ο φορητός υπολογιστής MNT Reform που αναπτύχθηκε στο Βερολίνο. Αυτός ο φορητός υπολογιστής έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να τον επισκευάσουν μόνοι τους. Κάθε εξάρτημα της συσκευής μπορεί να αντικατασταθεί. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία δημοσιεύει όλες τις οδηγίες κατασκευής και τα πλήρη αρχεία σχεδιασμού, ώστε, για παράδειγμα, μεμονωμένα ανταλλακτικά να μπορούν να εκτυπωθούν και σε τρισδιάστατο εκτυπωτή. «Τελικά, δεν είναι μόνο το υλικό που πουλάω. Σε τελική ανάλυση, περιλαμβάνει ένα εμπορικό σήμα, ένα οικοσύστημα και υπηρεσίες», λέει ο ιδρυτής του επιχειρηματικού μοντέλου.

Ωστόσο, η Επιτροπή απέτυχε να χαράξει τέτοια μονοπάτια. Τα μονοπωλιακά δικαιώματα εμποδίζουν τον μετασχηματισμό του κόσμου των προϊόντων μας προς τη βιωσιμότητα. Ένα διαβατήριο προϊόντος, όπως προβλέπεται στο σχέδιο κανονισμού, δεν αρκεί για να ξεκινήσει αυτή η αλλαγή.

Πηγή άρθρου: https://communia-association.org/

Το Sioyek είναι ένα πρόγραμμα για ανάγνωση αρχείων pdf. Άλλο ένα; Τι να το κάνουμε; Έχουμε τόσα να διαλέξουμε. Τι το κάνει ξεχωριστό; Αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι στην ανάγνωση επιστημονικών δημοσιεύσεων. Αυτές είναι κείμενα που έχουν μια ειδική μορφή και δομή, με πολλές εσωτερικές και εξωτερικές παραπομπές. Αυτές οι παραπομπές όμως σπάνια θα τις βρούμε σαν υπερσυνδέσμους στο κείμενο. Το Sioyek τις φτιάχνει αυτόματα. Και αυτό δεν είναι το μόνο που το κάνει να ξεχωρίζει για αυτή τη δουλειά.

To περιβάλλον χρήστη

Το Sioyek είναι ο ορισμός του μινιμαλισμού. Δε θα βρούμε πουθενά μενού κουμπιά ή οτιδήποτε άλλο. Τα πάντα δουλεύουν με το πληκτρολόγιο (που θα πρέπει να είναι στα αγγλικά).

Την πρώτη φορά που θα ξεκινήσει το πρόγραμμα θα ανοίξει ένα PDF με βασικές οδηγίες. Διαβάστε το προσεκτικά, κρατήστε σημειώσεις και ακόμα καλύτερα τυπώστε το. Επίσης, το πλήκτρο: θα ανοίξει την παλέτα εργαλείων για να βρεις τη συντόμευση για το πληκτρολόγιο.

Είναι ένα εργαλείο δουλείας και το πληκτρολόγιο είναι ο γρηγορότερος τρόπος για να γίνει μια δουλεία σωστά. Οπότε ή αφιερώστε λίγο χρόνο για να το μάθετε ή χρησιμοποιήστε κάποιο άλλο από τα τόσα άλλα προγράμματα που υπάρχουν για να διαβάσεις ένα PDF. Αλλά να ξέρεις ο λίγος χρόνος που θα αφιερώσεις για να το μάθεις θα επιστρέψει πίσω στο εκατονταπλάσιο.

Βασικοί χειρισμοί και δυνατότητες

Οι δυνατότητες του υπερβαίνουν κατά πολύ αυτές που περιμένεις από ένα τυπικό πρόγραμμα προβολής pdf. Εξαιρετικές δυνατότητες αναζήτησης (με αυτόματη δημιουργία πίνακα περιεχομένων), μετακίνηση με ένα κλικ σε μια αναφορά σε εξίσωση, σχήμα, βιβλιογραφία (ακόμα και αν δεν υπάρχουν σύνδεσμοι στο έγγραφο), αναζήτηση με ένα κλικ με το google scholar ή το library genesis/. Επίσης, έχει κάτι που το ονομάζει portals όπου όταν διαβάζεις μια παράγραφο που έχει μια αναφορά σε κάτι άλλο, είτε εξίσωση, είτε θεώρημα, είτε αλγόριθμο, είτε οτιδήποτε άλλο θα δεις την αναφορά σε αυτό σε ένα δεύτερο παράθυρο. Μπορείς να σημειώσεις ενδιαφέροντά τμήματα μιας δημοσίευσης, καθώς και να τα υπογραμμίσεις με διαφορετικά χρώματα. Επίσης, μπορείς να έχεις ένα οπτικό βοήθημα για να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα αυτήν τη δύσκολη παράγραφο που προσπαθείς να καταλάβεις.

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό οι μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης του, οι δυνατότητες επέκτασης του με scripts και η αυτόματη επαναφόρτωση αν αλλάξει το pdf, κάτι που κάθε χρήστης του LATEX θα εκτιμήσει.

Sioyek – Feature Overview

Πως να το μάθω

Καλά όλα αυτά που κάνει, αλλά πως εγώ θα τα κάνω; Εντάξει έχει μια κάποια δυσκολία εκμάθησης :rofl:. Αλλά αν πας στη σελίδα του https://sioyek.info/ 12 θα βρεις πολλά βίντεο που δείχνουν τις δυνατότητες του. Δυστυχώς, αποτυγχάνουν να δείξουν τα κουμπιά που πατάς στο πληκτρολόγιο κάτι που ελπίζω να φτιαχτεί στο μέλλον. Επίσης, εδώ 1 υπάρχουν αναλυτικότερες οδηγίες. Επιπρόσθετα, υπάρχει ένα φόρουμ 1 και η σελίδα του στο github.

Καλό διάβασμα και εξάσκηση. Αν το μάθεις σε λίγες μέρες θα απορείς πως μπορούσες τόσα χρόνια χωρίς αυτό. Είναι ελεύθερο λογισμικό και αν σας αρέσει σκεφτείτε να κάνετε ένα donation στην ομάδα ανάπτυξης.

Sioyek: A PDF Reader For Researchers?

Εγκατάσταση

Θα το βρούμε σαν AppImage στη σελίδα 5 του στο github. Προσωπικά το εγκατέστησα σαν Flatpak με την παρακάτω εντολή:

flatpak install flathub com.github.ahrm.sioyek

Συμπεράσματα

Είναι λίγες οι φορές που πέφτεις σε ένα πρόγραμμα, τόσο χρήσιμο που αναρωτιέσαι και λες: «Καλά πως δεν το σκέφτηκε αυτό κανένας άλλος πριν;». Σίγουρα δεν είναι ένα πρόγραμμα για τον καθένα, αλλά όσοι διαβάζουν καθημερινά επιστημονικές δημοσιεύσεις και το γνωρίσουν, θα απορούν πως ζούσαν τόσο καιρό χωρίς αυτό.

Πηγή άρθρου: https://linux-user.gr

Ο 5oς Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση σχεδιάζουμε να επικεντρωθεί στην Πράσινη Οικονομία και Ανάπτυξη (Green Economy/ Green Growth). Σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε τη γνώμη σας, πόσο ενδιαφέρουσα βρίσκετε τη συγκεκριμένη θεματική ή αν θέλατε να προτείνετε κάποια άλλη θεματική ενότητα ή να προσθέσετε κάποιες πιθανές κατηγορίες έργων στην προτεινόμενη θεματική.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο εδώ, το ερωτηματολόγιο θα είναι ανοιχτό έως τις 4 Σεπτεμβρίου.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση  διεξάγεται από το 2019 με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και του Ιδρύματος Ωνάση, και συνδιοργανώνεται από πανεπιστήμια, ερευνητικά  κέντρα, Περιφέρειες, Δήμους και φορείς από όλη την Ελλάδα. Ο Διαγωνισμός έχει ως στόχο την εισαγωγή σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ανοιχτού υλικού και λογισμικού και ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Οι ανοιχτές τεχνολογίες ανοίγουν ορίζοντες, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, ενισχύουν την πειραματική άσκηση, στηρίζοντας την επινοητικότητα και την πρωτοβουλία των μαθητών.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί με στόχο να συμμετέχουν σε αυτόν εκπαιδευτικοί και μαθητές όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ και ΙΕΚ).

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, τα 4 τελευταία χρόνια με τη συμμετοχή χιλιάδων μαθητών και εκατοντάδων εκπαιδευτικών έχουν υλοποιηθεί πάνω από 400 έργα ρομποτικής και Internet of Things με αναλυτική τεκμηρίωση και σχέδια μαθήματος που είναι ελεύθερα διαθέσιμα στην σελίδα του διαγωνισμού και σε αποθετήρια στο github. Όλο αυτό το εκπαιδευτικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί στα σχεδιαζόμενα διαδικτυακά μαθήματα για να παρέχει στους εκπαιδευόμενους πρακτικά παραδείγματα εισαγωγής της ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία και σχέδια μαθημάτων για άμεση εφαρμογή τους στην τάξη.  

Η πράσινη οικονομία είναι αυτή που έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας και της κοινωνικής ισότητας, ενώ μειώνει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις οικολογικές ελλείψεις. Μια πράσινη οικονομία είναι μια οικονομία χαμηλών εκπομπών, αποδοτική από πλευράς πόρων και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Στην πράσινη οικονομία, η πράσινη ανάπτυξη διασφαλίζει ότι τα στοιχεία  της φύσης συνεχίζουν να  μας παρέχουν τους πόρους και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες στις οποίες βασίζεται η ευημερία μας.

Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν ανοιχτές τεχνολογίες και μέσα από δραστηριότητες συμμετοχικής δημιουργίας, θα σχεδιάσουν τρόπους με τους οποίους θα μεταμορφώσουν τις καθημερινές συνήθειες των ίδιων και της κοινότητάς τους διερευνώντας νέους τρόπους συμμετοχής σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Παράλληλα,  στοχεύει στη δημιουργία κατασκευών  και  ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου που θα διατίθενται για χρήση και αξιοποίηση στην εκπαίδευση.

Πιθανές Κατηγορίες έργων 

 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Βελτίωσης της αποδοτικότητας χρήσης πόρων μέσω της ενίσχυσης τη την αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας, του νερού και άλλων εισροών υλικών
 • Διασφάλιση της ανθεκτικότητας του οικοσυστήματος: Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων του και των ροών του οικοσυστήματος.
 • Ενίσχυση της κοινωνικής ισότητα, μέσω της  προώθησης μιας δικαιότερης κατανομής των πόρων στην κοινωνία
 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Οικολογικής Γεωργίας- Βελτίωση παραγωγής/ συγκομιδής/ Αστικής κηπουρικής.

Τον περασμένο μήνα, ολοκληρώθηκε το Open Source Summit North America (OSS NA) του Linux Foundation, στο οποίο συγκεντρώθηκαν προγραμματιστές, τεχνολόγοι και ηγέτες της κοινότητας από τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό χώρο και την κυβέρνηση στο Ώστιν του Τέξας, από τις 21 έως τις 24 Ιουνίου για να συζητήσουν για τον ανοιχτό κώδικα. Οι συμμετέχοντες και οι ομιλητές τόνισαν την καινοτομία στον ανοιχτό κώδικα και τις προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου οικοσυστήματος ανοιχτού κώδικα.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αρκετοί ομιλητές εξέτασαν διαφορετικές πτυχές του ζητήματος της ασφάλειας του OSS; – όπως τα OpenSSF Day, Critical Software Summit, SupplyChainSecurityCon, and the Global Security Vulnerability Summit. Συνολικά, η σύνοδος κορυφής έδειξε αυξημένη έμφαση στην ασφάλεια ανοιχτού κώδικα ως κοινοτική προσπάθεια με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς. Εισήχθησαν επίσης πιο φιλόδοξες και καινοτόμες προσεγγίσεις για τον χειρισμό του προβλήματος ασφάλειας ανοιχτού κώδικα – συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας, των εργαλείων και της εκπαίδευσης. Τέλος, η σύνοδος κορυφής τόνισε τη σημασία για τους χρήστες ανοιχτού κώδικα να προσφέρουν στην κοινότητα και να συνεισφέρουν στα έργα από τα οποία εξαρτώνται.

Η ασφάλεια ανοιχτού κώδικα ως προσπάθεια της κοινότητας

Η ασφάλεια ανοιχτού κώδικα δεν είναι απλώς μια μεμονωμένη προσπάθεια από χρήστες ή συντηρητές λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Όπως έδειξε το OSS NA, το διακύβευμα της ασφάλειας ανοιχτού κώδικα το έχει μετατρέψει σε μια κοινοτική προσπάθεια, όπου μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών ενδιαφερομένων έχουν ενδιαφέρον και αρχίζουν να εμπλέκονται.

Όπως ανέφερε ο Todd Moore (IBM) στην κεντρική του ομιλία, περιστατικά όπως το log4shell έχουν καταστήσει την ασφάλεια ανοιχτού κώδικα μεγαλύτερη προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις – και είναι σημαντικό για τους υπάρχοντες φορείς ανοιχτού κώδικα, τόσο χρήστες όσο και συντηρητές, να εργαστούν ως κοινότητα για να υιοθετήσουν μια συνεκτική γραμμή πάνω σε αυτήν την πρόκληση. Οι ομιλητές σε μια συζήτηση με την Πρωτοβουλία Cyber ​​Statecraft του Atlantic Council και το Open Source Security Foundation (OpenSSF) συζήτησαν για τη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε από το OpenSSF στην Ουάσιγκτον, DC στις 12 και 13 Μαΐου, όπου εκπρόσωποι από τη βιομηχανία και την κυβέρνηση συναντήθηκαν για να αναπτύξουν το Σχέδιο Κινητοποίησης Ασφαλείας Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, ένα σχέδιο 150 εκατομμυρίων δολαρίων για την καλύτερη διασφάλιση του οικοσυστήματος ανοιχτού κώδικα. Μια συζήτηση σε πάνελ διερεύνησε πώς οι μεγάλες επιχειρήσεις συνεργάζονται για να βελτιώσουν την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας ανοιχτού κώδικα, ιδιαίτερα μέσω της δομής διακυβέρνησης του OpenSSF.

Νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της ασφάλειας ανοιχτού κώδικα

Το OSS NA παρουσίασε αρκετές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση θεμελιωδών θεμάτων ασφάλειας ανοιχτού κώδικα, πολλές από τις οποίες ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξες και καινοτόμες.

Το έργο Alpha-Omega του OpenSSF ανακοινώθηκε για την αντιμετώπιση ευπαθειών λογισμικού για έργα OSS που είναι πιο κρίσιμα. Ο Eric Brewer (Google) έδωσε μια κεντρική ομιλία συζητώντας το θεμελιώδες πρόβλημα της διασφάλισης λογοδοσίας στην εφοδιαστική αλυσίδα λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Ένας τρόπος για να λυθεί αυτό είναι μέσω της επιμέλειας: η δημιουργία ενός αποθετηρίου ελεγμένων και ασφαλών πακέτων. Τα πρότυπα εξακολουθούν να είναι σημαντικά, όπως πάντα: Το Art Manion (CERT/CC) συζήτησε την ιστορία και το μέλλον του προγράμματος CVE, ενώ ο Jennings Aske (Νέα Υόρκη -Presbyterian Hospital) και η Melba Lopez(IBM) συζήτησαν τη σημασία ενός Λογισμικού Bill of Materials (SBOM). Τονίστηκε η σημασία των εργαλείων ασφαλείας, με συζητήσεις για εργαλεία όπως το sigstore, την αυτοματοποίηση των ελέγχων ασφαλείας μέσω της Infrastructure as Code tools και των CI/CD pipelines. Ο David Wheeler (Linux Foundation) συζήτησε πώς η εκπαίδευση στην ανάπτυξη ασφαλούς λογισμικού είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της ασφάλειας λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Μαθήματα όπως τα Βασικά Μαθήματα Ασφαλούς Ανάπτυξης Λογισμικού του OpenSSF είναι διαθέσιμα για να βοηθήσουν τους προγραμματιστές να μάθουν αυτό το θέμα.

Δίνοντας πίσω στην κοινότητα

Οι συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής αναγνώρισαν ότι η ασφάλεια ανοιχτού κώδικα είναι τελικά θέμα κοινότητας, διακυβέρνησης και βιωσιμότητας. Έργα που δεν διαθέτουν τους σωστούς πόρους ή τη δομή διακυβέρνησης ενδέχεται να μην είναι σε θέση να διασφαλίσουν ότι τα έργα τους είναι ασφαλή ή να αποδεχτούν τη σωστή χρηματοδότηση για να το κάνουν.

Ο Steve Hendrick (Linux Foundation) και ο Matt Jarvis (Snyk) συζήτησαν την έκδοση της αναφοράς για την κατάσταση της ασφάλειας ανοιχτού κώδικα για το 2022 από τη Snyk και το Linux Foundation. Η έκθεση σημείωσε ότι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι συχνά μονόδρομος όπου οι χρήστες βλέπουν σημαντικά οφέλη με ελάχιστο κόστος ή επένδυση. Συνιστάται στους οργανισμούς να κλείσουν τον βρόχο και να επιστρέψουν σε έργα OSS που χρησιμοποιούν για μεγαλύτερα έργα ανοιχτού κώδικα για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των χρηστών. Η Aeva Black (Microsoft) συζήτησε προσεγγίσεις για τη διαχείριση κινδύνων στην κοινότητα μέσω της σύνταξης και επιβολής ενός κώδικα δεοντολογίας και του τρόπου Η αγνόηση της υγείας της κοινότητας μπορεί να οδηγήσει σε μερικές φορές καταστροφικά τεχνικά αποτελέσματα για έργα OSS. O Sean Goggins (CHAOSS) συζήτησε τη σχέση μεταξύ της υγείας της κοινότητας και του μετριασμού της ευπάθειας σε έργα ανοιχτού κώδικα χρησιμοποιώντας μοντέλα μετρήσεων από τα έργα CHAOSS. Η Margaret Tucker και ο Justin Colannino (GitHub) συζήτησαν τον ρόλο που έχουν τα μητρώα πακέτων στην ασφάλεια ανοιχτού κώδικα, αρχίζοντας να διατυπώνουν ορισμένες αρχές που θα εξισορροπούν αυτά τα ευθύνη των μητρώων για την ασφάλεια και την αξιοπιστία με την ελευθερία και τη δημιουργικότητα των συντηρητών πακέτων. Οι Naveen Srinivasan (Endor Labs) και Laurent Simon (Google) εξερεύνησαν την OpenSSF Scorecard για να αναλύσουν πιο εύκολα την ασφάλεια έργων ανοιχτού κώδικα και να βελτιώσουν προληπτικά την ασφάλειά τους. ο Amir Montazery (OSTIF) συζήτησε τις προσπάθειες του Open Source Technology Improvement Fund να βοηθήσει τους συντηρητές OSS να συνεργαστούν με ειδικούς σε θέματα ασφάλειας για να βελτιώσουν τη στάση ασφαλείας των έργων τους.

Συμπέρασμα

Εν ολίγοις, οι συνομιλίες στο OSS Summit NA βοήθησαν να δημιουργηθεί μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι βασικοί ενδιαφερόμενοι στο οικοσύστημα λογισμικού ανοιχτού κώδικα –κοινότητες OSS, βιομηχανία, ακαδημαϊκή κοινότητα και κυβέρνηση– σκέφτονται να συλλάβουν θέματα μεγάλης εικόνας και να κατευθύνουν τις προσπάθειες γύρω από την ασφάλεια OSS .

Πηγή άρθρου: https://www.linux.com

Η ΕΕΛΛΑΚ σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο έχουν σχεδιάσει και αναπτύξει το Fossbot, ένα Εκπαιδευτικό Ρομπότ Ανοικτού Κώδικα και Σχεδίων. Όλα τα 3D σχέδια και ο κώδικας για τη λειτουργία του ρομπότ είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο GitHub της ΕΕΛΛΑΚ (https://github.com/eellak/fossbot) και επιτρέπουν στον καθένα να τα κατεβάσει, να τυπώσει το ρομπότ, να συναρμολογήσει τα ηλεκτρονικά του τμήματα, να εγκαταστήσει το λογισμικό λειτουργίας του αλλά και να το βελτιώσει.

Η λειτουργία του ρομπότ βασίζεται σε Raspberry Pi και μια στοίβα λογισμικού σε Python που καταλήγει σε μια γραφική διεπαφή προγραμματισμού του ρομπότ με το Blockly

Η ΕΕΛΛΑΚ σχεδιάζει να ξεκινήσει την δημιουργία αρχικά 100 Fossbot τα οποία θα διατεθούν σε σχολεία όλης από όλες τις βαθμίδες, ενώ εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων θα προσκληθούν να συμμετέχουν σε σεμινάρια αξιοποίησης του Fossbot στην εκπαιδευτική διαδικασία όλων των μαθημάτων. 

Για το σκοπό αυτό η ΕΕΛΛΑΚ:

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όσους διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία  στη συναρμολόγηση αντίστοιχης πολυπλοκότητας εξοπλισμού και ενδιαφέρονται να συνδράμουν στην συναρμολόγηση και προετοιμασία των εκπαιδευτικών ρομπότ.  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν αυτή την φόρμα.

H αμοιβή των συμμετεχόντων θα γίνει ανά συναρμολογημένο fossbot με τελική ημερομηνία συναρμολόγησης και παράδοσης στις 30/09/22.

Αναλυτικές οδηγίες συναρμολόγησης είναι διαθέσιμες στο αποθετήριο του FOSSBOT, ΕΔΩ

Η ερευνητική μελέτη The Digital Single Market and the digitalisation of the public sector πραγματοποιήθηκε από το Θεματικό Τμήμα Οικονομικών, Επιστημονικών Πολιτικών και Πολιτικών Ποιότητας Ζωής κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO).

Η μελέτη παρέχει πληροφορίες για το GovTech και την καινοτομία στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων. Εξετάζει τις δυνατότητες ανάπτυξης μιας ενωσιακής πλατφόρμας GovTech με στόχο τη στήριξη του εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα· την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς GovTech· και συνεργασία με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το παρόν έγγραφο

Η μελέτη εξετάζει την έννοια του «GovTech», την έννοια της καινοτομίας στις δημόσιες συμβάσεις και την επικείμενη ευρωπαϊκή πλατφόρμα GovTech. Η μελέτη εντοπίζει βέλτιστες πρακτικές, αναλύει τους κινδύνους και τα οφέλη αυτών των εννοιών και προτείνει συστάσεις ιδίως για τις κυβερνήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους πολίτες.


Παρασκήνιο

Το GovTech είναι ένας όρος που αναφέρεται σε (κυρίως) ψηφιακά προϊόντα που αναπτύσσονται για να υποστηρίξουν την παροχή δημόσιων υπηρεσιών ή την εσωτερική λειτουργία των δημόσιων διοικήσεων. Η GovTech μπορεί να αναπτυχθεί από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά μπορεί επίσης να προέρχεται από πρωτοβουλίες πολιτών, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή από τον ίδιο τον δημόσιο τομέα. Η αναπτυσσόμενη αγορά GovTech στην ΕΕ αποτελεί ευκαιρία για τον μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών των κρατών μελών και για τη στήριξη της ανάπτυξης του ίδιου του τομέα, ιδίως μέσω της χρήσης δημόσιων συμβάσεων.

Βασικά ευρήματα

Οι επιχειρήσεις εντός του οικοσυστήματος GovTech και οι δημόσιοι τομείς που επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν το GovTech αντιμετωπίζουν προκλήσεις για να αξιοποιήσουν πλήρως την ευκαιρία που παρουσιάζεται. Οι προκλήσεις αυτές αφορούν ιδίως τις δημόσιες συμβάσεις· παλαιές υποδομές· διαλειτουργικότητα και πρότυπα · δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή.


Έχουν δρομολογηθεί διάφορες εθνικές και πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, καθώς και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (βλ. παράδειγμα του Digicampus παρακάτω) με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης του οικοσυστήματος και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μέσω χρονοδιαγραμμάτων, συνδημιουργίας και κοινών διδαγμάτων.


Οι δημόσιες συμβάσεις προσφέρουν ευκαιρίες για άμεση στήριξη της καινοτομίας μέσω της χρήσης της ζήτησης του δημόσιου τομέα για τη δημιουργία και τη διαμόρφωση νέων αγορών και για τη στήριξη επιχειρήσεων που διαφορετικά δυσκολεύονται να αναπτύξουν καινοτομίες. Η χρήση του GovTech για την προώθηση μεταβαλλόμενων σχέσεων μεταξύ πελατών και προμηθευτών δημιουργεί ευκαιρίες για καινοτομία και μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών.
Ωστόσο, η χρήση δημόσιων πόρων για τη στήριξη της καινοτομίας ενέχει κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε πολιτικό και γραφειοκρατικό επίπεδο, για παράδειγμα μέσω του sandboxing.


Μπορεί να υιοθετηθεί μια σειρά προσεγγίσεων για τη στήριξη των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας, όπως η προσέγγιση του διαγωνισμού σχεδιασμού, αλλά η επιτυχία απαιτεί δεξιότητες στην εφαρμογή και ισχυρή κατανόηση της αγοράς και των απαιτούμενων αποτελεσμάτων.
Μια ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΕ για το GovTech θα μπορούσε να αποφέρει οφέλη για πολλά ενδιαφερόμενα μέρη. Εάν η πλατφόρμα δημιουργηθεί σε βάση «Government-as-a-Platform», θα είναι σημαντικό να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα δομικά στοιχεία στηρίζουν τον μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα και τη συμμετοχή των πολιτών.
Στους κινδύνους και στις προκλήσεις περιλαμβάνεται το γεγονός ότι η πλατφόρμα μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο κίνητρο για τις δημόσιες διοικήσεις να αναπτύξουν εσωτερικές λύσεις. Η πλατφόρμα μπορεί να οδηγήσει σε αθέμιτο και/ή αναποτελεσματικό ανταγωνισμό μεταξύ ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Το GovTech είναι μια πρόσφατη έννοια και ένας νέος τομέας πολιτικής της ΕΕ. Επί του παρόντος, οι κυβερνητικές οργανώσεις δεν είναι προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά της GovTech. Υπάρχει η ευκαιρία να αντιμετωπιστεί το θεσμικό κενό που εντοπίστηκε στη μελέτη, είτε διευρύνοντας τις αρμοδιότητες ενός υπάρχοντος φορέα είτε δημιουργώντας ένα νέο.


Οι κυβερνήσεις που πειραματίζονται με την GovTech θα πρέπει να εξετάσουν τον κίνδυνο αποτυχίας , καθώς και να εξασφαλίσουν μια καλά ανεπτυγμένη προπαρασκευαστική φάση. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να αντληθούν από τη συνεργασία και την ανταλλαγή μαθημάτων. Η πρόσβαση σε ειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και των ΤΠΕ είναι ουσιαστικής σημασίας.


Οι τρέχουσες διαδικασίες προμηθειών χρειάζονται αναθεώρηση για να ανταποκριθούν στα χαρακτηριστικά της GovTech. Προσεγγίσεις τα hackathons, οι incubators, τα εργαστήρια επιτάχυνσης, οι λύσεις προ-εμπορικών προμηθειών και οι διαγωνισμοί σχεδιασμού μπορούν να βοηθήσουν.


