πλανήτης ελληνικής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ

Από το Παρατηρητήριο Ανοιχτού Κώδικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OSOR)

Παρά τα οφέλη της, η υιοθέτηση ανοικτού κώδικα από τις δημόσιες διοικήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιστορικά δεν είχε μια βιώσιμη διαδρομή. Αυτό οδήγησε το Παρατηρητήριο Ανοιχτού Κώδικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OSOR) να διερευνήσει παράγοντες πίσω από τη βιωσιμότητα των κοινοτήτων ανοικτού κώδικα του δημόσιου τομέα, προκειμένου να εκπονηθούν ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για το θέμα αυτό. Οι κατευθυντήριες γραμμές προσφέρουν χρήσιμες συμβουλές και συστάσεις βήμα προς βήμα για τους δημόσιους υπαλλήλους (σε όλα τα διοικητικά επίπεδα), τους διαχειριστές έργων, τους προγραμματιστές πληροφορικής και τους λάτρεις του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (OSS) που επιθυμούν να ασχοληθούν με το OSS. Σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών είναι να δράσουν ως πρακτικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να ενταχθούν σε κοινότητες ανοικτού κώδικα, καθώς και από μέλη τέτοιων κοινοτήτων. Στo πλαίσιο αυτo συλλέχθησαν πρωτογενή δεδομένα μέσω μιας ολοκληρωμένης σε βάθος έρευνας, πέντε μελετών περίπτωσης και δευτερογενούς υλικού. Οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στα πέντε βασικά διδάγματα που εντοπίστηκαν μέσω της έρευνας του Παρατηρητηρίου, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα να ασχοληθούν και να συντηρήσουν κοινότητες ανοικτού κώδικα.

Παρουσίαση

Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα (OSS) μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για όσους επιλέγουν να το αξιοποιήσουν. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του OSS είναι η προσαρμοστικότητά του: ο καθένας μπορεί να το επαναχρησιμοποιήσει ή να το τροποποιήσει ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του, και ως εκ τούτου, η χρήση του δεν περιορίζεται σε κανέναν τομέα ή ομάδα χρηστών. Οι δημόσιες διοικήσεις αντιπροσωπεύουν μια τέτοια ομάδα χρηστών, η οποία θα ωφεληθεί από τη χρήση του OSS κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠ) τόσο για εσωτερικές διαδικασίες όσο και για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Ωστόσο, η υιοθέτηση του OSS σε όλες τις δημόσιες διοικήσεις ιστορικά δεν είχε μια βιώσιμη διαδρομή. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα δημόσιων διοικήσεων σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο που υιοθετούν το OSS, μόνο και μόνο για να επιστρέψουν σε μια λύση κλειστού λογισμικού σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους, είτε οφείλεται σε θέματα συμβατότητας ή ακόμη και σε μια αλλαγή άποψης σε διοικητικό επίπεδο. Ωστόσο, σε όλες τις δημόσιες διοικήσεις όλων των μεγεθών, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ακμάζουσας κοινότητας OSS με ποικίλες βάσεις χρηστών και ένα ευρύ φάσμα μελών που συνεισφέρουν στην κοινότητα. Τα ποικίλα επίπεδα επιτυχίας μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων στην προώθηση των κοινοτήτων OSS εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τους παράγοντες που καθορίζουν τη βιωσιμότητά τους.

Αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές εμπειρίες των δημόσιων διοικήσεων όσον αφορά στην υιοθέτηση και στη διατήρηση του OSS και με βάση την πεποίθηση ότι η βιωσιμότητα των έργων ανοικτού κώδικα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις κοινότητες γύρω τους, το Παρατηρητήριο Ανοιχτού Κώδικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OSOR) έχει καταρτίσει ειδικές Κατευθυντήριες γραμμές για Βιώσιμες Κοινότητες Ανοικτού Κώδικα στο Δημόσιο Τομέα. Ο σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών είναι να απομυθοποιηθεί ότι η συνεργασία με το OSS είναι απαιτητική, απαιτεί πολλούς πόρους και εξειδικευμένη γνώση. Στοχεύουν να αποδείξουν ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να ξεκινήσει ένα έργο OSS και να αναπτυχθεί μια κοινότητα γύρω του μέσα σε μια δημόσια διοίκηση και να καθοδηγήσει τους αναγνώστες μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Ενώ υπάρχουν πολλές κατευθυντήριες γραμμές για την οικοδόμηση κοινότητας OSS, όπως οι Οδηγοί ανοιχτού κώδικα για το Linux [διαθέσιμο εδώ] ή για το GitHub [διαθέσιμο εδώ], υπάρχει ένα κενό που πρέπει να καλυφθεί όσον αφορά την οικοδόμηση μιας βιώσιμης κοινότητας OSS στο δημόσιο τομέα.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις Βιώσιμες Κοινότητες Ανοικτού Κώδικα στο Δημόσιο Τομέα απευθύνονται στους δημόσιους υπαλλήλους σε όλα τα διοικητικά επίπεδα, τους διαχειριστές έργων, τους προγραμματιστές πληροφορικής και τους λάτρεις του OSS που αναζητούν να ξεκινήσουν ή να συμμετάσχουν σε ένα έργο OSS ή για άτομα που είναι απλά περίεργοι για το τι μπορεί να συνεπάγεται μια τέτοια προσπάθεια.

Οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στην υπόθεση ότι οι δημόσιες διοικήσεις δεν πρέπει απλώς να χρησιμοποιούν το OSS (δηλαδή να είναι καταναλωτές) αλλά να είναι ενεργά μέλη και να συνεισφέρουν στις κοινότητες που υπάρχουν γύρω από αυτό το λογισμικό.

Οι κατευθυντήριες γραμμές καταρτίστηκαν μετά από έρευνα που αποτελείται από βιβλιογραφική ανασκόπηση, ειδική έρευνα και πέντε μελέτες περιπτώσεων σχετικά με τις ακόλουθες βιώσιμες κοινότητες OSS στο δημόσιο τομέα:
• Το λογισμικό Integreat που αναπτύχθηκε εκτός του δημόσιου τομέα και χρησιμοποιείται από γερμανικούς δήμους
• Τη χρήση της πλατφόρμας CONSUL από τον δήμο Groningen στην Ολλανδία
• Το λογισμικό Lutece που αναπτύχθηκε από την πόλη του Παρισιού
• Την κοινότητα Developers Italia που ξεκίνησε από την ιταλική κυβέρνηση και
• Το γεωχωρικό λογισμικό Oskari που αναπτύχθηκε στη Φινλανδία.

Οι μέθοδοι της έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των κατευθυντήριων γραμμών περιγράφονται εν συντομία στο κεφάλαιο της Μεθοδολογικής Σημείωσης και τα αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στο έγγραφο ανάλυσης, Βασικοί Παράγοντες Επιτυχίας Βιώσιμων Κοινοτήτων Ανοικτού Κώδικα που είναι δημοσιευμένο στο Κέντρο Γνώσης του OSOR.

Υπάρχουν δύο γενικές προσεγγίσεις που μπορούν να ακολουθήσουν οι δημόσιες διοικήσεις για να συνεργαστούν με το OSS. Μπορούν είτε να ενταχθούν σε μια υπάρχουσα κοινότητα OSS ή να δημιουργήσουν μία από το μηδέν. Και στις δύο περιπτώσεις, είναι καίριας σημασίας για τις δημόσιες διοικήσεις να αντιμετωπίσουν ορισμένα βασικά ζητήματα εσωτερικά πριν αποφασίσουν για το πώς θα συμμετάσχουν καλύτερα ή θα ξεκινήσουν μια κοινότητα OSS του δημόσιου τομέα. Ως εκ τούτου, οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούνται από τα ακόλουθα τρία βασικά κεφάλαια:

Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν σχεδιαστεί με μια προσέγγιση με επίκεντρο τον χρήστη, έτσι ώστε οι αναγνώστες να μπορούν εύκολα να κατανοήσουν τις βασικές πτυχές της εμπλοκής με το OSS στις δημόσιες διοικήσεις, είτε με την έναρξη μιας νέας κοινότητας OSS είτε με την ένταξη σε μια υπάρχουσα. Για το λόγο αυτό, οι κατευθυντήριες γραμμές ακολουθούν μια δομή ερωτοαπαντήσεων, που θέτει και απαντά στις πιο σχετικές ερωτήσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα του OSS στο δημόσιο τομέα.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν μέρος του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – στο πλαίσιο της δράσης για την κοινή χρήση και την επαναχρησιμοποίηση [περισσότερα εδώ] — για την προώθηση της ανταλλαγής και επαναχρησιμοποίησης λύσεων πληροφορικής στο πλαίσιο των δημόσιων διοικήσεων.

Με στόχο τη βιωσιμότητα

Εάν υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να πάρετε από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, είναι ότι η βιωσιμότητα των κοινοτήτων OSS δεν είναι μια εφάπαξ επένδυση. Από τη στιγμή που θα ενταχθείτε με επιτυχία ή θα ξεκινήσετε μια κοινότητα OSS, είναι σημαντικό για τη δημόσια διοίκηση και τη διοικούσα επιτροπή σας να συνεχίσουν να φροντίζουν και να αναπτύσσουν την κοινότητα πίσω από το λογισμικό σας.

Μακροπρόθεσμα, η βιωσιμότητα της κοινότητάς σας θα βασίζεται στους ακόλουθους βασικούς παράγοντες:

 • την σαφή δομή διακυβέρνησης,
 • την ζωντάνια και υγεία της κοινότητας,
 • τη συνεχή δέσμευση της πολιτικής ιεραρχίας της δημόσιας διοίκησης στο έργο,
 • τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την ωριμότητα του λογισμικού σας.

Η διαφάνεια βρίσκεται στο επίκεντρο των επιτυχημένων κοινοτήτων ανοικτού κώδικα. Για το λόγο αυτό, καθώς η κοινότητά σας εξελίσσεται και αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου, η διακυβέρνησή της θα πρέπει να παραμείνει σαφής και διαφανής. Αυτό θα σας βοηθήσει να προσελκύσετε νέα μέλη, να διευκολύνει την προώθηση του λογισμικού σας, και να εξασφαλίσει τη δέσμευση των βασικών φορέων της κοινότητας.

Δεύτερον, η κοινότητά σας είναι τόσο ισχυρή όσο και η δέσμευση των μελών της σε αυτήν. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη, με την πάροδο του χρόνου, τα μέλη της βασικής ομάδας να παραμείνουν αφοσιωμένα στο λογισμικό και να συνεχίσουν να συνεισφέρουν σε κώδικα, να διορθώνουν σφάλματα και να εξασφαλίζουν νέες κυκλοφορίες λογισμικού. Παρομοίως, είναι σημαντικό να επενδύσουμε πόρους για την αύξηση της προβολής της κοινότητας, έτσι ώστε να μπορεί να μεγαλώσει με την πάροδο του χρόνου.

Δεδομένου ότι οι κατευθυντήριες γραμμές επικεντρώνονται στις κοινότητες ανοικτού κώδικα στις δημόσιες διοικήσεις, πρέπει να επενδύσετε χρόνο στην εγγύηση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της δημόσιας διοίκησης προς την κοινότητά σας. Όπως αναλύεται στις κατευθυντήριες γραμμές, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την επίδειξη επιτυχούς απόδοσης έργου και την παροχή σαφών ανακοινώσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινότητα.

Η μακροπρόθεσμα σταθερή χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της κοινότητας. Θα προσελκύσει νέους προγραμματιστές της κοινότητας, και τα κεφάλαια μπορούν να επενδυθούν σε νέα χαρακτηριστικά, να χρησιμοποιηθούν για την οργάνωση εκδηλώσεων και να βοηθήσουν στην αύξηση της προβολής της κοινότητας.

Τέλος, στον πυρήνα των κοινοτήτων OSS βρίσκεται το ίδιο το λογισμικό. Η δημόσια διοίκηση σας θα πρέπει να αφιερώσει πόρους για τη διατήρηση του λογισμικού με την πάροδο του χρόνου και όχι μόνο να επενδύσει στην εφαρμογή του στην αρχή.

Το Παρατηρητήριο Ανοιχτού Κώδικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OSOR), στην ανακοίνωση του, ελπίζει ότι, με τις πρακτικές συμβουλές και τα σενάρια που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές, θα υπάρξει περισσότερη εμπιστοσύνη και βαθύτερη κατανόηση του τι χρειάζεται για την έναρξη ενός έργου ανοικτού κώδικα του δημόσιου τομέα.

Εκδήλωση με επίκεντρο τις Βιώσιμες Κοινότητες Ανοικτού Κώδικα στο Δημόσιο Τομέα

Στις 18 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη εκδήλωση – webinar της χρονιάς με επίκεντρο τις Βιώσιμες Κοινότητες Ανοικτού Κώδικα στο Δημόσιο Τομέα. Ομιλητές θα είναι:
• Ο κ. Koos Steenbergen, Υπεύθυνος Συντονιστής Ανοιχτού Κώδικα στο Τμήμα Εσωτερικών του Υπουργείου Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου της Ολλανδίας . Συμβουλεύει το τμήμα του σε θέματα πολιτικής σε θέματα ανοιχτού κώδικα και προωθεί τη χρήση και ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα σε όλη την κυβέρνηση.
• Ο κ. Johan Linåker, ερευνητής στο πανεπιστήμιο Lund της Σουηδίας, με εστίαση στο πώς θα επιτρέψει στο δημόσιο τομέα να μοιραστεί και να συνεργαστεί σε λογισμικό ανοικτού κώδικα και ανοικτά δεδομένα. Ο Johan έχει πάθος για την υγεία και τη βιωσιμότητα των έργων λογισμικού ανοικτού κώδικα, ερευνώντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συντηρητές, τον αντίκτυπό τους και τον τρόπο αντιμετώπισης τους.


To webinar θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαΐου από τις 10:30 έως τις 13:30, τοπική ώρα Ελλάδας.


Για να εγγραφείτε, κάντε κλικ στο σύνδεσμο.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

by: OSArena

Μια νέα διανομή από την Κίνα που συνδυάζει τη δύναμη του Linux με την αισθητική του iPad και την πληθώρα εφαρμογών του Android.

Μετρώντας δεκατέσσερα χρόνια διαδικτυακής αρθρογραφίας, έχω κάνει αμέτρητες παρουσιάσεις και δοκιμές σε κάθε είδους διανομή Linux. Τόσες ώστε να μένω, πλέον, ασυγκίνητος από οποιοδήποτε νέο «distro πυροτέχνημα», ενώ αρκετές φορές είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός (αυτό σηκώνει αρκετή συζήτηση, η οποία θα γίνει εν ευθέτω χρόνω).

Εντούτοις, από το σημείο όπου πρωτοεμφανίστηκε η σχετική τεχνολογία και έπειτα, πάντα «τσίμπαγα» με τις διανομές που προορίζονταν για οθόνες αφής και ειδικότερα για συσκευές όπως tablets και smartphones. Δυστυχώς όμως, αν και υπήρξαν αρκετές προσπάθειες που ξεκίνησαν με τις καλύτερες προοπτικές, ελάχιστες καρποφόρησαν, ενώ οι περισσότερες έχουν παραμείνει σε βρεφικά στάδια ανάπτυξης. Οι λόγοι για αυτό είναι αρκετοί αλλά δε θα επεκταθώ.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε αποσπάσει το εγχείρημα της κοινότητας KDE. Αν και οι παλιότερες προσπάθειες της ομάδας για την κυκλοφορία ενός tablet βασισμένου στο γραφικό περιβάλλον Plasma Active δεν ευόδωσαν (σ.σ. θυμάστε το Spark;), η προσωπική μου άποψη είναι πως σε κάθε σημείο αποτελούσε μια αρτιότερη πρόταση συγκριτικά με αυτές των Android και iOS. Όμως, άλλο το marketing του KDE και διαφορετικό αυτό των Google και Apple. Είναι μεγέθη που δεν αντέχουν στη σύγκριση.

Από τότε πέρασαν αρκετά χρόνια χωρίς κάποια σημαντική ενέργεια στον χώρο. Όμως, στις αρχές του τρέχοντος έτους, μια ανάλογη πρόταση μου κίνησε το ενδιαφέρον. Το όνομα αυτής είναι JingOS και, όπως ίσως καταλάβατε, έρχεται από τη Κίνα. Ομολογώ πως στην αρχή, παρόλο το ενδιαφέρον που είχε, με προβλημάτισε, καθώς οι πρώτες υλοποιήσεις δεν υποστήριζαν αναβαθμίσεις, με συνέπεια κάθε νέα έκδοση που κυκλοφορούσε να χρειάζεται ξανά εγκατάσταση.

Βέβαια, οι προγραμματιστές του είχαν αναφέρει στις σχετικές ενημερώσεις ότι αυτό το πρόβλημα θα λυθεί με OTA αναβαθμίσεις.

Μια πραγματικά «mobile-first» διανομή Linux

Η επιφάνεια εργασίας του JingOS

Το JingOS αποτελείται από ελεύθερο λογισμικό (GPLv3) και είναι μια διανομή σχεδιασμένη κατά κύριο λόγο για συσκευές με οθόνη αφής, εμπνευσμένη από το iPad. Πρακτικά, θα είναι ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο θα παντρεύει το Linux με το Android έχοντας την αισθητική που μας έχει συνηθίσει η Apple. Μια «iPadOS-style Linux distro», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Εδώ τίθεται το θέμα της αντιγραφής της γραφικής διεπαφής του iPad, κάτι που θα μπορούσε να επιφέρει προβλήματα μελλοντικά. Αν και πότε δεν είχα (ούτε θέλω) το μηχάνημα της Apple ώστε να κάνω συγκρίσεις, με μια αναζήτηση είδα πως οι ομοιότητες είναι έντονες. Όχι, όμως, τέτοιες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μηνύσεις. Αυτό, βέβαια, είναι η προσωπική μου άποψη. Όπως και να έχει, μέχρι τώρα η Apple δεν έχει κάνει καμία κίνηση. Ο χρόνος θα δείξει.

Το JingOS είναι χτισμένο πάνω στο Ubuntu 20.04 και διαθέτει ένα προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας που βασίζεται στο Qt, και πιο συγκεκριμένα σε μια αρκετά αλλαγμένη εκδοχή του Plasma Mobile. Παρότι προορίζεται για βασική χρήση με αφή, είναι συμβατό με ποντίκι και πληκτρολόγιο.

Συνοδεύεται από το δικό του App Store, από όπου μπορούμε να εγκαταστήσουμε πλήθος εφαρμογών -με αρκετές να είναι προεγκατεστημένες- πολύ εύκολα, όπως έχουμε συνηθίσει από αντίστοιχες διανομές Linux. Το bonus εδώ είναι πως θα μπορούν να εγκατασταθούν και εφαρμογές του Android.

Η πρώτη επαφή με το JingOS

Ξεκινώντας για πρώτη φορά το JingOS, θα βρεθούμε μπροστά σε ένα όμορφο και καλοσχεδιασμένο περιβάλλον, το οποίο δεν είναι «φορτωμένο», είναι καθαρό και ιδιαίτερα απλό. Προεπιλεγμένος περιηγητής είναι ο Chromium, ενώ θα βρούμε και τη σουίτα γραφείου WPS Office (κλώνος της αντίστοιχης της Microsoft).

Οι προεγκατεστημένες εφαρμογές είναι οι βασικές και αναμενόμενες, με τις περισσότερες να αποτελούν forks των αντίστοιχων του Plasma Mobile:

 • Media Player
 • Voice Memos
 • Calendar
 • Calculator
 • Camera
 • Clock
 • Photos
 • Terminal
 • Files

Ο διαχειριστής αρχείων είναι αξιοσημείωτος μα, παρότι αισθητικός, απλός και εύχρηστος, δε μπορεί να εντοπίσει αυτόματα συνδεδεμένες συσκευές, όπως USB sticks και εξωτερικούς δίσκους.

Στην επιφάνεια εργασίας θα δούμε και ένα εικονίδιο το οποίο επιτρέπει την εγκατάσταση του JingOS σε μια συμβατή συσκευή, είτε αυτή είναι tablet είτε κάποιος φορητός υπολογιστής. Η διαδικασία γίνεται μέσα από το απλό και αισθητικό περιβάλλον του γνωστού Calamares και ο χρόνος που απαιτείται έχει να κάνει, φυσικά, με το hardware και την ποιότητα της διαδικτυακής σύνδεσής μας.

Στη πράξη, λοιπόν, και αφού το έτρεξα για πρώτη φορά, είδα ένα όμορφο και λιτό περιβάλλον που θυμίζει κάτι ανάμεσα σε desktop και tablet. Εκτός από τα εικονίδια των εφαρμογών στην επιφάνεια εργασίας, στο κάτω μέρος υπάρχει ένα dock με συντομεύσεις για το App Store, το τερματικό και τις ρυθμίσεις.

Δεν είχα κανένα πρόβλημα με την ασύρματη σύνδεση και έτσι προχώρησα στην προσπάθεια να εγκαταστήσω ορισμένες εφαρμογές της αρεσκείας μου. Από το App Store εγκατέστησα αρχικά το VLC που, αν και δούλεψε, είχε ορισμένα θέματα στη λειτουργία πλήρους οθόνης μα και στην απόκρισή του ορισμένες φορές.

Όταν, όμως, έκανα αναζήτηση για τον Firefox, δεν τον βρήκε και εκεί πάγωσαν τα πάντα. Το App Store σταμάτησε να εμφανίζει τις διαθέσιμες εφαρμογές σε οποιαδήποτε κατηγορία και έδειχνε σαν να μην υπάρχει τίποτα. Βασικά, νομίζω πως την παρούσα στιγμή είναι διαθέσιμες μόνο οι Featured Apps που έχει. Εκεί είδα πως υπάρχει και ο Opera, τον οποίο από περιέργεια δοκίμασα να τον εγκαταστήσω μέσω τερματικού και, πράγματι, όλα πήγαν μια χαρά.

Από πλευράς υλικού, ο ήχος λειτούργησε μια χαρά, όπως επίσης απροβλημάτιστα αναγνωρίστηκαν και δούλεψαν η κάμερα και το μικρόφωνο.

Φυσικά, υποστηρίζεται και η χρήση ποντικιού και πληκτρολογίου, αν και δε θα πρέπει να περιμένουμε ανάλογη συμπεριφορά όπως σε ένα desktop. Ο κέρσορας δεν έχει το συνηθισμένο βελάκι μα μια μικρή σφαίρα, ενώ για να ελαχιστοποιήσουμε τις εφαρμογές αρκεί να κάνουμε διπλό κλικ στη μικρή μπάρα που εμφανίζεται κάτω αριστερά. Σε αρκετά σημεία, όπως επί παραδείγματι σε αρχεία, υπάρχει και το δεξί κλικ με διάφορες επιλογές (αντιγραφή, μεταφορά, διαγραφή κλπ.).