Η προτεινόμενη πλατφόρμα GovTech της ΕΕ θα πρέπει να βασίζεται στις απαιτήσεις των χρηστών. Θα πρέπει να αντιμετωπίζει προσεκτικά τις προκλήσεις όσον αφορά τη δημόσια πλατφόρμα, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες, οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις είναι όσο το δυνατόν απλούστερες. Τέλος, η προτεινόμενη πλατφόρμα GovTech της ΕΕ θα πρέπει να προσελκύσει έναν ποικιλόμορφο πληθυσμό πολιτών και επιχειρήσεων για να αποκομίσουν τα σχόλιά τους.

Διαβάστε όλη την μελέτη εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Η ομάδα του Tor Project ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Tor Browser 11.5, μιας σημαντικής έκδοσης που φέρνει νέες δυνατότητες για να βοηθήσει τους χρήστες να καταπολεμήσουν ευκολότερα τη λογοκρισία στο διαδίκτυο .

Το Tor Browser έχει δημιουργηθεί ειδικά για την πρόσβαση σε ιστότοπους μέσω του δικτύου The Onion Router (Tor) για να προσφέρει στους χρήστες ανωνυμία και ιδιωτικότητα κατά την πρόσβαση σε πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Αυτό το επιτυγχάνει δρομολογώντας την κυκλοφορία μέσω κόμβων στο δίκτυο και κρυπτογραφώντας την σε κάθε βήμα. Η σύνδεση φτάνει στον προορισμό μέσω ενός κόμβου εξόδου που χρησιμοποιείται για την αναμετάδοση των πληροφοριών στον χρήστη.

Αυτόματη παράκαμψη λογοκρισίας

Οι ενημερώσεις στο Tor Browser 11.5 επικεντρώνονται στην παράκαμψη της λογοκρισίας, μια διαδικασία που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο στην έκδοση 10.5 με τη βελτίωση της εμπειρίας σύνδεσης Tor.

Στη νέα έκδοση, οι χρήστες δεν χρειάζεται πλέον να δοκιμάζουν χειροκίνητα τις διαμορφώσεις γεφυρών για να ξεμπλοκάρουν το Tor.

H έκδοση 11.5 συνοδεύεται από μια νέα δυνατότητα που ονομάζεται “Connection Assist”, η οποία εκχωρεί αυτόματα τη διαμόρφωση γέφυρας που είναι γνωστό ότι λειτουργεί καλύτερα για την τοποθεσία του χρήστη.

“Το Connection Assist λειτουργεί αναζητώντας και κατεβάζοντας μια ενημερωμένη λίστα επιλογών για συγκεκριμένες χώρες για να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία σας (με τη συγκατάθεσή σας)”, εξηγεί η ανακοίνωση κυκλοφορίας .

“Καταφέρνει να το κάνει χωρίς να χρειάζεται να συνδεθεί πρώτα στο δίκτυο Tor χρησιμοποιώντας το moat – το ίδιο εργαλείο προβολής τομέα που χρησιμοποιεί το Tor Browser για να ζητήσει μια γέφυρα από το torproject.org.”

Connection Assist σε δράσηConnection Assist σε δράση (Tor)

Δεδομένου ότι το Connection Assist βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης (v1.0), η ομάδα του Tor καλωσορίζει τα σχόλια και τις αναφορές των χρηστών, που θα τους βοηθούσαν να ξεπεράσουν τυχόν σφάλματα και να βελτιώσουν το σύστημα.

HTTPS ενεργοποιημένο από προεπιλογή

Ένα άλλο σημαντικό νέο χαρακτηριστικό στην έκδοση 11.5 είναι να γίνει η «Λειτουργία HTTPS-Only» η προεπιλεγμένη λειτουργία περιήγησης, έτσι ώστε η σύνδεση να γίνεται μέσω ενός ασφαλούς τούνελ.

Αυτό διασφαλίζει ότι όλη η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του χρήστη και του διακομιστή που φιλοξενεί τον ιστότοπο θα είναι κρυπτογραφημένη, για άμυνα έναντι επιθέσεων man-in-the-middle (MitM) και για προστασία των χρηστών από απογύμνωση SSL σε κακόβουλα relays εξόδου.

Η ομάδα Tor διαβεβαιώνει τους χρήστες ότι το SecureDrop θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως προβλέπεται, παρά την κατάργηση και την αντικατάσταση της επέκτασης HTTPS-Everywhere που χρησίμευε ως διερμηνέας ονομάτων Onion.

Η μόνη εξαίρεση για την αντικατάσταση του HTTPS-Everywhere με τη νέα λειτουργία HTTPS-Only είναι το Android, το οποίο γενικά έχει μείνει πίσω.

Η ομάδα ανάπτυξης του Tor το παραδέχτηκε αυτό και υποσχέθηκε να κάνει περισσότερα για το Android, κυκλοφορώντας ενημερώσεις πιο συχνά, διορθώνοντας τα πολλά σφάλματα που έχουν συσσωρευτεί και καλύπτοντας τις εκδόσεις Fenix ​​(Firefox για Android).

Καλύτερες ρυθμίσεις

Η τρίτη σημαντική βελτίωση στο Tor Browser 11.5 είναι ένα εκτενώς ανανεωμένο μενού Ρυθμίσεις Δικτύου, που τώρα ονομάζεται “Ρυθμίσεις σύνδεσης”, το οποίο θα διευκολύνει την εύρεση και κατανόηση συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιλογές διαμόρφωσης γεφυρών και σύνδεσης έχουν επανασχεδιαστεί για να επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη εξέταση και διαχείριση.

Χρησιμοποιώντας emojis στα αποθηκευμένα Bridges, η νέα διεπαφή προσφέρει οπτικοποίηση για τη πρώτη διαμόρφωση, διευκολύνοντας τον εντοπισμό της σωστής γέφυρας και την επιλογή της όταν χρειάζεται.

Οι επανασχεδιασμένες ρυθμίσεις δικτύου στο TorΕπανασχεδιασμένες ρυθμίσεις δικτύου (Tor)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του πιο πρόσφατου προγράμματος περιήγησης Tor από την επίσημη σελίδα του έργου ως πακέτο με δυνατότητα εγκατάστασης ή φορητό εκτελέσιμο για την αρχιτεκτονική του λειτουργικού σας συστήματος.

Πηγή άρθρου: https://www.bleepingcomputer.com

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ανακοινώσεις και πρακτικά συνεδρίων, μονογραφίες, διαλέξεις, εκπαιδευτικό υλικό, ερευνητικά δεδομένα, πολυμεσικό και επιμορφωτικό υλικό του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Επισκεφτείτε το ψηφιακά μετασχηματισμένο αποθετήριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών https://helios-eie.ekt.gr/EIE/

Μια εύχρηστη, ηλεκτρονικά εμπλουτισμένη με 2.040 νέες εγγραφές τεκμηρίων και ψηφιακά μετασχηματισμένη υποδομή αποθετηρίου, διαθέτει πλέον το επιστημονικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), για να προβάλει το σημαντικό και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο του.

Ακολουθώντας τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της Ανοικτής Επιστήμης και της Ακαδημαϊκής Επικοινωνίας και εφαρμόζοντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα διάθεσης ερευνητικών δεδομένων, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.) ανέλαβε να μεταμορφώσει σε μία πρότυπη, για τα ελληνικά δεδομένα, ηλεκτρονική υποδομή αποθετηρίου, την πλατφόρμα συλλογής, οργάνωσης και διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου «Ήλιος», που διέθετε από 2008 το Ε.Ι.Ε..

Στην υποδομή του αποθετηρίου «Ήλιος», στην οποία συγκεντρώνεται και διατίθεται το επιστημονικό έργο των τριών Ινστιτούτων του Ε.Ι.Ε. (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας) καθώς και οι δράσεις του Ε.Κ.Τ. (μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2019) βρίσκονται 9.583 επιμελημένες και κανονικοποιημένες εγγραφές. Το περιεχόμενο του «Ήλιου» οργανώνεται σε συλλογές, σύμφωνα με τη δομή και τις δράσεις του Ε.Ι.Ε.. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ερευνητικές εργασίες, ανακοινώσεις και πρακτικά συνεδρίων, μονογραφίες, εκδηλώσεις, βίντεο διαλέξεων, εκπαιδευτικό υλικό, ερευνητικά δεδομένα, πολυμεσικό και επιμορφωτικό υλικό διατίθενται σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και παρουσιάζονται με άμεσο και φιλικό τρόπο.

Ο «Ήλιος» απευθύνεται σε όλα τα μέλη της επιστημονικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας, σε ερευνητές των Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Θετικών Επιστημών, αλλά και σε οποιονδήποτε πολίτη ενδιαφέρεται να αναζητήσει υλικό σχετικό με αυτούς τους επιστημονικούς κλάδους. Δικαίωμα κατάθεσης υλικού στην υποδομή του αποθετηρίου έχει μόνο το προσωπικό του Ε.Ι.Ε. (ερευνητικό και επιστημονικό), ενώ δικαίωμα εγγραφής και χρήσης έχουν όλοι οι εν δυνάμει επισκέπτες του.

Η ψηφιακά μετασχηματισμένη υποδομή του αποθετηρίου «Ήλιος», που αναπτύχθηκε εκ νέου από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του έργου «Συλλογή, διάχυση και αξιοποίηση της επιστημονικής παραγωγής του Ε.Ι.Ε.» ενσωματώνει νέες λειτουργίες εισαγωγής, εξερεύνησης, ευρεσιμότητας και παρουσίασης περιεχομένου. Οι συγκεκριμένες εξελιγμένες λειτουργίες διευκολύνουν σημαντικά τη διαδικασία της κατάθεσης νέου υλικού και καθιστούν αποτελεσματικότερη την αναζήτηση και την εξερεύνηση του ψηφιακού περιεχομένου από τους δυνητικούς χρήστες της.

Για παράδειγμα, το προσωπικό του Ε.Ι.Ε. μπορεί να μεταφορτώνει μεμονωμένα ή μαζικά στην υποδομή του αποθετηρίου τεκμήρια από διεθνείς επιστημονικές βάσεις, όπως το Scopus και να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα στατιστικά επισκεψιμότητας του εκάστοτε τεκμηρίου. Παράλληλα, οι εν δυνάμει χρήστες του αποθετηρίου, που μπορεί να είναι νέοι ερευνητές ή εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν τα δυναμικά φίλτρα και τα κριτήρια αναζήτησης του αποθετηρίου, να εξερευνήσουν ψηφιακό περιεχόμενο εστιασμένο στις ανάγκες τους και να το επαναχρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με την άδεια διάθεσής του. Επιπλέον, όποιος χρήστης το επιθυμεί, μπορεί να εγγραφεί στο αποθετήριο και να γίνει μέλος. Με την εγγραφή του, ο εκάστοτε χρήστης λαμβάνει ορισμένα προνόμια (πρόσθετες υπηρεσίες), όπως αυτοποιημένες ενημερώσεις για νέο περιεχόμενο, αίτημα για αποστολή αντιγράφων κ.λπ..

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, ολοκληρώθηκαν πακέτα εργασιών που αφορούσαν στην:

 • τεχνολογική αναβάθμιση της πλατφόρμας ανοικτού λογισμικού DSpace,
 • τεκμηρίωση περιεχομένου και την επιμέλεια περιεχομένου,
 • ψηφιοποίηση και την επεξεργασία νέου υλικού,
 • ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των ερευνητών του Ε.Ι.Ε.

Σε επίπεδο τεχνολογικής αναβάθμισης, η πλατφόρμα Ανοικτού Λογισμικού DSpace του «Ήλιου» αναβαθμίστηκε στην πιο πρόσφατη έκδοσή της, ενσωματώνοντας όλες τις σύγχρονες λειτουργίες που προσφέρει. Για λόγους ευχρηστίας, το ΕΚΤ ανέπτυξε τεχνικές επεκτάσεις στην πλατφόρμα DSpace που καθιστούν πιο αποτελεσματική την αναζήτηση, την πλοήγηση και την πρόσβαση στο περιεχόμενο της υποδομής. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν εξελιγμένες υπηρεσίες που επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα της υποδομής με τρίτα συστήματα, την αυτόματη εισαγωγή εγγραφών από διεθνείς επιστημονικές πηγές ανοικτής πρόσβασης (PubMed, CrossRef, arXiV), τη μαζική μεταφόρτωση τεκμηρίων από διεθνείς βάσεις δεδομένων (όπως το Scopus και το Web of Knowledge) και τη συγκομιδή περιεχομένου από διαδικτυακές πύλες συσσώρευσης. Νέες λειτουργικότητες αναπτύχθηκαν για την υποστήριξη της αρχειοθέτησης ποικίλων τύπων περιεχομένου από τους ίδιους τους ερευνητές και για την επεξεργασία των μεταδεδομένων και των τεκμηρίων. Τέλος, υλοποιήθηκαν τεχνικές επεκτάσεις στην πλατφόρμα για την πολιτική διάθεσης των ψηφιακών αρχείων (δυνατότητα περιοριεσμένης πρόσβασης από ομάδα χρηστών, embargo) καθώς και για την προβολή στατιστικών χρήσης και επισκεψιμότητας.

Σε επίπεδο τεκμηρίωσης και επιμέλειας περιεχομένου, μεταξύ άλλων, αναβαθμίστηκε το μοντέλο τεκμηρίωσης των ψηφιακών πόρων και συγκροτήθηκαν τρία (3) αρχεία καθιερωμένων όρων στην Υποδομή Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Semantics του Ε.Κ.Τ.. Το σύνολο του περιεχομένου του «Ήλιου» μετέπεσε επιμελημένο και κανονικοποιημένο από την προηγούμενη πλατφόρμα στη νέα αναβαθμισμένη υποδομή, σύμφωνα με το νέο μοντέλο τεκμηρίωσης, αξιοποιώντας πλήρως τις λειτουργικότητες της νέας προηγμένης ηλεκτρονικής υποδομής. Περισσότερες από 3.740 εγγραφές εμπλουτίστηκαν με άδειες χρήσης, ενω 335 υπάρχουσες δημοσιεύσεις εμπλουτίστηκαν σύμφωνα με τούς όρους ανοικτής πρόσβασης του εκδότη.

Σε επίπεδο ψηφιοποίησης και επεξεργασίας νέου περιεχομένου προστέθηκαν στο νέο, αναβαθμισμένο αποθετήριο 2.040 νέες εγγραφές μεταδεδομένων με περισσότερα από 1.300 ψηφιακά αρχεία. Πλέον, στον «Ήλιο» είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή τα σεμινάρια του ιστορικού Σπύρου Ι. Ασδραχά αλλά και το σύνολο του βιντεοσκοπημένου υλικού των ειδικών μορφωτικών εκδηλώσεων ”Επιστήμης Κοινωνία” που διοργανώνει το Ε.Ι.Ε..

Το Ε.Κ.Τ. υλοποίησε επίσης δράσεις ευαισθητοποίησης, υποστήριξης και ενημέρωσης των ερευνητών του Ε.Ι.Ε. αλλά και του ευρύτερου κοινού, αναφορικά με τα οφέλη που προσφέρει η νέα υποδομή του αποθετηρίου «Ήλιος» στις κοινότητες των χρηστών που εξυπηρετεί. Υλοποιήθηκαν επιδεικτικές δράσεις με σενάρια υποβολής, αρχειοθέτησης και επεξεργασίας περιεχομένου στον Ήλιο και ειδικά σεμινάρια διαχείρισης και επιμέλειας περιεχομένου. Επιπλέον, συντάχθηκαν οδηγοί για τις άδειες χρήσης και τα νομικά εργαλεία, για τα πνευματικά δικαιώματα, για τη διαδικασία της αυτό-αρχειοθέτησης και για τη διαχείριση των σημασιολογικών λεξιλογίων του αποθετηρίου Ήλιος στο Semantics.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του ιδρυματικού αποθετηρίου Ήλιος υλοποιήθηκαν επίσης τεχνικές responsive web design και αναπτύχθηκαν λειτουργικότητες που επιτρέπουν την ισότιμη πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρίες (άτομα που αντιμετωπίζουν αισθητηριακές διαταραχές κ.α.) στο δημόσιο ηλεκτρονικό περιβάλλον της υποδομής. Οι συγκεκριμένες ενέργειες αίρουν τον ψηφιακό αποκλεισμό των συγκεκριμένων ομάδων χρηστών.

Ο κατάλογος των Αποθετηρίων του Ε.Κ.Τ.

Ο «Ήλιος» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό τον Ιούλιο του 2008 και ήταν ένα από τα πρώτα αποθετήρια που ανάπτυξε το Ε.Κ.Τ.. Έκτοτε, ο οργανισμός συνεργάστηκε με δεκάδες φορείς επιστήμης, πολιτισμού και εκπαίδευσης και προχώρησε στην ανάπτυξη 25 ψηφιακών αποθετηρίων.

Στον κατάλογο των Αποθετηρίων και των Ψηφιακών Συλλογών που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, τα αποθετήρια της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας ΤΕΧΝΗ, του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς, του Ινστιτούτου Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων, του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη, του Παρατηρητηρίου της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο, του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών με προφορικές ιστορίες της τοπικής ιστορίας κ.ά..

Το έργο

Το έργο «Συλλογή, Διάθεση και Αξιοποίηση της Επιστημονικής Παραγωγής του Ε.Ι.Ε.» (Δράση ΚΡΗΠΙΣ) με κωδικό ΟΠΣ 5002535 υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης–Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πηγή άρθρου: https://www.ekt.gr/

Οι εκδηλώσεις δεν σταματούν καθώς αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται online εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events.

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
10/06/2022 – 27/07/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: DataFest Africa
17/07/2022 – 24/07/2022
Ολοήμερο
#DebConf Kosovo
Innovation and Training Park, Prizren
20/07/2022 – 25/07/2022
Ολοήμερο
#GUADEC 2022
Guadalajara Connectory, Guadalajara
23/07/2022 – 24/07/2022
Ολοήμερο
#IndiaFOSS
NIMHANS Convention Centre, Bangalore
25/07/2022 – 27/07/2022
Ολοήμερο
#Global Big Data Conference
25/07/2022 – 29/07/2022
Ολοήμερο
#ΤHAT Conference
Kalahari Resorts Dells, Wisconsin Dells
27/07/2022 – 29/07/2022
Ολοήμερο
#FullStack eXchange: In-Person Conference
Leonardo Royal Hotel St Paul’s, London
27/07/2022
Ολοήμερο
#Online event: Women Who Code Mobile Summit
28/07/2022 – 29/07/2022
Ολοήμερο
#Lambda Days
AUDITORIUM MAXIMUM UJ, Krakow
28/07/2022 – 31/07/2022
Ολοήμερο
#SCALE 19x
Hilton Los Angeles Airport, Los Angeles
29/07/2022 – 30/07/2022
Ολοήμερο
#Online event: Selenium Conf

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Οι τελωνειακές αρχές της Φινλανδίας μέσω ενός email ανακοίνωσης προς το Bloomberg έκανε γνωστό ότι πούλησε δύο πακέτα Bitcoin συνολικά 1,889.1 ψηφιακά νομίσματα, κατασχεθέντα από παράνομες δραστηριότητες εμπορίου ναρκωτικών.  Όλα τα ψηφιακά νομίσματα είχαν κατασχεθεί πριν το 2018.

Η αρχές Φινλανδίας από αυτή την πώληση των ψηφιακών νομισμάτων συγκέντρωσαν 47.5 εκατομμύρια δολάρια ενώ όπως ανέφεραν συνεχίζουν να έχουν στην κατοχή τους 90 ψηφιακά νομίσματα για μελλοντική πώληση.

 

 

The post H Φινλανδία πουλάει κατασχεθέντα Bitcoin appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Οι ενεργειακές ανάγκες του Κέντρου Δεδομένων «Κνωσός ΙΙ» θα καλύπτονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα των μεγάλων υποδομών

Το Κέντρο θα αναβαθμίσει σημαντικά το δίκτυο του Κυβερνητικού Νέφους (RE-Cloud), θα πολλαπλασιάσει εκθετικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον Τομέα Έρευνας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας και θα συμβάλει στην εδραίωση ενός περιφερειακού κόμβου έρευνας και καινοτομίας μέσα σε ένα περιβάλλον ευφυούς εξειδίκευσης

Γράφει ο Μιχάλης Παυλίδης*

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, βασιζόμενο στην παράδοση που έχει αναπτύξει στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στη διεξαγωγή σύγχρονης έρευνας σε τομείς αιχμής, καθώς και στην παραγωγή νέας γνώσης και καινοτομίας, φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διεθνή ακαδημαϊκή ζωή και να ενισχύσει την κοινωνική του αποστολή τόσο σε περιφερειακό όσο και εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Η κοινωνία της γνώσης, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η ψηφιακή εποχή, δημιουργούν προκλήσεις όχι μόνο σε επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας αλλά και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στα πλαίσια του στρατηγικού του σχεδιασμού, έχει αναπτύξει πολυετή επιτυχημένη συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Ερευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, με σεβασμό στο περιβάλλον. Φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του, σε χώρο που έχει παραχωρήσει στο ΕΔΥΤΕ, Κέντρο Δεδομένων το οποίο παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες για όλα τα νοσοκομεία της χώρας, εκσυγχρονίζοντας την αποθήκευση απεικονιστικών εξετάσεων στον τομέα της υγείας και βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών. Το Κέντρο υποστηρίζει επίσης, σημαντικό μέρος του Κυβερνητικού Νέφους για τον Τομέα Ερευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud). Οι υποδομές αυτές αξιοποιούνται από τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, τα νοσοκομεία, την αυτοδιοίκηση και άλλους οργανισμούς, για την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων, καθώς και για επιστημονικούς υπολογισμούς, ενισχύοντας τη λειτουργία της εκπαίδευσης και της έρευνας και δημιουργώντας οικονομία κλίμακας και βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενεργειακές ανάγκες του Κέντρου Δεδομένων σύντομα θα καλύπτονται πλήρως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα των μεγάλων υποδομών.

Επέκταση με εκθετικά οφέλη

Πρόσφατα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως επιταχυντής του ψηφιακού μετασχηματισμού και απλοποίησης διαδικασιών της χώρας, επέλεξε την επέκταση του υπάρχοντος Κέντρου και την ανάπτυξη ενός νέου Οικολογικού Κέντρου Δεδομένων του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Ερευνας «Κνωσός ΙΙ». Η χρηματοδότηση του Κέντρου γίνεται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η απόφαση αυτή επιβραβεύει τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίου Κρήτης και ΕΔΥΤΕ, την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί και την προσφορά του ανθρώπινου δυναμικού των δύο φορέων. Το Κέντρο αυτό θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας και θα αναβαθμίσει σημαντικά το δίκτυο του Κυβερνητικού Νέφους (RE-Cloud), θα πολλαπλασιάσει εκθετικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον Τομέα Ερευνας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας, με προηγμένες τεχνολογικά λύσεις και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και επίκεντρο για όλη την Ελλάδα καθώς και παράδειγμα αποκεντρωμένης τεχνολογικής ανάπτυξης.

Πράσινη τεχνολογία

Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω της υπογραφής Τριμερούς Προγραμματικής Συμφωνίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Περιφέρεια Κρήτης και ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), στηρίζει τη νέα μεγάλη υποδομή συμβάλλοντας σε «πράσινες» λύσεις στη λειτουργία του, μέσω της εξασφάλισης ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Συμβάλλει επίσης στην αξιοποίηση του Κέντρου σε περιφερειακό επίπεδο, με αμοιβαίο όφελος και κοινές χρηματοδοτήσεις, διευκολύνοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών, προσφέροντας ψηφιακές υπηρεσίες σε δημόσιους και παραγωγικούς φορείς και ενισχύοντας την ψηφιακή αναβάθμιση της Περιφέρειας.

Το Κέντρο Δεδομένων «Κνωσός ΙΙ» θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε υπηρεσίες φιλοξενίας συστημάτων επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων, επιταχύνοντας τον κεντρικό στόχο του για διοικητικό ψηφιακό μετασχηματισμό. Θα συντελέσει επίσης, μέσα από την προσέλκυση νέων χρηματοδοτήσεων, στην ανάπτυξη ψηφιακής και υπολογιστικής υποδομής που θα αποτελέσει το κέντρο της επόμενης γενιάς υπολογιστικής έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης νέων επιστημόνων. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αξιοποιώντας την τεχνολογική ενσωμάτωση των νέων υποδομών και υπηρεσιών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και αναπτύσσοντας δράσεις με αναπτυξιακό περιεχόμενο και κοινωνική επίδραση, θα συμβάλει, μέσω του νέου «πράσινου» Κέντρου Δεδομένων «Κνωσός ΙΙ», στην εδραίωση ενός περιφερειακού κόμβου έρευνας και καινοτομίας μέσα σε ένα περιβάλλον ευφυούς εξειδίκευσης.

*Ο κ. Μιχάλης Παυλίδης είναι αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, διευθυντής Κέντρου Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών Πανεπιστημίου Κρήτης

Πηγή άρθρου: Έντυπη έκδοση Το Βήμα

Η Διεθνής Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 2022 με θέμα Open for Climate Justice θα πραγματοποιηθεί, όπως κάθε χρόνο, την τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη (24-30/10/2022).

Η Διεθνής Εβδομάδα είναι μια παγκόσμια εκδήλωση για την ανοικτή πρόσβαση στην έρευνα στην οποία μετέχουν φορείς και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως και μεμονωμένα άτομα, ενώ η οργάνωσή της συντονίζεται από μια διεθνή συμβουλευτική επιτροπή.  Καθιερώθηκε το 2008, από το SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) – μια διεθνή συμμαχία για την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης στην έρευνα και την εκπαίδευση- και τα μέλη του.

Το φετινό θέμα της Διεθνούς Εβδομάδας Ανοιχτής Πρόσβασης είναι το «Open for Climate Justice»

Η Κλιματική Δικαιοσύνη είναι μια ρητή αναγνώριση ότι η κλιματική κρίση έχει εκτεταμένες επιπτώσεις και ότι οι επιπτώσεις «δεν μοιράζονται ισότιμα ​​ή δίκαια, μεταξύ πλουσίων και φτωχών, γυναικών και ανδρών και παλαιότερων και νεότερων γενεών», όπως αναφέρει ο ΟΗΕ. Αυτές οι ανισορροπίες ισχύος επηρεάζουν επίσης τις ικανότητες των κοινοτήτων να παράγουν, να διαδίδουν και να χρησιμοποιούν τη γνώση γύρω από την κλιματική κρίση.

Η διαφάνεια μπορεί να δημιουργήσει μονοπάτια για πιο δίκαιη ανταλλαγή γνώσεων και να χρησιμεύσει ως μέσο για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων που διαμορφώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την απάντησή μας σε αυτές.

Η φετινή εστίαση στη Δικαιοσύνη για το Κλίμα επιδιώκει να ενθαρρύνει τη σύνδεση και τη συνεργασία μεταξύ του κλιματικού κινήματος και της διεθνούς ανοιχτής κοινότητας. Η ανταλλαγή γνώσεων είναι ανθρώπινο δικαίωμα και η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης απαιτεί την ταχεία ανταλλαγή γνώσεων πέρα ​​από γεωγραφικά, οικονομικά και πειθαρχικά όρια.

Η Διεθνής Εβδομάδα Ανοιχτής Πρόσβασης είναι μια στιγμή για συντονισμό μεταξύ των κοινοτήτων για να γίνει η διαφάνεια ως προεπιλογή για την έρευνα και να διασφαλιστεί ότι η δικαιοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της εργασίας.

Το φετινό θέμα είναι μια ευκαιρία να ενωθούμε, να αναλάβουμε δράση και να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σχετικά με το πώς η ανοιχτότητα συμβάλλει στην κλιματική δικαιοσύνη. Η Εβδομάδα Ανοιχτής Πρόσβασης 2022 θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Οκτωβρίου. Ωστόσο, οποιοσδήποτε ενθαρρύνεται να φιλοξενήσει συζητήσεις και να αναλάβει δράση γύρω από το «Open for Climate Justice» όποτε είναι καταλληλότερο κατά τη διάρκεια του έτους και να προσαρμόσει το θέμα και τις δραστηριότητες στο τοπικό τους πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα στο http://openaccessweek.org/

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία για το δεύτερο τετράμηνο του 2022 που κοινοποίησε η Tesla ρευστοποίησε το 75% των Bitcoin αποθεματικών της.

H πώληση των ψηφιακών νομισμάτων έγινε γύρω στα 28,888 δολάρια κάτι που μεταφράζεται απώλειες 7% από τα κεφάλαια που είχαν επενδύσει καθώς η τιμή αγοράς των Bitcoin ήταν στα 31.620 δολάρια.

Η Tesla τον Φεβρουάριο του 2021 είχε ανακοινώσει την επένδυση 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε Bitcoin. Ακόμα και σήμερα μετά αυτή την ρευστοποίηση παραμένει ο μεγαλύτερος κάτοχος Bitcoin για εισηγμένη εταιρεία.

Η ρευστοποίηση αυτών των αποθεματικών έγινε στα μέσα Ιουνίου κάτι που εξηγεί και την μεγάλη πτώση τότε της ισοτιμίας του Bitcoin. Η σημερινή πάντως ισοτιμία έχει επανέλθει ξανά πάνω από τα 20.000 δολάρια με την αγορά να δείχνει ότι έχει απορροφήσει το μεγάλο αυτό πακέτο προσφοράς ψηφιακών νομισμάτων.

Την ίδια ώρα το El Salvador ανακοίνωσε ότι αγόρασε ακόμα 80 Bitcoin σε ισοτιμία 19.000 δολαρίων προσθέτοντας περισσότερα ψηφιακά νομίσματα στα κρατικά αποθεματικά .

https://twitter.com/nayibbukele/status/1542672286490271744

The post H Tesla πούλησε το 70% των αποθεματικών της σε Bitcoin appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Σήμερα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων που υπερβαίνουν την ανάγνωση ενός βιβλίου ή τη συμμετοχή σε ένα μάθημα. Η online εκπαίδευση και, ως εκ τούτου, τα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης αυξάνονται, ενώ, ταυτόχρονα, η ζήτηση για ψηφιακές δεξιότητες και η βελτίωση των ικανοτήτων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Υπάρχουν ήδη αρκετές σχετικές πρακτικές για εφαρμογή, όπως η λήψη δωρεάν διαδικτυακών μαθημάτων, η παρακολούθηση βίντεο, η ανάγνωση ιστολογίων, η διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων σε άλλους, η εξάσκηση δεξιοτήτων και η παρακολούθηση των τεχνολογικών τάσεων, για να αναφέρουμε μόνο μερικές.

Πώς μπορεί να συμβάλει η Ακαδημία του Interoperable Europe;

Η  Interoperable Europe Academy (IOPEU Academy (IOPEU Academy) είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2019 με στόχο την ενίσχυση των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και την προώθηση της διαλειτουργικότητας. Η Ακαδημία IOPEU προσφέρει δράσεις για την εκπαίδευση όλων, αλλά απευθύνεται κυρίως σε υπαλλήλους του δημόσιου τομέα με εξειδικευμένα Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs) που θα μπορούσαν να ταιριάζουν σε οποιοδήποτε Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS). Επιπλέον, διάφορες δράσεις υλοποιούνται παράλληλα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα, όπως εκδηλώσεις, διαδικτυακά σεμινάρια, συνεργασία με πανεπιστήμια, οργανισμούς, δημόσιες διοικήσεις και άλλους σχετικούς φορείς που διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη διαλειτουργικότητα. 

Στόχος της Ακαδημίας IOPEU είναι η βελτίωση του επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων στον δημόσιο τομέα με την προσφορά μαθησιακών πόρων μέσω μιας κεντρικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ανοικτής 24/7 — της Ακαδημίας της ΕΕ — και η περαιτέρω διευκόλυνση των εκπαιδευτικών ικανοτήτων για το πρώην ISA², το CEF καθώς και την τρέχουσα Interoperable Europe  που συνδέει τις τελείες για την κατανόηση και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF) και την εξέλιξή του.

Ποια είναι τα οφέλη;

Η Ακαδημία IOPEU αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη αποτελεσματικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διότι μπορεί να εξοπλίσει τους υπαλλήλους των δημόσιων διοικήσεων με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την παροχή ταχύτερων και αποδοτικότερων δημόσιων υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος και με μειωμένο διοικητικό φόρτο. Η διαλειτουργικότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα διευκόλυνσης για την παροχή δημόσιων διασυνοριακών και διατομεακών υπηρεσιών, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε τι είναι και πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά.

Η Ακαδημία IOPEU επιτρέπει σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από το ιστορικό του, να αποκτήσει γνώσεις στον τομέα της διαλειτουργικότητας και να αποκτήσει προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες ακολουθώντας μια προσαρμόσιμη πορεία κατάρτισης με πρακτική εκπαίδευση.

status iopeu ακαδημία

Ποια μαθήματα είναι διαθέσιμα μέχρι τώρα;

Επί του παρόντος, υπάρχουν 22 online μαθήματα που οδηγούν σε πιστοποιητικό συμμετοχής για όποιον περάσει την βαθμολογία των εξετάσεων. Μπορείτε να εγγραφείτε σε μια μεγάλη ποικιλία ικανοτήτων, από τη διαχείριση του έργου σε νομικά ή τεχνικά θέματα, όλα που σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα χωρίς γενικά μαθήματα για να σας ενοχλήσουν! 

μαθήματα iopeu ακαδημία

Σας συνιστούμε να ξεκινήσετε με το Ιnteroperability: Ένα εισαγωγικό μάθημα, αλλά είστε ευπρόσδεκτοι να ακολουθήσετε οποιοδήποτε μάθημα θέλετε!

Η ισχυρή επιβολή της DSA μπορεί να επιφέρει βελτιώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά απαιτούνται ακόμα περισσότερες εναλλακτικές λύσεις στο τρέχον κυρίαρχο επιχειρηματικό μοντέλο της διαδικτυακής παρακολούθησης των χρηστών.

Στις 5 Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα σύνολο κανόνων που θα αναδιαμορφώσουν τους ψηφιακούς χώρους και τις εμπειρίες μας τα επόμενα χρόνια. Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) είναι ένα σημείο καμπής στην ιστορία του Διαδικτύου, καθώς παρέχει βασικά εργαλεία για να θέσει τους ανθρώπους στον έλεγχο των Βig Tech . Ο νέος κανονισμός επιδιώκει να αποτρέψει παραβιάσεις των δικαιωμάτων μας όπως στο σκάνδαλο της Cambridge Analytica όταν η εταιρεία χρησιμοποίησε το σχέδιο του Facebook για να συγκεντρώσει δεδομένα για 87 εκατομμύρια ανθρώπους για να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016.

Οι συνεχείς προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών και η δημόσια δέσμευση εξασφάλισαν ότι η DSA θέτει τους ανθρώπους πάνω από το κέρδος, αμφισβητώντας τις διαφημίσεις που βασίζονται στην παρακολούθηση και τους αθέμιτους αλγόριθμους. Τώρα, πλατφόρμες όπως το Facebook, η Google και η Amazon πρέπει να ακολουθούν τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας της DSA . Θα πρέπει να αποκαλύψουν πώς προσφέρουν περιεχόμενο μέσω των αλγορίθμων τους και να αναλάβουν τη νομική ευθύνη όταν εντοπίζονται ρητορική μίσους, διαδικτυακή βία με βάση το φύλο ή ψευδείς πληροφορίες στις πλατφόρμες τους.

Σημαντική νίκη για τα ψηφιακά δικαιώματα είναι η καθιέρωση του καθεστώτος της υπό όρους ευθύνης και η απαγόρευση γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης. Αυτό διασφαλίζει ότι το διαδικτυακό περιεχόμενο των χρηστών θα προστατεύεται από τη μαζική αδιάκριτη αφαίρεση, διασφαλίζοντας την ελεύθερη ροή των πληροφοριών. Το Διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας για την άσκηση του δικαιώματός μας στην ελευθερία της έκφρασης, το οποίο είναι σημαντικό, ιδιαίτερα, για το έργο των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των πληροφοριοδοτών και των δημοσιογράφων. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυθαίρετες αποφάσεις ελέγχου του περιεχομένου που πρέπει να παραμείνει στο διαδίκτυο ή να καταργηθεί.

Η DSA δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναλαμβάνουν τον έλεγχο του περιεχομένου τους και να επισημαίνουν δυνητικά παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο ή να αμφισβητούν αποφάσεις εποπτείας περιεχομένου μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών προσφυγών και προσφυγών. Η διαδικασία απάντησης θα είναι διαφανής και χωρίς την πίεση της άμεσης νομικής ευθύνης σε βάρος του κράτους δικαίου.

Εάν το DSA εφαρμοστεί σωστά, οι πλατφόρμες με περισσότερους από 45 εκατομμύρια χρήστες, όπως η Google και το Facebook, θα πρέπει να διεξάγουν αξιολογήσεις κινδύνου, να εφαρμόζουν μέτρα μετριασμού του κινδύνου και να διενεργούν ετήσιους ανεξάρτητους ελέγχους. Αυτό θα βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα επιχειρηματικά τους μοντέλα που βασίζονται στη διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αυτοματοποιημένων συστημάτων λήψης αποφάσεων και πρακτικών προσωπικών δεδομένων.

Ωστόσο, παρά τις βελτιώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα που μπορεί να επιφέρει η DSA στους ανθρώπους, χρειάζονται ακόμα πραγματικές εναλλακτικές λύσεις στο τρέχον κυρίαρχο επιχειρηματικό μοντέλο επιτήρησης. Ενώ ο κλάδος της τεχνολογίας διαφημίσεων συχνά ισχυρίζεται ότι είναι χρήσιμος στους ανθρώπους παρέχοντας πιο «σχετικές» διαφημίσεις, κυρίως χαρακτηρίζεται από ένα πανταχού παρόν σύστημα διάχυτης διαδικτυακής εταιρικής επιτήρησης

Τα προγράμματα παρακολούθησης Google είναι ενσωματωμένα σχεδόν στο 90% των δωρεάν εφαρμογών Android και σε πάνω από το  87%  όλων των ιστότοπων. Τα δεδομένα των ανθρώπων εξάγονται μαζικά για τη δημιουργία λεπτομερών προφίλ και δεδομένου ότι αυτοί οι ιχνηλάτες είναι αόρατοι στους χρήστες, οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιταχθούν ουσιαστικά στην παρακολούθηση από τη βιομηχανία της τεχνολογίας διαφημίσεων. Η απώλεια του ελέγχου του περιεχομένου που βλέπετε περιορίζει άμεσα την ελευθερία της πληροφόρησης και της έκφρασής σας, επιτρέπει πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις από τους διαφημιστές και ενισχύει τα κοινωνικά στερεότυπα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι η ΕΕ δεν κατάργησε πλήρως τη διαδικτυακή διαφήμιση που βασίζεται στην παρακολούθηση. Η DSA απαγορεύει στοχευμένες διαφημιστικές πρακτικές που βασίζονται σε προφίλ και ευαίσθητα δεδομένα –π.χ. φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, φύλο ή σεξουαλικό προσανατολισμό– μόνο σε διαδικτυακές πλατφόρμες, αφήνοντας ανέγγιχτες τις υπηρεσίες email και μηνυμάτων. Ομοίως, η απαγόρευση των παραπλανητικού σχεδιασμού διεπαφής αποκλείει τα πιο διάχυτα, τα cookie και τα banner παρακολούθησης. Αυτά τα ενοχλητικά banner στο διαδίκτυο θα εξακολουθούν να αποτελούν μέρος του διαδικτυακού μας τοπίου.

Μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ανθρωποκεντρική, δημοκρατική κοινωνία στην οποία η τεχνολογία λειτουργεί για όλους. Τώρα, πρέπει να δούμε μια ισχυρή επιβολή της DSA για την επιτυχή προώθηση των διασφαλίσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι νέοι κανόνες θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο του 2024. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα συνεχίσουν να καλούν τις αρχές της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι άνθρωποι να ανακτήσουν την εξουσία και να σταματήσουν τις υπερβολές των εταιρειών μεγάλης τεχνολογίας.

Πηγή άρθρου: https://edri.org/

Η διάθεση ανοιχτών δεδομένων επέτρεψε σε νεοφυείς εταιρείες να εισέλθουν στις ευρωπαϊκές αγορές Ο αριθμός των start-ups νομικής τεχνολογίας –επιχειρήσεις που ειδικεύονται στον νομικό και τεχνολογικό τομέα– αυξάνεται στη Γαλλία. Αυτές οι νεοφυείς επιχειρήσεις στοχεύουν στη μεταρρύθμιση των παλιών πρακτικών των επαγγελματιών νομικών, προσφέροντας νομικά έγγραφα σε ψηφιακή πλατφόρμες και αυτοματοποιώντας αποτελεσματικά τη διαδικασία και ... Read more
Ανοιχτά Δεδομένα

Δημοσιεύουμε σήμερα τέσσερα μοντέλα καμβά στο ιστολόγιο της Ομάδας Εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα της ΕΕΛΛΑΚ (οεΑΔ2). Ένα μοντέλο καμβά για προτάσεις ανοίγματος δεδομένων, και τρία μοντέλα καμβά για προτάσεις ανοίγματος διαδικασιών με μηχανισμούς, αντίστοιχα, διαφάνειας, λογοδοσίας και δημόσιας συμμετοχής.

Τα μοντέλα καμβά αυτά προέκυψαν από μια σειρά παρατηρήσεων που κάναμε στο πλαίσιο της κοινής δουλειάς μας με τις επιμέρους υποομάδες εργασίας της οεΑΔ2. Οι υποομάδες εργασίας, και ιδίως οι θεματικές υποομάδες, έχουν ως αποστολή να προτείνουν στο δημόσιο πεδίο για καλλιέργεια αντίληψης και περαιτέρω ζύμωση σχήματα ανοιχτής διακυβέρνησης και σύνολα ανοιχτών δεδομένων, τα οποία επί του παρόντος δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα μας και, εάν υπήρχαν διαθέσιμα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε βελτίωση των πολιτικών σε επιμέρους τομείς. Από την πλευρά μας, τόσο στις επιμέρους συναντήσεις με τις υποομάδες εργασίας, όσο και στις παρουσιάσεις και συζητήσεις στις συναντήσεις ολομέλειας της οεΑΔ2, παρατηρήσαμε ότι:

 • Υπάρχει ένας πλούτος ιδεών για προτάσεις ανοίγματος δεδομένων και διαδικασιών, που παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον και προστιθέμενη αξία.
 • Υπάρχει, συχνά και εύλογα, έμφαση σε δεδομένα και διαδικασίες που σε σημαντικό βαθμό ήδη προσφέρονται, και αρκετά λιγότερο σε νέα δεδομένα και διαδικασίες.
 • Ειδικά σε ό,τι αφορά το άνοιγμα δεδομένων, πολλές προτάσεις εστιάζουν περισσότερο σε θέματα γύρω από το πως θα γίνουν διαθέσιμα τα δεδομένα, δηλαδή σε τεχνικές όψεις για τον μορφότυπο και την ψηφιακή πλατφόρμα διάθεσης των μελλοντικά ανοιχτών δεδομένων, και λιγότερο σε σημαντικές όψεις γύρω από το γιατί θέλουμε να ανοίξουν τα δεδομένα με όρους αξίας για το δημόσιο συμφέρον.
 • Σε αρκετές περιπτώσεις, τείνουν να διαλάθουν της ανάλυσης όψεις της δυναμικής και της εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων για το άνοιγμα δεδομένων και διαδικασιών. Όψεις οι οποίες θα μπορούσαν να έρθουν στην επιφάνεια με ερωτήματα όπως το ποιοι και με ποιον τρόπο επηρεάζονται από το άνοιγμα των δεδομένων ή της διαδικασίας που προτείνεται.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις μας οδήγησαν σε βιβλιογραφική έρευνα, στη συνδημιουργία μιας σειράς μοντέλων καμβά, στη συγγραφή και αποδοχή άρθρου υπό μορφή εργασίας εξελισσόμενης έρευνας (ongoing research paper) στο συνέδριο EGOV- CeDEM- ePart, και εν συνεχεία στην προδημοσίευση της αρχικής έκδοσης των μοντέλων αυτών εδώ με άδεια Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0), ώστε να διασφαλίζεται η ανοιχτότητα της αξιοποίησης και της εξέλιξής τους.

Κάθε μοντέλο καμβά από τα παραπάνω, στην αρχική του έκδοση 1.0, είναι δομημένο σε 6 ενότητες και περιλαμβάνει περίπου 25 ερωτήματα σχετικά με το ποια δεδομένα ή ποιες διαδικασίες προτείνεται να ανοίξουν, την προσδοκία αξίας από το άνοιγμα αυτό, τη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος δρώντων γύρω από τα εν λόγω δεδομένα / τις εν λόγω διαδικασίες, την άσκηση δημόσιας επιρροής στην πρόταση για το άνοιγμά τους, την υλοποίηση της πρότασης αυτής, και τον ορισμό μιας έννοιας επιτυχούς υλοποίησης η οποία να μπορεί να ελεγχθεί στην πράξη. Όλα τα ερωτήματα έχει καταβληθεί προσπάθεια να διατυπωθούν σε καθημερινή γλώσσα, με απλή σύνταξη, και αποφεύγοντας τεχνικούς όρους.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα παραπάνω μοντέλα καμβά αποτελούν προϊόν μιας καθοδηγημένης από την πρακτική εμπειρία προσπάθειας για συνδημιουργία υλικού υποστήριξης για δράσεις ανοίγματος δεδομένων και διαδικασιών. Απευθύνονται πρωτίστως στην κοινότητα της οεΑΔ2 της ΕΕΛΛΑΚ με στόχο να χρησιμοποιηθούν ως έχουν και, κατ’ ελπίδα, να αποδειχθούν στην πράξη χρήσιμο βοήθημα στις εν εξελίξει προσπάθειες διαμόρφωσης συνεκτικών προτάσεων ανοίγματος δεδομένων και διαδικασιών. Ταυτόχρονα, ως κατεξοχήν συνεργατικό αποτέλεσμα, τα μοντέλα καμβά αυτά παραμένουν εκ του σχεδιασμού τους ανοιχτά σε κριτική αξιολόγηση και βελτιώσεις, ώστε σε σταδιακές νέες εκδόσεις να αποκτήσουν τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό αποδοχής από την ομάδα εργασίας ΑΔ2 της ΕΕΛΛΑΚ, αλλά και από κάθε ευρύτερη κοινότητα ανθρώπων και φορέων που θελήσει να τα αξιοποιήσει.

Θα είναι χαρά μας να μπορέσουν να δοκιμαστούν και να βοηθήσουν στην πράξη.

Ιούλιος 2022

Δ.Γκούσκος, Θ.Ταμπούρης, Α.Μελίδης

καμβάς ανοίγματος δεδομένων ΕΕΛΛΑΚ οεΑΔ2 1.0 [odt] [pdf]

καμβάς ανοίγματος διαδικασίας με διαφάνεια ΕΕΛΛΑΚ οεΑΔ2 1.0 [odt] [pdf]

καμβάς ανοίγματος διαδικασίας με λογοδοσία ΕΕΛΛΑΚ οεΑΔ2 1.0 [odt] [pdf]

καμβάς ανοίγματος διαδικασίας με δημόσια συμμετοχή ΕΕΛΛΑΚ οεΑΔ2 1.0 [odt] [pdf]

1. Εισαγωγή στην ανάπτυξη ιστοσελίδων με HTML5, CSS3, Javascript, Ν. Αβούρης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το μάθημα αυτό απευθύνεται στο ευρύ κοινό και έχει στόχο την εισαγωγή στις βασικές τεχνολογίες του διαδικτύου, αυτού του μέσου που καλύπτει σήμερα κάθε πτυχή της ζωής όλων μας. Το μάθημα αφορά ιδιαίτερα τις τεχνολογίες με τις οποίες κατασκευάζονται οι ιστοσελίδες και δεν προϋποθέτει προηγούμενη γνώση προγραμματισμού.

Στο πλαίσιο του μαθήματος, θα δούμε την αρχιτεκτονική και τα βασικά πρωτόκολλα του διαδικτύου, τα κύρια στοιχεία της γλώσσας HTML5, με την οποία περιγράφουμε το περιεχόμενο και τη δομή μιας ιστοσελίδας, της γλώσσας CSS3 με την οποία ορίζουμε πώς το περιεχόμενο θα παρουσιαστεί στον χρήστη, και της γλώσσας προγραμματισμού JavaScript που προσδίδει στην ιστοσελίδα διαδραστικότητα. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστοσελίδες, που περιέχουν βίντεο, εικόνες, φόρμες εισαγωγής πληροφορίας, κλπ.

2. Προχωρημένα θέματα ανάπτυξης ιστοσελίδων, Ν. Αβούρης – Χ. Σιντόρης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το μάθημα αφορά προχωρημένα θέματα ανάπτυξης ιστοσελίδων και εφαρμογών διαδικτύου και προϋποθέτει εισαγωγικές γνώσεις στις τεχνολογίες HTML5, CSS3, JavaScript (αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Εισαγωγή στην ανάπτυξη ιστοσελίδων).

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα καλυφθούν τα εξής θέματα: Ανάπτυξη και έλεγχος εγκυρότητας σε φόρμες, προχωρημένες τεχνικές διάταξης περιεχομένου με flexbox και CSS Grid, προχωρημένα θέματα προγραμματισμού με JavaScript (αντικείμενα, ασύγχρονη λειτουργία), εισαγωγή στο Bootstrap για την παρουσίαση του περιεχομένου ιστοσελίδων και προσαρμογή του περιεχομένου τους σε διάφορες συσκευές, εισαγωγή στο Canvas για πλούσια γραφικά και ανάπτυξη παιχνιδιών, εισαγωγή στον μηχανισμό ασύγχρονης επικοινωνίας με τον εξυπηρετητή (single page interfaces). Όποιος ολοκληρώσει αυτό το μάθημα, θα είναι σε θέση να κατανοεί τη δομή και λειτουργία σύγχρονων ιστοσελίδων και να κατασκευάζει διαδικτυακές εφαρμογές, όπως αυτές με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή κάθε μέρα.

Η παρακολούθηση γίνεται διαδικτυακά και είναι δωρεάν. Η έκδοση βεβαίωσης για όσους την επιθυμούν, κοστίζει 30€ (άνεργοι δωρεάν).

Μετά από περισσότερο από ένα χρόνο προγραμματισμού και εκπαίδευσης, ένα έργο με πρωτοβουλία εθελοντών δημιούργησε ένα μοντέλο γλώσσας ανοιχτού κώδικα που ισχυρίζεται ότι είναι τόσο ισχυρό όσο το GPT-3 του OpenAI , αλλά δωρεάν και ανοιχτό για χρήση από οποιονδήποτε (αν έχει την υπολογιστική ισχύ) .

Με το όνομα Bloom, το μοντέλο είναι διαθέσιμο σε ανοιχτό κώδικα μαζί με τον κώδικα και τα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του. Η startup τεχνητής νοημοσύνης Hugging Face με έδρα το Μπρούκλιν κυκλοφόρησε μια δωρεάν εφαρμογή Ιστού που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δοκιμάσει το Bloom χωρίς να χρειάζεται να το κατεβάσει.

Το Bloom είναι το πνευματικό τέκνο του BigScience, ενός διεθνούς έργου που υποστηρίζεται από την κοινότητα με στόχο να κάνει μεγάλα μοντέλα φυσικής γλώσσας ευρέως διαθέσιμα για έρευνα. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα , ή “LLMs” για συντομία, μπορούν να μεταφράσουν, να συνοψίσουν και να γράψουν κείμενο με ανθρώπινη απόχρωση — περισσότερο ή λιγότερο . (Βλ. GPT-3.) Αλλά η δημιουργία τους ήταν ιστορικά δαπανηρή, κρατώντας τα μακριά από ερευνητές και σταθερά στα χέρια εταιρειών μεγάλης τεχνολογίας όπως η Meta, η Google και η Microsoft.

Αυτό τελικά αλλάζει, εν μέρει χάρη στις προσπάθειες της BigScience. Οι περισσότεροι από 1.000 εθελοντές ερευνητές της ομάδας – υποστηριζόμενοι από ηθικολόγους, φιλοσόφους, νομικούς μελετητές και μηχανικούς από νεοφυείς επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας – πέρασαν μήνες εργαζόμενοι για το Bloom, το οποίο ανταγωνίζεται σε κλίμακα LLM που κατασκευάζονται από εταιρείες όπως η OpenAI και η DeepMind της Alphabet. Ένα από τα μεγαλύτερα μοντέλα ανοιχτού κώδικα που λειτουργεί σε πολλές γλώσσες, το Bloom έχει σχεδιαστεί για να εφαρμόζεται σε μια σειρά ερευνητικών εφαρμογών, όπως η εξαγωγή πληροφοριών από ιστορικά κείμενα.

«Το Bloom μπορεί να δημιουργήσει κείμενο σε 46 φυσικές γλώσσες και διαλέκτους και 13 γλώσσες προγραμματισμού», αναφέρεται σε μια ανάρτηση ιστολογίου που κοινοποιήθηκε στο TechCrunch πριν από την κυκλοφορία. Αν και δεν εκπαιδεύτηκε ποτέ σε καμία από αυτές τις συγκεκριμένες εργασίες, μπορεί να ζητηθεί από το Bloom να παράγει περιλήψεις ή μεταφράσεις κειμένου, να εξάγει κώδικα από οδηγίες και να ακολουθεί τις οδηγίες για να εκτελέσει πρωτότυπες εργασίες, όπως η σύνταξη συνταγών, η εξαγωγή πληροφοριών από ένα άρθρο ειδήσεων ή συνθέτοντας προτάσεις χρησιμοποιώντας μια λέξη που επινοήθηκε πρόσφατα… Η απόδοση του Bloom θα συνεχίσει να βελτιώνεται καθώς το εργαστήριο συνεχίζει να πειραματίζεται και να προχωρά πάνω από το Bloom.”

Οι υποστηρικτές του BigScience ελπίζουν επίσης ότι ο Bloom θα δώσει ώθηση σε νέες έρευνες για τρόπους καταπολέμησης των προβλημάτων που μαστίζουν όλα τα LLM, συμπεριλαμβανομένης της μεροληψίας και της τοξικότητας. Τα LLMs έχουν την τάση να εκπέμπουν ψέματα και να επιδεικνύουν προκαταλήψεις έναντι των θρησκειών, των φύλων, των φυλών και των ατόμων με αναπηρίες . Επίσης, παλεύουν με τις βασικές αρχές της γραφής, αλλάζοντας συχνά το θέμα μιας συζήτησης και επαναλαμβάνονται ασταμάτητα —ή και αντιφάσκουν— με τον εαυτό τους. «To Bloom δείχνει τη συνεχιζόμενη δύναμη του ανοιχτού κώδικα και της ανοιχτής επιστήμης ακόμη και για ακριβά, μεγάλα βασικά μοντέλα», δήλωσε στο TechCrunch μέσω email ο Richard Socher, Διευθύνων Σύμβουλος του You.com και πρώην επικεφαλής επιστήμονας στο Salesforce. Ο Socher δεν ασχολείται με το BigScience. «Δείχνει επίσης ότι στην τεχνητή νοημοσύνη, κανένας οργανισμός δεν έχει σημαντικό πλεονέκτημα για πολύ καιρό. Μόλις ένας οργανισμός δείξει ότι κάτι είναι εφικτό, οι ίδιες δυνατότητες θα εμφανιστούν έξι έως 12 μήνες μετά σε άλλα μέρη».