Αυτό που, ομολογουμένως, με παίδεψε, ήταν το να μπορέσω να βρω με ποιον τρόπο γίνεται η εναλλαγή ανάμεσα στις ανοιχτές εφαρμογές. Τυχαία, κάνοντας δεξί κλικ πάνω σε μια εικόνα, είδα πως παρουσίασε και τις μικρογραφίες των ενεργών εφαρμογών μα, προφανώς, δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος.

Τέλος, υπάρχουν διάφορα τα οποία δε λειτουργούν ακόμα, τόσο στα Settings όσο και πιο απλά, όπως η δυνατότητα για αλλαγή φόντου που απουσιάζει εντελώς. Όσο για την εγκατάσταση εφαρμογών Android, θα σας γελάσω γιατί δεν το έψαξα ιδιαίτερα.

Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως πρόκειται για μια πρώιμη έκδοση (αυτήν τη στιγμή η 0.8.1), η οποία, ωστόσο, έχει κάνει τεράστια άλματα από την αρχική (alpha) που είχε παρουσιαστεί τον Ιανουάριο. Αν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς, πιστεύω πως οι μελλοντικές εκδόσεις θα είναι βελτιωμένες και πιο αποδοτικές, με όλες τους τις λειτουργίες και χωρίς προβλήματα. Αυτό, άλλωστε, υπόσχονται και οι δημιουργοί του JingOS.

Εξαιρετική υποστήριξη υλικού

Στην παρούσα φάση το JingOS υποστηρίζει αρχιτεκτονικές επεξεργαστή x86 και ARM. Το δοκίμασα σε δύο διαφορετικά μηχανήματα ώστε να έχω πιο ολοκληρωμένη άποψη και μπορείτε να διαβάσετε τις εντυπώσεις που μου άφησε παρακάτω.

ACER ASPIRE 5738Z

 • Επεξεργαστής Intel Pentium Dual-Core Mobile T4200 2.00 GHz με 1 MB L2 cache στα 800 MHz
 • Οθόνη 15.6″ WXGA TFT LCD σε ανάλυση 1366 x 768 pixels
 • RAM DDR3 3072 MB (1 x 1024 MB και 1 x 2048 MB)
 • 250 GB SATA HDD
 • Κάρτα γραφικών Intel GMA 4500M

Σε αυτό το μηχάνημα η δοκιμή έγινε από live USB και έτσι δεν είναι πολύ αντικειμενικά τα συμπεράσματα. Παρόλα αυτά, το JingOS φόρτωσε γρήγορα και η απόκριση σε ρυθμίσεις και ό,τι άλλο κάλεσα ήταν πολύ καλή. Αναγνώρισε τα πάντα από το ενσωματωμένο υλικό.

ASUS EeePC

 • Επεξεργαστής Intel
 • Οθόνη 7″ TFT LCD
 • RAM DDR2 512 MB
 • Αποθηκευτικός χώρος 4 GB flash

Ένα μηχάνημα αρκετά παλιό με συναισθηματική αξία, που το διατηρώ σε άψογη κατάσταση ανανεώνοντας ανά διαστήματα τις διανομές που τρέχει. Εδώ προτίμησα να κάνω κανονική εγκατάσταση στην ενσωματωμένη flash μνήμη του.

Αν εξαιρέσουμε την όχι και τόσο καλή διαδικτυακή εμπειρία -καθότι χαμηλά τα specs του μηχανήματος- εγκαταστάθηκε σύντομα και με ικανοποιητική απόκριση στα πάντα (βέβαια, το AppStore αργεί λίγο να φορτώσει). Και εδώ αναγνώρισε τα πάντα από το ενσωματωμένο υλικό.

Προσπάθησα να το εγκαταστήσω και σε ένα παλιό ASUS tablet που έχω μα δεν τα κατάφερα. Αυτό, όμως, δεν οφειλόταν στη διανομή, η οποία έτρεξε κανονικά, αλλά στο γεγονός πως υπήρχε πρόβλημα στην οθόνη αφής του μηχανήματος και έτσι η όλη διαδικασία ήταν κουραστική, οπότε και τα παράτησα. Παρόλα αυτά, η εγκατάσταση μπορούσε να γίνει χωρίς πρόβλημα.

Πώς θα δοκιμάσω το JingOS;

Αν μεταφερθούμε στη σχετική ιστοσελίδα και πατήσουμε το κουμπί για τη λήψη του JingOS, θα ανοίξει μια νέα καρτέλα όπου θα μας ζητηθεί να εισαγάγουμε ένα όνομα και μια ηλεκτρονική διεύθυνση προκειμένου να μας αποσταλεί ο κατάλληλος σύνδεσμος (σ.σ. όχι ό,τι καλύτερο, το ξέρω). Στη συνέχεια μπορούμε να το βάλουμε σε ένα USB stick, ακριβώς όπως κάθε άλλη διανομή Linux.

Θα πρέπει να θυμόμαστε πως η διεπαφή είναι «mobile-first», ακόμα και αν χρησιμοποιούμε ποντίκι και πληκτρολόγιο. Στην πρώτη οθόνη, λοιπόν, θα χρειαστεί να σύρουμε προς τα πάνω το βελάκι που θα δούμε, εισαγάγοντας αμέσως μετά τον κωδικό 123456 για να ξεκλειδώσει.

Αφού συνδεθούμε στο Διαδίκτυο (αναγνωρίζει αμέσως ethernet και Wi-Fi) και αποδεχτούμε τους σχετικούς όρους χρήσης, θα φορτώσει η επιφάνεια εργασίας του. Οι ρυθμίσεις για φωτεινότητα, ήχο κλπ. εμφανίζονται σύροντας προς τα κάτω από την πάνω δεξιά γωνία της οθόνης, στην περιοχή του system tray.

Σύμφωνα με τους προγραμματιστές, η έκδοση 1.0 του JingOS αναμένεται στις 30 Ιουνίου, ενώ στο προσεχές μέλλον θα ξεκινήσει μια crowdfunding καμπάνια για τη δημιουργία του JingPad A1, ενός ARM-based Linux tablet που θα χρησιμοποιεί το ίδιο λειτουργικό.

Η ιστοσελίδα του JingOS

Το JingOS στο GitHub

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ , https://osarena.net/

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

H MercadoLibre η μεγαλύτερη ψηφιακή retail εταιρεία της Νότιας Αμερικής ανακοίνωσε ότι πρόσθεσε στα αποθεματικά της Bitcoin αξίας 7.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.  Οπως αναφέρουν η κίνηση  αυτή εντάσσεται στη στρατηγική τους διαχείριση των αποθεματικών και περιουσιακών στοιχείων τους.

H MercadoLibre ειναι άλλη μια εισηγμένη εταιρεία που προσθέτει στα αποθεματικά της Bitcoin και ήρθε να προστεθεί στην λίστα των εταιρειών που βλέπουν το ψηφιακό νόμισμα ως ένα περιουσιακό στοιχείο διασφάλισης μέρους των περιουσιακών τους στοιχείων.

Η εταιρεία με έδρα την Αργεντινή έχει παρουσία σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και διαχειρίζεται μια πολύ δημοφιλή πλατφόρμα retail auction που φέρνει σε επαφή πωλητές με αγοραστές.

Απασχολεί πάνω από 15.000 εργαζόμενους ενώ η συνολική αξία της υπολογίζεται σε πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

The post Η MercadoLibre αγοράζει Bitcoin αξίας 7.8 εκατομμυρίων δολαρίων appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Η παραγωγή φαρμάκων και εμβολίων παραμένει σε μεγάλο βαθμό στα χέρια του ιδιωτικού τομέα που αναζητά κέρδη, παρά τη ζωτική σημασία που έχει η δημόσια υγεία, καθώς και τις υψηλότατες δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα. Γιατί τα εμβόλια για την covid-19 ανήκουν σε ιδιωτικές φαρμακευτικές εταιρείες και όχι στους ανθρώπους;

Η Els Torreele, παγκοσμίου φήμης ερευνήτρια και υποστηρίκτρια της κοινωνικής δικαιοσύνης και των δικαιωμάτων υγείας, μοιράζεται μαζί μας το πώς μπορούμε να παράγουμε ιατρική καινοτομία συνεργαζόμενοι και μοιράζοντας γνώσεις αντί να τις ιδιωτικοποιήσουμε. Διεκδικεί το δικαίωμα στις καλύτερες δυνατές θεραπείες, διαθέσιμες για όλες/ους. Η πρωτοβουλία The Other School οπτικοποιεί σε 3′ καινοτόμες ιδέες που μπορεί να αλλάξουν θετικά τη ζωή μας. Το βίντεο έχει ελληνικούς υπότιτλους.

Η Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Πολιτών “Δικαίωμα στη θεραπεία – Όχι κέρδη από την πανδημία” βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος της η συγκέντρωση 1.000.000 υπογραφών. Μπορείτε να την υποστηρίξετε υπογράφοντας εδώ: https://eci.ec.europa.eu/015/public/#/screen/home

Πηγή άρθρου: https://www.pressenza.com/el/


Δείτε για ενημέρωση τα άρθρα:

«Εγκατάσταση Matrix/Element/Jitsi και Nextcloud στην ΕΕΛΛΑΚ«.


Το Πανεπιστήμιο του Innsbruck είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αυστρίας. Ιδρύθηκε το 1669 και διαθέτει 16 σχολές που προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων σε σχεδόν 30.000 φοιτητές.

Θέλοντας να υποστηρίξει τη ζωντανή κουλτούρα μάθησης, το πανεπιστήμιο ήθελε να παρουσιάσει  ένα σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο. «Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποδείχθηκε αργή και δυσκίνητη  υπηρεσία, ειδικά για όσους χρησιμοποιούσαν  smartphone και tablet. Εν τω μεταξύ, οι μη διαχειριζόμενες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για τους καταναλωτές,  δημιούργησαν μια κοινότητα κατακερματισμένη, εξαπλωμένη σε εφαρμογές χωρίς σίγαση θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο ευαίσθητα δεδομένα », λέει η Katharina Köhle, Project Manager, σε  IT Services.

Έτσι, το 2020 το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας πανεπιστημιακής πλατφόρμας επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο. Η Katharina Köhle, επισημαίνει ότι: «Κάποιες  εβδομάδες μετά την επέλαση της  πανδημίας , το 12μηνο πρόγραμμά μας έγινε ξαφνικά ένας πεντάμηνος αγώνας δρόμου».

Μια πλατφόρμα για όλους

Χωρίς ενδοιασμούς και προκαταλήψεις για το τελικό εγχείρημα, το Πανεπιστήμιο του Innsbruck έλαβε σοβαρά υπόψη μια σειρά  παραμέτρων αναφορικά με το συγκεκριμένο πρότζεκτ. Έχοντας επίγνωση των προδιαγραφών ασφάλειας και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των κανόνων προστασίας , το πανεπιστήμιο έδειξε ισχυρή προτίμηση για μια αξιόλογη και πολλά υποσχόμενη πλατφόρμα επικοινωνίας μέσα από την ανταλλαγή μηνυμάτων. Κατά συνέπεια, έπρεπε πρωτίστως να διασφαλιστεί το να μην εκτίθενται τα δεδομένα του ακαδημαϊκού προσωπικού και των φοιτητών σε διακομιστές τρίτων συμβαλλομένων μερών.

Για να διατηρήσει περαιτέρω την ανεξαρτησία του, το Πανεπιστήμιο του Innsbruck στοχεύει να επενδύσει σε μια κατάλληλη λύση ανοιχτού κώδικα. Ως δημόσιο ίδρυμα, το οποίο λαμβάνει κρατικές επιχορηγήσεις, προτιμά να στραφεί στις καινοτόμες λύσεις που προσφέρουν τα έργα ανοιχτού κώδικα, ώστε να συμβάλλει στην υιοθέτησή τους και σε άλλα τρέχοντα έργα του δημόσιου τομέα.

«Ο ανοιχτός κώδικας και τα ανοιχτά πρότυπα, είναι ευκολότερα συντηρήσιμα, καθώς βοηθούν στην προστασία απέναντι στο κλείδωμα πωλητή – vendor lock-in», λέει ο Matthias Weiler, Μηχανικός Συστημάτων – Systems Engineer, σε IT Services. «Έχουμε στελέχη με ικανότητες που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ώστε να οικοδομήσουν πάνω στις  προϋπάρχουσες βάσεις. Η επιστημονική κοινότητα είναι σε αγαστή συνεργασία με την Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού. «

Δεδομένων των υπαρχόντων συλλογικών οργάνων της ακαδημαϊκής κοινότητας, η λήψη της τελικής απόφασης για το ποιο σύστημα τελικά θα επιλεγεί, θα έπρεπε να διασφαλίζει ότι τελικά το επιλεγμένο σύστημα θα υποστήριζε ιδανικά τη διασύνδεση των συνεργατών και κοινοτήτων του πανεπιστημίου.

Ωστόσο, λόγω των συνθηκών που επέφερε η πανδημία του COVID-19, ήταν επιβεβλημένη η  ανάγκη για την ταχύρρυθμη υλοποίηση του ανωτέρω περιγραφόμενου συστήματος επικοινωνίας. Όχι μόνο έπρεπε να επιτευχθεί μια ώριμη λύση για το όλο εγχείρημα, αλλά και μια λύση ικανής να υποστηρίξει περισσότερους από 5.000 υπαλλήλους και σχεδόν 30.000 φοιτητές – και την ευρύτερη κοινότητα – αλλά και μια λύση που θα ήταν κοινά αποδεκτή στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Μετά από μια διεξοδική εξέταση όλων των διαθέσιμων επιλογών, η τελική επιλογή ήταν μεταξύ του Rocket.Chat και του Element που βασίζεται στο Matrix.  Ο Matthias Weiler, Μηχανικός Συστημάτων – Systems Engineer, σε IT Services αναφέρει ότι: «Στο τέλος ήταν μια πολύ σαφής επιλογή. Το Matrix μας έδωσε αυτό που πραγματικά χρειαζόμασταν. Είναι ένα ανοικτό δίκτυο, οπότε κάνει τη συνδεσιμότητα πραγματικά απλή, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.»

Ο Matthias Weiler συνεχίζει επισημαίνοντας: «Το δικό μας σύστημα θα ήταν απευθείας συμβατό με οτιδήποτε άλλο βασίζεται στο Matrix. Αυτό σημαίνει ότι όλο το προσωπικό, οι φοιτητές και οι εξωτερικοί συνεργάτες θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν εύκολα και με ασφάλεια και με μηδενικό κόστος. Είδαμε επίσης ισχυρή υιοθέτηση του Matrix σε γερμανόφωνα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.»

Δράσεις για το νέο ακαδημαϊκό έτος

Οι συνθήκες που επέφερε η πανδημία του COVID-19,  οδήγησαν στην ταχύρρυθμη υλοποίηση του περιγραφόμενου συστήματος επικοινωνίας το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει τις ανάγκες επικοινωνίας 35.000 ατόμων.

Έχοντας επιλέξει την πλατφόρμα Element στα τέλη Ιουνίου, αυτό  υποδήλωνε ότι έμενε μόνο το διαθέσιμο χρονικό διάστημα των τριών μηνών για την έγκαιρη ανάπτυξη του νέου συστήματος και την εγκαινίαση του από τις 15 Οκτωβρίου. «Ήταν ένα αυστηρό χρονικό πλαίσιο, αλλά η υλοποίηση ήταν αρκετά ομαλή», θυμάται ο Matthias Weiler. «Η μεταφόρτωση του Synapse ήταν αρκετά εύκολη, διότι ήταν ένα πακέτο και κατά συνέπεια μία μεταφόρτωση. Η ενσωμάτωση του συστήματος συνομιλίας μέσω βίντεο, το Jitsi Meet, ήταν επίσης απλό. Το Element βοήθησε στη βελτίωση της διαδικασίας authentication του SAML για το Single Sign On, καθιστώντας το διαθέσιμο ως ανοικτού κώδικα.

Η συνομιλία chat έγινε ζωντανή, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, στις 15 Οκτωβρίου. Από επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, η συνομιλία είναι προσβάσιμη μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού χρησιμοποιώντας ένα domain του Πανεπιστημίου του Innsbruck. Η τυπική εφαρμογή Element, είναι διαθέσιμη στα καταστήματα εφαρμογών- app stores, και ενδείκνυται η χρήση της από smartphone και tablet.

Αν και, φυσικά, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν οποιοδήποτε αναγνωριστικό που βασίζεται στο Matrix – Matrix-based ID και να συμμετάσχουν σε δημόσια ορατές αίθουσες, το πανεπιστήμιο ορίζει ότι το προσωπικό και οι φοιτητές θα δημιουργούν ένα επίσημο αναγνωριστικό Matrix – Matrix ID του Πανεπιστημίου του Innsbruck σύμφωνα με τη μορφοποίηση της διεύθυνσης email.

Μάθηση σε πραγματικό χρόνο

Η Katharina Köhle, Project Manager, σε IT Services επισημαίνει:

« Αφήστε το προσωπικό και τους φοιτητές να βρουν τον δικό τους τρόπο χρήσης του Chat. Θέλαμε να έχουν την ελευθερία να το διαμορφώσουν. να επιτρέψει νέους τρόπους διδασκαλίας και νέους τρόπους συνεργασίας με εξωτερικά μέρη. »

Το Element χρησιμοποιείται ως κανάλι συνομιλίας κατά τη διάρκεια ζωντανών διαλέξεων, μια χρήση που είναι πιθανό να παραμείνει ακόμη και όταν επιστρέψουμε στις κανονικές διά ζώσης  διαλέξεις.

Εκτός από συγκεκριμένες διαλέξεις, υπάρχουν περίπου 35 δημόσιες αίθουσες που προσομοιώνουν το περιβάλλον μιας αίθουσας με ένα λέκτορα και τους φοιτητές του (συνήθως περίπου 450 φοιτητές).

Η ευρύτερη χρήση του Chat είναι οι ποικίλες αίθουσες συνομιλίας που δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται από φοιτητές και από άλλους εξωτερικούς χρήστες.

«Δημιουργήσαμε το Chat για να δώσουμε τη δυνατότητα στους φοιτητές να δημιουργήσουν τις δικές τους ομάδες συζητήσεων, είτε στα γνωστικά αντικείμενα των σπουδών τους, είτε συναθροισμένοι σε ομάδες κοινότητας και φιλίας», εξηγεί η Katharina Köhle. «Το Chat τους δίνει έναν άμεσο τρόπο να συνδεθούν και να συζητήσουν με γνώμονα την επίτευξη των μαθησιακών τους στόχων. Βλέπουμε ότι οι χρήστες κάνουν καλή χρήση διαφόρων μικροεφαρμογών – widgets σε αίθουσες συνομιλίας – από απλή λειτουργία προσθήκης (plug-in) έως ροές δεδομένων (data feeds) που βοηθούν στη μοντελοποίηση και τη μάθηση.»

To Chat χρησιμοποιείται επίσης ως κανάλι 1:1 επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού. «Τα μέλη του προσωπικού μας το έχουν χρησιμοποιήσει πολύ, για να συζητήσουμε και να συντονίσουμε την καθημερινότητα», αποκαλύπτει η Katharina Köhle.

Με το WiFi διαθέσιμο σε ολόκληρο το πανεπιστήμιο, η συνομιλία που βασίζεται στο Matrix παρέχει επίσης στο προσωπικό και στους μαθητές δωρεάν τηλεφωνία. «Ο ήχος και το βίντεο εντός εφαρμογής είναι υπέροχα και κρυστάλλινα», προσθέτει ο Matthias Weiler.

Ψηφιακή κυριαρχία και ασφαλής συζήτηση πέρα από το ακαδημαϊκό πλαίσιο

Φιλοξενώντας τη δική του πλατφόρμα επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, το Πανεπιστήμιο του Innsbruck επωφελείται αυτόματα από το κατόρθωμα της διατήρησης της ασφάλειας των δεδομένων των χρηστών του.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ιδιόκτητες εφαρμογές, όπως Slack, MS Teams και WhatsApp, τα δεδομένα δεν απορροφούνται σε ένα κεντρικό σύστημα που λειτουργεί από διακομιστές με έδρα τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει εξόρυξη δεδομένων (data mining) και κανένας κίνδυνος απώλειας προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης ενός κεντρικού διακομιστή.

Τα κριτήρια του Innsbruck συνοπτικάElementMS TeamsSlack
Ανοικτό δίκτυο
Ανοικτός Κώδικας
Επί τόπου κυριαρχία των δεδομένων
End-to-end encryption – από άκρο σε άκρο κρυπτογράφηση

«Μας βοηθά επίσης να συμμορφωνόμαστε με το GDPR, επειδή διατηρούμε την κυριότητα και τον έλεγχο των μηνυμάτων μας», λέει η Katharina Köhle.

To Chat έχει αναπτυχθεί χωρίς την προεπιλεγμένη κρυπτογράφηση end-to-end (E2EE) που είναι διαθέσιμη στο Matrix. Οι χρήστες μπορούν εύκολα να επιλέξουν ένα δωμάτιο συζήτησης από άκρο σε άκρη κρυπτογραφημένο, και φυσικά μπορούν να αλλάξουν τη δική τους συνομιλία σε E2EE εάν το επιθυμούν.

«Η λειτουργία χωρίς E2EE διατηρεί τη δημιουργία και τη διαχείριση δωματίων συζήτησης πραγματικά απλή», εξηγεί ο Matthias Weiler. «Αλλά για ευαίσθητα θέματα – ας πούμε συζήτηση γύρω από ακόμη μη δημοσιευμένα δεδομένα επιστημονικής έρευνας – οι άνθρωποι μπορούν να ενεργοποιήσουν το E2EE. Έτσι, τα πάντα προστατεύονται περαιτέρω από το E2EE εάν οι τελικοί χρήστες το θεωρούν απαραίτητο. Το πλεονέκτημα του E2EE για εμάς, ως διαχειριστές διακομιστή, είναι ότι έχουμε λιγότερα προσωπικά δεδομένα για τα συστήματά μας τα οποία πρέπει να διαχειριστούμε και να προστατεύσουμε.