Το ξεκίνημα

Η προέλευση του BigScience βρίσκεται σε συζητήσεις πριν από χρόνια μεταξύ του επικεφαλής επιστημονικού διευθυντή του Hugging Face, Thomas Wolf, του Stéphane Requena  της GENCI και του Pierre-François Lavallée του IDRIS. Οι ιδρυτές οραματίστηκαν τη δημιουργία λογισμικού, συνόλων δεδομένων, LLM και εργαλείων για να εξερευνήσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία μόλις τα τελευταία χρόνια έχει λάβει αυξημένη προσοχή από την ερευνητική κοινότητα.

Σύντομα, σχηματίστηκαν διευθύνουσες επιτροπές για να δώσουν στα μέλη του BigScience – που προέρχονταν από περισσότερες από 60 χώρες και 250 ιδρύματα – επιστημονικές και γενικές συμβουλές, να σχεδιάσουν συνεργατικές εργασίες και να οργανώσουν εργαστήρια, hackathons και δημόσιες εκδηλώσεις. Διαφορετικές ομάδες εργασίας επιφορτίστηκαν με την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η διακυβέρνηση δεδομένων, η απόδειξη θεωρημάτων στα μαθηματικά και οι αρχειακές στρατηγικές, καθώς και η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η ενημερωμένη συγκατάθεση και άλλα νομικά ζητήματα.

Το Bloom είναι το άθροισμα της δουλειάς τους. Εκπαιδεύτηκε χρησιμοποιώντας δημόσιο υπολογιστικό χρόνο (μέσω επιχορηγήσεων) αξίας 7 εκατομμυρίων δολαρίων στον υπερυπολογιστή Jean Zay που βρίσκεται κοντά στο Παρίσι, Γαλλία, ο οποίος κατατάσσεται μεταξύ των πιο ισχυρών μηχανών στον κόσμο.

Μια έντονη συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη στους ακαδημαϊκούς κύκλους σχετικά με το αποτύπωμα του άνθρακα της εκπαίδευσης στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα κέντρα δεδομένων δεν είναι ιδιαίτερα φιλικά προς το περιβάλλον. Αλλά το BigScience λέει ότι ο Jean Zay, χάρη στο μοναδικό σύστημα ψύξης και την πυρηνική πηγή ενέργειας του, κατάφερε να εκπαιδεύσει τον Bloom με αποτύπωμα άνθρακα που ισοδυναμεί με μια πτήση από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη.

Όπως όλα τα γλωσσικά μοντέλα, το Bloom είναι ουσιαστικά ένα στατιστικό εργαλείο για την πρόβλεψη λέξεων. Τροφοδοτώντας έναν τεράστιο αριθμό παραδειγμάτων από ένα σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης 1,6 terabyte, ο Bloom έμαθε πόσο πιθανό είναι να προκύψουν λέξεις με βάση μοτίβα, συμπεριλαμβανομένου του σημασιολογικού πλαισίου του περιβάλλοντος κειμένου. Για παράδειγμα, λαμβάνοντας ένα τυπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τελειώνει στο απόσπασμα “Looking Forward…”, ο Bloom μπορεί να το συμπληρώσει με “… … to hearing back.””.

Ένας στόχος των ομάδων εργασίας BigScience ήταν να συλλέξουν δεδομένα που ήταν επαρκώς αντιπροσωπευτικά για την εκπαίδευση του Bloom. Λόγω συστημικών προκαταλήψεων στις δημόσιες πηγές δεδομένων, τα μη Αγγλικά LLM παραδοσιακά δεν είχαν την ίδια απόδοση με τα αντίστοιχά τους στην αγγλική γλώσσα. Με βάση βιβλία, ακαδημαϊκές εκδόσεις, μεταγραφές ραδιοφώνου, podcast και ιστότοπους, το σύνολο δεδομένων 341 δισεκατομμυρίων λέξεων που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του Bloom στοχεύει στην κωδικοποίηση διαφορετικών πολιτισμικών πλαισίων σε διάφορες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των Σουαχίλι, Καταλανικών, Μπενγκάλι και Βιετναμέζικων.

Οι ομάδες BigScience επέλεξαν με το χέρι σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου δεδομένων από 500 πηγές, ζητώντας προτάσεις από κοινοτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της αφρικανικής κοινότητας επεξεργασίας φυσικής γλώσσας Masakhane, LatinX in AI και Machine Learning Tokyo. Διέγραψαν για λόγους απορρήτου και φιλτραρίστηκαν για ποιότητα, για παράδειγμα προσπαθώντας να μειώσουν την υπερεκπροσώπηση πορνογραφικών τοποθεσιών, που τείνουν να περιέχουν σεξιστικούς συσχετισμούς.

Το Bloom δεν είναι εντελώς απαλλαγμένο από προκαταλήψεις — κανένα LLM δεν είναι. Αλλά η ελπίδα είναι ότι με τη διατήρηση της διαφάνειας γύρω από τα δεδομένα εκπαίδευσης, θα είναι ευκολότερο για τους ερευνητές να φτάσουν στη ρίζα των προβλέψεων και της λήψης αποφάσεων του Bloom.

Μεγάλο σε μέγεθος

Με 176 δισεκατομμύρια παραμέτρους, το Bloom έχει περίπου το μέγεθος του GPT-3. Οι παράμετροι στη μηχανική μάθηση είναι τα μέρη του LLM που μαθαίνονται από δεδομένα εκπαίδευσης και τείνουν να συσχετίζονται με την αποτελεσματικότητα του μοντέλου σε μια εργασία όπως η δημιουργία κειμένου.

Γενικά, τα μοντέλα υψηλότερων παραμέτρων απαιτούν περισσότερη υπολογιστική ισχύ για να εκπαιδευτούν. Μια μελέτη του 2020   από το  AI21 Labs όρισε τις δαπάνες για την ανάπτυξη ενός μοντέλου δημιουργίας κειμένου με μόνο 1,5 δισεκατομμύρια παραμέτρους σε έως και 1,6 εκατομμύρια δολάρια. Το Bloom εκπαιδεύτηκε σε 384 GPU Nvidia A100 για τρεις μήνες. Αυτό το γεγονός έχει καταστήσει δύσκολο για την κοινότητα να χρησιμοποιήσει μεγάλα, υπερσύγχρονα μοντέλα γλώσσας όπως το Megatron-Turing Natural Language Generation (MT-NLG) της Microsoft και της Nvidia, το οποίο έχει 530 δισεκατομμύρια παραμέτρους.

Το BigScience ισχυρίζεται ότι οι ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Bloom για λιγότερο από 40 $ την ώρα σε έναν πάροχο cloud. Ωστόσο, προσπαθώντας να αφαιρέσει ακόμη και αυτό το εμπόδιο πρόσβασης, ο οργανισμός σχεδιάζει να κυκλοφορήσει μικρότερες, λιγότερο εντατικές εκδόσεις του Bloom και αναπτύσσει ένα κατανεμημένο σύστημα που θα επιτρέπει στα εργαστήρια να μοιράζονται το μοντέλο στους διακομιστές τους. Ένα API είναι επίσης στα σκαριά.

Το Bloom εντάσσεται σε ένα αναπτυσσόμενο οικοσύστημα ανοιχτού κώδικα, εξαιρετικά ικανών LLM με ευρείες εμπορικές και ερευνητικές χρήσεις. Τον Φεβρουάριο, η ανοιχτή ερευνητική ομάδα τεχνητής νοημοσύνης EleutherAI κυκλοφόρησε το GPT-NeoX-20B, το οποίο εκείνη την εποχή ξεπέρασε τα άλλα μοντέλα δημόσιας γλώσσας σε πολλά σημεία αναφοράς. Μήνες αργότερα, ήρθε και το OPT-175B ανοιχτού κώδικα του Meta, το οποίο η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι ήταν το πρώτο γλωσσικό μοντέλο 175 δισεκατομμυρίων παραμέτρων που διατέθηκε στην κοινότητα AI.

Ήδη αρκετές επιχειρήσεις έχουν ήδη αναδυθεί γύρω από τα μοντέλα της EleutherAI. Αλλά ορισμένοι ερευνητές φοβούνται την κατάχρηση. Στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, ερευνητές ανακάλυψαν ότι είναι δυνατό για τα LLM να δημιουργούν ψευδείς ειδήσεις και αναφορές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που είναι αρκετά πειστικές για να ξεγελάσουν τους ειδικούς. Μια άλλη εργασία που συντάχθηκε από ερευνητές στο Meta διερευνά την πιθανή βλάβη που μπορεί να προκύψει από τα LLM που παρέχουν κακές συμβουλές, ιδιαίτερα ιατρικές ή ψυχολογικές προγνώσεις.

Πολλές εταιρείες που προσφέρουν πρόσβαση σε LLM μέσω ενός API, όπως το OpenAI, εφαρμόζουν φίλτρα για να εξαλείψουν το προβληματικό κείμενο. Αλλά τα μοντέλα ανοιχτού κώδικα προφανώς δεν έχουν τέτοιες προστασίες.

Αναγνωρίζοντας την πιθανότητα κακής χρήσης, το Bloom συνοδεύεται από τεκμηρίωση που περιγράφει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του. Η χρήση του απαιτεί τη συμφωνία για μια νόμιμη άδεια που δεσμεύει τους ερευνητές να μην χρησιμοποιούν το μοντέλο για κακόβουλους σκοπούς. Το BigScience σχεδιάζει να παρακολουθήσει τον τρόπο εφαρμογής του μοντέλου και να προσαρμόσει την άδεια και την τεκμηρίωση όπως απαιτείται.

«Προγραμματίζουμε να προσθέσουμε περισσότερες γλώσσες, να κάνουμε το μοντέλο μικρότερο, ώστε να είναι πιο εύκολο στη χρήση στο ίδιο επίπεδο απόδοσης και θα υποστηρίξουμε τις προσπάθειες της κοινότητας να το επεκτείνουμε», συνεχίζει η ανάρτηση ιστολογίου. «To Bloom είναι μια ζωντανή οικογένεια μοντέλων που θα μεγαλώσει, όχι ένα μοντέλο που θα γίνει ένα και μόνο».

Πηγή άρθρου: https://techcrunch.com/

Στις 29 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) δημοσίευσε την έκθεση 2022 Strategic Foresight . Σε αυτή την έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει πώς ο κόσμος υφίσταται γεωπολιτικές αλλαγές που ενισχύουν τις μεγάλες τάσεις που ήδη επηρεάζουν την Ευρώπη. Τέτοιες γεωπολιτικές τάσεις περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα και τις τιμές ενέργειας, την επισιτιστική ασφάλεια, την οικονομική ... Read more

Όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος το Mathesis προσφέρει σε επανάληψη μια σειρά από μαθήματα «στο δικό σας ρυθμό». Από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβρη μπορείτε να συμμετέχετε σε μαθήματα από τις ενότητες της Ιστορίας, της Φιλοσοφίας, της Φιλολογίας και της Επιστήμης Υπολογιστών στο δικό σας πρόγραμμα, παρακολουθώντας τις διαλέξεις και υποβάλλοντας τα τεστ σε όποιον χρόνο εσείς επιλέξετε.

Στον κύκλο αυτό, θα μιλήσουμε για την ελληνιστική εποχή και τους διαρκείς πολέμους της, θα παρακολουθήσουμε τα πρώτα βήματα της φιλοσοφίας στην αρχαία Ελλάδα, θα συζητήσουμε για την Νεοελληνική και θα δούμε εισαγωγικά αλλά και προχωρημένα θέματα ανάπτυξης ιστοσελίδων, ενόψει και του τρίτου μέρους αυτής της σειράς μαθημάτων που θα προσφερθεί τους φθινοπωρινούς μήνες.

Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι την Παρασκευή 15 Ιουλίου στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση με τον κ. Θεοδόσιο Τάσιο, πάνω στο αντικείμενο του μαθήματός του, την οποία θα μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ.

Πηγή άρθρου: mathesis.cup.gr

Μπορεί να αποτελεί έκπληξη η διαπίστωση ότι ορισμένα υποτιθέμενα «ανοικτά» πρότυπα – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν επικυρωθεί από οργανισμούς ανάπτυξης προτύπων (SDOs) όπως το ISO, το CEN και το ETSI – δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς να αγοράσει κάποιος μια άδεια. Είναι το αποτέλεσμα μιας κληρονομικής προσέγγισης στην καινοτομία από την εποχή που αφορούσε μόνο το hardware.

Πινακίδα απαγόρευσης εισόδου με φιγούρα που αφαιρεί την κεντρική μπάρα

Όπως συμβαίνει με κάθε νομικό κενό, η απλή ύπαρξη σήμαινε εκμετάλλευση και έγινε ο κανόνας, ακόμα κι αν αρχικά ήταν προσωρινό ( όπως ο φόρος εισοδήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο) «κοιτάξτε την οικονομική αξία αυτού του τμήματος») και καθίσταται σχεδόν αδύνατο να αφαιρεθούν – ακόμη και όταν η αρχική αιτιολόγηση έχει πάψει να χρειάζεται προτιμησιακή προστασία.

Έτσι, σήμερα βλέπουμε μια σειρά από πλούσιες εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης και τηλεπικοινωνιών, εθισμένες στα έσοδα που αποκομίζουν από την αδειοδότηση των βασικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (SEP) που έχουν ενσωματώσει σε αυτό που αποκαλούν «ανοικτά» πρότυπα (καταχρώνοντας τον όρο για πρότυπα που εσείς πρέπει να πληρώσετε για να διαβάσετε και να λάβετε άδειες ευρεσιτεχνίας για τα εφαρμόσετε), ασκώντας σκληρές πιέσεις για να διασφαλιστεί ότι η αξία τους για την οικονομία αναγνωρίζεται.

Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες λογισμικού έχουν λιγότερα να κερδίσουν από τη μεταρρύθμιση αυτού του αναχρονισμού – στο βαθμό που έχουν φλερτάρει με τα SEP, ίσως και λίγα να χάσουν. Εν τω μεταξύ, ο νέος κόσμος της καινοτομίας ανοιχτού κώδικα δεν διαθέτει πλούσιους λομπίστες λόγω της διάδοσής του και είναι συνηθισμένος να εργάζεται γύρω από την αισχρότητα των πολύτιμων προτύπων που φορολογούνται από τα καρτέλ διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ενώ οι ελευθερίες του Ανοιχτού Κώδικα μετριάζονται σε κάποιο βαθμό, αυτό σημαίνει ότι η διαλειτουργικότητα και η εναλλαξιμότητα θυσιάζονται στο βωμό της προστασίας SEP.

Δεν είναι μια ιδεολογική προοπτική που κάνει τους στοχαστικούς υποστηρικτές του Open Source να αντιτίθενται στις πατέντες στα πρότυπα. Είναι πρωτίστως ρεαλιστικό. Η απαίτηση άδειας ευρεσιτεχνίας για την εφαρμογή ενός προτύπου σημαίνει ότι όσοι το εφαρμόζουν πρέπει να συμμετάσχουν σε ιδιωτικές διαπραγματεύσεις για να λάβουν άδεια για να προχωρήσουν. Αυτό είναι εξαιρετικά τοξικό για τον Ανοιχτό Κώδικα, του οποίου η κύρια πηγή είναι οι ιδιοκτήτες κώδικα που παρέχουν εκ των προτέρων, χωρίς διαπραγμάτευση, ίση άδεια να απολαμβάνουν το λογισμικό με οποιονδήποτε τρόπο – χρήση, βελτίωση, κοινή χρήση, δημιουργία εσόδων – όλα προστατεύονται από μια άδεια δικαιωμάτων που έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από την OSI. Έτσι, τα περισσότερα έργα αποφεύγουν ή λειτουργούν γύρω από τα επιβαρυμένα πρότυπα SEP και αυτά που δεν είναι ειδικά για τον κλάδο.

Έτσι, το Open Source Iniative λαμβάνει τη θέση  ότι τα πρότυπα που προορίζονται να εφαρμοστούν ως Ανοιχτού Κώδικα πρέπει να συνοδεύονται από αποποίηση όλων των δικαιωμάτων (και το έχει κάνει για 15+ χρόνια ).

Για την καλιέργεια της καινοτομίας, πρέπει να υπάρχουν οι σωστές συνθήκες ανάπτυξης και αυτή η νέα καλλιέργεια έχει διαφορετικές ανάγκες από τον παλιό κόσμο του hardware και τους μεγάλους ορίζοντές του. Το μέλλον της καινοτομίας είναι η ανοιχτή καινοτομία, που εφαρμόζεται ως Ανοιχτού Κώδικα. Η χρήση αναχρονιστικών μετρήσεων και κανονισμών με επίκεντρο τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα εμποδίσει αυτό το μέλλον.

Πηγή άρθρου: https://blog.opensource.org

Με συνολικά δεκαέξι έγκυρες συμμετοχές από ισάριθμα σχολεία και την απονομή των βραβείων στις τρεις καλύτερες προτάσεις, ολοκληρώθηκε ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός λημματογράφησης με θέμα την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και τίτλο “Wikipedia Challenge: Γίνε ένας σύγχρονος εγκυκλοπαιδιστής”. Το πρώτο βραβείο του Διαγωνισμού απονεμήθηκε στο Γενικό Λύκειο Μελισσίων «Η Ελληνική Παιδεία», το δεύτερο βραβείο στο Λάππειο Γυμνάσιο Νάουσας και το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε εξ ημισείας (ισοβαθμία) στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης και το Αναξαγόρειο Γενικό Λύκειο Νέας Ερυθραίας.

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Classroom Onassis Education από το Ίδρυμα Ωνάση και την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 1821-2021, σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, την εταιρεία PostScriptum και τον Σύλλογο Σχολείων Κοινότητας Βικιπαίδειας Ελλάδας, καθώς και με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ενώ τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Διαγωνισμός είχε ως στόχο τη γνωριμία μαθητών και εκπαιδευτικών με τη λειτουργία της Wikipedia, τη χρήση της ως παιδαγωγικού εργαλείου στα πρότυπα της εκπαίδευσης για τον 21ο αιώνα και την ενεργή συνεισφορά της εκπαιδευτικής κοινότητας στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της με λήμματα σχετικά με το 1821. Πρόκειται για μία συμμετοχική Δράση ενίσχυσης της ελληνοφωνίας και ανασύνθεσης της ιστορικής γνώσης, με άξονα την Ελληνική Επανάσταση και όχημα μια σύγχρονη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια.

Οι σχολικές ομάδες που κέρδισαν το πρώτο και το δεύτερο βραβείο, θα λάβουν και χρηματικό έπαθλο με τη μορφή χορηγίας τεχνικού εξοπλισμού, αξίας 1.500 ευρώ η καθεμία για τις σχολικές μονάδες στις οποίες ανήκουν. Οι σχολικές ομάδες που κέρδισαν από κοινού το τρίτο βραβείο, θα λάβουν και χρηματικό έπαθλο με τη μορφή χορηγίας τεχνικού εξοπλισμού αξίας 750 ευρώ η καθεμία για τις σχολικές μονάδες στις οποίες ανήκουν.

Κεντρικό ρόλο στη διενέργεια του Διαγωνισμού είχε η γνωριμία των μαθητών με τον εντοπισμό, την ανάλυση και την χρήση πρωτογενών ιστορικών και αρχειακών πηγών για τη συγγραφή ή τον εμπλουτισμό των λημμάτων, η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από τις ψηφιοποιημένες συλλογές πολιτιστικών φορέων και ιδρυμάτων που τις διαθέτουν, όπως τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) συμμετείχε στον διαγωνισμό καθιστώντας πιο εύκολο για τους μαθητές τον εντοπισμό των πρωτογενών τεκμηρίων και δευτερογενών πηγών που φιλοξενούνται στις διαδικτυακές πλατφόρμες διαφορετικών φορέων επιστήμης και πολιτισμού, με σκοπό να αξιοποιηθούν στη λημματογράφηση και τον εμπλουτισμό των λημμάτων, μέσα από τις πύλες συσσώρευσης και αναζήτησης ψηφιακού πολιτιστικού και επιστημονικού περιεχομένου SearchCulture.gr και Openarchives.gr. Με τη χρήση αυτών, οι μαθητές άντλησαν δεκάδες ψηφιακά τεκμήρια από φορείς που συμμετέχουν σε αυτούς, με τα οποία διάνθισαν τα λήμματα.

Όλες οι σχολικές ομάδες είχαν την ευκαιρία να εξασκήσουν την κριτική σκέψη και την επιστημονική προσέγγιση που απαιτούνται για τη συγγραφή, την επιμέλεια και τη δομή των εγκυκλοπαιδικών λημμάτων. Οι συνεισφορές της συνεργατικής λημματογράφησης που υποβλήθηκαν κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού ήταν αξιόλογες και φανέρωσαν τη μεγάλη προσπάθεια, την επιμονή και το ενδιαφέρον μαθητών και καθηγητών να εργαστούν μεθοδικά και συλλογικά, προκειμένου να παραδώσουν ένα άρτιο αποτέλεσμα.

Πηγή άρθρου: https://www.ekt.gr/el/news/27679

Οι εκδηλώσεις δεν σταματούν καθώς αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται online εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events.

11/07/2022 – 17/07/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: EuroPython
11/07/2022
Ολοήμερο
#Online event: Europeana Aggregators’ Forum outreach event
11/07/2022 – 17/07/2022
Ολοήμερο
#SciPy 2022
AT&T Executive Education and Conference Center, Austin
12/07/2022
Ολοήμερο
#Online event: Display: none; – CSS Basics and Moodle
12/07/2022
18:30 – 20:30
#Ημέρα Ενημέρωσης U-SOLVE Urban Hub: Αναπτύξτε την Καινοτόμα Επιχειρηματική Ιδέα σας
Joist Innovation Park, Λάρισα
13/07/2022
Ολοήμερο
#Open Source in Finance Forum
Etc.Venues – 133 Houndsditch, London
13/07/2022
Ολοήμερο
#Open Source in Finance Forum London
Etc.Venues – 133 Houndsditch, London
16/07/2022 – 22/07/2022
Ολοήμερο
#CppNorth
The Omni King Edward Hotel, Toronto
17/07/2022 – 24/07/2022
Ολοήμερο
#DebConf Kosovo
Innovation and Training Park, Prizren
18/07/2022 – 22/07/2022
Ολοήμερο
#Agile Nashville
Gaylord Opryland Resort & Convention Center, Nashville
18/07/2022 – 22/07/2022
Ολοήμερο
#Θερινό Σχολείο Ρομποτικής 2022 “Σχεδιασμός, Κατασκευή και Προγραμματισμός Ρομπότ”
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
19/07/2022 – 22/07/2022
Ολοήμερο
#StackConf
HOTEL MELIA, Berlin
20/07/2022 – 25/07/2022
Ολοήμερο
#GUADEC 2022
Guadalajara Connectory, Guadalajara
21/07/2022
Ολοήμερο
#Online event: PrestoCon Day

Τα τελευταία χρόνια, η πανδημία και η στροφή στην εργασία από το σπίτι ενίσχυσαν τη χρήση λογισμικού απομακρυσμένης επιτήρησης για την παρακολούθηση των εργαζομένων. Το 2020, η παγκόσμια ζήτηση για λογισμικό παρακολούθησης εργαζομένων αυξήθηκε 108 τοις εκατό έως τον Απρίλιο και 70 τοις εκατό έως τον Μάιο του 2020 σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την πανδημία.

Ταυτόχρονα, τα ερωτήματα των μηχανών αναζήτησης για «Πώς να παρακολουθείτε τους υπαλλήλους που εργάζονται από το σπίτι» αυξήθηκαν κατά 1.705 τοις εκατό τον Απρίλιο και 652 τοις εκατό τον Μάιο του 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τέτοιες εξαιρετικά παρεμβατικές λύσεις είναι εξαιρετικά προβληματικές, παρέχοντας πρόσβαση σε κάθε πάτημα πλήκτρων και κίνηση του ποντικιού και μερικές φορές προσφέρουν δυνατότητες όπως η τακτική πρόσβαση στην κάμερα web. Αλλά αυτές οι επεμβατικές πρακτικές δεν διευκολύνονται αποκλειστικά μέσω της ανάπτυξης αποκλειστικού λογισμικού παρακολούθησης των εργαζομένων.

Πολλές λεγόμενες «σουίτες παραγωγικότητας», οι οποίες είναι διαθέσιμες εδώ και χρόνια, έχουν επίσης αρχίσει να ενσωματώνουν διακριτές και επεμβατικές λειτουργίες που ανταγωνίζονται αυτές που προσφέρουν οι εφαρμογές παρακολούθησης. Ανάμεσα σε τέτοιες «σουίτες παραγωγικότητας» είναι το γνωστό πακέτο παραγωγικότητας που βασίζεται σε cloud Microsoft 365, το οποίο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για συνεργασία και επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο.

Αυτό που μπορεί να είναι λιγότερο γνωστό σχετικά με αυτό είναι πώς μπορεί να επιτρέπει στο αφεντικό σας να δει πώς περνάτε τη μέρα σας ενώ κάθεστε μπροστά στη συσκευή της εταιρείας σας. Μέσω μιας έρευνας για το Office 365 και χάρη στην έρευνα που διεξήχθη από τον πτυχιούχο επιστήμης υπολογιστών του UCL, Δημήτρη Δημητριάδη, η Privacy International έχει αποκαλύψει επεμβατικές και προβληματικές λειτουργίες που προσφέρει η σουίτα, εν αγνοία των περισσότερων χρηστών.

Δύο από τις πιο ανησυχητικές λειτουργίες που προσφέρει το Office 365 είναι τα εργαλεία για τη διακυβέρνηση πληροφοριών και τη διαχείριση κινδύνου που ονομάζονται Έλεγχος και Αναζήτηση περιεχομένου. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση λεπτομερούς όγκου πληροφοριών στους διαχειριστές. Με την απλή εισαγωγή των σωστών ερωτημάτων, οι διαχειριστές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ανάγνωση των e-mail, των εγγράφων και των μηνυμάτων 1-1 ατόμων στο Teams και οπουδήποτε αλλού υπάρχει δυνατότητα ενέργειας. Η λειτουργία Έλεγχος, η οποία δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, παρέχει την πρόσθετη επιλογή αναζήτησης μεμονωμένων χρηστών σε μια επιλεγμένη περίοδο και εμφανίζει όλες τις δραστηριότητες που μπορεί να φανταστεί κανείς που πραγματοποιούνται από τον χρήστη σε μορφή λίστας μέχρι τη διαγραφή των e-mail και τις αλλαγές κωδικού πρόσβασης.

Από την πλευρά των εργαζομένων, λίγα είναι διαθέσιμα για να αξιολογήσετε εάν το αφεντικό σας χρησιμοποιεί αυτές τις δυνατότητες για να σας κατασκοπεύσει ή όχι. Πράγματι, το Office 365 δεν ειδοποιεί τους χρήστες όταν ένας διαχειριστής ενεργοποιεί την προαναφερθείσα δυνατότητα “Έλεγχος” ή όταν δημιουργούνται πίνακες εργαλείων και σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτει ποιες δυνατότητες είναι ενεργές όταν ένας υπάλληλος μπαίνει για πρώτη φορά στο Office 365. Η αδιαφάνεια για τους υπαλλήλους είναι απόλυτη.

Οι δυνατότητες επιτήρησης και οι επιπτώσεις του απορρήτου των εργαλείων παραγωγικότητας δεν είναι καινούργια για τη Microsoft. Το 2020, εισήγαγαν μερικές αλλαγές στο Δείκτη παραγωγικότητας της Microsoft έχοντας κατά νου καλύτερες πρακτικές απορρήτου. Αλλά η Privacy International πιστεύει ότι υπάρχουν περισσότερα στα οποία πρέπει να δεσμευτεί η εταιρεία προκειμένου να προστατεύσει τους χρήστες από την κατασκοπεία.

Διαβάστε τη σύσταση της Privacy International και την πλήρη έρευνα εδώ .

Πηγή άρθρου: https://edri.org/

Το νέο ψηφιακό εγχειρίδιο κανόνων της ΕΕ θέτει πολύ υψηλά πρότυπα λογοδοσίας για τις εταιρείες του διαδικτύου, στο πλαίσιο μιας ανοικτής και ανταγωνιστικής ψηφιακής αγοράς.

Κατά την τελική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές.

Η έγκριση αυτή κατέστη δυνατή μετά τις συμφωνίες στις οποίες κατέληξαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τα δύο νομοθετήματα, στις 23 Απριλίου για το πρώτο και στις 24 Μαρτίου για το δεύτερο. Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της βιομηχανίας τεχνολογίας στην κοινωνία και την οικονομία, μέσα από τον καθορισμό σαφών προτύπων για τον τρόπο λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών από τις εταιρείες τεχνολογίας στην ΕΕ, σε συμφωνία με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες.

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες εγκρίθηκε με 539 ψήφους υπέρ, 54 ψήφους κατά και 30 αποχές. Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές εγκρίθηκε με 588 ψήφους υπέρ, 11 κατά και 31 αποχές.

Ό,τι είναι παράνομο εκτός διαδικτύου θα πρέπει να είναι παράνομο και στο διαδίκτυο

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες ορίζει σαφώς τις υποχρεώσεις των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες διαδικτυακού εμπορίου, ώστε να καταπολεμηθούν η διάδοση παράνομου περιεχομένου, η παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο και άλλοι κοινωνικοί κίνδυνοι. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι ανάλογες του μεγέθους των πλατφορμών και των κινδύνων που ενέχουν για την κοινωνία.

Οι νέες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν:

 • Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο και υποχρεώσεις ταχείας αντίδρασης των πλατφορμών, με παράλληλο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας και των ελέγχων σε εμπόρους στις διαδικτυακές αγορές, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι ασφαλή, μέσω και της διενέργειας τυχαίων ελέγχων για το ενδεχόμενο επανεμφάνισης προηγουμένως αφαιρεθέντος παράνομου περιεχομένου.
 • Αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των πλατφορμών, για παράδειγμα με την παροχή σαφών πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο περιεχομένου και τη χρήση αλγορίθμων βάσει των οποίων προτείνεται περιεχόμενο στους χρήστες (τα λεγόμενα συστήματα συστάσεων), ενώ οι χρήστες θα μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των αποφάσεων στο πλαίσιο του ελέγχου περιεχομένου.
 • Απαγόρευση παραπλανητικών πρακτικών και ορισμένων ειδών στοχευμένης διαφήμισης, όπως αυτών που απευθύνονται σε παιδιά ή που βασίζονται σε ευαίσθητα δεδομένα, ενώ θα απαγορευτούν επίσης τα μοτίβα χειραγώγησης συμπεριφοράς (τα λεγόμενα «dark patterns») και οι παραπλανητικές πρακτικές.

Οι πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και οι μηχανές αναζήτησης (με πάνω από 45 εκατομμύρια επισκέπτες τον μήνα), οι οποίες ενέχουν και τον μεγαλύτερο κίνδυνο, θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρότερες υποχρεώσεις, οι οποίες θα επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις υποχρεώσεις αυτές θα περιλαμβάνονται η πρόληψη συστημικών κινδύνων (όπως η διάδοση παράνομου περιεχομένου, οι δυσμενείς επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα, στις εκλογικές διαδικασίες και στην έμφυλη βία ή την ψυχική υγεία) και η υποβολή σε ανεξάρτητους ελέγχους. Οι πλατφόρμες αυτές θα πρέπει επίσης να παρέχουν στους χρήστες την επιλογή να μη βλέπουν προτεινόμενο περιεχόμενο με βάση το προφίλ τους, ενώ θα πρέπει επίσης να διευκολύνουν την πρόσβαση των αρχών και των διαπιστευμένων ερευνητών στα δεδομένα και τους αλγορίθμους τους.

Τα «πρέπει» και τα «μη» για τους «κλειδοκράτορες» του διαδικτύου

Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές καθορίζει τις υποχρεώσεις των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών που λειτουργούν ως ρυθμιστές της πρόσβασης στην ψηφιακή αγορά. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για πλατφόρμες που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο διαδίκτυο, εξαιτίας της οποίας οι καταναλωτές δυσκολεύονται να τις αποφύγουν. Χάρη στις ρυθμίσεις της νέας νομοθεσίας θα διασφαλίζονται περισσότερες υπηρεσίες για τους καταναλωτές και ένα πιο δίκαιο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Για να προλαμβάνονται φαινόμενα αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών, οι πλατφόρμες που θεωρούνται ρυθμιστές πρόσβασης θα πρέπει:

 • Να εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα τρίτων πλατφορμών με τις δικές τους υπηρεσίες, δηλαδή οι μικρότερες πλατφόρμες θα μπορούν να ζητούν από τους κυρίαρχους ανταγωνιστές τους να επιτρέπουν στους χρήστες τους να ανταλλάσσουν γραπτά και φωνητικά μηνύματα και να στέλνουν αρχεία από τη μία εφαρμογή στην άλλη, δίνοντάς τους έτσι περισσότερες επιλογές και αποφεύγοντας τον εγκλωβισμό τους σε μία εφαρμογή ή πλατφόρμα.
 • Να επιτρέπουν στους επιχειρηματικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που αυτοί παράγουν στην πλατφόρμα, να προωθούν τις δικές τους προσφορές και να συνάπτουν συμβάσεις με τους πελάτες τους εκτός της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Οι ρυθμιστές πρόσβασης δεν θα μπορούν πλέον:

 • Να κατατάσσουν ευνοϊκότερα τις δικές τους υπηρεσίες ή προϊόντα στις πλατφόρμες τους (πρακτικές αυτοπροτίμησης), υποβαθμίζοντας άλλες εταιρείες.
 • Να δυσκολεύουν την απεγκατάσταση προεγκατεστημένου λογισμικού ή εφαρμογών από τη συσκευή τους ή να αποτρέπουν τη χρήση εφαρμογών άλλων εταιρειών ή καταστημάτων εφαρμογών («app stores»).
 • Να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για στοχευμένες διαφημίσεις, εκτός εάν παρέχεται ρητή συγκατάθεση.

Κυρώσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διεξάγει έρευνες αγοράς για να διασφαλίζει ότι οι νέοι κανόνες για τις ψηφιακές αγορές εφαρμόζονται ορθά και ότι συμβαδίζουν με το διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον. Εάν ένας ρυθμιστής πρόσβασης δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες, η Επιτροπή θα μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα που ανέρχονται έως και στο 10% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της πλατφόρμας το προηγούμενο οικονομικό έτος, ή έως και στο 20% σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη συμμόρφωσης.

Επόμενα βήματα

Μόλις εγκριθούν επίσημα από το Συμβούλιο (τον Ιούλιο ο νόμος για τις υπηρεσίες, τον Σεπτέμβριο ο νόμος για τις αγορές), οι δύο νόμοι θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθούν σε ισχύ είκοσι ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους.

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα ισχύει άμεσα σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα αρχίσει να εφαρμόζεται δεκαπέντε μήνες μετά τη θέση του σε ισχύ ή την 1η Ιανουαρίου 2024, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις για τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης, ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα αρχίσει να εφαρμόζεται νωρίτερα, και συγκεκριμένα τέσσερις μήνες αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίσει ποιες εταιρείες θεωρούνται «πολύ μεγάλες».

Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές θα αρχίσει να εφαρμόζεται έξι μήνες αφότου τεθεί σε ισχύ. Οι πλατφόρμες που θα προσδιοριστούν ως ρυθμιστές πρόσβασης θα έχουν στη διάθεσή τους το πολύ έξι μήνες από τη στιγμή που θα χαρακτηριστούν προκειμένου να συμμορφωθούν με τις νέες υποχρεώσεις.

Πηγή άρθρου: https://www.lawspot.gr/

Με τη διάκριση «Open Library Fellow» για τη συνεισφορά της και την εξαιρετική εργασιακή ηθική στο διεθνούς εμβέλειας έργο Open Library (Ανοιχτή Βιβλιοθήκη), τιμήθηκε η κυρία Κωνσταντίνα Ζούνη, προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Το έργο Open Library αναπτύσσεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Internet Archive, την ψηφιακή βιβλιοθήκη που παρέχει 35 εκατομμύρια βιβλία και αρχειοθετεί 682 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες. Στόχος του είναι η δημοσίευση βιβλίων από όλο τον κόσμο, προκειμένου να είναι διαθέσιμα  στο ευρύ κοινό, με σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.

Η φοιτήτρια Κωνσταντίνα Ζούνη συνεισέφερε στο έργο λογισμικού ανοιχτού κώδικα Open Library, στο πλαίσιο του μαθήματος «Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη» με διδάσκοντα τον Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της δημοφιλούς πλατφόρμας που εμπιστεύονται εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως.

Στόχος του μαθήματος «Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη» είναι να δώσει τα εφόδια στους φοιτητές και τις φοιτήτριες ούτως ώστε να κατανοούν, να αναλύουν και να συνεργάζονται, συνεισφέροντας σε ρεαλιστικά έργα ανάπτυξης λογισμικού, μαθαίνοντας πρακτικές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους μεγαλύτερους και πιο επιτυχημένους οργανισμούς στον πλανήτη. Η καινοτομία  του μαθήματος έγκειται και στη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στα παραδείγματα στις ασκήσεις και στις εργασίες του μαθήματος.

Την αξία του μαθήματος και της συμμετοχής της στο έργο ως προς την απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας περιγράφει η διακριθείσα φοιτήτρια Κωνσταντίνα Ζούνη: «Στο εαρινό εξάμηνο του 2022, επέλεξα την κατεύθυνση «Τεχνολογίες λογισμικού και ανάλυσης δεδομένων» όπου εμβαθύνουμε στις έννοιες του λογισμικού και τις διαχείρισης μεγάλων δεδομένων. Μέσω του μαθήματος «Τεχνολογία λογισμικού στην πράξη» του κ. Σπινέλλη μου δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψω πάνω σε ένα έργο ανοιχτού λογισμικού (open source). Ο όρος ανοιχτός κώδικας αναφέρεται σε έργα βασισμένα στις αρχές τις ανοιχτής ανταλλαγής και συνεργασίας που οι άνθρωποι μπορούν να τροποποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα, καθώς ο κώδικας τους είναι δημόσια προσβάσιμος. Στο πλαίσιο της εργασίας του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κληθήκαμε να επιλέξουμε ένα έργο που μάς ενδιαφέρει και να συμβάλουμε, γράφοντας κώδικα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Έπειτα από αναζήτηση, βρήκα τo Open Library, ένα έργο του οργανισμού Internet Archive που προσφέρει ένα δημόσια προσβάσιμο κατάλογο βιβλίων και στοχεύει να συμπεριλάβει κάθε βιβλίο που υπάρχει στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μου με την ομάδα του έργου, λάμβανα μέρος στις εβδομαδιαίες διαδικτυακές τους συναντήσεις και συμμετείχα ενεργά στις συζητήσεις σχετικά με διάφορα ζητήματα του έργου. Ακόμα, κάθε εβδομάδα δούλευα σε μικρά ή πιο μεγάλα προβλήματα (GitHub issues) τα οποία στη συνέχεια τα μέλη της ομάδας αξιολογούσαν. Τα προβλήματα που  επέλυσα είχαν σχέση κυρίως με τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση του στην ιστοσελίδα καθώς και με τη δημιουργία μιας κάρτας (social card) με την οποία οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν τις λίστες με τα βιβλία τους στα κοινωνικά δίκτυα. Η εμπειρία που αποκόμισα ήταν πολύ σημαντική καθώς έμαθα να συνεργάζομαι και να γράφω κώδικα στο πλαίσιο ενός μεγάλου έργου, να χρησιμοποιώ νέα εργαλεία όπως το docker, και ισχυροποίησα τις γνώσεις μου στην python, CSS, JavaScript.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος συνολικά 41 φοιτητές του μαθήματος «Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη» συνεισέφεραν κώδικα σε 29 διαφορετικά έργα λογισμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη διάκριση της φοιτήτριας Κωνσταντίνας Ζούνη, μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση του Open Library: https://blog.openlibrary.org/2022/06/30/it-takes-a-classroom-to-build-an-ope n-library/ .

Πηγή άρθρου: https://www.dept.aueb.gr/

Η πρόσφατη απόφαση του Court of Justice της ΕΕ σχετικά με το άρθρο 17 της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όρισε ένα πλαίσιο για τη χρήση της αυτοματοποιημένης εποπτείας περιεχομένου. Το Δικαστήριο θεωρεί τις υποχρεώσεις φιλτραρίσματος συμβατές με το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης, εφόσον περιορίζονται σε περιπτώσεις χρήσης που επιτρέπουν μια ισχυρή αυτοματοποιημένη διάκριση μεταξύ νόμιμου και παράνομου περιεχομένου. Στο πλαίσιο του άρθρου 17, τα φίλτρα μεταφόρτωσης μπορούν επομένως να χρησιμοποιηθούν μόνο από διαδικτυακές πλατφόρμες για τον αποκλεισμό προφανών παραβιάσεων της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το Δικαστήριο αφήνει στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι νόμιμες χρήσεις παραμένουν ανεπηρέαστες από τη μεταφορά του άρθρου 17 στο εθνικό δίκαιο.

Η απόφαση εγείρει μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα για την επιβολή της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και για τη συμβατότητα των φίλτρων μεταφόρτωσης με θεμελιώδη δικαιώματα, ακόμη και πέρα ​​από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Για να συζητηθούν αυτές οι συνέπειες, το Communia Aassociation μαζί με το Gesellschaft für Freiheitsrechte διοργανώνουν από κοινού το συνέδριο «Filtered Futures» τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο. 

Thumbnail_Filtered_Futures (1)_WP1

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εργασίες από όλους τους κλάδους που συμβάλλουν στο θέμα του συνεδρίου. Για να παρουσιάσετε την εργασία σας στο Filtered Futures, συμπληρώστε τη φόρμα υποβολής έως τις 10 Ιουλίου .

.Πιθανά θέματα για τις συνεισφορές του συνεδρίου περιλαμβάνουν:

 1. Ο αντίκτυπος της απόφασης στις υφιστάμενες εθνικές εφαρμογές του άρθρου 17:
  1. Πώς πρέπει να ερμηνεύονται κατά λέξη οι υλοποιήσεις;
  2. Το Δικαστήριο επιτρέπει την εναρμονισμένη τεχνική εφαρμογή του άρθρου 17 σε επίπεδο ΕΕ από πλατφόρμες;
  3. Παραβιάζουν τυχόν εθνικές υλοποιήσεις τα πρότυπα που ορίζει η απόφαση;
  4. Τι ρόλο θα διαδραματίσει η καθοδήγηση της Επιτροπής κατά την εφαρμογή του άρθρου 17;
 2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις κατόχων δικαιωμάτων και χρηστών:
  1. πρότυπα για “πληροφορίες που παρέχονται από τους κατόχους δικαιωμάτων”
  2. επιβολή των δικαιωμάτων των χρηστών
  3. μέτρα κατά της κατάχρησης εργαλείων επιβολής πνευματικών δικαιωμάτων
  4. κυρώσεις για μη συμμόρφωση πέρα ​​από την ευθύνη της πλατφόρμας;
 3. Ελάχιστες εγγυήσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων για τη χρήση φίλτρων μεταφόρτωσης:
  1. διαφορετικά πρότυπα για εθελοντικό (βάσει όρους και προϋποθέσεις) και υποχρεωτικό φιλτράρισμα ανά πλατφόρμες;
  2. Διακρίνουν επαρκώς τα φίλτρα μεταξύ νόμιμων και παράνομων χρήσεων;
  3. εκ των προτέρων διασφαλίσεις για τη χρήση φίλτρων μεταφόρτωσης
 4. Επιπτώσεις στη σχέση του άρθρου 17 με άλλους κανόνες:
  1. ευθύνη ενδιάμεσου για πλατφόρμες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ως OCSSP
  2. Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες
  3. άλλος κανονισμός περιεχομένου για συγκεκριμένο τομέα (TERREG, προστασία ανηλίκων)
 5. Συνέπειες της απόφασης σχετικά με τη νομολογία του ΔΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης:
  1. εκ των προτέρων περιορισμό και τις απαραίτητες διασφαλίσεις
  2. απαγόρευση των γενικών υποχρεώσεων παρακολούθησης

Πηγή άρθρου: https://www.communia-association.org/

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε μια μελέτη για την εξέταση ζητημάτων για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού καταλόγου επιχειρηματικών εφαρμογών ανοιχτού κώδικα που έχουν κατασκευαστεί από τα κράτη μέλη. Η μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από τη Interoperable Europe αποτελεί πολύτιμη συμβολή στο πιλοτικό έργο FOSSEPS , το οποίο στοχεύει στην αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Δημόσιων Υπηρεσιών στο θέμα του ανοιχτού κώδικα. 

Η χρήση ανοιχτού κώδικα συνεχίζει να αυξάνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλος αριθμός επιχειρηματικών εφαρμογών την τελευταία δεκαετία. Αναγνωρίζοντας την αξία της επαναχρησιμοποίησης ήδη κατασκευασμένων κυβερνητικών λύσεων, αρκετά κράτη μέλη έχουν δημιουργήσει Εθνικούς Καταλόγους Εφαρμογών, γεγονός που έχει ήδη εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο και χρήμα. Ένας από τους βασικούς στόχους που αναφέρονται στον Χάρτη του Έργου FOSSEPS είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Εφαρμογών, για την ενθάρρυνση της ευρύτερης επαναχρησιμοποίησης λειτουργικών, αποδεδειγμένων κυβερνητικών επιχειρηματικών εφαρμογών, συνδυάζοντας πληροφορίες από εθνικούς καταλόγους.

Η μελέτη της Gartner, μιας εταιρείας συμβούλων, συνιστά η διακυβέρνηση ενός μελλοντικού καταλόγου εφαρμογών ανοιχτού κώδικα σε ολόκληρη την ΕΕ να περιλαμβάνει πολιτική υποστήριξη και να περιλαμβάνει ενεργά τους κατόχους παρόμοιων καταλόγων στα κράτη μέλη. Για να είναι ένα σύνολο επιτυχημένο, καταλήγει η Gartner, θα πρέπει να υποδεικνύει με σαφήνεια ποιες δημόσιες υπηρεσίες χρησιμοποιούν και επαναχρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις καταχωρημένες επιχειρηματικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα.

Η Επιτροπή είχε ζητήσει από τους συμβούλους να αναλύσουν καταλόγους λογισμικού και πλατφόρμες ανάπτυξης κώδικα ανοιχτού κώδικα στην ΕΕ και πέρα ​​από αυτήν. Η μελέτη αναφέρει λεπτομερώς 12 καταλόγους και αποθετήρια στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τον Καναδά, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ολλανδία. Αυτό βοήθησε τους συμβούλους να σχεδιάσουν ένα κοινό μοντέλο δεδομένων που θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν κατάλογο σε όλη την ΕΕ.

«Η διευκόλυνση για τις δημόσιες υπηρεσίες να ανακαλύψουν έτοιμες προς χρήση επιχειρηματικές εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορεί εύκολα να βοηθήσει στην εξοικονόμηση εκατομμυρίων ευρώ σε περιττές εξελίξεις λογισμικού», δήλωσε ο ευρωβουλευτής Marcel Kolaja (Τσεχική Δημοκρατία, Green-EFA) που χρηματοδότησε το πιλοτικό έργο FOSSEPS στο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε στη μελέτη

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Το 12o Infocom Security με θέμα την Ασφάλεια Πληροφοριών και την Προστασία Δεδομένων πραγματοποιείται στις 6 & 7 Ιουλίου 2022, στο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα από την Smart Press με πυλώνα το περιοδικό IT Security Professional.

Η 12η διοργάνωση του InfoCom Security, θα αναδείξει για ακόμα μια χρονιά όλες τις εξελίξεις στο Cyber Security και παράλληλα στον εκθεσιακό του χώρο, θα αποτελέσει σημείο συνάντησης της μεγάλης κοινότητας των επαγγελματιών IT και των στελεχών της αγοράς του τομέα των τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών Ψηφιακής Ασφάλειας.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ θα συμμετέχει στο συνέδριο ως εξής:

 • Ο κ. Βασίλειος Βλάχος – Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, Μέλος Δ.Σ. του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) θα συμμετέχει στην ενότητα “The crucial role of professionals in the journey of security”, την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00 – 16:30. Η παρούσα ενότητα εστιάζει στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών, των απαιτήσεων και τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας επαγγελματίας προκειμένου να ανταποκριθεί στο σύγχρονο περιβάλλον. Η εκπαίδευση, η εμπέδωση της κουλτούρας, ο καθορισμός πολιτικών, η εμπειρογνωμοσύνη, η τεχνογνωσία και γενικότερα ο ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει ίσως τον πιο βασικό ρόλο στην οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος σε ένα οργανισμό. Πυλώνας όλων αυτών είναι φυσικά ο επαγγελματίας με ειδίκευση στο τομέα της ασφάλειας που αναλαμβάνει την ευθύνη να καθοδηγήσει, να ηγηθεί, να συντονίσει και να εφαρμόσει όλα όσα χρειάζονται για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων.
 • Η κ. Λίλιαν Μήτρου – Καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συν- Συντονίστρια στην Ομάδα Εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ για την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων θα συμμετέχει στην ενότητα Data Privacy and Data Security: How to Balance in an AI – driven world, την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00 -16:00. Μπορεί την περίοδο των περιοριστικών μέτρων και των αλλαγών που επέφερε η υγειονομική κρίση να μην δόθηκε η μέγιστη προτεραιότητα στη συνέχιση της πορείας ανάπτυξης και εφαρμογής των κανονισμών για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων, όμως είναι σίγουρο ότι η συζήτηση αυτή και η συσχέτιση με την ασφάλεια, θα συνεχίσει να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των ευρωπαϊκών, διακρατικών και επιχειρηματικών διεργασιών. Επιπρόσθετα, η Τεχνητή Νοημοσύνη, ολοένα και περισσότερο εισέρχεται στη καθημερινότητα μας και οι εφαρμογές της επηρεάζουν πολλές επιχειρησιακές λειτουργίες. Το πως μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ όλων αυτών των απαιτήσεων είναι το κεντρικό θέμα που θα απασχολήσει την 3η και καταληκτική ενότητα του συνεδρίου.

Συγκεκριμένα το συνέδριο στοχεύει να αναδειχθούν τα παρακάτω:

 • Οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οργανισμοί, αναφορικά με τους κινδύνους για τις υποδομές πληροφορικής και των δεδομένων τους
 • Οι νέες στρατηγικές ασφάλειας, με βάση το τοπίο των απειλών σήμερα, αλλά και την επιρροή της υιοθέτησης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
 • Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου διακυβέρνησης των δεδομένων, που οδηγούν στην ενίσχυση συνολικά της ανθεκτικότητας των οργανισμών ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν κάθε αναπάντεχο συμβάν.
 • Οι σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που ισχυροποιούν την προστασία των επιχειρήσεων έναντι των εξελιγμένων επιθέσεων
 • Ο κομβικός ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα και τη συμβολή των επαγγελματιών στην οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου ψηφιακού κόσμου και στην προώθηση του Cyber Security Awareness

H συμμετοχή είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται εγγραφή εδώ. https://www.infocomsecurity.gr/12o-infocom-security/forma-eggrafis/

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Στις 27 Ιουνίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ισπανική κυβέρνηση και διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «“Bringing the AI Regulation Forward”». Η εκδήλωση είχε ως στόχο να ξεκινήσει το πιλοτικό πρόγραμμα της Ισπανίας για ένα ρυθμιστικό Sandbox για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ)

Το sandbox έχει ως στόχο να φέρει τις αρμόδιες αρχές κοντά στις εταιρείες που αναπτύσσουν ΤΝ, προκειμένου να καθορίσουν τις βέλτιστες πρακτικές που θα καθοδηγήσουν την εφαρμογή του μελλοντικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΤΝ (πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη). Αυτό θα εξασφαλίσει επίσης ότι η νομοθεσία μπορεί να εφαρμοστεί σε δύο χρόνια.

Το ρυθμιστικό sandbox είναι ένας τρόπος για τη σύνδεση καινοτόμων φορέων και ρυθμιστικών αρχών και την παροχή ενός ελεγχόμενου περιβάλλοντος για τη συνεργασία τους. Η εν λόγω συνεργασία μεταξύ ρυθμιστικών αρχών και φορέων καινοτομίας θα πρέπει να διευκολύνει την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επικύρωση καινοτόμων συστημάτων ΤΝ με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του κανονισμού για την ΤΝ.

Ενώ ολόκληρο το οικοσύστημα προετοιμάζεται για τον νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η πρωτοβουλία sandbox αναμένεται να δημιουργήσει εύκολες στη συνέχεια κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων πρακτικών και άλλα υποστηρικτικά υλικά. Τα αποτελέσματα αυτά αναμένεται να διευκολύνουν την εφαρμογή των κανόνων από τις εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. 

Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα sandbox που ξεκίνησε η ισπανική κυβέρνηση θα εξετάσει την επιχειρησιακή εφαρμογή των απαιτήσεων του μελλοντικού κανονισμού για την ΤΝ, καθώς και άλλων χαρακτηριστικών, όπως οι αξιολογήσεις συμμόρφωσης ή οι δραστηριότητες μετά τη διάθεση στην αγορά.

Χάρη σε αυτή την πιλοτική εμπειρία, οι υποχρεώσεις και ο τρόπος εφαρμογής τους θα τεκμηριωθούν, για τους παρόχους συστημάτων ΤΝ (συμμετέχοντες στο sandbox) και θα συστηματοποιηθούν σε ορθές πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των διδαγμάτων. Τα παραδοτέα θα περιλαμβάνουν επίσης μεθόδους ελέγχου και παρακολούθησης που είναι χρήσιμες για την εποπτεία των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των εποπτικών μηχανισμών που θεσπίζει ο κανονισμός.

Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία όλων των πιθανών παραγόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η άσκηση αυτή θα παραμείνει ανοικτή σε άλλα κράτη μέλη που θα είναι σε θέση να ακολουθήσουν ή να συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα σε ένα πανευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την ΤΝ. Η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ με άλλα κράτη μέλη θα συνεχιστεί στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων που συστάθηκε από την Επιτροπή.

Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Την 1η Ιουνίου, το Transatlantic Consumer Dialogue (TACD), στον οποίο συμμετέχουν πολλές οργανώσεις ψηφιακών δικαιωμάτων όπως το EDRi, δημοσίευσε ένα ψήφισμα πολιτικής για την απαγόρευση της διαφήμισης βάσει παρακολούθησης . Οι επεμβατικές πρακτικές συλλογής, κοινής χρήσης και επεξεργασίας μεμονωμένων δεδομένων για την παροχή εξατομικευμένης διαφήμισης, έχουν γίνει το κύριο επιχειρηματικό μοντέλο στον διαδικτυακό διαφημιστικό χώρο. Η διαφήμιση παρακολούθησης προωθείται από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, όπως η Meta (Facebook) ή η Alphabet (Google), και είναι βασικός μοχλός πίσω από τη διάδοση παραπληροφόρησης, υπονομεύοντας τον δημοκρατικό λόγο, την οικονομική και πολιτική ισότητα, τον ανταγωνισμό στην αγορά, το απόρρητο, τη δημόσια υγεία, και βασική προστασία των καταναλωτών. Καθώς η πιθανότητα βλάβης υπερτερεί κατά πολύ των πιθανών οφελών, το TACD ζητά την πλήρη απαγόρευση της διαφήμισης που βασίζεται στην παρακολούθηση.

Γιατί μια έκκληση για πλήρη απαγόρευση;

Η επιτήρηση έχει γίνει κεντρικό στοιχείο της ψηφιακής οικονομίας. Πλατφόρμες όπως το Facebook ή η Google χτίζουν την επιχείρησή τους στη βάση της συγκέντρωσης προσωπικών δεδομένων, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη χρήση μηχανισμών συλλογής, αναγνώρισης, παρακολούθησης, ταξινόμησης, ταξινόμησης, διάκρισης και απόρριψης διαδικτυακών προφίλ για την παροχή υπερ εξατομικευμένων στοχευμένων διαφημίσεων. Τα προφίλ αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται διάχυτα σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, υγειονομικών, στεγαστικών, εκπαιδευτικών και εργασιακών πλαισίων.

Η δομή του κλάδου της διαφήμισης παρακολούθησης δρα ενάντια στο θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στις ίσες ευκαιρίες και αυξάνει τους κινδύνους παραβιάσεων της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και διαρροών δεδομένων λόγω του όγκου των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Η επιτήρηση και η δημιουργία προφίλ μπορεί να αποτελέσει απειλή για μεμονωμένους καταναλωτές, διευκολύνοντας πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις και αποκλεισμούς και απειλώντας τα ατομικά δικαιώματα, την ελευθερία επιλογής και τις ίσες ευκαιρίες ενός ατόμου.

Πέρα από τους επιμέρους κινδύνους, οι πρακτικές επιτήρησης παρέχουν ευκαιρίες για στοχευμένη χειραγώγηση, διακρίσεις, παραπληροφόρηση, ριζοσπαστικοποίηση και απάτη, και επομένως αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία των δημόσιων συζητήσεων και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Αυτοί οι κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα έντονοι για τους περιθωριοποιημένους, τους φυλετικούς και άλλους ευάλωτους πληθυσμούς, όπως τα παιδιά.

Οι συστάσεις σχετικά με την πλήρη απαγόρευση της διαφήμισης βάσει παρακολούθησης βασίζονται στα εξής:

 1. Ο υψηλός κίνδυνος πρόκλησης βλάβης σε άτομα, ομάδες, κοινότητες και την κοινωνία γενικότερα
 2. Η αδυναμία των καταναλωτών να αποφύγουν εύλογα την παρακολούθηση μέσω και για διαφημίσεις που βασίζονται σε παρακολούθηση
 3. Η αδυναμία των υφιστάμενων και των προτεινόμενων μηχανισμών να αντιμετωπίσουν τις επιζήμιες εξωτερικές επιδράσεις που παράγει η διαφήμιση παρακολούθησης
 4. Η έλλειψη οφελών για τα άτομα, τις ομάδες, τις κοινότητες και την κοινωνία γενικότερα σε σύγκριση με τις βλάβες

Διαβάστε το ψήφισμα πολιτικής εδώ

Πηγή άρθρου: https://edri.org/

Οι εκδηλώσεις δεν σταματούν καθώς αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται online εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events.

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
28/03/2022 – 10/07/2022
Ολοήμερο
#Online event: Moodle Course Creation
23/05/2022 – 10/07/2022
18:30 – 22:30
#Plásmata: Bodies, Dreams, and Data – Mια έκθεση ψηφιακής τέχνης στο Πεδίον του Άρεως
Πεδίον του Άρεως, Αθήνα
03/07/2022 – 09/07/2022
Ολοήμερο
#16th Symposium and Summer School On Service-Oriented Computing
Aldemar Knossos Royal, Crete
04/07/2022 – 08/07/2022
Ολοήμερο
#Data Week Leipzig
Neues Rathaus City Hall, Leipzig
04/07/2022 – 08/07/2022
Ολοήμερο
#The 12th Samos 2022 Summit on ICT-Enabled Governance & the 9th International Summer School On Open and Collaborative Governance
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κτίριο Προβατάρη, Σάμος
04/07/2022
15:00 – 15:45
#Agorize x FIWARE: Innovation challenges for deep-tech startups
05/07/2022
19:30 – 21:00
#20o Larissa Developers Meetup
Joist Innovation Park, Λάρισα
06/07/2022 – 07/07/2022
Ολοήμερο
#12ο Infocom Security
Divani Caravel, Athens
06/07/2022
11:00 – 12:00
#Online event Webinar: Blockchain and decentralized technologies for Public Services
07/07/2022 – 09/07/2022
Ολοήμερο
#FSiC2022
Sorbonne Université, Paris
07/07/2022
17:00 – 18:00
#Copernicus Webinar – Copernicus for the preservation of cultural heritage
08/07/2022 – 10/07/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event:17o Σεμινάριο της Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας & την Οικονομία της Γνώσης
08/07/2022 – 09/07/2022
Ολοήμερο
#online event: Hugo Conference
09/07/2022
16:00 – 18:00
#Online event: Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2022
11/07/2022 – 17/07/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: EuroPython
11/07/2022 – 17/07/2022
Ολοήμερο
#SciPy 2022
AT&T Executive Education and Conference Center, Austin

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Παρά το bear market που έχει εισέλθει το Bitcoin η MicrosStrategy συνεχίζει να αγοράζει Bitcoin αυτή την φορά 480 ψηφιακά νομίσματα σε μια μέση τιμή των $20,817 ανά Bitcoin ξοδεύοντας 10 εκατομμύρια δολάρια.

O CEO και founder της MicroStrategy Michael Saylor σε πρόσφατη συνέντευξη του όταν ρωτήθηκε για την μεγάλη πτώση της ισοτιμίας του ψηφιακού νομίσματος και το μεγάλο άνοιγμα που έχει κάνει η εταιρεία μαζεύονται εκατοντάδες χιλιάδες ψηφιακά νομίσματα στα αποθεματικά της δήλωσε ότι στην δεδομένη παγκόσμια οικονομική κατάσταση δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιο καλύτερο επενδυτικό προϊόν.

Στα αποθεματικά της  πρόσθεσε 80 Bitcoin και η χώρα του El Salvador που το Bitcoin είναι ένα επίσημα νομίσματα του κράτους. Το El Salvador προσθέτει και αυτό με την σειρά του ανά διαστήματα Bitcoin εκμεταλευόμενο τις πτώσεις της ισοτιμίας του ψηφιακού νομίσματος.

H ισοτιμία του ψηφιακού νομίσματος συνεχίζει να βρίσκεται σε bear market ακολουθώντας την παγκόσμια χρηματιστηριακή περιδίνηση με την μάχη να δίνεται καθημερινά για τις 20.000 δολάρια ώστε να κρατηθούν ως βάση στήριξης.

 

The post Νέα αγορά Bitcoin από την MicroStrategy appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Το 1ο Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας οδεύει προς την τελική του φάση, η οποία θα λάβει χώρα στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022 και ώρα 19:30.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχουσες ομάδες θα παρουσιάσουν τις εφαρμογές τους στις θεματικές ενότητες:

 • Ρομποτική
 • Ευφυή Συστήματα
 • Πειραματικές Διατάξεις Φυσικής

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με τους πρωταγωνιστές του Φεστιβάλ δηλαδή τους συμμετέχοντες μαθητές σχετικά τις εφαρμογές τους αλλά και για θέματα όπως για την πηγή έμπνευσης τους, τον τρόπο κατασκευής τους, τα συναισθήματα που τους γεννιούνται σχεδιάζοντας προτάσεις για το μέλλον των πόλεων κ.α.

Οι ομάδες που συμμετέχουν στο 1ο Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων είναι οι ακόλουθες :

 • SMARTBRICKS
 • BLACKSTORM
 • KALAMATA STORM
 • Ρομποτόπαιδα
 • Robogirls
 • ΜΙΚΡΟΙ ΟΔΟΙΠΟΡΟΙ
 • Robolab
 • S-SPOT
 • 2ΕΠΑΛ
 • Α(ΠΕ)κοβίτικα
 • R.LEM (Harvester Robotics Lemons)
 • Robophone
 • Οι μικροί αγρ(ομπ)οτες
 • ENERGY SAVIOURS
 • ROAD MASTERS
 • Vytina Robotics
 • SMARTFARM
 • ΕΚΦΕ Μεσσηνίας
 • 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας (5 ομάδες στη θεματική ενότητα Πειραματικές Διατάξεις Φυσικής)
 • ΑΓΡΟΒΟΤ
 • Χαροκοπιό
 • Μεθώνη

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εκδήλωση:

Α) Μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας,

Β) Μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Δήμου Καλαμάτας

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τους ανωτέρω τρόπους παρακολούθησης αλλά και γενικότερα για το 1ο Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων θα παρέχονται:

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση διοργανώνουν τα παρακάτω εξ αποστάσεως σεμινάρια:

 1. Αξιοποίηση εκπαιδευτικής ρομποτικής ανοιχτών τεχνολογιών στο Νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού
 2. Αξιοποίηση εκπαιδευτικής ρομποτικής ανοιχτών τεχνολογιών στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού και στο Γυμνάσιο
 3. Αξιοποίηση εκπαιδευτικής ρομποτικής ανοιχτών τεχνολογιών στο Λύκειο και το ΕΠΑΛ
 4. Εκτύπωση και συναρμολόγηση του FOSSBOT

Τα σεμινάρια θα μπορούν να παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και θα ξεκινήσουν από τον Οκτώβριο του 2022. 

Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρεάν. Τα σεμινάρια έχουν στόχο την εισαγωγή σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και όλες τις ειδικότητες του  ανοιχτού υλικού και λογισμικού καθώς και του ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Οι ανοιχτές τεχνολογίες ανοίγουν ορίζοντες, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, ενισχύουν την πειραματική άσκηση, προάγοντας την επινοητικότητα και την πρωτοβουλία των μαθητών.

Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία επιθυμούμε να βοηθήσουμε και τους εκπαιδευτικούς που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν έργα εκπαιδευτικής ρομποτικής στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, που έχει σαν στόχο το μοίρασμα και την επανάχρηση της γνώσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιμόρφωσης εκπαιδευτικώΤο υλικό των σεμιναρίων θα περιέχει:

Τα ρομπότ που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ανοιχτών τεχνολογιών, όπως το DIY-Robot.

Στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί μια Κοινότητα της Πρακτικής, η οποία θα βοηθά εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με θέμα την εκπαιδευτική ρομποτική με ανοιχτές τεχνολογίες.

Ο εκπαιδευόμενοι κάθε σεμιναρίου θα χωριστούν σε εικονικές τάξεις των 20-25 εκπαιδευτικών και κάθε τάξη θα αναλάβει ένας επιμορφωτής.  

Αίτηση συμμετοχής 
https://edu.ellak.gr/register-seminars/ 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Έως και 15-09-2022
Αξιοποίηση εκπαιδευτικής ρομποτικής ανοιχτών τεχνολογιών

Υλικό

FOSSBOT
Το FossBot είναι ένα robot που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να προγραμματίσετε ή και να κατασκευάσετε. Σε εκπαιδευτικούς από τα πρώτα 100 σχολεία που θα ολοκληρώσουν το σεμινάριο, θα διατεθεί 1 FossBot

Βαθμίδα εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Τεχνική Εκπαίδευση.


Προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση των σεμιναρίων 

Σε όλα τα σεμινάρια μπορούν να κάνουν αίτηση εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων. 

Απαραίτητος Εξοπλισμός 

Για να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια πρέπει να διαθέτετε:

 • Ηλεκτρονικό υπολογιστή σταθερό ή φορητό. Οι απαιτήσεις σε υλικό δεν είναι ιδιαίτερες αρκεί να διαθέτετε αρκετή μνήμη RAM (3 GB τουλάχιστον) και σύγχρονο λειτουργικό σύστημα (όπως π.χ. το Ubuntu 18 ή νεώτερο). 
 • Σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητα τουλάχιστον 2Mbps.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Τα σεμινάρια υλοποιούνται εξ’ ολοκλήρου από απόσταση μέσω διαδικτύου και οι δραστηριότητες απαιτούν την παράδοση εργασιών μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν βασική χρήση Η/Υ και πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Διάρκεια

Κάθε κύκλος έχει διάρκεια περίπου (3 μήνες) και ξεκινά από τον Οκτώβριο 2022 μέχρι τον Μάρτιο 2023. Υπολογίζουμε ότι χρειάζονται από 3 – 5 ώρες κάθε εβδομάδα για να μελετήσουν οι επιμορφούμενοι το υλικό και να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο υλικό των σεμιναρίων μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του Moodle της ΕΕΛΛΑΚ, το https://elearn.ellak.gr/, ενώ υπάρχει υποστήριξη των συμμετεχόντων μέσω της κοινότητας που έχει δημιουργηθεί, με τη χρήση εργαλείων όπως forum, email, τηλεδιάσκεψη, μήνυμα μέσα από την πλατφόρμα.

Διαδικασία

Αξιοποίηση εκπαιδευτικής ρομποτικής ανοιχτών τεχνολογιώνΤο σεμινάριο θα υλοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου από απόσταση. Κάθε εβδομάδα (τη Δευτέρα) θα αναρτάται στον ιστοχώρο του σεμιναρίου το εκπαιδευτικό υλικό της εβδομάδας, καθώς και κάποιες δραστηριότητες – ασκήσεις, τις οποίες οι επιμορφούμενοι θα καλούνται να υλοποιήσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσα σ’ ένα χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων. 

Μοντέλο Εκπαίδευσης

Τα διαδικτυακά μαθήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση τεχνικών και μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για την υλοποίηση τους χρησιμοποιούνται:

 • Για την ασύγχρονη επικοινωνία η ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle της ΕΕΛΛΑΚ, το https://elearn.ellak.gr/, ένα ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Course Management System) που χρησιμοποιείται για την παραγωγή διαδικτυακών μαθημάτων. 
 • Για την σύγχρονη επικοινωνία θα χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης Jitsi Meet της ΕΕΛΛΑΚ, το https://meet.ellak.gr/ , που είναι ελεύθερο λογισμικό. 

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω:

 • Τα σεμινάρια δεν είναι εξειδικευμένα για συγκεκριμένη ειδικότητα ή βαθμίδα εκπαίδευσης. Αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, όλων των βαθμίδων.
 • Η παρουσίαση των εκπαιδευτικών αντικειμένων γίνεται με τρόπο ώστε να μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες ανεξάρτητα από την εμπειρία τους. Ενδέχεται κάποιες δραστηριότητες να είναι απλές για χρήστες που ήδη έχουν επαφή με το αντικείμενο.
 • Το υλικό που παρουσιάζεται στα σεμινάρια είναι ανοιχτών τεχνολογιών και το λογισμικό ελεύθερο
 • Η ομάδα υποστήριξης του σεμιναρίου συγγράφει, αναρτεί, διορθώνει και επικαιροποιεί το υλικό. Επίσης δημιουργεί και συντονίζει τις e–τάξεις και επιλύει προβλήματα των επιμορφούμενων.
 • Κάθε εβδομάδα αναρτάται το υλικό μιας καινούργιας διδακτικής ενότητας και απαιτείται από τους συμμετέχοντες η υποβολή εργασιών σχετικών με την αντίστοιχη ενότητα.
 • Το εκπαιδευτικό υλικό παραμένει μόνιμα διαθέσιμο για όλους τους εκπαιδευόμενους.

Βεβαίωση

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δίνεται βεβαίωση συμμετοχής σε όσους επιμορφούμενους έχουν υλοποιήσει και έχουν υποβάλει επιτυχώς τουλάχιστον το 70% των ανατιθέμενων δραστηριοτήτων. Τη βεβαίωση θα μπορείτε να την κατεβάσετε ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα.

Το 12ο Infocom Security για την Ασφάλεια Πληροφοριών και την Προστασία Δεδομένων που διοργανώνει η Smart Press με πυλώνα το περιοδικό IT Security Professional, επιστρέφει σε φυσική μορφή στις 6 & 7 Ιουλίου  2022 στο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα.

Η 12η διοργάνωση του InfoCom Security , θα αναδείξει για ακόμα μια χρονιά μέσα από το πολύπλευρο περιεχόμενο του, όλες τις εξελίξεις στο Cyber Security και παράλληλα στον εκθεσιακό του χώρο, θα αποτελέσει σημείο συνάντησης της μεγάλης κοινότητας των επαγγελματιών IT και των στελεχών της αγοράς του τομέα των τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών Ψηφιακής Ασφάλειας.

Όσοι επισκεφτούν και συμμετέχουν στο φετινό Infocom Security θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όπως πάντα ένα διήμερο πλήρες πρόγραμμα από ομιλίες, παρουσιάσεις, συζητήσεις και workshops από ειδικούς, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους θεσμικών φορέων που σχετίζονται με την ψηφιακή ασφάλεια από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με επαγγελματική, επιστημονική και ερευνητική προσέγγιση, το συνέδριο θα καλύψει για ακόμα μια χρονιά μια πλούσια θεματολογία, διερευνώντας σε βάθος όλες τις τάσεις και τις προκλήσεις που διαμορφώνουν το σημερινό περιβάλλον της κυβερνοασφάλειας, παρουσιάζοντας παράλληλα βέλτιστες πρακτικές, στρατηγικές, τεχνολογικές λύσεις και υπηρεσίες που οικοδομούν ένα ασφαλέστερο επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Συγκεκριμένα, μέσα από το περιεχόμενο του συνεδρίου, μεταξύ άλλων θα αναδείξουμε:

 • στο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα.στο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα.Τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οργανισμοί, σχετικά με τους κινδύνους για τις υποδομές πληροφορικής και των δεδομένων τους.
 • Τις νέες στρατηγικές ασφάλειας, με βάση το τοπίο των απειλών σήμερα, αλλά και την επιρροή της υιοθέτησης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
 • Την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου διακυβέρνησης των δεδομένων, που οδηγούν στην ενίσχυση συνολικά της ανθεκτικότητας των οργανισμών ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν κάθε αναπάντεχο συμβάν.
 • Τις σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που ισχυροποιούν την προστασία των επιχειρήσεων έναντι των εξελιγμένων επιθέσεων
 • Τον κομβικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα και τη συμβολή των επαγγελματιών στην οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου ψηφιακού κόσμου και στην προώθηση του  Cyber Security Awareness

H συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται εγγραφή στο https://www.infocomsecurity.gr/12o-infocom-security/forma-eggrafis/

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ

Διαβάστε περισσότερα για το συνέδριο στο https://www.infocomsecurity.gr/

Για μαθητές A’ & B’ Λυκείου Δυτικής Ελλάδας, χωρίς κόστος συμμετοχής
Δήλωση Συμμετοχής έως 5/7/2022 στο: https://forms.gle/sBCn5gW6XcgBpDTr6

Η ερευνητική Ομάδα Ρομποτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, με τις ομάδες Robotics Club και Robots@MET, διοργανώνει Θερινό Σχολείο Ρομποτικής με θέμα “Σχεδιασμός, Κατασκευή και Προγραμματισμός Ρομπότ”, στις 18-22 Ιουλίου 2022 στο Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, με τη συνδιοργάνωση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, τη συνεργασία του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, του Εργ. Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και την υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΔΕΔΕ Δυτ. Ελλάδας, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΔΕ Αχαΐας και το έργο Erasmus+ Choice - Policy Reform in STEM. Στο θερινό σχολείο μπορούν να συμμετέχουν, μετά από κλήρωση, μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την A’ & B’ Λυκείου.

Περιγραφή

Το Θερινό Σχολείο “Open Robotics Summer School” έρχεται: 1) να γεφυρώσει τους προβληματισμούς των νέων σχετικά με την τεχνολογία αιχμής μέσω της επιστήμης της ρομποτικής, 2) να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό της μαθησιακής διαδικασίας και 3) να προωθήσει την εμφύσηση των τεχνολογικών δεξιοτήτων για την ανάπτυξη Ρομποτικών και STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) συστημάτων. Κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εντρυφήσουν στον σχεδιασμό, κατασκευή και προγραμματισμό ρομποτικών συστημάτων και τεχνολογικών αυτοματισμών. Μέσω του OPEN ROBOTICS Summer School φορείς και άμεσα επωφελούμενοι (μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) της ευρύτερης κοινωνίας της Δυτικής Ελλάδας θα έρθουν σε επαφή με την ακαδημαϊκή κοινότητα, φέρνοντας το πανεπιστήμιο ένα βήμα πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας και τις απαιτήσεις των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων. Σκοπός είναι οι επωφελούμενοι να γίνουν φορείς μετάδοσης της αναζήτησης της τεχνολογικής γνώσης, προσφέροντας πλέον οι ίδιοι γνώση, μάθηση και καινοτομία λειτουργώντας μέσα στην κοινωνία και το σχολείο τους.

Χαρακτηριστικά

 • Δημιουργία δύο ομάδων:
  • 10-μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την Α’ Λυκείου και 10-μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη Β’ Λυκείου.
 • Επιλογή μαθητών με κλήρωση μετά από αίτησή τους σε συνεργασία με την ΠΔΕΔΕ και ΔΔΕ Αχαΐας.
 • Δημιουργία ομάδων με ίσες ευκαιρίες και στα δύο φύλα, προασπίζοντας και προάγοντας την ισότητα μεταξύ τους και αποτρέποντας κάθε μορφή διάκρισης.
 • Διασφάλιση και επιδίωξη συμμετοχής μαθητών ΑΜΕΑ και άμεσης προσβασιμότητάς τους στη δράση.

ό Σχολείο “Open Robotics Summer School” έρχεται: 1) να γεφυρώσει τους προβληματισμούς των νέων σχετικά με την τεχνολογία αιχμής μέσω της επιστήμης της ρομποτικής, 2) να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό της μαθησιακής διαδικασίας και 3) να προωθήσει την εμφύσηση των τεχνολογικών δεξιοτήτων για την ανάπτυξη Ρομποτικών και STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) συστημάτων. Κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εντρυφήσουν στον σχεδιασμό, κατασκευή και προγραμματισμό ρομποτικών συστημάτων και τεχνολογικών αυτοματισμών. Μέσω του OPEN ROBOTICS Summer School φορείς και άμεσα επωφελούμενοι (μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) της ευρύτερης κοινωνίας της Δυτικής Ελλάδας θα έρθουν σε επαφή με την ακαδημαϊκή κοινότητα, φέρνοντας το πανεπιστήμιο ένα βήμα πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας και τις απαιτήσεις των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων. Σκοπός είναι οι επωφελούμενοι να γίνουν φορείς μετάδοσης της αναζήτησης της τεχνολογικής γνώσης, προσφέροντας πλέον οι ίδιοι γνώση, μάθηση και καινοτομία λειτουργώντας μέσα στην κοινωνία και το σχολείο τους.

Χαρακτηριστικά

 • Δημιουργία δύο ομάδων:
  • 10-μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την Α’ Λυκείου και 10-μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη Β’ Λυκείου.
 • Επιλογή μαθητών με κλήρωση μετά από αίτησή τους σε συνεργασία με την ΠΔΕΔΕ και ΔΔΕ Αχαΐας.
 • Δημιουργία ομάδων με ίσες ευκαιρίες και στα δύο φύλα, προασπίζοντας και προάγοντας την ισότητα μεταξύ τους και αποτρέποντας κάθε μορφή διάκρισης.
 • Διασφάλιση και επιδίωξη συμμετοχής μαθητών ΑΜΕΑ και άμεσης προσβασιμότητάς τους στη δράση.
 • Διεξαγωγή θερινού σχολείου την 3η εβδομάδα κάθε Ιουλίου.
 • Διάρκεια μία εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή.
 • Στο τέλος του προγράμματος σχολεία της Δ. Ελλάδας θα παραλαμβάνουν τις ρομποτικές κατασκευές που θα αναπτυχθούν από τους μαθητές με τον εξοπλισμό που τους παρέχεται μέσω του ΕΕΛΛΑΚ.
 • Πιστοποιήσεις μαθητών επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος.
 • Αναμένεται να ωφεληθούν άμεσα 20 μαθητές και 3 εκπαιδευτικοί. Το σημαντικότερο, όμως, είναι η αναμενόμενη απήχηση στο ευρύτερο περιβάλλον των μαθητών αλλά και των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς οι ίδιοι οι μαθητές θα μεταδώσουν τη νοοτροπία της αναζήτησης της γνώσης.

Συνεισφορά και Διάχυση Αποτελεσμάτων

Το θερινό σχολείο συνδιοργανώνεται με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ και σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Τμ. Πληροφορικής και Τηλεματικής). Ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων βασίζεται στα ελεύθερα προσβάσιμα επιστημονικά επιτεύγματα από τη διεθνή κοινότητα του ανοιχτού υλικού και λογισμικού. Επίσης, τα αποτελέσματα των ρομποτικών κατασκευών των μαθητών θα διαχυθούν ελεύθερα προς την εκπαιδευτική κοινότητα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτ. Ελλάδας. Σκοπός είναι να χρησιμοποιηθούν και από άλλους μαθητές και εκπαιδευτικούς προωθώντας έτσι την ελεύθερη πρόσβαση στην τεχνογνωσία της ρομποτικής.

Συνέργεια και Συμπληρωματικότητα με άλλες Δράσεις

Το θερινό σχολείο είναι σε απόλυτη συνεργασία και σε άμεση συμπληρωματικότητα με όλες τις υπόλοιπες επιστημονικές δράσεις που διοργανώνονται από την Ομάδα Ρομποτικής. Συνολικά όλες οι δράσεις μαζί αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση της διάχυσης των ΤΑΡ (Τεχνολογίες Αιχμής και Ρομποτική) σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα και προς όφελος της κοινωνίας. Επίσης, τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι καλές πρακτικές αντίστοιχων δράσεων και έργων που υλοποιούνται από την Ομάδα Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Πατρών θα ενσωματωθούν στην παρούσα δράση. Τα αποτελέσματα αυτής της δράσης αναμένεται να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά της συνολικής συνεισφοράς προς την εκπαιδευτική κοινότητα της Δυτ. Ελλάδας.