Μελλοντικά Σχέδια

Ο συνδυασμός Element και Matrix επιλέχθηκε για να δημιουργήσει το Chat ως αποτέλεσμα του ανοικτού δικτύου Matrix για να βοηθήσει την εύκολη συνδεσιμότητα μεταξύ των ατόμων. Καθώς ο Matthias Weiler κοιτάζει το μέλλον, η ανοιχτή προσέγγιση του Matrix είναι ζωτικής σημασίας:

«Φανταζόμαστε πολύ να εκμεταλλευτούμε τα Matrix APIs για ενσωμάτωση στα Learning Management Systems και συγκεκριμένα στο OpenOLAT.

«Βλέπουμε επίσης τις μικροεφαρμογές ως έναν πολύ ισχυρό τρόπο για την ενίσχυση της κοινής μάθησης, είτε πρόκειται για διαλέξεις είτε για ομάδες έρευνας και συζήτησης. Υπάρχουν επίσης περισσότερα που μπορούμε να εξερευνήσουμε αναφορικά με τη ζωντανή συνομιλία και ροή βίντεο, και την ενίσχυση του ομαδοσυνεργατικού κλίματος» επισημαίνει η Katharina Köhle, Project Manager, σε IT Services.

Η Katharina Köhle επισημαίνει επίσης το ρόλο που μπορούν να παίξουν το προσωπικό και οι φοιτητές, τώρα που έχουν μια ανοιχτή και ασφαλή πλατφόρμα επικοινωνίας:

«Θα δούμε πώς αυξάνεται η χρήση του Chat και πώς το υιοθετούν οι χρήστες με διαφορετικούς τρόπους. Αλλά με το Matrix ήδη να είναι δημοφιλές σε γερμανόφωνα πανεπιστήμια, θέλουμε να βλέπουμε τόσο το προσωπικό όσο και τους φοιτητές να αλληλεπιδρούν με τους συνομηλίκους τους και εκτός του ίδιου του πανεπιστημίου. Και με σχεδόν τους μισούς φοιτητές μας να είναι από διαφορετικά μέρη του κόσμου, η παγκόσμια εμβέλεια του Matrix σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε κυριολεκτικά η μάθηση να λαμβάνει χώρα σε κάθε μέρος του κόσμου και σε πραγματικό χρόνο.»

Πηγή άρθρου: https://element.io/case-studies/university-of-innsbruck

Οι εκδηλώσεις δεν σταματούν καθώς αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται online εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events.

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
21/03/2021 – 31/05/2021
Ολοήμερο
#Online event: Wikimedia CEE Spring 2021
04/05/2021 – 07/05/2021
Ολοήμερο
#Online event: CubeCon+CloudNativeCon Europe
06/05/2021 – 07/05/2021
Ολοήμερο
#Online event: International Conference on Linked Data
07/05/2021 – 08/05/2021
Ολοήμερο
#Online event: ElixirConfAfr
07/05/2021 – 08/05/2021
Ολοήμερο
#Online event: EU Code Week Hackathon στην Ελλάδα_Eλληνικός μαραθώνιος χάκινγκ
07/05/2021 – 09/05/2021
Ολοήμερο
#Online event: Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M – STE(A)M educators & education
07/05/2021 – 09/05/2021
Ολοήμερο
#Online event: Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M – STE(A)M educators & education»

Ο πυρήνας του Linux διαθέτει, αναμφίβολα, υψηλό επίπεδο ασφάλειας, και σίγουρα υψηλότερο από άλλα έργα λογισμικού αντίστοιχου βεληνεκούς, ελεύθερα ή μη. Αποτελεί το αρτιότερο παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει το ΕΛ/ΛΑΚ όταν όλοι και όλα δουλεύουν όπως πρέπει. Αυτό το χαρακτηριστικό, άλλωστε, είναι ένας από τους κύριους λόγους που ένα λογισμικό το οποίο ξεκίνησε ως χόμπι πριν από 30 ολόκληρα χρόνια έφτασε σήμερα να είναι ριζωμένο στις υποδομές ολόκληρου του πλανήτη αλλά και έξω από αυτόν.

Καθότι πρόκειται για λογισμικό, όμως, και παρά την αξιοζήλευτη πορεία του, δε θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι δεν είναι άτρωτο. Το ελεύθερο λογισμικό και ο ανοιχτός κώδικας δε συνεπάγονται την ασφάλεια εξ ορισμού αλλά την επιτυγχάνουν μέσω συγκεκριμένων προσεγγίσεων και διαδικασιών που, για να είναι αποτελεσματικές, θα πρέπει να λειτουργούν άψογα και αδιάκοπα —αυτό δε συμβαίνει πάντα.

Πριν από μερικές ημέρες, όμως, είχαμε τη σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σχεδόν «ζωντανά» τα γρανάζια του πυρήνα Linux να γυρνούν και τις διαδικασίες που εγγυώνται την υγιή ανάπτυξη και την ασφάλειά του να λειτουργούν στην εντέλεια, με αφορμή μια -κατά τα φαινόμενα- πανεπιστημιακή έρευνα.

Μια έρευνα για την ασφάλεια με περίεργη μεθοδολογία

Η όλη ιστορία άρχισε στο Πανεπιστήμιο της Minnesota, όπου δύο διδακτορικοί φοιτητές και ένας επιβλέπων καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υπολογιστών θέλησαν -όπως ισχυρίζονται- να βελτιώσουν τη διαδικασία ανάπτυξης του λογισμικού ανοιχτού κώδικα και, πιο συγκεκριμένα, τον τομέα της ασφάλειας.

Για τον σκοπό αυτόν ξεκίνησαν μια έρευνα με τίτλο «On the Feasibility of Stealthily Introducing Vulnerabilities in Open-Source Software via Hypocrite Commits» (PDF) (ελλ. «Σχετικά με την εφικτότητα της λαθραίας εισαγωγής ευπαθειών σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα μέσω υποκριτικών commits»).

Στην πράξη, αυτό σήμαινε ότι θα υποδύονταν τους συνεισφέροντες και θα έστελναν κώδικα ο οποίος εν μέρει θα επιδιόρθωνε κάποιο πρόβλημα αλλά θα περιείχε και κρυμμένα κακόβουλα στοιχεία, με απώτερο στόχο την ενσωμάτωσή του, κάτι που θα καταδείκνυε την ύπαρξη αδύναμων σημείων στη διαδικασία ανάπτυξης του λογισμικού και της επιθεώρησης του ανοιχτού κώδικα. Αυτές τις συνεισφορές τις ονόμασαν «υποκριτικά commits».

Η κοινότητά μας δεν εκτιμά το να γίνονται πειράματα σε βάρος της και το να «δοκιμάζεται» με την υποβολή γνωστών επιδιορθώσεων που είτε δεν κάνουν τίποτα σκόπιμα είτε εισαγάγουν σφάλματα σκόπιμα.

Greg Kroah-Hartman – προγραμματιστής πυρήνα Linux

Θα συμφωνήσετε, θεωρώ, ότι οι ενέργειες που θέτουν υπό δοκιμασία την ασφάλεια του λογισμικού ανοιχτού κώδικα είναι πάντα καλοδεχούμενες και σίγουρα μπορούν να προσφέρουν στη βελτίωσή του. Άλλωστε, ο κόσμος της τεχνολογίας έχει θεσπίσει ορθές πρακτικές και κανόνες που επιτρέπουν τέτοιες ενέργειες, οι οποίες περιγράφονται διεθνώς με τους όρους «ethical hacking» και «penetration testing». Όμως, η συγκεκριμένη έρευνα αγνόησε όλα τα παραπάνω.

Για κακή τους τύχη, οι φοιτητές επέλεξαν να στοχεύσουν τον ίδιο τον πυρήνα Linux. Εικάζω ότι αυτό έγινε για λόγους δημοσιότητας, καθώς μια ενδεχόμενη επιτυχία τους εναντίον του μεγαλύτερου έργου ΕΛ/ΛΑΚ στον πλανήτη θα απέφερε φήμη τόσο στους ίδιους όσο και στο πανεπιστήμιο. Θα ήταν, επίσης, ενδεικτική της κατάστασης για άλλα, μικρότερα έργα.

Όταν, όμως, πρόκειται για ένα γιγάντιο έργο λογισμικού με χιλιάδες συνεισφέροντες και πρακτικές που έχουν δοκιμαστεί για δεκαετίες, η σκόπιμη εισαγωγή κακόβουλου κώδικα δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση.

Οι προγραμματιστές του πυρήνα παρακολουθούν άγρυπνοι

Οι επαναλαμβανόμενες απόπειρες των δύο φοιτητών να εισαγάγουν «περίεργο» κώδικα στον πυρήνα Linux φαίνεται να κορυφώθηκαν στα τέλη του περασμένου Απριλίου, προκαλώντας αρχικά την αντίδραση ορισμένων προγραμματιστών του και την παρέμβαση του Greg Kroah-Hartman, ο οποίος τους ζήτησε σε αυστηρό μεν, ευγενικό δε, τόνο να σταματήσουν.

Παρακαλώ σταματήστε να υποβάλλετε γνωστές μη έγκυρες επιδιορθώσεις. Ο καθηγητής σας παίζει με τη διαδικασία αναθεώρησης προκειμένου να πετύχει ένα χαρτί (Σ.τ.Μ. εννοεί το έγγραφο της έρευνας) με έναν ασυνήθιστο και παράξενο τρόπο.

Αυτό δεν είναι εντάξει, σπαταλά τον χρόνο μας και θα πρέπει να το αναφέρουμε ΞΑΝΑ στο πανεπιστήμιό σας…

Παρατηρήστε τη φράση «γνωστές μη έγκυρες επιδιορθώσεις» που δείχνει ότι οι προγραμματιστές του πυρήνα είχαν αντιληφθεί από νωρίς ότι κάτι δεν πάει καλά, καθώς και το «ΞΑΝΑ» (η ορθογραφία εδώ διατηρήθηκε) που δηλώνει ότι δεν ήταν η πρώτη φορά και πως το Πανεπιστήμιο της Minnesota είχε ήδη ενημερωθεί για την ενόχληση που προκαλούσε ο τρόπος διεξαγωγής αυτής της έρευνας.

Αν έχετε τον χρόνο να παρακολουθήσετε τη συζήτηση στη σχετική λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πυρήνα Linux, θα διαπιστώσετε ότι οι δύο φοιτητές δε φάνηκαν δεκτικοί απέναντι στις συστάσεις, με αποτέλεσμα ο Kroah-Hartman να προχωρήσει στον αποκλεισμό όλων των μελλοντικών συνεισφορών από το πανεπιστήμιο -που, στο μεταξύ, δεν είχε αντιδράσει- καθώς και στην αφαίρεση όσων είχαν τυχόν ενσωματωθεί στον κώδικα του πυρήνα. Αυτό έγινε, φυσικά, για την προστασία του πυρήνα αλλά έπαιξε ως είδηση σε πολλές ιστοσελίδες και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.

Η αποτελεσματική διαδικασία της ασφάλειας στο ΕΛ/ΛΑΚ

Μπορεί κάποιος να σκεφτεί εδώ ότι το γεγονός πως ορισμένα κακόβουλα commits είναι πιθανό να ενσωματώθηκαν στον πυρήνα δείχνει ότι όντως υπάρχουν αδυναμίες στη διαδικασία επιθεώρησης του κώδικα. Αυτή, όμως, είναι μια λανθασμένη θεώρηση.

Όταν μιλάμε για την ασφάλεια του λογισμικού, δεν εννοούμε την πρόληψη κακόβουλων ενεργειών. Ανεξάρτητα από την επαγγελματική ή μη ιδιότητα ενός προγραμματιστή και τις ικανότητές του, είναι πρακτικά αδύνατη η κάλυψη όλων των πιθανών τρόπων με τους οποίους θα μπορούσε να διεισδύσει ο κακόβουλος κώδικας, και οι ερευνητές ασφάλειας βρίσκονται συνεχώς βήματα πίσω από τους όποιους επιτιθέμενους.

Όπως έχω αναφέρει σε παλιότερο άρθρο, σε τέτοιες περιπτώσεις συναντάμε τον όρο «mitigation» (ελλ. «μετρίαση») και τα σχετικά περιστατικά δεν έχουν καμία απολύτως διαφορά μεταξύ τους, είτε πρόκειται για πολυεθνικό κολοσσό με δισεκατομμύρια σε πόρους είτε για έναν ταπεινό δημιουργό μιας εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ. Πιο απλά, το ζήτημα δεν είναι να αποκλείσουμε την ύπαρξη κακού κώδικα (γιατί δε μπορούμε) αλλά το τι θα κάνουμε εφόσον τον εντοπίσουμε, πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά θα αντιδράσουμε.

Αυτό που δε φαίνεται άμεσα κατά την ανάγνωση της προαναφερθείσας συζήτησης και, επιπλέον, αποκρύπτεται ακόμα περισσότερο με την επιλεκτική αναφορά αποσπασμάτων από τις δημοφιλείς ιστοσελίδες τεχνολογίας, είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που έκαναν τον πυρήνα Linux αυτό που είναι σήμερα: η άμεση αντίδραση απέναντι σε ευπάθειες.

Η ασφάλεια δεν είναι προϊόν· είναι διαδικασία

Βεβαίως, έχουν υπάρξει εξαιρέσεις, όμως το χαρακτηριστικό αυτό είναι εγγενές στο ΕΛ/ΛΑΚ και ενδυναμώνεται ακόμα περισσότερο από τις εσωτερικές διαδικασίες ανάπτυξης του πυρήνα.

Διαβάζοντας, λοιπόν, τη συνομιλία, ένας προσεκτικός αναγνώστης θα παρατηρήσει ότι η πρώτη αναφορά σε κώδικα που δημιουργεί κενά ασφάλειας γίνεται στις 21/04/2021, 5:10, το πρώτο βήμα για την προστασία του πυρήνα (ο αποκλεισμός των συνεισφορών του πανεπιστημίου) επιβεβαιώνεται τρεις ώρες αργότερα και ο κώδικας που αναιρεί τις ενσωματώσεις που εντοπίστηκαν είναι ήδη έτοιμος στις 13:34 της ίδιας ημέρας.

Συνοψίζοντας, χρειάστηκαν μόλις 8 ώρες και 24 λεπτά για να αναιρεθούν 190 συνεισφορές κώδικα που προέρχονταν από το Πανεπιστήμιο της Minnesota και είχαν ήδη ενσωματωθεί στον πυρήνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν όλες κακόβουλες. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη η διευκρίνιση ότι η αποδοχή συνεισφορών κώδικα στο ΕΛ/ΛΑΚ, και δη στον πυρήνα Linux, επ’ ουδενί δε σημαίνει ότι ο κώδικας αυτός περνάει άμεσα στις τρέχουσες εκδόσεις του λογισμικού (σ.σ. αυτό προσπάθησαν να παρερμηνεύσουν οι δύο φοιτητές) ή ότι η επιθεώρησή του σταματάει εκεί.

Επιπλέον, ο κώδικας του πυρήνα αποτελείται από πολλαπλά «δέντρα» αλλά το τελικό αποτέλεσμα που δημιουργεί την κάθε έκδοση προκύπτει αποκλειστικά από ένα και μόνο «δέντρο», αφότου ολοκληρωθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες. Αυτό προσθέτει επίπεδα στον τομέα της ασφάλειας.

Η ασφάλεια του λογισμικού, όπως πολύ σωστά έχουν τονίσει κατά καιρούς αρκετοί ειδικοί στον τομέα, δεν είναι ένα προϊόν ή μια στιγμιαία ενέργεια· είναι μια συνεχής διαδικασία. Στη συγκεκριμένη περίσταση, οι προγραμματιστές του πυρήνα Linux απλά επιβεβαίωσαν την καλή φήμη του(ς) αλλά και το πρακτικό αποτέλεσμα των διαδικασιών υπό τις οποίες αναπτύσσεται το ΕΛ/ΛΑΚ. Ευτυχώς, κάποιες ιστοσελίδες το διαπίστωσαν.

Ο πυρήνας Linux δεν είναι παιχνίδι

Η ιστορία συνεχίστηκε με δηλώσεις επί δηλώσεων, αναπαράχθηκε από διάφορες ιστοσελίδες και μεταφέρθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώσπου ο θόρυβος έφτασε στα αυτιά των επικεφαλής του Τμήματος Επιστήμης και Μηχανικής Υπολογιστών του πανεπιστημίου, οι οποίοι δημοσίευσαν μια επίσημη δήλωση όπου αναγνώριζαν τις αθέμιτες μεθόδους που ακολούθησε η έρευνα.

Μερικές ημέρες αργότερα, η τριμελής ομάδα που πραγματοποίησε την έρευνα ανάρτησε μια ανοιχτή επιστολή προς την κοινότητα του Linux, η οποία μοιάζει περισσότερο με απόπειρα να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις παρά με απολογία. Αυτό ανάγκασε τον Kroah-Hartman να τους υπενθυμίσει την εμπλοκή του Linux Foundation, μέσω του οποίου οι προγραμματιστές του πυρήνα εξέφρασαν ένα και μοναδικό αίτημα:

Παρακαλούμε παρέχετε στο κοινό, με γρήγορο τρόπο, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισμό όλων των προτάσεων γνωστού ευάλωτου κώδικα από οποιοαδήποτε πείραμα του Πανεπιστημίου της Minnesota. Οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα κάθε στοχευμένου λογισμικού, τις πληροφορίες των συνεισφορών, το όνομα του προτείνοντα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ημερομηνία/ώρα, το θέμα ή/και τον κώδικα, ούτως ώστε όλοι οι προγραμματιστές λογισμικού να μπορούν να εντοπίσουν γρήγορα αυτές τις προτάσεις και ενδεχομένως να λάβουν μέτρα αποκατάστασης για τέτοια πειράματα.

Το αίτημα αυτό δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια σύνοψη της ορθής διαδικασίας που ακολουθείται κατά την αναφορά ευπαθειών στο λογισμικό. Στο μεταξύ, οι προγραμματιστές του πυρήνα είχαν ήδη ξεκινήσει την επανεξέταση όλων των συνεισφορών από το Πανεπιστήμιο της Minnesota, από όπου προέκυψε ότι οι περισσότερες -πλην τριών που προέρχονταν από την «ερευνητική» ομάδα- έγιναν «καλή τη πίστει» και δεν περιείχαν κακόβουλο κώδικα.

Την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου είχαμε την εκπλήρωση του παραπάνω αιτήματος με τη δημοσίευση όλων των σχετικών πληροφοριών (PDF) και, εφόσον ακολούθησε μια συζήτηση αλλά και το κείμενο της έρευνας αποσύρθηκε από το επερχόμενο «Συμπόσιο για την Ασφάλεια και την Ιδιωτικότητα» του IEEE όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί, το θέμα φαίνεται να είναι λήξαν.

Κριτική κατόπιν εορτής, παραλογισμοί και συμπεράσματα

Περιέργως, ενώ οι προγραμματιστές του πυρήνα Linux προσπαθούσαν να προστατέψουν το έργο τους αλλά και το «όνομα» του ΕΛ/ΛΑΚ, η αξιαγάπητη κοινότητα δεν έδειξε την ίδια ομοθυμία. Ορισμένοι επέκριναν -κατόπιν εορτής- τη σφοδρότητα του αποκλεισμού ολόκληρου πανεπιστημίου από τη συνεισφορά (έστω και αν αυτός ήταν προσωρινός, όπως αποδείχτηκε) αλλά και τις πρακτικές που ακολουθούνται.

Για τις δεύτερες μπορείτε να ανατρέξετε παραπάνω στο κείμενο, οπότε δε θα επεκταθώ. Θα προσπαθήσω, όμως, να σας δώσω μια εναλλακτική οπτική στα γεγονότα.

Καταρχάς, είχαμε μια ομάδα φαινομενικά επιτιθέμενων, η οποία εμφάνισε χαρακτηριστικά «red teaming».1 Αυτοί παραβίασαν όλους τους σχετικούς κανόνες και απέφυγαν να ενημερώσουν τους προγραμματιστές για τις απόπειρές τους. Πέραν τούτου, δημοσιοποίησαν τμήμα της έρευνας στο Twitter και το πλήρες κείμενο αυτής είναι γεμάτο από ανυπόστατα συμπεράσματα. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι είχαν αγνές προθέσεις, οι πράξεις τους δείχνουν το εντελώς αντίθετο.

Το μεγάλο πρόβλημα εδώ είναι η απουσία γνωστοποίησης ότι η επιδιόρθωση κώδικα δημιουργήθηκε από υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα νέο εργαλείο που μπορεί να μη δίνει ακριβή αποτελέσματα, και το ότι αντί να γνωστοποιήσουν αυτό το γεγονός την υπέβαλαν ως επιδιόρθωση προς επιθεώρηση.

Theodore Ts’o – προγραμματιστής πυρήνα Linux

Από την πλευρά των προγραμματιστών τώρα, σκεφτείτε ότι παρακολουθούσαν την κατάσταση να συνεχίζεται για ημέρες, εντόπισαν τον κακόβουλο κώδικα, εγκάλεσαν τους δύο φοιτητές για τις αθέμιτες ενέργειές τους, δεν εισακούστηκαν και για κάποιο διάστημα δεν υπήρξε καν αντίδραση από το Πανεπιστήμιο της Minnesota. Ήταν απόλυτα δικαιολογημένος ο αποκλεισμός του πανεπιστημίου και η αναίρεση όλων των συνεισφορών κώδικα από αυτό; Ίσως όχι. Ήταν, όμως, το πρώτο αντίμετρο απέναντι σε μια περίεργη και πρωτόγνωρη απειλή.

Δε νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα προτιμούσε να το συζητήσουν ενδελεχώς, επιμηκύνοντας έτσι τον χρόνο αντίδρασης ενώ παρέμενε πιθανό το ενδεχόμενο ύπαρξης κακόβουλου κώδικα στον πυρήνα. Υπενθυμίζω ότι η ταχύτητα απόκρισης σε τέτοιες περιπτώσεις είναι εξέχουσα ιδιότητα του ΕΛ/ΛΑΚ και -παρότι δεν είναι πάντα άρτια- η αποτελεσματικότητά της έχει διαπιστωθεί πέρα από κάθε αμφισβήτηση.

Με δεδομένο, δε, το γεγονός ότι από την τελευταία συζήτηση προκύπτει άγνοια των δύο φοιτητών για τα εργαλεία και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τον πυρήνα Linux στον τομέα της ασφάλειας (το γνωστό αναληθές επιχείρημα ότι η ανοιχτότητα του λογισμικού επιφέρει κινδύνους) αλλά και το ότι κάνουν παράλογους ισχυρισμούς, όπως αυτός της προληπτικής επιδιόρθωσης bugs (πώς διορθώνεται ένα bug το οποίο δεν υπάρχει καν;), μάλλον η όλη έρευνα ήταν και αστεία, εκτός από αθέμιτη.

Αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι από την όλη υπόθεση, θεωρώ ότι αυτό είναι το γεγονός πως τα γρανάζια του πυρήνα Linux παραμένουν καλολαδωμένα και η διαδικασία της ασφάλειας που κληρονόμησε από το ΕΛ/ΛΑΚ εξακολουθεί να αντέχει στις προκλήσεις εδώ και τρεις ολόκληρες δεκαετίες. Μπορεί η τελειότητα να είναι ουτοπική μα, ευτυχώς για εμάς, οι κακόβουλοι παράγοντες έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρούς προγραμματιστές και την οργή του καραφλού γίγαντα Greg Kroah-Hartman.

Πηγή άρθρου: https://osarena.net/

Πριν από λίγους μήνες το δημοτικό συμβούλιο του Ντόρτμουντ ενέκρινε δύο ψηφίσματα, με στόχο να κάνει τη χρήση και την ανάπτυξη του ανοιχτού κώδικα κανόνα έως το 2025. Με αυτήν την απόφαση , που υιοθετήθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 και δημοσιεύθηκε αργότερα, η πόλη θα κάνει ένα σημαντικό βήμα για τον έλεγχο της υποδομής πληροφορικής της πόλης.

Η απόφαση συνδέεται με την υιοθέτηση του νέου σχεδίου ψηφιακής ψηφιοποίησης «Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση – Εργασία 4.0» της πόλης, αλλά ορίζει ότι θα προχωρήσει περισσότερο από ό, τι αποφασίστηκε σε αυτό το σχέδιο. Συγκεκριμένα, η διοίκηση της πόλης αποφάσισε να «χρησιμοποιήσει λογισμικό ανοιχτού κώδικα όπου είναι δυνατόν. Το λογισμικό που αναπτύχθηκε ή ανατέθηκε για ανάπτυξη από τη διοίκηση θα διατίθεται στο ευρύ κοινό. «

Η ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σημαίνει ότι μια απόφαση για την προμήθεια ιδιόκτητου λογισμικού πρέπει τώρα να αιτιολογηθεί, συμπεριλαμβανομένου του λόγου για τον οποίο δεν υπήρχε διαθέσιμο λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Έτσι, αξιωματούχοι που εργάζονται με λογισμικό στα γραφεία της πόλης δεν θα αισθανθούν την αλλαγή αμέσως, αλλά θα την παρατηρήσουν καθώς η πόλη προμηθεύεται νέο λογισμικό.

Η απόφαση της πόλης βασίζεται σε σημαντική δουλειά που έχει γίνει στο παρελθόν. Ήδη, από το 2016, η πόλη αποφάσισε να υπάρχουν ίδιοι όροι στους διαγωνισμούς για προμήθεια λογισμικού μεταξύ κλειστού λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Το 2018, στο σχεδιασμό της πόλης προστέθηκε το λογισμικό ανοιχτού κώδικα και την ίδια χρονιά, η πόλη εξέδωσε απόφαση για το Ελεύθερο Λογισμικό και Ανοικτά Πρότυπα, αναφέροντας λεπτομερώς το σχέδιο ψηφιοποίησης της πόλης.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Ο πυρήνας Linux, τα «υποκριτικά commits» και η ασφάλεια

Δυο φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Minnesota έπαιξαν με την ασφάλεια του πυρήνα Linux, προκαλώντας την οργή των προγραμματιστών.

Το άρθρο Ο πυρήνας Linux, τα «υποκριτικά commits» και η ασφάλεια δημοσιεύτηκε στο os.arena με άδεια χρήσης CC BY-NC-SA.

Το JingOS βάζει δυναμικά το Linux στα tablets

Μια νέα διανομή από την Κίνα που συνδυάζει τη δύναμη του Linux με την αισθητική του iPad και την πληθώρα εφαρμογών του Android.

Το άρθρο Το JingOS βάζει δυναμικά το Linux στα tablets δημοσιεύτηκε στο os.arena με άδεια χρήσης CC BY-NC-SA.

Σε αυτό το άρθρο, θα παρουσιάσουμε τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της σουίτας εφαρμογών Nextcloud. Αυτό το άρθρο βασίστηκε στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την εγκατάσταση του Nextcloud για εσωτερική χρήση στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ). To άρθρο στα Αγγλικά.

https://nextcloud.com/wp-content/themes/next/assets/img/logo/nextcloud-logo.png?x53054

Το Nextcloud είναι μια σουίτα εφαρμογών γραφείου για τη δημιουργία και τη χρήση υπηρεσιών φιλοξενίας και διαμοιρασμού αρχείων, συνεργατικής επεξεργασίας εγγράφων και πολλών άλλων. Η πρόσβαση στις εφαρμογές γίνεται είτε μέσω web browser, είτε με χρήση των native Linux/Windows/Mac/Android/iOS εφαρμογών που παρέχονται. Μπορείτε να δείτε εδώ πόσα πλεονεκτήματα έχει σε σχέση με τις αντίστοιχες εμπορικές λύσεις κλειστού κώδικα. Στην ΕΕΛΛΑΚ επιλέξαμε το Nextcloud στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να αποκτήσουμε πλήρη έλεγχο των δεδομένων μας και να μειώσουμε τη χρήση εφαρμογών κλειστού κώδικα.

Δυνατότητες Nextcloud

Ας χωρίσουμε τις δυνατότητες του nextcloud σε 3 κατηγορίες για να αναλύσουμε κάθε μια από αυτές ξεχωριστά.
• Email / Επαφές / Ημερολόγιο (Nextcloud Groupware)
• Διαχείριση Αρχείων / File Storage (Nextcloud Files)
• Συνεργασία

Email / Επαφές / Ημερολόγιο (Nextcloud Groupware)

Mail

Το nextcloud groupware παρέχει έναν mail client ο οποίος μπορεί να συνδεθεί με IMAP accounts. Υποστηρίζει ενοποίηση των mailboxes αν συνδεθεί με πάνω από ένα account και αποστολή/λήψη κρυπτογραφημένων emails με χρήση του Mailvelope browser extension. Για όσους όμως προτιμούν μια πιο γνώριμη λύση, υποστηρίζεται και ο RainLoop mail client.

Επαφές

Το Contacts app του nextcloud groupware υποστηρίζει επαφές στη μορφή vCard 3.0 και 4.0. Αυτή η μορφή επαφών είναι ήδη η πιο διαδεδομένη και μπορεί να περιέχει πληροφορίες όπως ονόματα και διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευθύνσεις URL, λογότυπα, φωτογραφίες και κλιπ ήχου.

Ημερολόγιο

Το Calendar app παρέχει τη δυνατότητα να προστεθούν events και tasks, με πρόσκληση συμμετεχόντων και υπενθυμίσεις, αναζήτηση και προβολή του χρήστη ως απασχολημένο για να βρίσκεται εύκολα κοινός διαθέσιμος χρόνος.

Διαχείριση Αρχείων / File Storage (Nextcloud Files)

Δυνατότητες

• Αποθήκευση αρχείων
• Συγχρονισμός τους μεταξύ συσκευών
• Κοινοποίηση τους εσωτερικά, σε άλλους χρήστες της ίδιας ή άλλης εγκατάστασης nextcloud, ή δημόσια.

Collaboration

Για collaboration σε έγγραφα, απαιτείται εγκατάσταση και χρήση είτε του Collabora CODE είτε του ONLYOFFICE Workspace.

Στη σελίδα του ONLYOFFICE περιγράφονται οι διαφορές με το Collabora CODE. Οι κυριότερες είναι οι παρακάτω:

Διαφορές Collabora CODE – ONLYOFFICE Workspace

COLLABORA CODEONLYOFFICE Workspace
Εκτελείται στο Server SideΕκτελείται στο Client Side
Υποστηρίζει καλύτερα Open formats εγγράφωνΥποστηρίζει καλύτερα MS formats εγγράφων
Μεγαλύτερες απαιτήσεις RAM στον serverΛιγότερες απαιτήσεις RAM στον server
Πιο Αργό (Εξαρτάται από την ταχύτητα του server και τον αριθμό ταυτόχρονων χρηστών)Γρήγορη Ταχύτητα (εξαρτάται από τον υπολογιστή του χρήστη)

Αν και τεχνικά εφικτό, προτείνεται να επιλέξετε και να χρησιμοποιείτε μόνο μία από τις δύο λύσεις, καθώς ταυτόχρονη χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πληροφορίας, εξαιτίας ασυμβατότητας μεταξύ τους.

Στην ΕΕΛΛΑΚ έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιούμε το Collabora CODE, λόγο μεγαλύτερης εξοικείωσης με το LibreOffice (πάνω στο οποίο βασίζεται το Collabora CODE) καθώς και μειωμένη ανάγκη ταυτόχρονης επεξεργασίας εγγράφων.

Χρήσιμες εφαρμογές του Nextcloud

Παρακάτω θα βρείτε κάποιες από τις πιο χρήσιμες εφαρμογές του Nextcloud που δεν αναφέραμε ως τώρα, μαζί με μια σύντομη επεξήγηση της λειτουργικότητας που προσφέρουν.

Circles / CollectivesΔημιουργία ομάδων εργασίας με σκοπό την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας.
Tasks / DeckΔημιουργία λίστας εργασιών και υποεργασιών, χρονοπρογραμματισμός και ανάθεσή τους σε μέλη εντός ή εκτός ομάδας εργασίας.
Forms / PollsΔημιουργία ερωτηματολογίων και διεξαγωγή δημοσκοπήσεων.
Antivirus for filesΈλεγχος για ιούς στα αρχεία που ανεβαίνουν στο Nextcloud.
Passwords / Passman / KeewebΔημιουργία, αποθήκευση και διαμοιρασμός κωδικών πρόσβασης.
TalkChat και κλήσεις ήχου και βίντεο.
BigBlueButton IntegrationΔημιουργία και διαχείριση τηλεδιασκέψεων σε εξωτερική εγκατάσταση πλατφόρμας BigBlueButton.
Element for NextcloudElement Client που μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερική εγκατάσταση Matrix.

Μπορείτε να δείτε εδώ όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές για την προσθήκη ακόμη περισσότερων δυνατοτήτων στην Nextcloud εγκατάστασή σας.

Ενσωμάτωση Matrix chat στο Nextcloud μέσω του Element Client app

Στην ΕΕΛΛΑΚ έχουμε συνδέσει τη δική μας εγκατάσταση Matrix / Jitsi με το Nextcloud, ώστε τα δύο συστήματα να διαλειτουργούν. Η διασύνδεση είναι πολύ εύκολη, αφού το μόνο που απαιτείται είναι να εγκαταστήσουμε και να ρυθμίσουμε το Element for Nextcloud app. Ένας administrator χρήστης μπορεί να βρει τις ρυθμίσεις της εφαρμογής στην καρτέλα Element των administration settings του Nextcloud, μετά την εγκατάσταση και ενεργοποίηση της εφαρμογής. Από εκεί, μπορεί να αλλάξει τα URLs που απαιτούνται ώστε να συνδεθεί ο Element client στη σωστή εξωτερική matrix εγκατάσταση. Δίνεται όμως και η δυνατότητα για να χρησιμοποιηθεί custom configuration. Κάνοντας εκεί επικόλληση το περιεχόμενο του config.json του Element client της εγκατάστασης μας, μπορούμε να προσφέρουμε στους χρήστες την ίδια εμπειρία μέσω του Nextcloud, που θα απολάμβαναν και στον εξωτερικά εγκατεστημένο Element client.

Εγκατάσταση

Η υποδομή που χρησιμοποιήσαμε για την εγκατάστασή μας είναι μια εικονική μηχανή που φιλοξενείται στο Okeanos-Knossos, εξοπλισμένη με:

 • 16 πυρήνες CPU
 • 16 Gb RAM
 • 1 Τb Αποθηκευτικού Χώρου για την αποθήκευση αρχείων
 • Στατικές δημόσιες IPv4 και IPv6 διευθύνσεις
 • Debian 10 Buster λειτουργικό σύστημα

Υπάρχει μια πληθώρα τρόπων που παρέχονται για την πραγματοποίηση της εγκατάστασης, με τον πιο απλό να είναι η χρήση του web installer. Υπάρχουν όμως και πακέτα για docker ή snap που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος, ή ακόμη και ένα προρυθμισμένο εικονικό μηχάνημα για τους λιγότερο τεχνικά καταρτισμένους χρήστες.

Συμπεράσματα

Μια εγκατάσταση Nextcloud θα σας επιτρέψει να πάρετε τον έλεγχο των δεδομένων σας, προστατεύει την ιδιωτικότητά σας, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την παραγωγικότητα. Οι δυνατότητες που παρέχει είναι ήδη πολύ περισσότερες από τις αντίστοιχες λύσεις κλειστού κώδικα και βελτιώνονται συνεχώς, κρατώντας παράλληλα το κόστος στο ελάχιστο.

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Mε την σημερινή έκδοση του νέου core κώδικα του Bitcoin 0.21.1 ξεκίνησε η διαδικασία του Taproot upgrade το δεύτερο μεγάλο upgrade στο Bitcoin δίκτυο μετά το segwit που φέρνει συναλλαγές με μεγαλύτερη ανωνυμία, μικρότερα fee καθώς και καλύτερη διαχείριση των multisig συναλλαγών κάτι που θα ωφελήσει τα παράλληλα δίκτυα πληρωμών όπως το lightning network.

Η διαδικασία ενεργοποίησης είναι μέσω ενός soft fork του δικτύου.

Συγκεκριμένα αν μέχρι της 11 Αυγούστου το 90% των miner κάνουν signal ότι είναι έτοιμοι για το upgrade το soft fork θα πραγματοποιηθεί μετά στο block 709632 που αναμένετε να δημιουργηθεί στις αρχές Νοεμβρίου.

Aν και αρχικά υπήρχαν σκέψεις από μέρος των developer να προχωρήσει η διαδικασία με άμεση ενεργοποίηση μέσω των node τελικά επικράτησε η άποψη ότι η καλύτερη λύση είναι η καθολική συναίνεση και των miner ώστε να γίνει αυτό το soft fork όσο πιο ομαλά γίνετε.

Η ενεργοποίηση του προηγούμενου soft fork segwit είχε οδηγήσει το 2017 σε μια μακροχρόνια διαμάχη με κυρίως τους miner με έδρα την Κίνα καθώς η άρνηση τους να προχωρήσουν σε signal για το νέο fork ήταν μια μορφή πίεσης προς του developer για ένα άμεσο hard fork του Bitcoin με αύξηση του block size. Η διαμάχη αυτή έληξε καθώς οι developer απείλησαν για ενεργοποίηση του segwit μέσω των node κάτι που αυτόματα θα πέταγε έξω από το δίκτυο όποιους miner δεν ακολουθούσαν η να το εξηγήσουμε καλύτερα το δίκτυο θα πέρναγε σε μια soft fork κατάσταση διάσπασης όπου το δίκτυο που μελλοντικά έχανε τον αγώνα επικράτησις να γίνετε reorg στο chain του επικρατέστερου δικτύου. Στο τέλος αυτής της διαμάχης υπήρξε μια μορφή συναίνεσης ενώ μερικά pool με έδρα την Κίνα προχώρησαν στην δημιουργία ενός νέου ψηφιακού νομίσματος μέσω ενός hard fork του δικτύου.

Είναι σίγουρο ότι και αυτή την φορά αν υπάρξει άρνηση από τους miner θα ξεκινήσει ένας νέο κύκλος διαμάχης με του developer με στόχο την καθολική συναίνεση κάτι που σε αποκεντρωμένα δίκτυα όπως το Bitcoin δεν είναι ποτέ εύκολη.

Πάντως μέσα σε λίγες ώρες που έχει ξεκινήσει η διαδικασία ενεργοποίησης του soft fork τρία από τα mining pool του δικτύου έχουν ήδη δηλώσει την αποδοχή της αναβάθμισης.

The post Ξεκίνησε η διαδικασία του Taproot upgrade στο Bitcoin δίκτυο appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Μια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια για τον κόσμο των βιβλιοθηκών, από την αρχαιότητα έως σήμερα, προσφέρει σε αναγνώστες και ερευνητές το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Ο ιστότοπος «Περί Βιβλιοθηκών» (www.aboutlibraries.gr) δημιουργήθηκε για να ξεναγήσει τον επισκέπτη σε τόπους, χρόνους και στιγμές της εξέλιξης του θεσμού των βιβλιοθηκών, καθώς και σε φημισμένες, ξεχασμένες ή και άγνωστες συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σκοπός του ψηφιακού αυτού τόπου είναι η οργανωμένη καταγραφή και ανάδειξη της ιστορίας των βιβλιοθηκών και των συλλογών τους, καθώς και η δημιουργία ενός κόμβου για τη συγκέντρωση υλικού, την πληροφόρηση, την έρευνα και τη διασύνδεση των ανθρώπων των βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Η αρχική ιδέα ανήκει στον Κ.Σπ. Στάικο, αρχιτέκτονα και ιστορικό του βιβλίου, και το περιεχόμενο στην παρούσα φάση προέρχεται από το πλούσιο υλικό που έχει συγκεντρώσει ο ίδιος με πολύχρονη και συστηματική έρευνα σχετικά με την αρχιτεκτονική, την ιστορία και το περιεχόμενο των βιβλιοθηκών, αλλά και την εκδοτική και τυπογραφική δραστηριότητα. Πρόκειται για λήμματα εύληπτα, βασισμένα σε ερευνητικά δεδομένα, επεξεργασμένα και τεκμηριωμένα, τα οποία συνοδεύονται από χρήσιμες βιβλιογραφικές αναφορές και πλούσια εικαστική συλλογή (μικρογραφίες χειρογράφων, ξυλογραφίες, χαλκογραφίες, λιθογραφίες, ζωγραφικά έργα, αναπαραστάσεις και φωτογραφικές απεικονίσεις γλυπτών και αρχιτεκτονικών έργων κ.λπ.).

Το ΕΚΤ ανέπτυξε μια σύγχρονη τεχνολογική υποδομή, επιμελήθηκε και αναβάθμισε το περιεχόμενο που προϋπήρχε και το διάρθρωσε ανά θεματικές ενότητες με δυνατότητα αλφαβητικής, χρονολογικής και γεωγραφικής παρουσίασης, ικανοποιώντας ποικίλες ερευνητικές απαιτήσεις. Παράλληλα, εφάρμοσε τις ενδεδειγμένες πρακτικές για τη συγκροτημένη και μεθοδολογικά άρτια παραγωγή νέου περιεχομένου, σύμφωνα με σύγχρονα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και μοντέλα αναπαράστασης της πληροφορίας.

Η όλη αρχιτεκτονική του ψηφιακού χώρου εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την επεκτασιμότητά του, αλλά και την ενσωμάτωση νέων λειτουργιών και υπηρεσιών. Είναι στις προθέσεις του οργανισμού να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους των βιβλιοθηκών, εφόσον το επιθυμούν, να παρέχουν πρόσθετο πληροφοριακό υλικό ή και να προτείνουν δικά τους σύντομα πρωτότυπα κείμενα που θα δίνουν το στίγμα της κάθε βιβλιοθήκης και θα διευρύνουν τα υπάρχοντα λήμματα ή θα λειτουργούν συμπληρωματικά με αυτά.

Οικουμενική διάσταση: Από την Ελλάδα στη διεθνή επιστημονική και ερευνητική κοινότητα

Ο ιστότοπος «Περί Βιβλιοθηκών» εισάγει τον επισκέπτη στο διαχρονικό και οικουμενικό πλαίσιο της γέννησης και της εξέλιξης των βιβλιοθηκών. Τα λήμματα αφορούν βιβλιοθήκες και πρόσωπα που συνδέονται με αυτές. Η πορεία ξεκινάει από την αρχαιότητα, περνάει στον αρχαίο ελληνικό και τον ρωμαϊκό κόσμο, στον αραβικό χώρο, στην Άπω Ανατολή και στον σημερινό κόσμο. Συνεπώς, απευθύνεται στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, στον κόσμο της γνώσης, της έρευνας και της εκπαίδευσης. Σήμερα το περιεχόμενο είναι δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλικά), ενώ στο μέλλον θα διευρυνθεί η λειτουργικότητα, υποστηρίζοντας τα αραβικά και τα κινέζικα.

Απώτερος στόχος είναι να συγκεντρωθεί, μέσω διεθνών συνεργασιών, υλικό από σημαντικές βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο, αναδεικνύοντας περαιτέρω τη διαπολιτισμική και οικουμενική τους διάσταση, με την προοπτική να καλυφθούν χρονικά και γεωγραφικά οι βιβλιοθήκες σε παγκόσμια κλίμακα.

Παράλληλα με την ενεργοποίηση του ψηφιακού τόπου, το ΕΚΤ διένειμε σε βιβλιοθήκες, πολιτιστικά ιδρύματα και οργανισμούς συνοδευτική έκδοση, στις σελίδες της οποίας παρουσιάζονται ενδεικτικοί τύποι βιβλιοθηκών και εμβληματικά παραδείγματα που ξεχωρίζουν στη νεοελληνική ιστορία: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, Βιβλιοθήκη Κωστή Παλαμά και Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η επικοινωνία με τις ελληνικές βιβλιοθήκες (δημόσιες, δημοτικές, πανεπιστημιακές, ιδιωτικές συλλογές, βιβλιοθήκες οργανισμών και ιδρυμάτων) προβλέπεται να συνεχιστεί με σκοπό τη συλλογή υλικού που και εκείνες θα υποδείξουν, παράλληλα με την αξιοποίηση ποικίλων άλλων πηγών που έχει ήδη εντοπίσει η ομάδα υλοποίησης του έργου.

Αντλώντας δεδομένα από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το «Περί Βιβλιοθηκών» οι επιμέρους κοινότητες χρηστών, θα αναπτυχθούν μελλοντικά βελτιωμένες εκδόσεις, εφόσον αυτό απαιτηθεί, με νέες λειτουργικότητες και δυνατότητες προβολής του υλικού που συγκεντρώνεται.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), οργανισμός δημοσίου συμφέροντος εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ως θεσμική του αποστολή, μεταξύ άλλων, τη συσσώρευση, τεκμηρίωση, διατήρηση και διάχυση επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Με ανοικτές πύλες ενιαίας αναζήτησης περιεχομένου και ψηφιακές υπηρεσίες στη διάθεση της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας, προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγής νέας γνώσης. Σε συνεργασία με έγκριτους φορείς, αναδεικνύει, εμπλουτίζει, διασυνδέει και προσφέρει στην κοινωνία επιστημονικό και πολιτιστικό υλικό και δεδομένα για δημιουργική επανάχρηση και νέα χρήση. Αναπτύσσοντας τεχνολογικές υποδομές, λογισμικό και υπηρεσίες, συνεχίζει να υποστηρίζει την ψηφιακοποίηση των βιβλιοθηκών και των φορέων πληροφόρησης. Με την καθιέρωση καλών πρακτικών και ενιαίων προδιαγραφών τεκμηρίωσης και διαλειτουργικότητας, συμβατών με τα διεθνή πρότυπα, μεγιστοποιεί την ευρεσιμότητα και εξασφαλίζει την ποιότητα και τη μακροχρόνια διαθεσιμότητα του ψηφιακού περιεχομένου.