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες από διακεκριμένους καθηγητές και επιστήμονες στις τεχνολογίες αιχμής και στη ρομποτική, διαλέξεις σχεδιασμού, κατασκευής και προγραμματισμού ρομποτικών συστημάτων, τεχνικές 3-διάστατης εκτύπωσης και προσομοίωσης ρομποτικών συστημάτων. Επίσης, επίδειξη και εξάσκηση με πραγματικά βιομηχανικά ρομποτικά συστήματα. Τα μαθήματα διεξάγονται για πέντε ημέρες: από Δευτέρα έως Παρασκευή, 4 έως 5 ώρες καθημερινά. Το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στους μαθητές που θα συμμετάσχουν στο θερινό σχολείο.

Περισσότερες Πληροφορίες

…θα βρείτε στον σύνδεσμο

Δήλωση Συμμετοχής έως 5/7/2022 στο: https://forms.gle/sBCn5gW6XcgBpDTr6

Οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε το Ubuntu ως λειτουργικό σύστημα επιτραπέζιου υπολογιστή. άλλοι το γνωρίζουν ως έναν εξαιρετικό Linux server ή ως ένα εξαιρετικά δημοφιλές λειτουργικό σύστημα cloud. Αλλά  η Canonical , η μητρική εταιρεία του Ubuntu, είναι επίσης ένας σοβαρός παίκτης στην αρένα του Internet of Things (IoT) . Και με την τελευταία του έκδοση IoT, το Ubuntu Core 22 , η Canonical φέρνει στο τραπέζι την επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο. 

Η επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο είναι όταν ένα πρόγραμμα ή λειτουργικό σύστημα είναι αρκετά γρήγορο ώστε να μπορεί να εγγυηθεί μια αντίδραση σε δεδομένα εντός μιας αυστηρής προθεσμίας στον πραγματικό κόσμο. Συνήθως, ο υπολογισμός σε πραγματικό χρόνο παρέχει αποτελέσματα από μικροδευτερόλεπτα (ένα εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου) έως χιλιοστά του δευτερολέπτου (ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου). Οι εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο που απαιτούν καθυστέρηση μικροδευτερόλεπτων είναι οι εφαρμογές διαπραγμάτευσης υψηλής συχνότητας (HFT) του χρηματιστηρίου. Η πολύ πιο κοινή επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο χιλιοστού του δευτερολέπτου χρησιμοποιείται σε τραπεζικές και τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές, δίκτυα ψηφιακών διαφημίσεων και αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα. Οι άνθρωποι, παρεμπιπτόντως, έχουν μέσους χρόνους αντίδρασης περίπου 250 χιλιοστά του δευτερολέπτου

Για να το παραδώσει στο Ubuntu, η Canonical ξεκινά με τον  Ubuntu 22.04 LTS real-time kernel . Αυτός βασίζεται στον πυρήνα του upstream Linux v5.15 . Ενσωματώνει επίσης την ενημερωμένη έκδοση κώδικα PREEMPT_RT για αρχιτεκτονική x86_64 και AArch64. Ο real-time scheduler μπορεί να προλάβει νήματα στον πυρήνα, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων ενοτήτων, των χειριστών διακοπής και των ακολουθιών κώδικα διακοπής-απενεργοποίησης, διασφαλίζοντας περιορισμένες αποκρίσεις. Με την ελαχιστοποίηση των μη preemptive κρίσιμων τμημάτων στον κώδικα του πυρήνα, οι ενημερώσεις κώδικα PREEMPT_RT -- που δεν είναι ακόμη πλήρως upstream -- κάνουν τον πυρήνα πιο preemptive από τον κύριο πυρήνα Linux.

Ενώ βρίσκεται μόνο σε έκδοση beta, ο πυρήνας σε πραγματικό χρόνο του Ubuntu Core 22 σάς δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε να εργάζεστε σε εφαρμογές IoT, οι οποίες απαιτούν εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και προβλεψιμότητα φόρτου εργασίας για περιπτώσεις βιομηχανικής χρήσης, τηλεπικοινωνιών, αυτοκινήτων και ρομποτικής που είναι ευαίσθητες στο χρόνο. 

Ο Mark Shuttleworth, Διευθύνων Σύμβουλος της Canonical, δήλωσε: «Με αυτήν την έκδοση και τον πυρήνα του Ubuntu σε πραγματικό χρόνο, είμαστε έτοιμοι να επεκτείνουμε τα οφέλη του Ubuntu Core σε ολόκληρο τον ενσωματωμένο κόσμο».

Πέρα από την υπόσχεση για εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο, το σημερινό Ubuntu Core παρέχει ένα ισχυρό, πλήρως containerized Ubuntu. Αναλύει τη μονολιθική εικόνα του Ubuntu Linux σε πακέτα γνωστά ως snaps . Αυτό περιλαμβάνει τον πυρήνα, το λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές. Κάθε snap εκτελείται σε ένα απομονωμένο sandbox που περιλαμβάνει τις εξαρτήσεις της εφαρμογής για να την κάνει πλήρως φορητή και αξιόπιστη. Το πλαίσιο Snapcraft της Canonical επιτρέπει την ανάπτυξη snap on-rail για γρήγορη επανάληψη, αυτοματοποιημένες δοκιμές και αξιόπιστη ανάπτυξη.

Κάθε συσκευή που εκτελεί το Ubuntu Core έχει το δικό της αποκλειστικό κατάστημα εφαρμογών IoT. Αυτό προσφέρει τόσο στους χρήστες όσο και στους προγραμματιστές τον πλήρη έλεγχο των εφαρμογών που εκτελούν στις συσκευές τους και του τρόπου λειτουργίας τους. 

Το Ubuntu Core εγγυάται επίσης κρίσιμες για τις συναλλαγές ενημερώσεις over-the-air (OTA) όλων των στοιχείων, από τον πυρήνα έως τις εφαρμογές και ξανά. Οι ενημερώσεις είτε θα ολοκληρωθούν με επιτυχία είτε θα επανέλθουν αυτόματα στην προηγούμενη λειτουργική έκδοση. Εν ολίγοις, δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε μια συσκευή με ελαττωματική ή ελλιπή ενημέρωση. 

Τα Core Snaps χρησιμοποιούν επίσης ενημερώσεις delta, οι οποίες μειώνουν την κυκλοφορία του δικτύου. Τέλος, οι εφαρμογές Ubuntu Core χρησιμοποιούν ψηφιακές υπογραφές για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα και την προέλευση του λογισμικού.

Εκτός από τις ψηφιακές υπογραφές, το Ubuntu Core περιλαμβάνει και άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Αυτά περιλαμβάνουν ασφαλή εκκίνηση, πλήρη κρυπτογράφηση δίσκου, ασφαλή ανάκτηση και αυστηρό περιορισμό του sandbox. 

Ο Brad Kehler, COO της  KMC Controls , δήλωσε: "Η γκάμα συσκευών IoT της KMC Controls έχει σχεδιαστεί ειδικά για κρίσιμα βιομηχανικά περιβάλλοντα. Η ασφάλεια είναι πρωταρχικής σημασίας για τους πελάτες μας. Επιλέξαμε το Ubuntu Core για τις ενσωματωμένες προηγμένες λειτουργίες ασφαλείας και το ισχυρό πλαίσιο ενημέρωσης over-the-air. Το Ubuntu Core συνοδεύεται από δέσμευση για 10 χρόνια ενημέρωσης ασφαλείας, που μας επιτρέπει να διατηρούμε τις συσκευές ασφαλείς στο πεδίο για μεγάλη διάρκεια ζωής."

Πηγή άρθρου: https://www.zdnet.com/

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, στις 20 Ιουνίου, η Wikimedia Serbia διοργανώνει έναν διεθνή διαγωνισμό λημματογράφησης στον οποίο εθελοντές της Wikipedia σε όλο τον κόσμο θα γράψουν και θα βελτιώσουν λήμματα σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη προσφυγική κρίση, τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων, ταινίες και βιβλία για την εμπειρία των προσφύγων κ.λπ.

By MisterMashtots – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106776461

Οι πρόσφυγες όχι μόνο αναγκάζονται να αφήσουν ό,τι έχουν πίσω τους και να πάνε προς το άγνωστο, αλλά αντιμετωπίζουν επίσης διακρίσεις, ξενοφοβία και διάφορες μορφές βίας καθημερινά στο δρόμο τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για τα παιδιά και τις γυναίκες πρόσφυγες. Με τη διάδοση της δωρεάν γνώσης για τα προβλήματα και τα εμπόδια που περνούν οι πρόσφυγες, στόχος μας είναι να καταπολεμήσουμε τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις για το στίγμα και να μειώσουμε την κοινωνική απόσταση απέναντί τους.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε αυτή τη δραστηριότητα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων και να ευαισθητοποιήσετε σχετικά με θέματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πρόσφυγες. Σας προτείνουμε να έρθετε σε επαφή με μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδρύματα που επικεντρώνονται σε ζητήματα προσφύγων στη χώρα σας και να τους παρουσιάσετε τη Wikipedia και άλλες πλατφόρμες του Wikimedia.

Διοργάνωση

Πηγή άρθρου: https://blog.wikimedia.gr/

Οι εκδηλώσεις δεν σταματούν καθώς αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται online εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events.

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
28/03/2022 – 10/07/2022
Ολοήμερο
#Online event: Moodle Course Creation
23/05/2022 – 10/07/2022
18:30 – 22:30
#Plásmata: Bodies, Dreams, and Data – Mια έκθεση ψηφιακής τέχνης στο Πεδίον του Άρεως
Πεδίον του Άρεως, Αθήνα
27/06/2022 – 02/07/2022
Ολοήμερο
#Data Week NL in Den Bosch
Innovation Quarter Den Bosch, Den Bosch
27/06/2022 – 30/06/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: Data + AI Summit
27/06/2022 – 29/06/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: ML Conference Munich and ML Summit 
27/06/2022 – 29/06/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event:IoTCon
27/06/2022 – 01/07/2022
Ολοήμερο
#Online event: FIWARE, iSHARE & i4Trust Training Camp 2022
28/06/2022 – 30/06/2022
Ολοήμερο
#Online event: The Hasura User Conference
28/06/2022
14:00 – 15:00
#Online event: Choosing the Right Tools for the Task: Making the Most of Moodle Functionality
28/06/2022
16:00 – 18:00
#Online event: «Ψηφιακή διακυβέρνηση: Από το Κράτος 0.2 στο Κράτος 2.0»
28/06/2022
16:00 – 18:00
#Online event: Εκδήλωση “Ικανοί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό; Πολιτικές, τάσεις και πρακτικές”
28/06/2022
21:00 – 22:00
#Online event: Choosing the Right Tools for the Task: Making the Most of Moodle Functionality
29/06/2022 – 02/07/2022
Ολοήμερο
#CloudLand 2022
Phantasialand, Brühl
29/06/2022
Ολοήμερο
#NodeTLV
David Intercontinental hotel, Tel Aviv
29/06/2022 – 01/07/2022
Ολοήμερο
#Online event:EUSPACE4UKRAINE HACKATHON CHALLENGE
29/06/2022
11:00 – 13:30
#Online event: Διαδικτυακό σεμινάριο «Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας για έργα ψηφιακού πολιτισμού που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ»
30/06/2022
Ολοήμερο
#Conf42: Quantum Computing 2022
30/06/2022 – 01/07/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: Moodlemoot Mexico 2022
30/06/2022
Ολοήμερο
#Online event: CLOUD FINTECH & BANKING SUMMIT
01/07/2022 – 02/07/2022
Ολοήμερο
#Online event:HalfStack Newquay
01/07/2022
15:00 – 16:45
#Online event: FIWARE Marketplace
02/07/2022
16:00 – 18:00
#Online event: Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2022
03/07/2022 – 09/07/2022
Ολοήμερο
#16th Symposium and Summer School On Service-Oriented Computing
Aldemar Knossos Royal, Crete

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, στις 20 Ιουνίου, η Wikimedia Serbia διοργανώνει έναν διεθνή διαγωνισμό λημματογράφησης στον οποίο εθελοντές της Wikipedia σε όλο τον κόσμο θα γράψουν και θα βελτιώσουν λήμματα σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη προσφυγική κρίση, τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων, ταινίες και βιβλία για την εμπειρία των προσφύγων κ.λπ.

Οι πρόσφυγες όχι μόνο αναγκάζονται να αφήσουν ό,τι έχουν πίσω τους και να πάνε προς το άγνωστο, αλλά αντιμετωπίζουν επίσης διακρίσεις, ξενοφοβία και διάφορες μορφές βίας καθημερινά στο δρόμο τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για τα παιδιά και τις γυναίκες πρόσφυγες. Με τη διάδοση της δωρεάν γνώσης για τα προβλήματα και τα εμπόδια που περνούν οι πρόσφυγες, στόχος μας είναι να καταπολεμήσουμε τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις για το στίγμα και να μειώσουμε την κοινωνική απόσταση απέναντί τους.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε αυτή τη δραστηριότητα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων και να ευαισθητοποιήσετε σχετικά με θέματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πρόσφυγες. Σας προτείνουμε να έρθετε σε επαφή με μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδρύματα που επικεντρώνονται σε ζητήματα προσφύγων στη χώρα σας και να τους παρουσιάσετε τη Wikipedia και άλλες πλατφόρμες του Wikimedia.

Διοργάνωση

by: Ευστάθιος Ιωσηφίδης

Κατά την μετάβασή σας από Windows σε Linux, θα επιλέξετε ποια διανομή σας βολεύει περισσότερο (από πλευράς εργαλείων για την δουλειά που θέλετε τον υπολογιστή) και στη συνέχεια επιλέγετε ποιο γραφικό περιβάλλον σας αρέσει περισσότερο. Προσωπικά χρησιμοποιώ GNOME και έχω μάθει τις περισσότερες ρυθμίσεις του. Δεν συστήνω άλλο γραφικό περιβάλλον σε νέους χρήστες, γιατί γνωρίζω ότι θα μου τηλεφωνήσουν για κάποια ρύθμιση και είμαι σίγουρος ότι μπορώ να τους βοηθήσω.

Τελευταία χρησιμοποιώ για εκπαιδευτικούς σκοπούς κάποιους υπολογιστές με όχι και τόσο προηγμένες δυνατότητες. Μιλάμε για 1GB μνήμη, για 4GB μνήμη. Έχω εγκατεστημένο ένα θεωρητικά απλό γραφικό περιβάλλον, αλλά έχω εγκαταστήσει και τον διαχειριστή παραθύρων i3wm. Με βόλεψε αρκετά και πλέον δεν μου είναι δύσκολο να το χρησιμοποιήσω και σε πιο δυνατούς υπολογιστές. Οπότε ξεκίνησα την εγκατάσταση και την ρύθιση. Βρήκα κάποια έτοιμα αρχεία ρυθμίσεων και προσάρμοσα έτσι όπως με βολεύουν. Θα τα μοιραστώ μαζί σας εδώ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση είναι πολύ απλή. Υπάρχει στο wiki στο openSUSE. Γίνεται με μια απλή εντολή:
sudo zypper install i3 dmenu i3status
Επειδή θα χρειαστούμε και κάποια εργαλεία (θα αναφέρω παρακάτω) καλύτερα να τα εγκαταστήσετε με τη μία, με την εντολή:
sudo zypper install i3 i3status i3lock dmenu gtk-doc gobject-introspection dh-autoreconf autoconf lxappearance automake libtool glib2-devel feh arandr rofi compton gtk-chtheme libnotify4 NetworkManager-applet maim xclip byzanz feh perl-Sys-MemInfo
Έτοιμο…

openSUSE i3wm

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Το παιχνίδι θα παιχτεί στις ρυθμίσεις. Στο τέλος θα σας έχω link με τις δικές μου ρυθμίσεις. Εδώ θα δούμε 2-3 πραγματάκια. Όλα θα ρυθμιστούν στο αρχείο .config/i3/config.

ΠΛΗΚΤΡΟ MOD

Πλήκτρο mod είναι αυτό που χρησιμοποιείται για διάφορες λειτουργίες (όπως να ανοίξετε ένα πρόγραμμα). Εγώ χρησιμοποιώ το πλήκτρο Windows (ή super key), επειδή θα χρησιμοποιήσω το alt για αλλαγή γλώσσας. Το πλήκτρο ρυθμίζεται κατά την πρώτη εκκίνηση του i3wm αλλά μπορείτε να το αλλάξετε και μετά. Εγώ έχω αυτά στην κορυφή του αρχείου config.
# Alt key
# set $mod Mod1

# Windows key
set $mod Mod4

ΔΙΚΤΥΟ

Το δίκτυο είναι μεγάλο μανίκι. Στο netbook χρησιμοποιώ το wicd-curses. Στο openSUSE χρησιμοποιώ το nm-applet (στην φωτογραφία είναι αυτό που βλέπετε κάτω δεξιά). Γενικά υπάρχει τρόπος σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο μέσω τερματικού, αλλά δυσκολεύει πολλούς (και εμένα). Οπότε έψαξα ένα πιο εύκολο τρόπο. Το συγκεκριμένο applet έγινε εγκατάσταση με το πακέτο NetworkManager-applet. Πρόσθεσα στο τέλος του αρχείου config τις γραμμές.
# Network
exec nm-applet

Εάν είστε λίγο πιο hardcore τύποι, μπορείτε να συνδεθείτε με τη βοήθεια του YaST. Όμως καλύτερα να ανοίξετε ένα τερματικό (mod+enter) και να γράψετε την εντολή:
nmtui

openSUSE i3wm nmtui

Βλέπετε ότι η οθόνη είναι μεν στο τερματικό αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βελάκια. Εάν επιλέξετε το ενεργοποιήστε μια σύνδεση, θα μπορείτε να επιλέξετε το ασύρματο δίκτυο που επιθυμείτε…

openSUSE i3wm επιλογή ασύρματου δικτύου

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Όπως είπα παραπάνω, άφησα το πλήκτρο alt για να κάνω την αλλαγή της γλώσσας. Πρόσθεσα στο τέλος του αρχείου config την εντολή:
# Layout
exec “setxkbmap -layout us,el”
exec “setxkbmap -option ‘grp:alt_shift_toggle'”
Μια άλλη εναλλακτική είναι να προσθέστε την παρακάτω γραμμή.
# Layout
exec_always “setxkbmap -option ‘grp:alt_shift_toggle’ -layout us,el -variant ,qwerty”
Στο αρχείο /etc/locale.conf είχα τα παρακάτω:
LANG=”el_GR.UTF-8″
Ίσως να χρειάζεται να είναι διαφορετικό. Αν δεν σας αλλάζει η γλώσσα, θα πρεπει να πειράξετε αυτό το αρχείο.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ WALLPAPER

Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Απλά προσφέρει λίγη ομορφιά. Θα χρειστεί να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα feh. Εγώ έχω μια φωτογραφία και την έχω προσέσει σταθερά με την παρακάτω γραμμή στο τέλος του αρχείου config.
# Wallpaper
exec –no-startup-id feh –bg-scale ~/Pictures/opensuse-wallpaper.jpg
Μια εναλλακτική, είναι να φτιάξετε ένα κατάλογο Wallpapers μέσα στον κατάλογο Pitures και να βάλετε όλα τα αρχεία που σας αρέσουν. Στη συνέχεια προσθέστε την παρακάτω γραμμή στο τέλος του αρχείου config και κάθε φορά που ανοίγει ο υπολογιστής, θα εμφανίζεται διαφορετική φωτογραφία στο background.
# Wallpaper
exec –no-startup-id feh –randomize –bg-scale ~/Pictures/Wallpapers/*

ΗΧΟΣ

Η αυξομοίωση του ήχου είναι ένα πρόβλημα. Πρόσθεσα τα παρακάτω:
# Volume
bindsym $mod+comma exec amixer set Master -q 5%-
bindsym $mod+period exec amixer set Master -q 5%+
Ουσιαστικά πατώντας το mod και το κόμμα, μειώνεται ο ήχος ενώ με το mod και την τελεία, αυξάνεται ο ήχος.

ΛΗΨΗ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟΥ ΟΘΟΝΗΣ

Δοκίμασα πολλές λύσεις. Κάποιες δούλεψαν, κάποιες όχι. Θα γράψω πρώτα αυτή που χρησιμοποιώ και μετά τις υπόλοιπες. Σχεδόν για όλες τις λύσεις, χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένα τα προγράμματα maim, xclip, byzanz.

Κάπου ενδιάμεσα στο αρχείο config πρόσθεσα τις παρακάτω γραμμές.
# Printscreen
# Screenshots
bindsym Print exec –no-startup-id maim “/home/$USER/Pictures/Screenshot-$(date -Iseconds | cut -d’+’ -f1).png”
bindsym $mod+Print exec –no-startup-id maim –window $(xdotool getactivewindow) “/home/$USER/Pictures/Screenshot-$(date -Iseconds | cut -d’+’ -f1).png”
bindsym Shift+Print exec –no-startup-id maim –select “/home/$USER/Pictures/Screenshot-$(date -Iseconds | cut -d’+’ -f1).png”

## Clipboard Screenshots
bindsym Ctrl+Print exec –no-startup-id maim | xclip -selection clipboard -t image/png
bindsym Ctrl+$mod+Print exec –no-startup-id maim –window $(xdotool getactivewindow) | xclip -selection clipboard -t image/png
bindsym Ctrl+Shift+Print exec –no-startup-id maim –select | xclip -selection clipboard -t image/png
Τελειώσαμε με το αρχείο config. Απλά για reference, σας αφήνω από την ιστοσελίδα του project, την χρήση του πληκτρολογίου.

i3 χρήση πληκτρολογίου
i3 χρήση πληκτρολογίου

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο pdf με όλες τις λειτουργίες των συνδυασμών των πλήκτρων.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΟΥ .i3status.conf

Αυτο είναι ένα αρχείο που θα το αποθηκεύσετε στο home. Ουσιαστικά θα κάνει την ρύθμιση με τις πληροφορίες που θέλετε να φαίνεται στην κάτω μπάρα.

i3 status μπάρα

Βλέπουμε στην παραπάνω μπάρα, εμφανίζονται με την σειρά:

 1. Ένταση ηχείων
 2. Κατανάλωση μνήμης
 3. Φόρτωση διεργασιών (αριθμός των διεργασιών έτοιμων προς εκτέλεση για τα τελευταία 1 λεπτό, 5 λεπτά, 15 λεπτά)
 4. Ελεύθερος αποθηκευτικός χώρος στο /home
 5. Ασύρματο δίκτυο (IP, ποιότητα, ταχύτητα)
 6. Ενσύρματο δίκτυο (IP, ποιότητα, ταχύτητα)
 7. Ημερομηνία και ώρα
 8. nm-applet (για σύνδεση στο ασύρματο με την χρήση ποντικιού)

Δείτε μερικές φωτογραφίες:

i3 dmenu: Με την χρήση του πλήκτρου mod (πλήκτρο με το σήμα των windows) και το d, ανοίγει το πλαίσιο αυτό. Εδώ πληκτρολογείτε το πρόγραμμα που θελετε να ανοίξετε.
Υπάρχουν και προγράμματα που μπορείτε να κάνετε αυτό (Tmux). Εδώ βλέπουμε 3 τερματικά ανοικτά (μπορείτε να έχετε και άλλα προγράμματα ανοικτά)
Εδώ είναι ανοικτό το Firefox με 2 παράθυρα ανοικτά και τακτοποιημένα σε καρτέλες (πάνω φαίνεται να είναι χωρισμένα στη μέση)

Όλα τα αρχεία βρίσκονται εδώ:

 • Αποθήκευση του config στον φάκελο .config/i3/
 • Αποθήκευση του αρχείου .i3status.conf στον φάκελο του χρήστη (~)

Είχα γράψει παλιά ένα άρθρο:
Διαχειριστής παραθύρων i3. Ότι πιο γρήγορο έχω χρησιμοποιήσει…στο openSUSE

Περιέχει παλιές ρυθμίσεις. Αυτό είναι ανανεωμένο με τελευταίες πληροφορίες.

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ , https://eiosifidis.blogspot.com/

Η εφαρμογή ανοιχτού κώδικα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Thunderbird έχει ένα μακρύ ιστορικό, αλλά μέχρι τώρα, αυτό το ιστορικό περιοριζόταν στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών μας. Αυτό πρόκειται να αλλάξει, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Blog τουThunderbird , ο Thunderbird θα είναι διαθέσιμος και στο Android μέσω του δημοφιλούς προγράμματος ανοιχτού κώδικα για κινητά K-9 Mail .

Σύμφωνα με τον Jason Evangelho του Thunderbird, η ομάδα Thunderbird έχει αποκτήσει τον πηγαίο κώδικα και τα δικαιώματα ονομασίας του K-9 Mail. Ο συντηρητής του έργου K-9 Mail, Christian Ketterer (που ονομάζεται “cketti” στην κοινότητα OSS) θα ενταχθεί στην ομάδα Thunderbird και με την πάροδο του χρόνου, το K-9 Mail θα γίνει Thunderbird για Android.

Ωστόσο, η ομάδα του Thunderbird θα επενδύσει χρόνο ανάπτυξης και χρηματοδότηση στο K-9 για να προσθέσει πολλές δυνατότητες και βελτιώσεις. Η ανάρτηση ιστολογίου παραθέτει μερικές από αυτές τις βελτιώσεις στον οδικό χάρτη χαρακτηριστικών:

 • Ρύθμιση λογαριασμού χρησιμοποιώντας την αυτόματη διαμόρφωση λογαριασμού Thunderbird
 • Βελτιωμένη διαχείριση φακέλων
 • Υποστήριξη για φίλτρα μηνυμάτων
 • Συγχρονισμός μεταξύ desktop εφαρμογής και εφαρμογής για κινητά

Μόλις επιτευχθούν ορισμένα ορόσημα ανάπτυξης και το K-9 Mail έχει προσαρμοστεί ικανοποιητικά “σε ευθυγράμμιση με το σύνολο χαρακτηριστικών και την οπτική εμφάνιση του Thunderbird”, το K-9 Mail θα μετονομαστεί σε Thunderbird. Η ανάρτηση ιστολογίου δεν προσδιορίζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για αυτήν τη μετάβαση.

Μια συχνή ερώτηση στον ιστότοπο του Thunderbird απαντά σε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με το ποιες λειτουργίες μπορεί να περιλαμβάνονται στην εφαρμογή για κινητά, γιατί η ομάδα αποφάσισε να μην δημιουργήσει μια νέα εφαρμογή από την αρχή και ούτω καθεξής.

Περαιτέρω ανάγνωση

Φυσικά, η ομάδα καλεί τους χρήστες να εγκαταστήσουν το K-9 Mail και να παρέχουν σχόλια για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξή του. Είναι πιθανό να υπάρξουν πολλές αλλαγές, μεγάλες και μικρές, που θα έρθουν στην εφαρμογή τους επόμενους αρκετούς μήνες, καθώς η ομάδα προχωρά στον νέο οδικό χάρτη.

Ο Thunderbird πρωτοκυκλοφόρησε με το όνομα Minotaur. Αλλά το πρόγραμμα-πελάτης email που είναι γνωστό ως Thunderbird χρονολογείται από το 2003. Προοριζόταν ως συνοδευτικό πρόγραμμα-πελάτη email στο πρόγραμμα περιήγησης Firefox της Mozilla. Όμως, καθώς περνούσαν τα χρόνια, ο Firefox έγινε ο κύριος στόχος του Mozilla—ειδικά καθώς οι εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζονταν στον ιστό έγιναν ολοένα και πιο κυρίαρχες.

Πηγή άρθρου: https://arstechnica.com/

Το σεμινάριο που διοργάνωσε το ΕΚΤ, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, εστίασε στην εκπαιδευτική χρήση του Εθνικού Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου, με σενάρια χρήσης και ιδέες για διδασκαλία.

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση «100 χρόνια από το 1922: Διδασκαλία από τις πηγές με τη χρήση του SearchCulture.gr», που διοργάνωσε την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2022. Με το φετινό θέμα, το οποίο ήταν «Η Δύναμη των Μουσείων», στόχος ήταν να αναδειχθεί η δύναμη που έχουν τα μουσεία ως φορείς κοινωνικών αλλαγών και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η εκδήλωση εστίασε στην εκπαιδευτική χρήση του Εθνικού Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr, που αναπτύσσει το ΕΚΤ, μέσα από σενάρια χρήσης, ιδέες για διδασκαλία μέσα από πρωτογενείς πηγές και συζήτηση. Εκπαιδευτικοί, φοιτητές, μαθητές, ιστορικοί και ενδιαφερόμενοι πολίτες είχαν την ευκαιρία να δουν παραδείγματα χρήσης του συσσωρευτή για αναζήτηση και εντοπισμό πηγών που “φωτίζουν” τη Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή, τη μετατόπιση πληθυσμών και τις αλλαγές για την ελληνική κοινωνία που έφερε το πέρας του πολέμου.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 150 συμμετέχοντες, όπως εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων, βιβλιοθηκών, μουσείων, βιβλιοθηκονόμοι, αρχειονόμοι, ιστορικοί, μουσειολόγοι, αρχαιολόγοι, αλλά και πολλοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές και ερευνητές, καθώς και ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό της Διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ Eύη Σαχίνη, η οποία αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο των Μουσείων που “εξοπλίζουν” τον σύγχρονο άνθρωπο με κριτική σκέψη. Η Ε. Σαχίνη επισήμανε ότι η δύναμη των Μουσείων έγκειται στις συλλογές τους, οι οποίες αποτελούν σημείο πρόσβασης για τις ιστορίες, τους μόχθους και τα επιτεύγματα των ανθρώπων του παρελθόντος, καθώς και ένα παράθυρο στο παρελθόν μέσα από το οποίο δημιουργείται δεσμός μεταξύ του σήμερα και του χθες. Έδωσε δε έμφαση στη σημασία των ψηφιακών συλλογών, χάρη στις οποίες αυξάνεται η προσβασιμότητα από το σύνολο του πληθυσμού και, εν τέλει, αυτές οι συλλογές δύναται να αποτελέσουν εργαλείο έμπνευσης, αναστοχασμού, βιωματικής μάθησης και εκπαίδευσης.

Σε αυτή τη λογική, η ψηφιακή πύλη SearchCulture.gr, με 800.487 τεκμήρια και 100 συλλογές, ενισχύει την τεκμηρίωση, διευκολύνει τη συνδεσιμότητα των συλλογών και τεκμηρίων μεταξύ τους, αυξάνει την προσβασιμότητα, συνδέει αφηγήσεις, χτίζει γέφυρες μεταξύ περιεχομένου και ενώνει ιδέες.

Στη συνέχεια, η Αγάθη Παπανότη, αρχαιολόγος και υπεύθυνη των εμπλουτισμών των συλλογών SearchCulture.gr, παρουσίασε τους τρόπους εύρεσης πηγών για τη “Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή”, με αφορμή τα 100 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από το συγκεκριμένο γεγονός. Κατά την παρουσίαση δόθηκαν αρκετά παραδείγματα αναζήτησης τεκμηρίων, αλλά και διασύνδεσης μεταξύ τους με σκοπό την πλήρη κατανόηση ενός ιστορικού θέματος. Εκτός από τη Μικρασιατική Καταστροφή, δόθηκαν παραδείγματα πηγών από τις Θεματικές Εκθέσεις “Βαλκανικοί Πόλεμοι” και “Έλληνες Πρόσφυγες μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή”.

Έπειτα, η Έλενα Λαγούδη, Μουσειολόγος και Υπεύθυνη επιμέλειας συλλογών SearchCulture.gr, αναφέρθηκε στις πηγές ως κομβική διδακτική πρακτική για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, των αναλυτικών και ερμηνευτικών δεξιοτήτων. Έδωσε έμφαση στις πρωτογενείς πηγές μέσα από το SearchCulture και παρουσίασε τα πολλαπλά οφέλη για τον εκπαιδευόμενο. Έδωσε δε μια σειρά από παραδείγματα βιωματικής μάθησης και τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, ενώ, καθ’ όλη τη διάρκειά της, το κοινό είχε τη δυνατότητα να απευθύνει ερωτήσεις στους ομιλητές, οι οποίες απαντήθηκαν στο τέλος των παρουσιάσεων.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης και οι παρουσιάσεις των ομιλητών είναι διαθέσιμα εδώ, ενώ ολόκληρο το βίντεο της εκδήλωσης βρίσκεται στο κανάλι του ΕΚΤ στο YouTube και μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης

Πηγή άρθρου: https://www.ekt.gr/el/news/27514

Την 1η Ιανουαρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε μια  μελέτη σχετικά με τη σύνταξη νομοθεσίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης.

Η σύμβαση ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Ο καθηγητής M. Palmirani ηγήθηκε της ομάδας που πραγματοποίησε τη μελέτη. Κατά τη διάρκεια του 2021, η Επιτροπή και το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια συνεργάστηκαν εντατικά σε αυτό το  θέμα. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες.  Δηλαδή, η μελέτη κατέδειξε πειστικά τις δυνατότητες της χρήσης καινοτόμων/προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής (συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης) για ουσιαστική βελτίωση των βασικών δραστηριοτήτων της Επιτροπής, δηλαδή την ανάπτυξη νομοθεσίας και πολιτικής.

Η πρόταση που προέκυψε επικεντρώνεται γύρω από μια αλλαγή παραδείγματος που επιτρέπει ο «μηχανικός επεξεργάσιμος νόμος» και μια «υβριδική προσέγγιση τεχνητής νοημοσύνης με ανθρώπινη εποπτεία», η οποία αναφέρεται στον συνδυασμό των εξελίξεων στην Πληροφορική (Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση, Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας κ.λπ.), τη χρήση προτύπων και την πρόοδο στην κατανόηση της θεωρίας και της πρακτικής της νομοθετικής διαδικασίας. Ένα καλά ολοκληρωμένο οικοσύστημα Τεχνολογιών Πληροφορικής με πυρήνα το «Augmented LEOS» έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίσει ψηφιακά τις νομοθετικές διαδικασίες και να διευκολύνει μια διαρθρωτική αλλαγή με σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια. Τα ευρήματα της μελέτης παρέχουν μια σταθερή βάση για την έναρξη πιθανών πρωτοβουλιών παρακολούθησης.

Η μελέτη εξέτασε λεπτομερώς τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην κατάρτιση νομοθεσίας. Εντοπίστηκαν περίπου 30 συγκεκριμένες «έξυπνες» λειτουργίες. Οι κατηγορίες αυτές χωρίζονται σε τρεις ευρείες κατηγορίες: I) νομική υποστήριξη σύνταξης, ii) Τεχνητή Νοημοσύνη για νομική συνοχή και βελτίωση της νομοθεσίας και iii) ανάλυση νομικών συστημάτων. Η μελέτη καταδεικνύει τη σκοπιμότητα εφαρμογής αυτών των λειτουργιών στο LEOS.

Επιπλέον, η μελέτη εφάρμοσε πιλοτικά τέσσερις περιπτώσεις χρήσης σχετικά με i) τα διδάγματα από τα corrigenda, ii) την επαλήθευση της μεταφοράς του δικαίου της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο από ένα κράτος μέλος, iii) τις παρεκκλίσεις και τις μεταβατικές διατάξεις και iv) την αξιολόγηση της ψηφιακής ετοιμότητας. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τα πιλοτικά προγράμματα καλύπτουν τον καθορισμό μεθοδολογίας, την προετοιμασία ενός συνόλου δεδομένων (εκτεταμένη χρήση του EUR-LEX), την επιλογή και την εφαρμογή των διαθέσιμων εργαλείων ΤΠ (με ιδιαίτερη έμφαση στην οπτικοποίηση), καθώς και τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ανάλυσης.

Διαβάστε όλη την μελέτη εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

i3 logo

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κατά την μετάβασή σας από Windows σε Linux, θα επιλέξετε ποια διανομή σας βολεύει περισσότερο (από πλευράς εργαλείων για την δουλειά που θέλετε τον υπολογιστή) και στη συνέχεια επιλέγετε ποιο γραφικό περιβάλλον σας αρέσει περισσότερο. Προσωπικά χρησιμοποιώ GNOME και έχω μάθει τις περισσότερες ρυθμίσεις του. Δεν συστήνω άλλο γραφικό περιβάλλον σε νέους χρήστες, γιατί γνωρίζω ότι θα μου τηλεφωνήσουν για κάποια ρύθμιση και είμαι σίγουρος ότι μπορώ να τους βοηθήσω.

Τελευταία χρησιμοποιώ για εκπαιδευτικούς σκοπούς κάποιους υπολογιστές με όχι και τόσο προηγμένες δυνατότητες. Μιλάμε για 1GB μνήμη, για 4GB μνήμη. Έχω εγκατεστημένο ένα θεωρητικά απλό γραφικό περιβάλλον, αλλά έχω εγκαταστήσει και τον διαχειριστή παραθύρων i3wm. Με βόλεψε αρκετά και πλέον δεν μου είναι δύσκολο να το χρησιμοποιήσω και σε πιο δυνατούς υπολογιστές. Οπότε ξεκίνησα την εγκατάσταση και την ρύθιση. Βρήκα κάποια έτοιμα αρχεία ρυθμίσεων και προσάρμοσα έτσι όπως με βολεύουν. Θα τα μοιραστώ μαζί σας εδώ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση είναι πολύ απλή. Υπάρχει στο wiki στο openSUSE. Γίνεται με μια απλή εντολή:
sudo zypper install i3 dmenu i3status

Επειδή θα χρειαστούμε και κάποια εργαλεία (θα αναφέρω παρακάτω) καλύτερα να τα εγκαταστήσετε με τη μία, με την εντολή:
sudo zypper install i3 i3status i3lock dmenu gtk-doc gobject-introspection dh-autoreconf autoconf lxappearance automake libtool glib2-devel feh arandr rofi compton gtk-chtheme libnotify4 NetworkManager-applet maim xclip byzanz feh perl-Sys-MemInfo

Έτοιμο...
openSUSE i3wm


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Το παιχνίδι θα παιχτεί στις ρυθμίσεις. Στο τέλος θα σας έχω link με τις δικές μου ρυθμίσεις. Εδώ θα δούμε 2-3 πραγματάκια. Όλα θα ρυθμιστούν στο αρχείο .config/i3/config.

ΠΛΗΚΤΡΟ MOD

Πλήκτρο mod είναι αυτό που χρησιμοποιείται για διάφορες λειτουργίες (όπως να ανοίξετε ένα πρόγραμμα). Εγώ χρησιμοποιώ το πλήκτρο Windows (ή super key), επειδή θα χρησιμοποιήσω το alt για αλλαγή γλώσσας. Το πλήκτρο ρυθμίζεται κατά την πρώτη εκκίνηση του i3wm αλλά μπορείτε να το αλλάξετε και μετά. Εγώ έχω αυτά στην κορυφή του αρχείου config.
# Alt key
# set $mod Mod1


# Windows key
set $mod Mod4


ΔΙΚΤΥΟ

Το δίκτυο είναι μεγάλο μανίκι. Στο netbook χρησιμοποιώ το wicd-curses. Στο openSUSE χρησιμοποιώ το nm-applet (στην φωτογραφία είναι αυτό που βλέπετε κάτω δεξιά). Γενικά υπάρχει τρόπος σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο μέσω τερματικού, αλλά δυσκολεύει πολλούς (και εμένα). Οπότε έψαξα ένα πιο εύκολο τρόπο. Το συγκεκριμένο applet έγινε εγκατάσταση με το πακέτο NetworkManager-applet. Πρόσθεσα στο τέλος του αρχείου config τις γραμμές.
# Network
exec nm-applet


Εάν είστε λίγο πιο hardcore τύποι, μπορείτε να συνδεθείτε με τη βοήθεια του YaST. Όμως καλύτερα να ανοίξετε ένα τερματικό (mod+enter) και να γράψετε την εντολή:
nmtui

openSUSE i3wm nmtui

Βλέπετε ότι η οθόνη είναι μεν στο τερματικό αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βελάκια. Εάν επιλέξετε το ενεργοποιήστε μια σύνδεση, θα μπορείτε να επιλέξετε το ασύρματο δίκτυο που επιθυμείτε...
openSUSE i3wm επιλογή ασύρματου δικτύου


ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Όπως είπα παραπάνω, άφησα το πλήκτρο alt για να κάνω την αλλαγή της γλώσσας. Πρόσθεσα στο τέλος του αρχείου config την εντολή:
# Layout
exec "setxkbmap -layout us,el"
exec "setxkbmap -option 'grp:alt_shift_toggle'"

Μια άλλη εναλλακτική είναι να προσθέστε την παρακάτω γραμμή.
# Layout
exec_always "setxkbmap -option 'grp:alt_shift_toggle' -layout us,el -variant ,qwerty"

Στο αρχείο /etc/locale.conf είχα τα παρακάτω:
LANG="el_GR.UTF-8"

Ίσως να χρειάζεται να είναι διαφορετικό. Αν δεν σας αλλάζει η γλώσσα, θα πρεπει να πειράξετε αυτό το αρχείο.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ WALLPAPER

Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Απλά προσφέρει λίγη ομορφιά. Θα χρειστεί να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα feh. Εγώ έχω μια φωτογραφία και την έχω προσέσει σταθερά με την παρακάτω γραμμή στο τέλος του αρχείου config.
# Wallpaper
exec --no-startup-id feh --bg-scale ~/Pictures/opensuse-wallpaper.jpg

Μια εναλλακτική, είναι να φτιάξετε ένα κατάλογο Wallpapers μέσα στον κατάλογο Pitures και να βάλετε όλα τα αρχεία που σας αρέσουν. Στη συνέχεια προσθέστε την παρακάτω γραμμή στο τέλος του αρχείου config και κάθε φορά που ανοίγει ο υπολογιστής, θα εμφανίζεται διαφορετική φωτογραφία στο background.
# Wallpaper
exec --no-startup-id feh --randomize --bg-scale ~/Pictures/Wallpapers/*


ΗΧΟΣ

Η αυξομοίωση του ήχου είναι ένα πρόβλημα. Πρόσθεσα τα παρακάτω:
# Volume
bindsym $mod+comma exec amixer set Master -q 5%-
bindsym $mod+period exec amixer set Master -q 5%+

Ουσιαστικά πατώντας το mod και το κόμμα, μειώνεται ο ήχος ενώ με το mod και την τελεία, αυξάνεται ο ήχος.

ΛΗΨΗ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟΥ ΟΘΟΝΗΣ

Δοκίμασα πολλές λύσεις. Κάποιες δούλεψαν, κάποιες όχι. Θα γράψω πρώτα αυτή που χρησιμοποιώ και μετά τις υπόλοιπες. Σχεδόν για όλες τις λύσεις, χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένα τα προγράμματα maim, xclip, byzanz.

Κάπου ενδιάμεσα στο αρχείο config πρόσθεσα τις παρακάτω γραμμές.
# Printscreen
# Screenshots
bindsym Print exec --no-startup-id maim "/home/$USER/Pictures/Screenshot-$(date -Iseconds | cut -d'+' -f1).png"
bindsym $mod+Print exec --no-startup-id maim --window $(xdotool getactivewindow) "/home/$USER/Pictures/Screenshot-$(date -Iseconds | cut -d'+' -f1).png"
bindsym Shift+Print exec --no-startup-id maim --select "/home/$USER/Pictures/Screenshot-$(date -Iseconds | cut -d'+' -f1).png"

## Clipboard Screenshots
bindsym Ctrl+Print exec --no-startup-id maim | xclip -selection clipboard -t image/png
bindsym Ctrl+$mod+Print exec --no-startup-id maim --window $(xdotool getactivewindow) | xclip -selection clipboard -t image/png
bindsym Ctrl+Shift+Print exec --no-startup-id maim --select | xclip -selection clipboard -t image/png

Τελειώσαμε με το αρχείο config. Απλά για reference, σας αφήνω από την ιστοσελίδα του project, την χρήση του πληκτρολογίου.
i3 χρήση πληκτρολογίου


i3 χρήση πληκτρολογίου

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο pdf με όλες τις λειτουργίες των συνδυασμών των πλήκτρων.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΟΥ .i3status.conf

Αυτο είναι ένα αρχείο που θα το αποθηκεύσετε στο home. Ουσιαστικά θα κάνει την ρύθμιση με τις πληροφορίες που θέλετε να φαίνεται στην κάτω μπάρα.
i3 status μπάρα
Βλέπουμε στην παραπάνω μπάρα, εμφανίζονται με την σειρά:
 1. Ένταση ηχείων
 2. Κατανάλωση μνήμης
 3. Φόρτωση διεργασιών (αριθμός των διεργασιών έτοιμων προς εκτέλεση για τα τελευταία 1 λεπτό, 5 λεπτά, 15 λεπτά)
 4. Ελεύθερος αποθηκευτικός χώρος στο /home
 5. Ασύρματο δίκτυο (IP, ποιότητα, ταχύτητα)
 6. Ενσύρματο δίκτυο (IP, ποιότητα, ταχύτητα)
 7. Ημερομηνία και ώρα
 8. nm-applet (για σύνδεση στο ασύρματο με την χρήση ποντικιού)


Δείτε μερικές φωτογραφίες:

i3 dmenui3 dmenu: Με την χρήση του πλήκτρου mod (πλήκτρο με το σήμα των windows) και το d, ανοίγει το πλαίσιο αυτό. Εδώ πληκτρολογείτε το πρόγραμμα που θελετε να ανοίξετε.

i3 τερματικάΥπάρχουν και προγράμματα που μπορείτε να κάνετε αυτό (Tmux). Εδώ βλέπουμε 3 τερματικά ανοικτά (μπορείτε να έχετε και άλλα προγράμματα ανοικτά)

i3 FirefoxΕδώ είναι ανοικτό το Firefox με 2 παράθυρα ανοικτά και τακτοποιημένα σε καρτέλες (πάνω φαίνεται να είναι χωρισμένα στη μέση)


Όλα τα αρχεία βρίσκονται εδώ:

 • Αποθήκευση του config στον φάκελο .config/i3/
 • Αποθήκευση του αρχείου .i3status.conf στον φάκελο του χρήστη (~)


Είχα γράψει παλιά ένα άρθρο:
Διαχειριστής παραθύρων i3. Ότι πιο γρήγορο έχω χρησιμοποιήσει...στο openSUSE

Περιέχει παλιές ρυθμίσεις. Αυτό είναι ανανεωμένο με τελευταίες πληροφορίες.

Πριν από 3 εβδομάδες, η Microsoft ανακοίνωσε μια νέα αλλαγή στρατηγικής με στόχο να συμμορφωθεί με τις νομικές καταγγελίες από την ΕΕ. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα αναθεωρήσει τις συμφωνίες αδειοδότησης για να επιτρέψει στους πελάτες να χρησιμοποιούν τις άδειές τους σε οποιονδήποτε ευρωπαϊκό πάροχο cloud που παρέχει υπηρεσίες στα δικά τους κέντρα δεδομένων.

Με αυτήν τη νέα στρατηγική, οι πάροχοι υπηρεσιών cloud της ΕΕ όπως οι IONOS, OVH, Telekom και AMX θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν και να πωλούν το Office 365. Επιπλέον όμως θα υπόκεινται και σε πλήρες κλείδωμα προμηθευτή με τη Microsoft. Οι πάροχοι υπηρεσιών cloud θα συνδεθούν τελικά με τα προϊόντα της Microsoft και αν τελικά αποφασίσουν να απομακρυνθούν από αυτά, θα χάσουν τους πολύτιμους πελάτες τους.

Φυσικά οι πάροχοι σε καμία περίπτωση δεν έχουν πρόσθετη ασφάλεια, επειδή το λογισμικό δεν είναι ανοιχτού κώδικα και επομένως δεν μπορεί να τροποποιηθεί, προσαρμοστεί ή βελτιωθεί.

Επιπλέον, οι πάροχοι διατρέχουν επίσης κίνδυνο προσφέροντας το λογισμικό της Microsoft επειδή θα συνεχίσουν να ανταγωνίζονται το ίδιο το φιλοξενούμενο προϊόν Microsoft 365. Πραγματικά δεν είναι καθόλου win-win, καθώς η Microsoft συγκεντρώνει όλη τη δόξα και σιγά σιγά απορροφά τους μικρότερους παρόχους cloud.

Η Microsoft μπορεί να προσφέρει όλα τα νέα προγράμματα και τις αρχές που θέλει να φαίνονται εκ νέου, αλλά δεν πλησιάζει να σταματήσει τις αθέμιτες πρακτικές αδειοδότησης και τον αντιανταγωνιστικό περιορισμό των πλατφορμών παραγωγικότητας με υπηρεσίες cloud.

Αντιμονοπωλιακές καταγγελίες κατά της Microsoft

Το περασμένο καλοκαίρι, και μόλις πρόσφατα κέρδισε τη διεθνή προσοχή , ο γαλλικός πάροχος cloud OVH υπέβαλε καταγγελία κατά της Microsoft λόγω του προφανούς αθέμιτου πλεονεκτήματος της εταιρείας και των άνισων όρων ανταγωνισμού. Η Microsoft χρησιμοποίησε για άλλη μια φορά την κυριαρχία της στον κλάδο και τις ειδικές συμφωνίες αδειοδότησης για να τοποθετήσει σκόπιμα το δικό της Azure cloud πάνω από τις υπηρεσίες cloud OVH, μεταξύ άλλων στην περιοχή.

Το Nextcloud υπέβαλε καταγγελία αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2021, σχετικά με παρόμοιες ανησυχίες. Διαβάστε για την υπόθεση του συνασπισμού μας και της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας εδώ .

Η Microsoft συνεισφέρει συνεχώς στο φαινόμενο του καπιταλισμού της πλατφόρμας, καθώς επίσης παίζει να κάνει τον εαυτό της μονοπώλιο. Καθιστούν σχεδόν αδύνατο τον ανταγωνισμό με άλλες υπηρεσίες SaaS όταν το cloud OneDrive και η πλατφόρμα συνεργασίας Teams είναι οι προεπιλεγμένες πλατφόρμες στα Windows. Οι πελάτες βασικά έχουν μια επιλογή που δεν μπορούν να κάνουν μόνοι τους. Διαβάστε περισσότερα εδώ στο blog μας.

«Με την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της, η Microsoft υπονομεύει τον θεμιτό ανταγωνισμό και περιορίζει τις επιλογές των καταναλωτών στην αγορά υπηρεσιών cloud computing».

OVH Cloud

Ακόμη και μετά από επανειλημμένες αντιμονοπωλιακές καταγγελίες εναντίον της από όλη την Ευρώπη, η εταιρεία εξακολουθεί να κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση.

Μια καλύτερη προοπτική για τους παρόχους cloud

Εν ολίγοις, όλοι οι Ευρωπαίοι πάροχοι υπηρεσιών cloud θα πρέπει να σκεφτούν πολύ καλά να συνάψουν συμφωνία με τη Microsoft, καθώς τα συμφέροντα και οι αξίες τους πράγματι δεν είναι κοινά.

Οι πάροχοι υπηρεσιών cloud της ΕΕ είναι πολύ καλύτερα χωρίς μια τέτοια συμφωνία.

Πηγή άρθρου: https://nextcloud.com/

Οι εκδηλώσεις δεν σταματούν καθώς αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται online εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events.

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
21/02/2022 – 26/06/2022
Ολοήμερο
#Online Event: Moodle Educator Certification (MEC)
28/03/2022 – 10/07/2022
Ολοήμερο
#Online event: Moodle Course Creation
23/05/2022 – 10/07/2022
18:30 – 22:30
#Plásmata: Bodies, Dreams, and Data – Mια έκθεση ψηφιακής τέχνης στο Πεδίον του Άρεως
Πεδίον του Άρεως, Αθήνα
16/06/2022 – 20/06/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: JSNation
17/06/2022 – 21/06/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: React Summit
20/06/2022 – 23/06/2022
Ολοήμερο
# IoT Week 2022
Croke Park Stadium, Dublin
20/06/2022 – 21/06/2022
Ολοήμερο
#FinOps 2022
JW Marriot Austin, Austin
20/06/2022 – 23/06/2022
Ολοήμερο
#Hybrid Event: DevOpsCon
20/06/2022 – 22/06/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: HashiConf Europe
20/06/2022 – 23/06/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event:International Data Week – Data to improve our world
20/06/2022 – 24/06/2022
Ολοήμερο
#Open Source Summit North America
JW Marriot Austin, Austin
20/06/2022
Ολοήμερο
#Otel Community Day
JW Marriot Austin, Austin
20/06/2022
Ολοήμερο
#Webinar:Protecting Smart-City Data and Infrastructure
Clarion Hotel Sea U, Helsingborg
20/06/2022
14:00 – 17:00
#Hybrid event: TIRData – Specifications and Tools for Interoperable and Reusable data
20/06/2022
14:00 – 17:00
#Online event: STIRData – Specifications and Tools for Interoperable and Reusable data on the 20th of June 2022
20/06/2022
19:00 – 22:00
#OSPOs! New Approaches to Public Sector Open Source
Hotel Mercure Toulouse Centre Compans, Toulouse
21/06/2022 – 25/06/2022
Ολοήμερο
# Search The Perl and Raku Conference
The Hilton Houston North, Texas Houston
21/06/2022 – 23/06/2022
Ολοήμερο
#E-world energy & water
Veranstaltungsort, Essen
21/06/2022 – 22/06/2022
Ολοήμερο
#Online event: Health IT Conference
21/06/2022 – 23/06/2022
Ολοήμερο
#Online event: Percona Community Live 2022
21/06/2022 – 24/06/2022
Ολοήμερο
#OSPOCon
JW Marriot Austin, Austin
21/06/2022
11:00 – 13:00
#Online event: Marine Data for Policies
21/06/2022
18:30 – 20:30
#25th WordPress Thessaloniki Meetup
ΙΕΚ ΑΛΦΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Θεσσαλονίκη
22/06/2022 – 23/06/2022
Ολοήμερο
# hub.berlin 2022: The business festival for digital movers and makers
Funkhaus Berlin, Berlin
22/06/2022 – 24/06/2022
Ολοήμερο
#devopsdays Amsterdam
Zalen Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
22/06/2022 – 24/06/2022
Ολοήμερο
#online event: The State of Open Data Roundtables
22/06/2022
16:00 – 20:30
#Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων: Ο δρόμος προς το 2026
Athenaeum InterContinental Athens Hotel, Αθήνα
23/06/2022
Ολοήμερο
#«Open Knowledge, What’s Next?»
Berner Fachhochschule, Bern
23/06/2022 – 24/06/2022
Ολοήμερο
#DEEP Startup Ecosystem Conference 2022
Reithaus Ludwigsburg, Ludwigsburg
23/06/2022 – 24/06/2022
Ολοήμερο
#Linux Security Summit
JW Marriott Austin, Austin
24/06/2022
Ολοήμερο
#online event: Dutch PHP Conference
25/06/2022
16:00 – 18:00

#Online event: Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2022