Πηγή άρθρου: http://www.ekt.gr/el/news/25791

by: OSArena

ν και συνηθίζουμε να το αμελούμε στην καθημερινότητα, το ΕΛ/ΛΑΚ δεν είναι μόνο τα προγράμματα, οι εφαρμογές και ο κώδικας αλλά και οι άνθρωποι που τα δημιουργούν και συνεισφέρουν σε αυτά, παρέχοντας μας απλόχερα τόσα όμορφα πράγματα. Χωρίς τη δική τους δουλειά, η τεχνολογική μας ζωή θα ήταν φτωχότερη.

Όσοι γνωρίζουν το os.arena από παλιά, ξέρουν ότι πάντοτε μας ενδιέφερε αυτή η πτυχή. Επιθυμώντας, λοιπόν, να φωτίσουμε τα πρόσωπα πίσω από τον κώδικα που τρέχει στους υπολογιστές μας, αποφασίσαμε να επαναφέρουμε την ενότητα των συνεντεύξεων.

Η ιδέα για τη σημερινή συνέντευξη γεννήθηκε πριν από μερικούς μήνες, όταν οι τεχνολογικές σελίδες ανακάλυψαν και σας πρότειναν τον διαχειριστή κωδικών Bitwarden, μια αξιόλογη εφαρμογή που εμείς είχαμε παρουσιάσει πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

Παρότι οι υποχρεώσεις του συνεντευξιαζόμενου δε μας επέτρεψαν να δημοσιεύσουμε αυτό το άρθρο νωρίτερα, παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όσα είπε στο os.arena ο προγραμματιστής, δημιουργός του Bitwarden και CTO της ομώνυμης εταιρείας, Kyle Spearrin.


OA: Πες μας λίγα λόγια για το ιστορικό σου στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

KS: Χρησιμοποιώ λογισμικό ανοιχτού κώδικα εδώ και χρόνια. Μερικά από τα αγαπημένα μου προγράμματα ανοιχτού κώδικα είναι το .NET Core και το Home Assistant.

Όταν ξεκίνησα το Bitwarden, ήξερα ότι ήθελα να έχω την ίδια διαφάνεια και κοινοτική συμμετοχή που είδα σε άλλες προσπάθειες ανοιχτού κώδικα. Έτσι ήταν μια εύκολη απόφαση για εμένα το να υιοθετήσω το μοντέλο από νωρίς.

OA: Τι σε έκανε να αποφασίσεις να αναπτύξεις το Bitwarden αντί να συνεισφέρεις σε ένα υπάρχον έργο;

KS: Είδα την ανάγκη για μια πλήρη λύση που θα κάνει τη διαχείριση των κωδικών πρόσβασης δωρεάν για μεμονωμένα άτομα, και επιπλέον θα έχει την αρχιτεκτονική για να εξελιχθεί σε ένα σύστημα επιχειρησιακής κλίμακας. Για να ζωντανέψω αυτό το όραμα, έπρεπε να ξεκινήσω από το μηδέν, και έτσι γεννήθηκε το Bitwarden.

Άρα, για εμένα ήταν πρώτα το να έχω το όραμα για το τι ήθελα να φτιάξω και έπειτα το να επιλέξω το μοντέλο ανοιχτού κώδικα γιατί ήταν η καλύτερη μέθοδος για να ξεκινήσω το Bitwarden τόσο για άτομα όσο και για επιχειρήσεις.

OA: Το Bitwarden έχει φτάσει τους στόχους που είχες όταν πρωτοξεκίνησες;

KS: Έχουμε φτάσει πολλούς από τους στόχους από όταν ξεκίνησα. Έχουμε ένα κορυφαίο προϊόν στην αγορά, εξυπηρετούμε εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως μεταξύ μεμονωμένων ατόμων και επιχειρήσεων, το προϊόν μας έχει μεταφραστεί σε περίπου 40 γλώσσες, το US News & World Report μας κατέταξε πρόσφατα ως τον #1 Password Manager για το 2021, και μόλις διαθέσαμε μια σημαντική νέα λειτουργία που ονομάζεται Bitwarden Send για ασφαλή κοινή χρήση με οποιονδήποτε. Και υπάρχουν πολλά ακόμη για να πετύχουμε, οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι και για το μέλλον.

OA: Πού βλέπεις να πηγαίνει το Bitwarden;

KS: Το Bitwarden συνεχίζει να αναπτύσσεται και με αποστολή να βοηθά όλους να προστατεύουν και να μοιράζονται ευαίσθητες πληροφορίες. Ενώ επεκτείνεται η επιχειρηματική μας βάση και η βάση χρηστών, έχουμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους να βοηθήσουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας σε κάθε άτομο να υιοθετήσει τη διαχείριση κωδικών πρόσβασης και είναι ο λόγος για τον οποίο διαθέτουμε τον πλήρη χαρακτηριστικών βασικό δωρεάν λογαριασμό (Basic Free Account).

Βλέπουμε επίσης τις επιχειρήσεις με όλο και περισσότερο αυξανόμενη την ανάγκη να παρέχουν ασφαλή διαχείριση διαπιστευτηρίων απευθείας στο εργατικό δυναμικό τους. Εδώ τα πλάνα μας Teams και Enterprise βοηθούν τις κορυφαίες εταιρείες του κόσμου να θέσουν ένα ασφαλές θεμέλιο για τους υπαλλήλους τους.

OA: Για ποιον είναι το Bitwarden;

KS: Το Bitwarden εξυπηρετεί μεμονωμένα άτομα και επιχειρήσεις με μια λύση διαχείρισης κωδικών πρόσβασης για την προστασία κρίσιμων πληροφοριών, και επιτρέπει την κοινή χρήση σε κλίμακα.

Τα μεμονωμένα άτομα μπορούν να επιλέξουν τον βασικό δωρεάν λογαριασμό μας, και να συγχρονίσουν τους κωδικούς πρόσβασης σε όλες τις συσκευές τους. Μπορούν, επίσης, να πραγματοποιήσουν αναβάθμιση σε Premium λογαριασμό για πρόσθετες λειτουργίες, όπως η διατήρηση συνημμένων αρχείων και η ενσωμάτωση του Bitwarden Authenticator στη ροή εργασίας τους.

Η επιχείρηση μπορεί να διαλέξει ένα πλάνο ομάδων ή επιχειρήσεων για την ενδυνάμωση των υπαλλήλων με ασφαλή διαχείριση διαπιστευτηρίων, και να επιτρέψει την ασφαλή κοινή χρήση διαπιστευτηρίων σύνδεσης και άλλων ευαίσθητων πληροφοριών εντός της εταιρείας. Το Bitwarden παρέχει έναν επεκτάσιμο μηχανισμό ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλων για την παροχή ασφαλούς κοινής χρήσης που ταιριάζει σε μια συγκεκριμένη επιχειρηματική ανάγκη.

OA: Γιατί να επιλέξει κάποιος το Bitwarden έναντι μιας εναλλακτικής λύσης;

KS: Οι πελάτες μας μάς λένε ότι τους αρέσει το Bitwarden λόγω της προσέγγισης ανοιχτού κώδικα, της ζωντανής κοινότητάς μας και της δυνατότητας, για όσους επέλεξαν, να φιλοξενήσουν οι ίδιοι τη λύση του Bitwarden.

OA: Στο παρελθόν, ορισμένοι χρήστες παραπονέθηκαν για την ανεπαρκή τεκμηρίωση του έργου. Ποια μέτρα έχετε λάβει για να το διορθώσετε αυτό;

KS: Κάναμε σημαντικές προσθήκες στην ομάδα τεκμηρίωσης το 2020! Καλωσορίζουμε όλους να δουν τα αποτελέσματα στη διεύθυνση https://bitwarden.com/help/.

OA: Πώς μπορεί ο μέσος, λιγότερο τεχνικός χρήστης να είναι σίγουρος ότι το Bitwarden είναι πραγματικά ασφαλές και δεν αποκαλύπτει ευαίσθητα δεδομένα σε τρίτους ή την κύρια εταιρεία;

KS: Η λύση μας χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση μηδενικής γνώσης, από άκρο σε άκρο. Αυτό σημαίνει ότι το Bitwarden δε μπορεί ποτέ να δει τα περιεχόμενα του Vault σας. Η προσέγγισή μας έχει πιστοποιηθεί για συμμόρφωση με πολλά πρότυπα και δοκιμές —δείτε το https://bitwarden.com/compliance/.

Έχουμε, επίσης, ένα λεπτομερές έγγραφο για συχνές ερωτήσεις εδώ: https://bitwarden.com/help/article/security-faqs/.

OA: Η δωρεάν έκδοση του Bitwarden θα επιβάλει περιορισμούς χρήσης/θα σταματήσει να προσφέρεται στο μέλλον;

KS: Πιστεύουμε ότι η βασική διαχείριση κωδικών πρόσβασης για μεμονωμένα άτομα μπορεί και πρέπει να είναι δωρεάν. Αυτό είναι στο επίκεντρο του οράματός μας να φανταζόμαστε έναν κόσμο όπου κανείς δε θα χακάρεται. Για να επιτύχουμε αυτό το όραμα, πρέπει να κάνουμε τη βασική ασφάλεια κωδικών πρόσβασης διαθέσιμη σε όλους, και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να προσφέρουμε μια πλήρη δωρεάν έκδοση.

Επί του παρόντος, το Bitwarden είναι ο μόνος κορυφαίος πάροχος διαχείρισης κωδικών πρόσβασης με αυτήν την παγκόσμια οπτική.

Είμαστε τυχεροί που τα επιχειρηματικά μας πλάνα, όπως το Teams ή το Enterprise, μας επιτρέπουν να διατηρούμε τον βασικό δωρεάν λογαριασμό. Και η ευρεία βάση χρηστών του βασικού δωρεάν λογαριασμού μας βοηθά στη βελτίωση του προϊόντος μας για ομάδες και επιχειρήσεις. Αυτός είναι ένας ενάρετος κύκλος.

OA: Υπάρχουν κάποια επερχόμενα χαρακτηριστικά που μπορείς να μοιραστείς;

KS: Πάντα κυκλοφορούμε νέες δυνατότητες! Μόλις φέτος προσθέσαμε το Emergency Access για να αναθέτουμε το Vault σας σε άλλο άτομο σε περίπτωση που δε μπορείτε ή δεν προλαβαίνετε να το κάνετε εσείς. Δείτε αυτήν την ανάρτηση για περισσότερες λεπτομέρειες: https://bitwarden.com/blog/post/bitwarden-launches-emergency-access/.

Επίσης, διαθέσαμε πρόσφατα το Bitwarden Send, έναν ασφαλή τρόπο άμεσης κοινοποίησης ευαίσθητων πληροφοριών σε οποιονδήποτε. Το Bitwarden Send διαθέτει και μια ενσωματωμένη λειτουργία για τη διαγραφή πληροφοριών μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει ίχνος μυστικών λεπτομερειών που να απομένουν ακούσια στο Διαδίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://bitwarden.com/blog/post/introducing-bitwarden-send-for-secure-sharing/.

OA: Πώς μπορεί κάποιος να υποστηρίξει το έργο;

KS: Ο καλύτερος τρόπος για να υποστηρίξετε το έργο είναι να το χρησιμοποιήσετε και να το μοιραστείτε με φίλους και συναδέλφους. Επίσης, εάν δεν έχετε διαχειριστή κωδικών πρόσβασης στη δουλειά, μη διστάσετε να προτείνετε το Bitwarden στην ομάδα IT σας.

OA: Οτιδήποτε άλλο θα ήθελες να προσθέσεις.

KS: Καλωσορίζουμε εσάς και τους αναγνώστες σας να μας επισκεφτείτε στο bitwarden.com και ευχόμαστε σε όλους σας στο osarena.net το καλύτερο στη συνεχή κάλυψη του τεχνολογικού κόσμου.


Κλείνοντας το άρθρο, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά αλλά και εκ μέρους της ομάδας του os.arena τον Kyle Spearrin για τον χρόνο που μας διέθεσε μα και τον CCO Gary Orenstein για την αδιάλειπτη επικοινωνία παρά την πίεση της καθημερινότητας.

Εύχομαι αυτή η συνέντευξη να αποκαλύψει ενδιαφέρουσες πτυχές του Bitwarden στους χρήστες του ΕΛ/ΛΑΚ. Μελλοντικά θα έχουμε περισσότερες συζητήσεις με δημιουργούς και συνεισφέροντες. Και βεβαίως, μη διστάσετε να μας στείλετε τις ιδέες σας.

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ , https://osarena.net/

Fedora 34 ReleaseΚυκλοφόρησε η νέα έκδοση, 34, της διανομής Fedora! Μπορείτε να την κατεβάσετε από το επίσημο site, ενώ για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ρίξετε μια ματιά και στα Release Notes και στην επίσημη ανακοίνωση. Διατίθεται σε εκδόσεις για:

 • Workstation
 • Server
 • Cloud

 

Καλά κατεβάσματα!

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Η video game publisher εταιρεία Nexon με έδρα την Ιαπωνία-Κορέα ανακοίνωσε ότι μετέτρεψε το 2% των αποθεματικών της σε Bitcoin με την αγορά 1,717 ψηφιακών νομισμάτων αξίας 100 εκατομμύριον δολαρίων. Η εξαγορά τους έγινε στην ισοτιμία των 58.000$.

Oπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση της η εξαγορά αυτή έγινε για μακροπρόθεσμη διαφύλαξη των μετόχων της και των αποθεματικών της.

TOKYO – April 28, 2021– NEXON Co., Ltd. (Nexon) (3659.TO), a global leader in Virtual Worlds, today announced the purchase of 1,717 bitcoins for approximately $100 million (¥11.1 billion) at an average price of approximately $58,226 (¥6,446,183) per bitcoin, inclusive of fees and expenses. This purchase represents less than 2% of Nexon’s total cash and cash equivalents on hand1. “Our purchase of bitcoin reflects a disciplined strategy for protecting shareholder value and for maintaining the purchasing power of our cash assets,” said Owen Mahoney, President and CEO of Nexon. “In the current economic environment, we believe bitcoin offers long-term stability and liquidity while maintaining the value of our cash for future investments.”

Η Nexon είναι εισηγμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο του Tokyo με 6 χιλιάδες υπαλλήλους και πάνω από 100 δισεκατομμύρια yen ετήσια έσοδα. Δημιουργεί game για όλες τις πλατφόρμες mobile και pc.

Είναι από τις μεγαλύτερες εξαγορές Bitcoin από μια εισηγμένη εταιρεία ενώ τους τελευταίους μήνες του 2020 και αρχές του 2021 έχουν ήδη προηγηθεί η Tesla, Microstrategy και Square με την κάθε εταιρεία να έχει μετατρέψει αποθεματικά αξίας εκατομμύριον δολαρίων σε Bitcoin.

The post H Ιαπωνική Nexon αγοράζει Bitcoin αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Η εκδήλωση οργανώνεται από το έργο BRITEC σε συνεργασία με το Scientix, το AmgenTeach, το CS Track και την STEM Alliance.

Το 2021 STEM  High Level Event “Bringing Research Into the Classroom” θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 20 και 21 May, με την συμμετοχή ερευνητών , εκπροσώπων πανεπιστημίων, σχολείων και ιδιωτικών φορέων

Η εκδήλωση έχει σαν στόχο:

 • Την κοινή χρήση καινοτόμων πρακτικών σχετικά με την Επιστήμη Πολιτών στα σχολεία.
 • Να παρέχει πληροφορίες για το πώς μπορούν τα σχολεία να συνεργαστούν με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.
 • Να παρουσιάσει συμβουλές από βασικούς ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με την εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής των μαθητών σε επιστημονικά έργα πολιτών.
 • Να συζητήσει για τις απαραίτητες συνθήκες και τους τύπους πρακτικής που οδηγούν στην αποτελεσματική εφαρμογή της Επιστήμης των Πολιτών στα σχολεία.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε σε όλους τους ενδιαφερόμενους για την εκπαίδευση STEM , και η συμμετοχή στην εκδήλωση γίνεται μέσω της φόρμας εγγραφής που υπάρχει εδώ.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ

.

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 23/04 το διήμερο webinar  “Εισαγωγή στο XeLaTeX” το οποίο διοργανώθηκε από τον  Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) σε συνεργασία με τo IEEE NTUA Computer Society και τους IEEE Young Professionals και ΙΕΕΕ Greece Section

Το διήμερο webinar, το οποίο παρακολούθησαν  συνολικά πάνω από 450 συμμετέχοντες, είχε ως ομιλητή τον Δρ. Απόστολο Συρόπουλο και είχε ως στόχο την ανασκόπηση του XeLaTeX, ενός πολύ ισχυρού συστήματος προχωρημένης στοιχειοθέτησης και παραγωγής τεχνικών και επιστημονικών κειμένων, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την αξία του κάθε εργαλείου και της κάθε λύσης και έγινε επίδειξη του τρόπου χρήσης του ΧeLaΤeX για τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών.

Κατά την διάρκεια της πρώτης ημέρας του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στις 17/04, ο εισηγητής Δρ. Απόστολος Συρόπουλος ξεκίνησε με μια γενική παρουσίαση του XeLaTeX αι των δυνατοτήτων του. Στη συνέχεια παρουσίασε τις  σχετικές τεχνολογίες και τους κατάλληλους editors, όπως και τις διαφορές στη χρήση τους ανάλογα το λειτουργικό (windows/unix). 

Ολόκληρο το webinar της πρώτης ημέρας είναι διαθέσιμο εδώ.

Στην Δεύτερη ημέρα τoυ webinar, που πραγματοποιήθηκε στις 23/04, ο  Δρ.Απόστολος Συρόπουλος παρουσίασε τους τρόπους χειρισμού του  XeLaTeX και βασικές εντολές και τρόπους γραφής επιστημονικών εργασιών. 

Ολόκληρο το webinar της δεύτερης ημέρας είναι διαθέσιμο εδώ.

Το webinar για το ΧeLaΤeX είναι μέρος μιας σειράς σεμιναρίων που διοργανώνει ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών σε συνεργασία με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα- μέλη του για τις ανοιχτές τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Τα επόμενα σεμινάρια θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Λίγα λόγια για τον Δρ.Απόστολο Συρόπουλο: Ο Δρ. Απόστολος Συρόπουλος έχει πτυχίο φυσικής, MSc στην επιστήμη Η/Υ και διδακτορικό στη θεωρητική πληροφορική. Ασχολείται με το TeX & Co. από το 1992 και έχει σχεδιάσει αρκετά πακέτα για το LaTeX ενώ έχει συγγράψει και βιβλία για το θέμα. Ήταν στην ομάδα έκδοσης του Εύτυπου μέχρι που αυτό σταμάτησε να εκδίδεται. Παράλληλα ασχολείται με τη ψηφιοποίηση γραμματοσειρών αλλά και με πιο επιστημονικά θέματα όπως η θεωρία υπολογισμού, ασάφεια και τα ασαφή μαθηματικά και η θεωρία κατηγοριών.

Η πανδημία εκτίναξε τον κύκλο εργασιών στις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες. Η μεταφορά δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο οδήγησε σε μια νέα παγκόσμια οικονομική πραγματικότητα με επίκεντρο τον ψηφιακό κόσμο. Η αύξηση του τζίρου που προέκυψε από την άνευ προηγουμένου ανάπτυξη του κλάδου, ανέδειξε τη στρεβλή λειτουργία του ανταγωνισμού ανάμεσα στις πλατφόρμες. Πολλοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι μετά την πανδημία η οικονομική ανάπτυξη κινδυνεύει από την εκτόξευση της ψηφιακής αγοράς, η οποία λειτουργεί παραμορφωτικά με υπερσυγκέντρωση οικονομικής δύναμης σε ελάχιστες εταιρείες του πλανήτη. Η συνολική αποτίμηση (market value) μόνο των πέντε μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών στο τέλος του 2020 υπερέβαινε τα 7,5 τρισ. δολάρια. Η αύξηση της ζήτησης έχει δημιουργήσει νέες ανταγωνιστικές καταστάσεις, όλες σε συνθήκες ολιγοπωλίου, με περιορισμένη τη δυνατότητα για τρίτες μικρές εταιρείες να μπουν δυναμικά στην αγορά.

Το επιχειρηματικό μοντέλο που υλοποιούν οι ψηφιακές πλατφόρμες, στηρίζεται στην αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγουν από την καθημερινή χρήση του Διαδικτύου από ανθρώπους και συσκευές. Κάποιες από τις πληροφορίες είναι προσωπικές, όπως για παράδειγμα, ο τόπος κατοικίας αλλά και τα ενδιαφέροντα πάσης φύσεως όπως κοινωνικά, αθλητικά, πολιτικά, πολιτιστικά. Πλατφόρμες συλλέγουν επίσης δεδομένα με έμφαση στις αγοραστικές συνήθειες καταναλωτών, αλλά και συμπεριφορές εταιρειών. Τον Νοέμβριο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την Amazon «ότι στηρίζεται συστηματικά σε μη δημόσια επιχειρηματικά δεδομένα για τους ανεξάρτητους πωλητές που πραγματοποιούν πωλήσεις στη διαδικτυακή αγορά της προς όφελος του κλάδου λιανικής της ίδιας της Amazon, ο οποίος ανταγωνίζεται άμεσα τους εν λόγω τρίτους πωλητές». Έτσι, η Επιτροπή κίνησε δεύτερη επίσημη αντιμονοπωλιακή έρευνα σχετικά με «πιθανή προτιμησιακή μεταχείριση των προσφορών λιανικής της ίδιας της Amazon και των πωλητών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης και παράδοσης της Amazon στη διαδικτυακή αγορά της». Είναι ενδιαφέρον ότι μια ανάλογη έρευνα έχει ξεκινήσει και η ρυθμιστική αρχή στην Κίνα για θέματα που αφορούν την κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπορίου είναι πολύ πιο δύσκολο να ρυθμιστούν από ό,τι οι παραδοσιακοί τρόποι εμπορικής συναλλαγής. Στις ΗΠΑ υπάρχει σε εξέλιξη συζήτηση για τροποποίηση των αντιμονοπωλιακών νόμων τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε πολιτειακό επίπεδο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία που βρίσκεται σε ισχύ από το 1890 είχε κατά νουν κυρίως τα μονοπώλια του πετρελαίου και των σιδηροδρόμων και δεν καλύπτει τις σημερινές ανάγκες ρύθμισης της «οικονομίας της πλατφόρμας». Τα δύο μεγάλα κόμματα στις ΗΠΑ αντιλαμβάνονται ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί διαθέτουν τεράστια δύναμη στην οικονομία, στην κοινωνία και στην πολιτική, ενώ κατ’ ουσίαν δεν διαθέτουν πολλούς πραγματικούς ανταγωνιστές στους τομείς της ψηφιακής αγοράς που κυριαρχούν. Η ρύθμιση της ψηφιακής αγοράς είναι μεγάλο διεθνές πρόβλημα που οξύνθηκε μετά την πανδημία και γι’ αυτό επείγει πλέον η αντιμετώπισή του.

Το γεγονός ότι μια πλατφόρμα λειτουργεί και ως συλλέκτης – ενδιάμεσος των δεδομένων των χρηστών και ως πάροχος υπηρεσιών με βάση τα δεδομένα αυτά αποτελεί ίσως ένα από τα κεντρικά προβλήματα. Πρόκειται κατ’ ουσίαν για δύο διαφορετικές αγορές σε επικοινωνία μεταξύ τους. Η δεσπόζουσα θέση μιας πλατφόρμας μπορεί να οδηγήσει σε στρέβλωση των δύο αυτών διακριτών αγορών.

Η προάσπιση των ίσων ευκαιριών στον ανταγωνισμό θεωρείται συνθήκη για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη λόγω των τεχνολογιών της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων δεδομένων (Big data). Επιπλέον, οι νομοθέτες και οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα σε θέματα όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές από τις κυρίαρχες εταιρείες, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας – ειδικά για περιπτώσεις εργατικού δυναμικού χαμηλού κόστους και προστασίας των καταναλωτών.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες θα βρίσκονται στην καρδιά της διαδικτυακής οικονομικής δραστηριότητας τα επόμενα χρόνια καθότι συνδέουν πολυποίκιλες αγορές από όλο τον κόσμο και καταναλωτές χωρίς σύνορα. Είναι περισσότερο από προφανές ότι το προστατευμένο οικονομικό περιβάλλον που έχουν δημιουργήσει, θέτει εμπόδιο στην καινοτομία και στην ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη προς όφελος των πολλών. Υπάρχει έντονος προβληματισμός εάν οι παραδοσιακές μέθοδοι προστασίας της αγοράς και του ανταγωνισμού μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Μια πρόταση είναι να δοθεί έμφαση στον διαχωρισμό της προστιθέμενης αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών δεδομένων από αυτές του δικτύου διανομής τους. Άλλωστε, τα δεδομένα και η αξία που δημιουργούν είναι αυτά που παίζουν τον καθοριστικό ρόλο. Μηχανισμοί ρύθμισης κατανεμημένοι μπορούν να προσφέρουν διεξόδους πρόσβασης στα δεδομένα όχι μόνο για τις μεγάλες εταιρείες αλλά και τους ανταγωνιστές τους.

Τυχόν νέο ρυθμιστικό πλαίσιο θα έπρεπε να δίνει έμφαση στον διαμοιρασμό των δεδομένων περιορίζοντας την αποκλειστική τους εκμετάλλευση. Οι τυχόν ρυθμίσεις δεν θα πρέπει να περιορίσουν το σκέλος της δικτύωσης καθότι αυτό από μόνο του δημιουργεί ευκαιρίες και για μικρότερους παίκτες. Πρέπει όμως η συμμετοχή στο όποιο δίκτυο να γίνεται με τρόπο ανοιχτό, δίκαιο και διαφανή για όλους. Έτσι θα περιοριστούν και τα τυχόν τεχνικά εμπόδια ισότιμης συμμετοχής όλων στον ανταγωνισμό με έμφαση στις εταιρείες καινοτομίας και στις τοπικές επιχειρήσεις.

Παρά τα προβλήματα στρέβλωσης της ψηφιακής αγοράς, η τεχνολογία και η αρχιτεκτονική του Διαδικτύου βασίζονται στα ανοιχτά πρότυπα και στο ανοιχτό λογισμικό. Η τεχνολογική αυτή πλευρά δίνει ένα επιπλέον εργαλείο στις ρυθμιστικές αρχές για να περιορίσουν τον έλεγχο της αγοράς από τα ολιγοπώλια του Διαδικτύου. Τα βασικά πρωτόκολλα του Διαδικτύου παραμένουν ανοιχτά. Υπάρχει δηλαδή η τεχνολογική δυνατότητα να ρυθμιστεί η ψηφιακή αγορά. Μια επόμενη ρύθμιση, αξιοποιώντας τα θετικά του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, γνωστού ως GDPR, π.χ. στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, θα μπορούσε να οικοδομήσει πάνω στην υποχρεωτική ανοιχτότητα με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηριχθεί η είσοδος στην ψηφιακή αγορά και τοπικών εταιρειών.

Άρθρο που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή: kathimerini.gr

Οι εκδηλώσεις δεν σταματούν καθώς αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται online εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events.

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
21/03/2021 – 31/05/2021
Ολοήμερο
#Online event: Wikimedia CEE Spring 2021
01/04/2021 – 30/04/2021
Ολοήμερο
#Online event: DrupalFest
26/04/2021 – 30/04/2021
Ολοήμερο
#Online event: MoodleMoot Philippines 2021
27/04/2021 – 28/04/2021
Ολοήμερο
#Online event: DeveloperWeek Europe
27/04/2021 – 30/04/2021
Ολοήμερο
#Online event: GIDS Live 2021
27/04/2021
Ολοήμερο
#Online event: Open Data in a Day
27/04/2021 – 28/04/2021
Ολοήμερο
#Online event: Red Hat Summit 2021
28/04/2021 – 29/04/2021
Ολοήμερο
#Online event: DevX Conf
28/04/2021 – 29/04/2021
Ολοήμερο
#Online event: Embedded IoT World
29/04/2021
19:00 – 21:00
#Online event: How To Build A Package With The «Rmd First» Method [R Lille]

Το Centre of Excellence in PM² (CoEPM²) σε συνεργασία με την GSC.SMART-Digital Services (Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου) ανακοίωσε την κυκλοφορία του πρώτου Οδηγού «Programme Management Methodology ».

Ο οδηγός PM2-Program Management (PM²-PgM) αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει ιδρύματα και οργανισμούς που χρησιμοποιούν το PM² (την επίσημη μεθοδολογία διαχείρισης έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) για την αποτελεσματική εκτέλεση των προγραμμάτων τους. Επιτρέπει στους επαγγελματίες να εφαρμόζουν, να αξιολογούν και να βελτιώνουν εύκολα την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που διαχειρίζονται και περιλαμβάνει τεχνικές πρακτικές, απλές στην ενσωμάτωση και ενθάρρυνση της διαφάνειας σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Ενώ το PM²-PgM είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με το PM² και έχει αναπτυχθεί με την επιτυχημένη κληρονομιά του, ενσωματώνει επίσης στοιχεία από ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων αποδεκτών βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης προγραμμάτων, που περιγράφονται σε πρότυπα και μεθοδολογίες, καθώς και σχετική επιχειρησιακή εμπειρία από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Εκτός από την παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης διαχείρισης προγραμμάτων, αυτός ο νέος οδηγός περιλαμβάνει:

 • Ένα σύνολο διαδικασιών και δραστηριοτήτων διαχείρισης προγραμμάτων.
 • Οδηγίες για την εφαρμογή των διαδικασιών και τη χρήση των artefacts και
 • Ένα σύνολο αποτελεσματικών νοοτροπιών.

Κατεβάστε τον οδηγό από την Υπηρεσία Εκδόσεων και επικοινωνήστε με την ομάδα σε περίπτωση που έχετε απορίες.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Πριν από λίγες μέρες, η Canonical, η εταιρία πίσω από το Ubuntu, κυκλοφόρησε την έκδοση Ubuntu 21.04 με κωδική ονομασία Hirsute Hippo.


Πάμε να δούμε τι νέο φέρνει αυτή η έκδοση.

Υποστήριξη Active Directory και certified Microsoft SQL Server

Το Ubuntu 21.04 έρχεται με native υποστήριξη για το Active Directory της Microsoft καθώς και υποστήριξη για Microsoft SQL Server. Όπως δήλωσε και ο ιδρυτής της Canonical Mark Shuttleworth:

“Η ενσωμάτωση του Active Directory και η υποστήριξη πιστοποιημένου διακομιστή Microsoft SQL στο Ubuntu είναι κορυφαίες προτεραιότητες για τους εταιρικούς πελάτες μας.”

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του Ubuntu 21.04 δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με έναν τομέα Active Directory. Όσοι έχουν δικαιώματα διαχείρισης του AD μπορούν να διαχειρίζονται και σταθμούς εργασίας του Ubuntu (Ubuntu workstations) το οποίο μπορεί να απλοποιήσει αρκετά τη συμμόρφωση με τις πολιτικές της εκάστοτε εταιρίας.

Επίσης, εταιρικοί χρήστες του Azure μπορούν να βρουν ειδικές εκδοχές του Ubuntu, πλήρως βελτιστοποιημένες για χρήση με τον Microsoft SQL Server και με υποστήριξη ενημερώσεων ασφαλείας έως και 10 έτη.

Το Ubuntu έχει πλέον καθιερωθεί ως η κορυφαία επιλογή τόσο για εταιρικά περιβάλλοντα, όσο και για οικιακούς χρήστες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υλοποίησης σε τομείς όπως των χρηματοοικονομικών, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της τεχνολογίας και διάφορων κυβερνήσεων ανά τον κόσμο.

Κρυπτογραφημένη εγκατάσταση με κλειδί επαναφοράς

Για όσους επιθυμούν μια εγκατάσταση του Ubuntu με πλήρη κρυπτογράφηση, παρέχεται πλέον η δυνατότητα δημιουργίας ενός κλειδιού επαναφοράς (recovery key) για την περίπτωση που ξεχάσουν ή χάσουν τον κωδικό κρυπτογράφησης. Αυτό μπορούν να το κάνουν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, από το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Εικόνα από omgubuntu.co.uk

Flutter και Wayland: μια ομαλότερη εμπειρία γραφικών

Το Ubuntu 21.04 χρησιμοποιεί τον Wayland από προεπιλογή. Εφαρμογές όπως ο Firefox (περιηγητής ιστού), το OBS Studio (εφαρμογή που χρησιμοποιείται για επεξεργασία βίντεο και gaming live streaming) αλλά και άλλες που έχουν χτιστεί με Electron και Flutter εκμεταλεύονται τον Wayland και παρέχουν αυτόματα καλύτερη και ομαλότερη γραφική απεικόνιση.

Ασφάλεια από προεπιλογή για το “Home Folder”

Ακόμη και όσοι δεν επιλέξουν την πλήρη κρυπτογράφηση κατά την εγκατάσταση του Ubuntu 21.04, ο αρχικός φάκελος χρήστη έχει πλέον περιορισμένα δικαιώματα ανάγνωσης. Για όσους γνωρίζουν, από 755 έχουν αλλάξει σε 750 διασφαλίζοντας έτσι ότι ακόμη και στην περίπτωση παραβίασης ενός λογαριασμού χρήση (πχ εργαζομένου σε μια εταιρία) ο επιτιθέμενος δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση (ούτε καν ανάγνωσης) στους αρχικούς φακέλους άλλων χρηστών ή του διαχειριστή.
Αυτή η λειτουργία παρέχεται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις Ubuntu 21.04 και όχι σε αναβαθμίσεις από προηγούμενες εκδόσεις.

Λοιπές αλλαγές που φέρνει το Ubuntu 21.04

Νέο Dark Theme

Έχει γίνει επανασχεδιασμός του Dark Theme, γνωστό και ως Yaru, με βελτιώσεις προσβασιμότητας στην περιήγηση και νέα εικονίδια για τα αρχεία.

Εικόνα από omgubuntu.co.uk

Νέος πυρήνας Linux & περιβάλλον GNOME

Το Ubuntu 21.04 έρχεται με τον πυρήνα Linux έκδοσης 5.11 και το περιβάλλον GNOME 3.38.5

Εικόνα από omgubuntu.co.uk

Δείτε ένα βίντεο με τα νέα χαρακτηριστικά του Ubuntu 21.04 εν δράσει

Ubuntu Server 21.04 webinar

Στο επερχόμενο webinar που θα πραγματοποιηθεί από την Canonical (την εταιρία πίσω από το Ubuntu) θα παρουσιαστούν νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες του Ubuntu Server 21.04 . Η συμμετοχή είναι δωρεάν και μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας στον ακόλουθο σύνδεσμο: What’s new in Ubuntu Server.

Λήψη και Εγκατάσταση

Πριν κάνετε εγκατάσταση ή αναβάθμιση διαβάστε τις σημειώσεις έκδοσης για τυχόν γνωστά προβλήματα: HirsuteHippo/ReleaseNotes

Για τα επίσημα παράγωγα η λήψη μπορεί να γίνει από εδώ: https://ubuntu.com/download/flavours

Για όποια απορία έχετε ή για όποιο πρόβλημα σχετικά με το Ubuntu, το φόρουμ της Ελληνικής Κοινότητας είναι πάντα στη διάθεση σας.

Βρείτε επίσης την Ελληνική Κοινότητα του Ubuntu:

Πηγήάρθρου: http://www.ubuntu-gr.org/ubuntu-2104-lts/

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Mέσα σε μια βδομάδα κατέρρευσαν δύο ανταλλακτήρια ψηφιακών νομισμάτων στην γειτονική χώρα με απώλειες για τους πελάτες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το πρώτο ανταλλακτήριο που σταμάτησε πριν λίγες μέρες ξαφνικά την λειτουργία του εγκλωβίζοντας τα ψηφιακά νομίσματα και τις καταθέσεις χιλιάδων πελατών του είναι Throdex με τον CEO να διαφεύγει στο εξωτερικό προφανώς για να αποφύγει την σύλληψη του.  Όπως αναφέρει το bloomberg οι πελάτες της πλατφόρμας υπολογίζονται σε περίπου 30.000 με την αξία των καταθέσεων τους να ξεπερνάει 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα όπως δείχνουν τα στοιχεία της στο coingecko διαπραγματευόταν κυρίως altcoin με το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς να το είχε το Dogecoin και Ethereum με το Bitcoin να είχε μόνο το 10% του συνολικού όγκου συναλλαγών.

To δεύτερο ανταλλακτήριο που σταμάτησε ξαφνικά σήμερα την λειτουργία του είναι το Vebtcoin με καθημερινό όγκο συναλλαγών περίπου στα 60 εκατομμύρια δολάρια. To Bitcoin εδώ ήταν το βασικό ψηφιακό νόμισμα διαπραγμάτευσης. Όπως αναφέρει ξανά το bloomberg τρεις από τους διαχειριστές της πλατφόρμας έχουν ήδη συλληφθεί. Φυσικά οι πελάτες δεν έχουν καμία πρόσβαση στα χρήματα τους ενώ είναι απίθανο να μπορέσουν να διεκδικήσουν μελλοντικά και κάποια από αυτά.

Στην Τουρκία είχε δημιουργηθεί μια τεράστια αγορά ψηφιακών νομισμάτων με πολλά δισεκατομμύρια δολάρια σε καθημερινό όγκο συναλλαγών λόγο της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα αλλά και την κατάρρευση του εθνικού της νομίσματος. Σε αυτό το πλαίσιο είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν δεκάδες ανταλλακτήρια στα οποία όμως δεν υπήρχε κανένας έλεγχος και κανόνες λειτουργίας. Είναι σίγουρο ότι αρκετά από αυτά όπως και τα ανταλλακτήρια που κατέρρευσαν λειτουργούν με IOU και δεν έχουν σε αντίκρισμα ούτε τα ψηφιακά νομίσματα που διαπραγματεύονται ούτε το fiat money.  Λόγο αυτής της κατάστασης η κατάρρευση της ισοτιμίας του Bitcoin που προήλθε κυρίως από τις πρόσφατες δηλώσεις του πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Biden για φορολόγηση με μεγάλο συντελεστή των χρηματιστηριακών επενδύσεων οδήγησε αρκετούς πελάτες των Τούρκικων ανταλλακτήριων σε μεγάλες ρευστοποίησης ψηφιακών νομισμάτων με αυτά να μην μπορούν να ανταποκριθούν.

Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί στο MTGox το μεγαλύτερο bitcoin ανταλλακτήριο το 2013 που ενώ είχα χάσει σε hack το μεγαλύτερο μέρος των ψηφιακών του νομισμάτων αυτό συνέχιζε να λειτουργεί πολλούς μήνες μετά. H μεγάλη πτώση της ισοτιμίας του Bitcoin στις αρχές του 2014 και οι επακόλουθες μεγάλες ρευστοποιήσεις από τους πελάτες του οδήγησαν την πλατφόρμα και τότε στην κατάρρευση της.

 

 

The post Καταρρέουν ανταλλακτήρια στην Τουρκία appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Με ποιους νόμους στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ρυθμίζονται οι ψηφιακές πλατφόρμες; Το ερώτημα μπορεί να τεθεί και διαφορετικά – ποιος και με ποια διαδικασία ρυθμίζει τις πλατφόρμες και τη χρήση τους; Μπορεί μια χώρα από μόνη της να τις ρυθμίσει ή απαιτείται διεθνής ή έστω ευρωπαϊκή ρύθμιση; Το πώς μπορεί να προωθηθεί μια βιώσιμη ρύθμιση της ψηφιακής αγοράς είναι από τα μεγαλύτερα διεθνή προβλήματα, η ένταση του οποίου οξύνθηκε με την πανδημία και επείγει πλέον η αντιμετώπισή του.

Η διεθνής ψηφιακή αγορά έχει πολλά προβλήματα στρέβλωσης που οφείλονται κυρίως στις περιορισμένες ρυθμίσεις για τις ψηφιακές πλατφόρμες. Μέσα και από την πανδημία η ψηφιακή οικονομία γιγαντώθηκε ενώ οι ρυθμίσεις τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο καθυστερούν. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν συχνά φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και ελάχιστη ουσιαστική προστασία για τα δεδομένα και τα δικαιώματα καταναλωτών και εταιρειών που τις χρησιμοποιούν. Απαιτούνται ρυθμίσεις που να είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της ψηφιακής οικονομίας καθότι δεν επαρκούν παλαιότερες ρυθμίσεις που συνήθως προέκυπταν από την ανάγκη ρύθμισης πιο παραδοσιακών αγορών όπως η αγορά της ενέργειας και των μεταφορών.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες με ιδιωτικές συμφωνίες μέσα από υποχρεωτικούς και δυσνόητους όρους χρήσης αποκτούν ουσιαστικά το δικαίωμα για ανεξέλεγκτη χρήση των δεδομένων των καταναλωτών και των εταιρειών που τις χρησιμοποιούν. Στο τέλος του 2020 η Ευρωπαϊκή επιτροπή γνωστοποίησε στην Amazon «ότι στηρίζεται συστηματικά σε μη δημόσια επιχειρηματικά δεδομένα για τους ανεξάρτητους πωλητές που πραγματοποιούν πωλήσεις στη διαδικτυακή αγορά της προς όφελος του κλάδου λιανικής της ίδιας της Amazon, ο οποίος ανταγωνίζεται άμεσα τους εν λόγω τρίτους πωλητές» και ότι ξεκινά σχετικές έρευνες. Μια ανάλογη έρευνα έχει ξεκινήσει και η ρυθμιστική αρχή στην Κίνα για θέματα που αφορούν την Κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου AliBaba. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες είναι πολύ πιο δύσκολο να ρυθμιστούν από ότι οι πιο παραδοσιακές αγορές.

Ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο εν δυνάμει τεχνικού υποβάθρου ρύθμισης, που συνιστά και μια ιδιαιτερότητα της οικονομίας του Διαδικτύου είναι η αρχιτεκτονική του Διαδικτύου που βασίζεται στα ανοιχτά πρότυπα και το ανοιχτό λογισμικό. Τα ανοιχτά πρότυπα και το ανοιχτό λογισμικό δίνουν την δυνατότητα σε ρυθμιστικές αρχές να εποπτεύουν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας των ψηφιακών πλατφορμών και αποτελούν ισχυρό όπλο κατά των στρεβλώσεων της ψηφιακής οικονομίας και της υπεσυγκέντρωσης των ψηφιακών υποδομών στα χέρια λίγων. Η ανοιχτότητα θα πρέπει να ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία με στόχο οι εταιρείες και οι καταναλωτές που συμμετέχουν στις ψηφιακές πλατφόρμες να έχουν πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους και των τρόπων που αύρα  χρησιμοποιούνται, και ειδικότερα στην διάρθρωση του κόστους των υπηρεσιών και προϊόντων που καταναλώνουν. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να καταστεί η ψηφιακή αγορά πραγματικά ανοικτή. Μόνο έτσι μπορεί να δοθούν ίσες ευκαιρίες και σε μικρότερες εταιρείες ή άλλα συλλογικά σχήματα ώστε να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη εξαγωγή αξίας από τις τοπικές οικονομίες και η εξάρτηση τους από τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες και τις μονοπωλιακές τους πρακτικές.

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ: tanea.gr

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

To επενδυτικό fund RIT capital πρώην Rothschild Investment Trust σε μια ανακοίνωση του έκανε γνωστό ότι απέκτησε shares σε ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια ψηφιακών νομισμάτων το kraken μια κίνηση που μάλλον έρχεται και μετά από τα άμεσα σχέδια του ανταλλακτήριου να γίνει η δεύτερη πλατφόρμα του είδους μετά την Coinbase που θα διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο τεχνολογίας  Nasdaq.

If anyone listened in to the RIT Capital Webinar last month, they would have heard that within the private’s RIT has acquired an interest in Kraken. For those who haven’t heard of Kraken, it is one the world’s biggest crypto exchanges having been founded in 2011. It has more than 6m clients and is the 4th largest exchange by trading volumes. According to media reports, Kraken is considering going public through a direct listing in 2022, after seeing record trading volumes and new clients amid a surge in the price of bitcoin. Coinbase, Kraken’s main rival in the US, posted record quarterly revenue of $1.8bn in the Q1 2021, which is more than it made for the whole of 2020. The company is set to go public in a blockbuster direct listing this week (14th April) which could value it at as much as $100bn. Kraken is currently in talks with investors about another round of fundraising that could give it a valuation of $20bn. According to reports, talks have been held with is in discussions with firms including Fidelity, Tribe Capital and General Atlantic. Kraken CEO Jesse Powell said this is being delayed in order to evaluate how Coinbase’s IPO performs. Kraken has a strong balance sheet and the company is not in a rush to raise capital. Jesse said “The reason to do it would just be to bring on some more strategic investors who can help us with geographic expansion and growth.”

Το Kraken πρόσφατα ανακοίνωσε 1.8 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα για το πρώτο τετράμηνο του 2021 ενώ ετοιμάζει να συγκεντρώσει και νέα επενδυτικά κεφάλαια με στόχο η εταιρεία να μπει σε δημόσια διαπραγμάτευση.

H RIT Capital είναι ένα επενδυτικό fund που διαχειρίζεται κεφάλαια 5.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

The post H RIT capital αποκτά μετοχές του ανταλλακτήριου Kraken appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Η ασφάλεια και η προστασία δεδομένων στο Διαδίκτυο δεν είναι αυτονόητες. Πολλές εταιρείες παροχής εφαρμογών μεταπωλούν τα δεδομένα των χρηστών ή τα χρησιμοποιούν για προσωποποιημένη διαφήμιση. Όπως επίσης, δεν είναι πάντα σαφές ποιος έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο της επικοινωνίας μας μέσω υπηρεσιών messaging. Ρωτήσαμε τον ειδικό σε θέματα Διαδικτύου Markus Beckedahl τι θα απαιτούνταν αν θέλαμε να γίνει ασφαλές το Διαδίκτυο και ποια μορφή θα μπορούσε να έχει η «ψηφιακή αυτοάμυνα».

Ο ειδικός σε θέματα του Διαδικτύου Markus Beckedahl συνιστά περισσότερη προσοχή στο Διαδίκτυο ακόμη και αν αυτό απαιτεί κάποιες φορές μεγαλύτερο κόπο. | Φωτογραφία (Λεπτομέρεια): © privat

Πολλοί χρήστες αναρωτιούνται πόσο ασφαλής είναι στ’ αλήθεια η επικοινωνία τους, αλλά και πόσο προστατευμένα είναι τα προσωπικά τους δεδομένα όταν χρησιμοποιούν μια εφαρμογή. Υπάρχουν άραγε κάποιες βασικές λειτουργίες τις οποίες θα έπρεπε να προσέξουμε όταν επιλέγουμε μια εφαρμογή;

Markus Beckedahl: Η χρήση εφαρμογών έχει να κάνει με το θέμα της εμπιστοσύνης. Πολύ συχνά οι εταιρείες παροχής εφαρμογών συλλέγουν δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται με τρόπους που δεν θα θέλαμε. Πολλές φορές, επίσης, δεν παρέχεται ασφαλής επικοινωνία, επειδή, για παράδειγμα, δεν υπάρχει κρυπτογράφηση end-to-end και άρα τρίτοι μπορούν να ακούσουν ή να διαβάσουν τα όσα λέμε και γράφουμε. Κι αυτό ενώ πρόκειται για βασικές προϋποθέσεις που ο χρήστης θα έπρεπε να απαιτεί να πληρεί μια υπηρεσία: Πρέπει να μπορούμε να την εμπιστευτούμε, πρέπει να είναι ασφαλής και τα δεδομένα μας πρέπει να προστατεύονται.

Οι υπηρεσίες μεγάλων εταιρειών όπως η Google και το Facebook έχουν δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως και επομένως συλλέγουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά μεταπωλούνται;

Συνήθως, οι μεγάλες εταιρείες δεν μεταπωλούν τα δεδομένα αλλά την πρόσβαση στα δεδομένα. Το επιχειρηματικό μοντέλο εταιρειών όπως το Facebook είναι η δημιουργία όσο το δυνατόν περισσότερων προφίλ χρηστών, προκειμένου να πουλήσουν στοχευμένο διαφημιστικό χώρο. Για παράδειγμα, το Facebook ξέρει ποιος επικοινωνεί με ποιον και πότε μέσω του WhatsApp. Κάθε μεμονωμένος διάλογος έχει σημασία για να μάθει κανείς περισσότερα για τους χρήστες και στη συνέχεια να πουλήσει στοχευμένη διαφήμιση. Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο θα μπορούσαμε να το απαγορεύσουμε αν το θέλαμε.

Το WhatsApp είναι ακόμη ο ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών messaging και θεωρείται ασφαλές όσον αφορά τις υποκλοπές. Πολλοί χρήστες του, ωστόσο, αποχώρησαν από αυτό εξαιτίας της χρήσης δεδομένων του από την ιδιοκτήτρια εταιρεία Facebook. Εσείς μπορείτε να εξηγήσετε γιατί δεν βλέπουμε όλους τους χρήστες να αλλάζουν εφαρμογές, επιλέγοντας εκείνες που ούτε συλλέγουν ούτε πωλούν δεδομένα;

Οι άνθρωποι επιλέγουν τις μεγάλες υπηρεσίες επειδή τους υπόσχονται άνεση και επειδή τις χρησιμοποιούν και πολλοί άλλοι. Πρόκειται για μια επικίνδυνη εξέλιξη, για την οποία χρησιμοποιούμε τους όρους «δικτυακό φαινόμενο» και «φαινόμενο κλειδώματος»: Όσο περισσότερους χρήστες έχει μια πλατφόρμα, τόσο ανεβαίνει η αξία της. Όταν βρεθείς σε αυτήν και επικοινωνείς με πολλούς ανθρώπους, κάποια στιγμή παγιδεύεσαι –«κλειδώνεσαι»– και δεν μπορείς εύκολα να αλλάξεις και να πας σε μια άλλη πλατφόρμα. Για να το θέσω απλά: Αν όλοι είναι στο WhatsApp, δεν έχει κανένα νόημα για μένα να είμαι μόνος στη Signal.

Από το 2003 το blog σας Netzpolitik.org παρακολουθεί και καταγράφει τις εξελίξεις της ψηφιοποίησης και επικεντρώνεται σε θέματα προστασίας δεδομένων και ασφαλούς πλοήγησης. Τι συμβουλεύετε τους χρήστες που θέλουν να παραμείνουν ανώνυμοι και ασφαλείς στο Διαδίκτυο;

Αυτό το αποκαλούμε «ψηφιακή αυτοάμυνα»: Θέλουμε να παρακινήσουμε τους χρήστες να πάρουν τα δικαιώματά τους στα χέρια τους. Τουλάχιστον μέχρις ότου η πολιτική να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Δίνετε και συμβουλές που αφορούν συγκεκριμένες εφαρμογές στο Netzpolitik.org;

Ναι, είμαστε πολύ ξεκάθαροι και συγκεκριμένοι και λέμε, για παράδειγμα, ότι το WhatsApp δεν θα το χρησιμοποιούσαμε, γιατί εκεί ανεβάζεις τον τηλεφωνικό σου κατάλογο, ο οποίος περιέχει δεδομένα άλλων ανθρώπων. Το μονοπώλιο του Facebook είναι άλλος ένας λόγος για να αποφύγει κανείς το WhatsApp. Υπάρχουν, όμως, πολύ καλές εναλλακτικές, όπως το Signal ή το Threema, που προσφέρουν καλύτερη προστασία δεδομένων και πίσω από τα οποία βρίσκονται ιδρύματα ή επιχειρήσεις πιο αξιόπιστες από το Facebook, για παράδειγμα. Στη συνέχεια, περιγράφουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών των εναλλακτικών. Χαιρόμαστε που σε διάφορα μέρη της Γερμανίας τουλάχιστον το Signal και το Threema είναι πλέον αναγνωρισμένες εναλλακτικές του WhatsApp.

Από πού θα έπρεπε να ξεκινήσουν οι κυβερνήσεις ώστε να δημιουργήσουν καλύτερες προϋποθέσεις για όλους τους χρήστες;

Ένα αίτημα που παλιότερα θεωρούνταν ριζοσπαστικό, αλλά πλέον βρίσκει όλο και περισσότερους υποστηρικτές είναι η απαγόρευση προσωποποιημένης διαφήμισης στις πλατφόρμες. Αυτό θα έθετε βέβαια υπό αμφισβήτηση το επιχειρηματικό μοντέλο της Google και του Facebook. Ωστόσο, θα ήταν ο καλύτερος μοχλός πίεσης για τη δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων.

Θα μπορούσατε να φανταστείτε και μια υποχρεωτική κρυπτογράφηση end-to-end;

Ναι. Καλό θα ήταν να πει κανείς ρητά: Η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων πρέπει να γίνεται πάντα κρυπτογραφημένα. Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που «τρέχουν» χωρίς κρυπτογράφηση. Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι, για παράδειγμα, στο Skype δεν είμαστε τόσο καλά προστατευμένοι, όσο πρακτική και αν είναι η υπηρεσία. Γεγονός είναι ότι η Microsoft μπορεί να υποκλέψει τα πάντα και πιθανότατα το κάνει. Είτε για λόγους ποιοτικού ελέγχου είτε για να διασφαλίσει ότι δεν θα διαπραχθούν εγκλήματα μέσω της πλατφόρμας.

Αυτή τη στιγμή, οι κυβερνήσεις ενδιαφέρονται περισσότερο να βρουν τρόπους ώστε να παρακάμψουν την κρυπτογράφηση και ζητούν να υπάρξουν «πίσω πόρτες» για την αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες. Ποια η γνώμη σας πάνω σ’ αυτό; 

Πίσω από αυτή την ιδέα κρύβεται η σκέψη πως εάν είχαμε μια «πίσω πόρτα» για την αστυνομία στη Γερμανία, τότε αυτήν την πίσω πόρτα θα τη χρησιμοποιούσε μόνο η αστυνομία – και, ιδανικά, μόνο με δικαστική εντολή. Ωστόσο, αυτή η σκέψη είναι εντελώς αφελής. Όταν υπάρχουν πίσω πόρτες, αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν παγκοσμίως. Και αν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει η γερμανική αστυνομία, τότε θα μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν και μυστικές υπηρεσίες ή χάκερ άλλων χωρών. Μόλις υπάρξει πίσω πόρτα, παύουμε να έχουμε ασφαλή επικοινωνία.

Ποιος είναι για εσάς ο πυρήνας του προβλήματος;

Πρέπει να αναρωτηθούμε το εξής: Θέλουμε αξιόπιστη, ασφαλή επικοινωνία αποδεχόμενοι το ρίσκο ότι αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από εγκληματίες, αλλά κι ότι ενδεχομένως, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να είναι πιο δύσκολο να πιάσουμε τους εγκληματίες; Δεν θα πω «αδύνατο», γιατί υπάρχουν αρκετοί τρόποι να γίνει κάτι τέτοιο παρά την κρυπτογράφηση, κι έχουμε πολλά παραδείγματα που το αποδεικνύουν. Αλλιώς, πρέπει να εγκαταλείψουμε συνολικά την αρχή της ασφάλειας και να μείνουμε όλοι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο. Προσωπικά θα προτιμούσα την αξιόπιστη, ασφαλή επικοινωνία, η οποία άλλωστε στη Γερμανία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα.

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εδώ θα βρείτε εναλλακτικές ασφαλείς εφαρμογές, που υπόσχονται καλύτερη προστασία των δεδομένων σας απ’ ό,τι οι υπηρεσίες των κορυφαίων εταιρειών της αγοράς:

Εφαρμογές «messenger» (εναλλακτικές του WhatsApp)

Threema: Μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή messenger, που αναπτύχθηκε στην Ελβετία και υπόσχεται στους χρήστες προστασία δεδομένων σύμφωνα με τα ελβετικά πρότυπα. Η χρήση είναι δυνατή χωρίς εγγραφή και χωρίς αριθμό τηλεφώνου.

Signal: Αυτή η εφαρμογή ανοικτής πηγής προσφέρει κρυπτογραφημένα chats και (βιντεο)κλήσεις. Για την εγγραφή απαιτείται αριθμός τηλεφώνου.

Βιντεοσυσκέψεις (εναλλακτικές του Zoom, του Skype κ.λπ.)

Jitsi: Μια πλατφόρμα για κρυπτογραφημένες βιντεοσυσκέψεις και screen-sharing, που δεν απαιτεί συλλογή δεδομένων. Οι συναντήσεις μπορούν να γίνουν μέσω αποκλειστικών servers, έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν τον έλεγχο της προστασίας των δεδομένων τους.

BigBlueButton: Μια ανοικτής πηγής εκπαιδευτική πλατφόρμα, που επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω αποκλειστικού server. Εκτός από βιντεοκλήσεις, η BBB προσφέρει υπηρεσίες όπως shared whiteboard, έρευνες και χώρους διαλείμματος.

Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Posteo.de: Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Κρόιτσμπεργκ του Βερολίνου. Υπόσχεται στους χρήστες ασφάλεια και προστασία των δεδομένων τους.

Mailbox.org: Με το σλόγκαν «Για να παραμένουν προσωπικά τα προσωπικά σας!» η βερολινέζικη επιχείρηση παρέχει ήδη από 1989 ηλεκτρονικές θυρίδες με υψηλή ασφάλεια δεδομένων.

Συντάκτης

Ο Johannes Zeller είναι ανεξάρτητος δημοσιογράφος και σύμβουλος μέσων ενημέρωσης.

Μετάφραση: Πελαγία Τσινάρη

Copyright: Κείμενο: Goethe-Institut, Johannes Zeller . Το κείμενο αυτό υπόκειται σε άδεια Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz.

Πηγή άρθρου: https://www.goethe.de/bibl

by: Cerebrux

Με το Hedy, μια ειδική γλώσσα προγραμματισμού, η διδασκαλία και μάθηση των βασικών αρχών προγραμματισμού γίνεται πραγματικά παιχνιδάκι σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η εκμάθηση κώδικα περιλαμβάνει την εκμάθηση τόσο της λογικής προγραμματισμού όσο και της σύνταξης μιας συγκεκριμένης γλώσσας προγραμματισμού. Είτε μιλάμε για μία πλήρη γλώσσα προγραμματισμού επιπέδου Go, είτε κάποια scripting συστημάτων όπως έχουμε δει με την Shell/bash Scripting, ο υποψήφιος μαθητής αλλά και ο διδάσκων θα πρέπει να γνωρίζει κάποιες βασικές αρχές της πληροφορικής επιστήμης.

Ειδικά στην περίπτωση που έχουμε να διδάξουμε παιδιά, όπως έχουμε δει έχουν κυκλοφορήσει αρκετές λύσεις (βλέπε: Εφαρμογές προγραμματισμού υπολογιστών για παιδιά ) η οποίες προσπαθούν να βοηθήσουν στην κατανόηση των αρχών προγραμματισμού.

Ακόμα και η Python που ξεκίνησε ως ένα εύχρηστο εργαλείο διδασκαλίας προγραμματισμού και κατέληξε να είναι μια από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού, μπορεί να δυσκολέψει τους αρχάριους.

Παράδειγμα :

print("Hello World!")

Η παραπάνω γραμμή όσο και απλή να φαίνεται, είχε προκαλέσει ακόμα και αντίσταση στην αποδοχή των νεότερων προτάσεων για την Python v3.0 πόσο μάλλον αν φανταστείτε ότι εμπεριέχει κανόνες που πρέπει να εξηγηθούν για να μην βρεθεί ο μαθητής με εκπλήξεις. Η συνάρτηση print (συνάρτηση ;Τι ;;; ) απαιτεί παρενθέσεις (γιατί να έχει ; ) και εισαγωγικά (μα έχει παρενθέσεις !! ) γύρω από τη συμβολοσειρά (συμβο–τι;;;). Αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σε όσους δεν έχουν εμπειρία με τον προγραμματισμό. Η Python φυσικά και έχει λιγότερα ζητήματα του τύπου «Θα σου εξηγήσω αργότερα» από ότι η C, C++, η Go.. αλλά εξακολουθεί να τα έχει τα δικά του.

Η Hedy, μια νέα γλώσσα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη διδασκαλία του προγραμματισμού, αντιμετωπίζει το ζήτημα εκμάθησης της σύνταξης χωρίζοντας την σε πολλαπλά επίπεδα πολυπλοκότητας και δυσκολίας. Αντί να παρέχει τα πλήρη χαρακτηριστικά της γλώσσας αμέσως, η Hedy ακολουθεί μια σταδιακή προσέγγιση και γίνεται σταδιακά πιο περίπλοκη καθώς οι μαθητές περνάνε το ένα επίπεδο μετά το άλλο. Καθώς τα επίπεδα προχωρούν, η γλώσσα εμφανίζει νέες δυνατότητες και τελικά γίνεται περισσότερο σαν την Python. Υπάρχουν επί του παρόντος επτά επίπεδα διαθέσιμα, αλλά προγραμματίζονται περισσότερα.

Τα επίπεδα δυσκολίας της Hedy

Στο επίπεδο 1, ένα πρόγραμμα Hedy δεν μπορεί να κάνει τίποτα εκτός από την εκτύπωση μιας δήλωσης (που δεν απαιτεί εισαγωγικά ή παρενθέσεις), να θέσει μια ερώτηση και να προβάλει μια απάντηση. Αυτό επιτρέπει στους μαθητές να αισθάνονται άνετα με βασικές έννοιες χωρίς να χρειάζεται να μάθουν τα πάντα ταυτόχρονα.

Το παρακάτω είναι ένα Hedy πρόγραμμα του κλασσικού «Hello World» στο επίπεδο 1:

print Hello World

Το επίπεδο 2 κάνει μια εισαγωγή στις μεταβλητές, αλλά επειδή η λειτουργία εκτύπωσης δεν χρησιμοποιεί εισαγωγικά, μπορεί να υπάρχουν μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Εάν η μεταβλητή που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του ονόματος ενός ατόμου είναι «όνομα», είναι αδύνατο να εκτυπωθεί η έξοδος «Το όνομά σας είναι [όνομα]» επειδή τόσο η πρώτη χρήση του ονόματος, που προορίζεται να είναι συμβολοσειρά, όσο και η δεύτερη χρήση, η οποία είναι μια μεταβλητή θα ερμηνεύονται ως μεταβλητή. Εάν το όνομα έχει οριστεί σε John Doe, η έξοδος της εκτύπωσης Το όνομά σας είναι όνομα θα ήταν «To John Doe σου είναι ο John Doe.» Όσο περίεργο ακούγεται, είναι ένας καλός τρόπος για να εισαγάγετε την έννοια των μεταβλητών, η οποία τυχαίνει να είναι μια δυνατότητα που προστίθεται στο Επίπεδο 3.

Το επίπεδο 3 απαιτεί εισαγωγικά γύρω από συμβολοσειρές, γεγονός που κάνει τις μεταβλητές να λειτουργούν όπως και στο Python.

Το επίπεδο 4 προσθέτει μια επιπλέον δυνατότητα που αφορά την βασική λειτουργία των if/else.

Το επίπεδο 5 διδάσκει την λειτουργία repeat (επανάληψη), η οποία προσθέτει έναν βασικό βρόχο στις διαθέσιμες δυνατότητες.

Στο επίπεδο 6, η Hedy μπορεί τώρα να κάνει βασικούς μαθηματικούς υπολογισμούς.

Το επίπεδο 7 φέρνει κανόνες σύνταξης που έχουν να κάνουν με indentation σε στιλ της Python, που σημαίνει ότι η repeat μπορεί να λειτουργήσει με πολλές γραμμές κώδικα και τμήματα κώδικα. Αυτό το επίπεδο του Hedy εξακολουθεί να απέχει πολύ από αυτό που μπορεί να κάνει μια γλώσσα προγραμματισμού, αλλά μπορεί να διδάξει τους μαθητές πολλά για τις βασικές αρχές προγραμματισμού.

Πως μπορώ να μάθω με την Hedy

Ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε με την Hedy είναι να αποκτήσετε πρόσβαση στα μαθήματα στον ιστότοπο της γλώσσας:

ο οποίος είναι προς το παρόν διαθέσιμος στα Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά και Ισπανικά. Αυτό καθιστά τη διαδικασία μάθησης προσβάσιμη σε οποιονδήποτε μπορεί να μπει απο έναν browser. Είναι επίσης δυνατό να κατεβάσετε το Hedy από το GitHub και να εκτελέσετε τον διερμηνέα από τη γραμμή εντολών ή να εκτελέσετε ένα τοπικό αντίγραφο του ιστότοπου Hedy με τα διαδραστικά του μαθήματα.

Στο παρακάτω βίντεο η Felienne εξηγεί τις ιδέες πίσω από τον σχεδιασμο της γλώσσας προγραμματισμού Hedy

Η Hedy δεν θα ανταγωνιστεί ποτέ την Python, τη C, την Go ή άλλες γλώσσες, αλλά είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να διδάξετε κώδικα. Η Hedy μπορεί να προωθήσει τη μάθηση και τη δημιουργικότητα χωρίς να μπερδέψει τους μαθητές με πάρα πολλές πληροφορίες στη διαδικασία μάθησης.

Τέλος, για τους ενδιαφερόμενους η σελίδα στο Github έχει οδηγίες για όσους θα ήθελαν να συνδράμουν στην μετάφραση των μαθημάτων και τις ιστοσελίδας.

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr, https://cerebrux.net/

Ubuntu! Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση, 21.04, της διανομής Ubuntu! Μπορείτε να την κατεβάσετε από το επίσημο site. Μην ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά στις σημειώσεις της έκδοσης πρίν την αναβάθμιση ή την εγκατάσταση. Υπενθυμίζουμε ότι βγαίνει σε πολλές "γεύσεις" ;-)

 • Ubuntu με άρωμα GNOME
 • Kubuntu με γεύση KDE
 • Lubuntu για ελαφριές επιδόσεις
 • Budgie για απλότητα
 • Kylin για την Άπω Ανατολή
 • Mate για ένα αναδρομικό μέλλον
 • Ubuntu Studio για το στούντιο
 • Xubuntu για τους λάτρεις του XFCE

 

Καλά κατεβάσματα! Torrents μπορείτε να βρείτε εδώ: https://torrent.ubuntu.com/tracker_index

Σήμερα η Canonical, η εταιρία πίσω από το Ubuntu, κυκλοφόρησε την έκδοση Ubuntu 21.04 με κωδική ονομασία Hirsute Hippo. Η έκδοση αυτή είναι έκδοση με υποστήριξη μικρής διάρκειας, δηλαδή θα δέχεται ενημερώσεις ασφαλείας έως και 9 μήνες μετά την ημερομηνία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις κυκλοφόρησε το σχέδιο κανονισμού της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε όλους τους τομείς της ζωής – για να μας παρακολουθούν και να μας προσδιορίζουν για την πρόσβαση σε υγεία και δημόσιες υπηρεσίες, για να κάνουν προβλέψεις σχετικά με τη συμπεριφορά μας ή το πόσο «επικίνδυνοι» είμαστε. Χωρίς σαφείς διασφαλίσεις, αυτά τα συστήματα θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανισορροπία ισχύος μεταξύ εκείνων που αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν AI και εκείνων που υπόκεινται σε αυτά.

.«Ενώ είναι θετικό το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ορισμένες χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης είναι απλώς απαράδεκτες και πρέπει να απαγορευτούν, το σχέδιο νόμου δεν απαγορεύει την πλήρη έκταση των απαράδεκτων χρήσεων της τεχνητής νοημοσύνης και ιδίως όλων των μορφών βιομετρικής μαζικής παρακολούθησης. Αυτό αφήνει ένα ανησυχητικό κενό για τις διακρίσεις και τις τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται από κυβερνήσεις και εταιρείες. Ο κανονισμός επιτρέπει πολύ ευρύ πεδίο αυτορρύθμισης από εταιρείες που επωφελούνται από την τεχνητή νοημοσύνη. Οι άνθρωποι, όχι οι εταιρείες πρέπει να είναι το κέντρο αυτού του κανονισμού »

Sarah Chander, Senior Policy Lead on AI at European Digital Rights

Η κοινωνία των πολιτών έχει αποδείξει πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη για προγνωστική αστυνόμευση, μαζική παρακολούθηση, στους ελέγχους στα σύνορα και για να κρίνει και να προβλέψει τη συμπεριφορά μας με βάση τα σώματά μας, τα συναισθήματα και τα ευαίσθητα χαρακτηριστικά ταυτότητας (όπως φυλή, ταυτότητα φύλου και αναπηρία) παραβιάζει πλήρως τα δικαιώματά μας και επηρεάζει δυσανάλογα τις περιθωριοποιημένες ομάδες. Ωστόσο, η πρόταση δεν απαιτεί νομικά όρια για την ανάπτυξη όλων των προβληματικών χρήσεων της τεχνητής νοημοσύνης, ούτε ζητά επαρκείς εγγυήσεις από τους υπεύθυνους ανάπτυξης της «υψηλής επικινδυνότητας» AI. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία παροχής προστασίας και θεραπείας σε άτομα που είναι πιθανό να υποστούν βλάβες ως αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης.

H πρόταση της ΕΕ έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για να προστατεύσει τους ανθρώπους στην Ευρώπη από την ανατριχιαστική αναγνώριση προσώπου, απαγορεύοντας στις αρχές επιβολής του νόμου τη χρήση «απομακρυσμένης βιομετρικής ταυτοποίησης σε πραγματικό χρόνο» με συγκεκριμένους τρόπους, απαιτώντας συγκεκριμένους εθνικούς νόμους και κατά περίπτωση άδεια για να επιτρέπονται τέτοιες πρακτικές. Ενώ πρόκειται για κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, υπάρχουν πολλές βιομετρικές πρακτικές μαζικής παρακολούθησης (από τοπικές κυβερνήσεις ή εταιρείες) που δεν καλύπτονται και μια σειρά από εξαιρετικά ανησυχητικές εξαιρέσεις που θα επέτρεπαν στην επιβολή του νόμου να βρει κενά. Αυτή είναι μια χαμένη ευκαιρία από την Επιτροπή να ακολουθήσει μια πραγματικά ολοκληρωμένη προσέγγιση ενάντια σε όλες τις μορφές βιομετρικής παρακολούθησης μάζας.

Η πλειονότητα των απαιτήσεων της πρότασης βασίζεται αφελώς στους προγραμματιστές AI για την εφαρμογή τεχνικών λύσεων σε σύνθετα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία πιθανώς ελέγχονται από τις ίδιες τις εταιρείες. Με αυτόν τον τρόπο, η πρόταση επιτρέπει σε μια κερδοφόρα αγορά αδικαιολόγητης τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιείται για την επιτήρηση και τις διακρίσεις, και μεταβιβάζει την ευθύνη στους προγραμματιστές τεχνολογίας, αντί για τα ιδρύματα ή τις εταιρείες που χρησιμοποιούν τα συστήματα.

Πάνω από 60 οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 116 ευρωβουλευτές ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρήσει την υπόσχεσή της για τη δημιουργία ενός πραγματικά τεκμηριωμένου ανθρώπινου κανονισμού. Τώρα, είναι καιρός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι ο κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα πρέπει να υπερβαίνει αυτό που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να περιλαμβάνει πλήρη απαγόρευση των χρήσεων τεχνητής νοημοσύνης που είναι ασυμβίβαστα με τα θεμελιώδη δικαιώματα, βα εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία για όλα τα συστήματα υψηλού κινδύνου στην ΕΕ και ουσιαστικούς μηχανισμούς συλλογικής προσφυγής για όσους έχουν υποστεί ζημία από συστήματα AI.

Πηγή άρθρου: https://edri.org/

Το WordCamp Greece Online 2021 ήταν το πρώτο WordCamp της ελληνικής κοινότητας που έγινε πλήρως online. Τις 33 ομιλίες που έγιναν μπορείτε να τις δείτε συγκεντρωμένες στο κανάλι της κοινότητας στο YouTube ή μία προς μία πατώντας στα παρακάτω links:

Day 1

Day 2

Πηγή άρθρου: https://wpgreece.org/

Ένα μικρό θαύμα συνέβη τη Δευτέρα το πρωί. Το Ingenuity, ένα μικρό ελικόπτερο της NASA, έγινε το πρώτο μηχανοκίνητο αεροσκάφος που πετά σε έναν άλλο πλανήτη, τον Άρη. Αυτό το μηχανολογικό επίτευγμα πραγματοιήθηκε με Linux, λογισμικό ανοιχτού κώδικα και ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από τη NASA με βάση το πλαίσιο ανοιχτού κώδικα J ‘ Propulsion Laboratory (JPL) F’ (προφέρεται F prime).

Σε απόσταση 11-λεπτών φωτός από τη Γη, δεν υπήρχε τίποτα εύκολο σε αυτό. Είναι αλήθεια ότι ο Άρης έχει μόνο το ένα τρίτο της βαρύτητας της Γης, αλλά η ατμόσφαιρα του Άρη έχει μόνο το ένα εκατοστό της πυκνότητας του αέρα της Γης. 

Πράγματι, το Ingenuity είναι καθαρά μια τεχνολογική επίδειξη. Δεν έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει την αποστολή Perseverance, η οποία αναζητά σημάδια αρχαίας ζωής και συλλέγει δείγματα βράχων και χώματος για μεταγενέστερες αποστολές για επιστροφή στη Γη. Η αποστολή του είναι να δείξει ότι είναι πιθανό να πετάξει στον Άρη χρησιμοποιώντας καθημερινά υλικά off-the-shelf (COTS) και λογισμικό ανοιχτού κώδικα. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του GitHub Nat Friedman και η ομάδα του και το πλήρωμα JPL Ingenuity εξέτασαν τον κώδικα του ελικοπτέρου και διαπίστωσαν ότι «σχεδόν 12.000 προγραμματιστές στο GitHub συνέβαλαν στο λογισμικό της Ingenuity μέσω ανοιχτού κώδικα. Ωστόσο οι περισσότεροι από αυτούς τους προγραμματιστές δεν γνωρίζουν καν ότι βοήθησαν να καταστεί δυνατή η πρώτη πτήση με ελικόπτερο του Άρη«.  

Ο Friedman έγραψε: «Σήμερα, θέλουμε να κάνουμε το αόρατο ορατό. Έτσι, συνεργαστήκαμε με την JPL για να τοποθετήσουμε ένα νέο σήμα Mars 2020 Helicopter Mission στο προφίλ GitHub σε κάθε προγραμματιστή που συνέβαλε στις συγκεκριμένες εκδόσεις οποιωνδήποτε έργων ανοιχτού κώδικα και βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούνται από την Ingenuity. » 

Η λίστα προγραμματιστών δημιουργήθηκε από την JPL παρέχοντας στο GitHub μια ολοκληρωμένη λίστα με κάθε έκδοση κάθε έργου ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιεί το Ingenuity. Το GitHub θα μπορούσε τότε να προσδιορίσει όλους τους συνεισφέροντες που έκαναν αυτά τα έργα και τις εξαρτήσεις τους

Μερικοί από αυτούς που τιμήθηκαν, όπως ο δημιουργός του Linux Linus Torvalds, είναι διάσημοι προγραμματιστές. Πολλοί άλλοι εργάζονται σε αφάνεια – αλλά τώρα αναγνωρίζεται το έργο τους. Όπως εξήγησε ο διευθυντής των σχέσεων προγραμματιστών του GitHub, Martin Woodward: «Πολλοί από τους ανθρώπους που πήραν ένα σήμα πιθανώς δεν έχουν ιδέα ότι το λογισμικό τους χρησιμοποιείται για να πετάξει ένα ελικόπτερο σε έναν άλλο πλανήτη «

Ο Woodward συνέχισε: «Αυτό που βρίσκουμε είναι ότι υπάρχει μια ιεραρχία εξαρτήσεων. Ένα μεμονωμένο έργο μπορεί να έχει 10 ή λιγότερες εξαρτήσεις, αλλά κάθε εξάρτηση βασίζεται σε κάτι άλλο. Και με αυτόν τον τρόπο ένας απίστευτα μεγάλο αριθμός ατόμων έχουν συνεισφέρει σε ένα έργο.»

Ενώ το αποτέλεσμα, σε αυτήν την περίπτωση, είναι εξαιρετικό, σχεδόν όλο το λογισμικό αποστολής σήμερα βασίζεται σε εξαρτήματα ανοιχτού κώδικα. Ο Carol Willing, βασικός συντελεστής της Python, πρόσθεσε: «Μοιάζει πολύ με την πτώση ενός βότσαλου σε μια λίμνη, η μικρή συνεισφορά σας στη συνέχεια κυματίζει για να έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο. Αυτή είναι μια από τις ομορφιές του ανοιχτού κώδικα, κάποιος άλλος μπορεί να πάρει την καλή δουλειά σας και να το κάνουμε ακόμα πιο δυνατό και νόημα

Για πολλούς συνεισφέροντες, είναι υπέροχο να βλέπουν το αφηρημένο έργο τους να μετατρέπεται σε κάτι τόσο απτό όσο ένα μικρό ελικόπτερο που πετά στον Άρη. «Αφού ξοδεύουμε πολύ χρόνο για διορθώσεις σφαλμάτων και συντήρηση, είναι αναζωογονητικό να ακούμε για όλα τα ωραία πράγματα που επιτρέπει η Python», λέει ο Benjamin Peterson, ένας άλλος βασικός συντηρητής της Python και ο δημιουργός της βιβλιοθήκης Six της Python .

Οι προγραμματιστές JPL έχουν από καιρό χρησιμοποιήσει και συνεισφέρουν σε έργα ανοιχτού κώδικα. Όμως, με το F ‘, για πρώτη φορά, η JPL ξεκίνησε το δικό της έργο ανοιχτού κώδικα. Αυτό συμβαίνει επειδή, σύμφωνα με τον Jeff Levison, επιβλέποντα της JPL της ομάδας λογισμικού πτήσης μικρής κλίμακας, υπήρχαν λίγες εφαρμογές για το λογισμικό πτήσης της JPL εκτός της NASA. «Δεν είχε νόημα στο παρελθόν, επειδή το λογισμικό μας συνδυάζονταν με πολύ συγκεκριμένο και προσαρμοσμένο υλικό», εξηγεί ο Levison. «Δεν υπήρχε πραγματική ανάγκη ή όφελος στην κυκλοφορία του στο κοινό.»

Αυτό δεν συμβαίνει, ωστόσο, με το Ingenuity. Ο Timothy Canham, ένας μηχανικός λογισμικού πτήσης JPL, εξήγησε ότι το πρόγραμμα του ελικοπτέρου τροφοδοτείται από ένα Qualcomm Snapdragon 801 που λειτουργεί στα 2.2GHz. 

Παρόλο που αυτό μπορεί να ακούγεται οδυνηρά αργό και παλιό, είναι πολύ πιο γρήγορο από τους επεξεργαστές του Mars Perseverance. Αυτό συμβαίνει επειδή οι επεξεργαστές και τα τσιπ της NASA πρέπει να πληρούν τα πρότυπα ακτινοβολίας Spaceflight Computing (HPSC) της NASA. Αυτοί οι προσαρμοσμένοι επεξεργαστές χρειάζονται χρόνια σχεδιαστικής εργασίας και δοκιμών προτού πιστοποιηθούν για διαστημικές πτήσεις. Για παράδειγμα, ο νεότερος επεξεργαστής γενικής χρήσης της NASA είναι μια παραλλαγή ARM A53 που μπορεί να γνωρίζετε από το Raspberry Pi 3. Το Ingenuity, ωστόσο, καθώς ένα έργο επίδειξης μπορεί να χρησιμοποιήσει μια πιο συνηθισμένη και επομένως μια πιο σύγχρονη CPU.

Σήμερα, όλα αυτά τα έργα επέτρεψαν στο Ingenuity να πετάξει στον λεπτό ροζ ουρανό του Άρη. Αλλά όταν το πρώτο ρομποτικό Starship του Elon Musk, Heart of Gold, θα πετάξει στον Άρη αργότερα αυτή τη δεκαετία, θα καθοδηγείται επίσης από το Linux και το λογισμικό θα είναι ανοιχτού κώδικα.

Πηγή άρθρου: https://www.zdnet.com/

Δύο βασικές δράσεις υποστηρίζονται στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (CSD) της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (ΣΘΕΤΕ), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων της Σχολής με Διευθυντή τον Καθηγητή Αντώνιο Σαββίδη και την ερευνητική του ομάδα PLATO (Programming Languages and Tools) στο CSD.

Η βασική φιλοσοφία των δράσεων είναι η μετάβαση από τον ψηφιακό αναλφαβητισμό ως κύριο μήνυμα στα τέλη του εικοστού αιώνα στον προγραμματιστικό αναλφαβητισμό ως το νέο θεμελιώδες πρόβλημα στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα.

Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην ανάδειξη του προγραμματισμού ως βασική δεξιότητα με την αξιοποίηση εργαλείων ανοικτού κώδικα, ανοικτών δράσεων και ανοικτών υποδομών, φέρνοντας πλησιέστερα τους νέους πολίτες σε μία κουλτούρα προγραμματισμού και κατασκευαστικού πειραματισμού, πέραν της απλής χρήσης τεχνολογιών και συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό οι δύο παρακάτω δράσεις πραγματοποιούνται με χρονική αλληλουχία, με την πρώτη να έχει πλέον ολοκληρωθεί, καθώς αποτελεί μία σημαντική βάση για την στήριξη της δεύτερης δράσης που είναι ήδη σε εξέλιξη.

Δράση Α. BlocklyStudio: Δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Ανάπτυξης (IntegratedDevelopmentEnvironment) Οπτικού Προγραμματισμού (VisualProgramming) πάνω από το ανοικτό εργαλείο Blockly της Google.

Τα συστήματα οπτικού προγραμματισμού είναι δημοφιλή για μη επαγγελματίες προγραμματιστές και ενώ αρχικά δημιουργήθηκαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ώστε να βοηθήσουν παιδιά και μαθητές να προγραμματίσουν παιχνίδια μικρής κλίμακας, πλέον αντιμετωπίζονται ως εργαλεία που μπορούν να προσφέρουν ισχυρές, ευέλικτες και φιλικές δυνατότητες διαμόρφωσης, ρύθμισης και επέκτασης συστημάτων στους χρήστες.

Η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος καλύπτει πολλές από τις κύριες μελλοντικές προκλήσεις που είχαν τεθεί από την Google για την επέκταση του βασικού Blockly, ειδικότερα: Project Management, Block-Level Debugging, Collaborative Editing και Domain Customization. Περιέχει ήδη ένα ολοκληρωμένο υποσύστημα για την οπτική σύνθεση έξυπνων αυτοματισμών για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), χρησιμοποιώντας το IoTivity middleware, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα πειραματισμού εν δυνάμει σε οποιονδήποτε με βασικές γνώσεις προγραμματισμού, είτε με άμεση χρήση πραγματικών έξυπνων συσκευών του περιβάλλοντος χώρου ή μέσω εικονικών συσκευών που υποστηρίζει ένα σύστημα εξομοίωσης (smart device simulator).

Σχετικά links:

Δράση Β. OpenLivingLaboratory: Δημιουργία ενός ανοικτού hackerspace στην πόλη του Ηρακλείου με τη μορφή ενός Ζωντανού Ανοικτού Ζωντανού Εργαστηρίου με έμφαση στη χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα.

Οι κύριοι άξονες δημιουργίας του ανοικτού εργαστηρίου είναι οι παρακάτω:

 • Φιλοξενία μέσα στην πόλη, με εύρεση κατάλληλου χώρου, μέσω παραχώρησης χρήσης από το Δήμο, την Περιφέρεια, άλλο δημόσιο φορέα , οργανισμό ή ιδιώτη.
 • Διασφάλιση του αρχικού εξοπλισμού μέσω κατάλληλης χρηματοδότησης, αλλά και κάλυψης των λειτουργικών εξόδων με τη χρήση δωρεών, χορηγιών αλλά και σταθερών συνεργασιών και εθελοντισμού.
 • Επικέντρωση σε ανοικτές δράσεις κυρίως για νέους πολίτες, με έμφαση σε μαθητές και φοιτητές, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη προγραμματιστικών δεξιοτήτων σε συνεργατικές ομάδες, με τεχνολογικό πειραματισμό, καινοτομία και εξωστρέφεια.
 • Ανοικτότητα προς τους πολίτες, με κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και τοπικούς φορείς όπως το εμπορικό επιμελητήριο, το εργατικό κέντρο και επαγγελματικούς συλλόγους.
 • Συνεχής αναδιαμόρφωση και εξέλιξη με τρόπο που να είναι αφενός σύγχρονος, αφετέρου ελκυστικός και φιλικός προς τους νέους που θα το υποστηρίζουν.
 • Αρχική στελέχωση και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, λειτουργικότητα, ευελιξία, ανοικτότητα, διαφάνεια και βιωσιμότητα.

Το WordCamp Greece Online 2021 ήταν το πρώτο WordCamp της ελληνικής κοινότητας που έγινε πλήρως online. Μπορείτε να δείτε όλες τις ομιλίες εδώ ή στο επίσημο κανάλι της Ελληνικής κοινότητας του WordPress, στο Youtube.

The post Οι ομιλίες του WordCamp Greece 2021 Online appeared first on WordPress Greek Community.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, eellak.gr) αναζητά στέλεχος για τη θέση Γενικής Διευθύντριας ή Διευθυντή.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008, σήμερα έχει μετόχους 34 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς με κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες.

Το στέλεχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει εμπειρία και άμεση διαθεσιμότητα και να αναλάβει τα εξής καθήκοντα: 

 • Σχεδιασμό και συντονισμό δράσεων ανοιχτών τεχνολογιών
 • Σχεδιασμό, σύνταξη προτάσεων και παρακολούθηση των έργων και δράσεων που υλοποιεί ο Οργανισμός
 • Συντονισμό συνεργατών που συμμετέχουν στην υλοποίηση των δράσεων του Οργανισμού
 • Σχεδιασμό δράσεων/εκδηλώσεων που υλοποιούνται από την ΕΕΛ/ΛΑΚ και τα μέλη της
 • Επεξεργασία & εισήγηση δράσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο(ΔΣ) και μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ, της Επιστημονικής Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας.
 • Σχεδιασμός επικοινωνιακών δράσεων προβολής του έργου της ΕΕΛΛΑΚ και των μελών της.
 • Εκπροσώπηση της ΕΕΛΛΑΚ σε συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Τακτική αναφορά και επικοινωνία με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ
 • Οικονομική Παρακολούθηση του φορέα σε συνεργασία με το λογιστήριο

Απαραίτητα Προσόντα

Εμπειρία στη διαχείριση μη κερδοσκοπικού οργανισμού

Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη διαχείριση έργων

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Ελληνικών

Εξοικείωση με τις Ανοιχτές Τεχνολογίες

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν τα βιογραφικά τους στο hr@eellak.gr με θέμα “ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ” έως την Δευτέρα 3 Μαΐου, 2021. Αναλυτική πληροφόρηση για τον Οργανισμό και τις δράσεις του υπάρχουν στο https://eellak.gr/

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού της , η ολλανδική κυβέρνηση ξεκίνησε μια νέα εργαλειοθήκη ανοιχτού κώδικα, η οποία περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τους δημόσιους υπαλλήλους για μετάβαση σε ανοιχτό κώδικα, καθώς και μια πλατφόρμα επικοινωνίας για να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Κουτιά εργαλείων OS
Κουτιά εργαλείων OS
Κουτιά εργαλείων OS

Μετά την Ολλανδική Στρατηγική Ψηφιοποίησης 2018-2021 ( Nederlandse Digitaliseringstrategie 2018-2021, NDS ) που ξεκίνησε από τον Υφυπουργό Οικονομικής Πολιτικής και Κλιματικής Πολιτικής, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Ασφάλειας και τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου, στις 17 Απριλίου 2020, στάλθηκε επιστολή στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την διάθεσης του πηγαίου κώδικα των εφαρμογών της δημόσιας διοίκησης και την εφαρμογή της αρχής «ανοιχτός κώδικας από προεπιλογή».

Στην επιστολή, αναγνωρίζεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η απελευθέρωση του πηγαίου κώδικα ενδέχεται να συγκρούεται με τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας ασφάλειας, καθώς και να βλάψει το απαραίτητο απόρρητο των μεθόδων εργασίας της κυβέρνησης. Παρόλα αυτά, υποστηρίζει σθεναρά την αρχή του «δημόσιου χρήμα- δημόσιος κώδικας», σύμφωνα με την οποία το λογισμικό που αναπτύχθηκε με δημόσια κεφάλαια θα πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία το συντομότερο δυνατό για κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση.

Η εξισορρόπηση μεταξύ αυτών των δύο αναγκών δημιούργησε τη βάση της πολιτικής του Υφυπουργού «Open, unless” (“Open, tenzij”). Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη επένδυση που απαιτείται για την απελευθέρωση του υπάρχοντος πηγαίου κώδικα, που απορρέει από την υποχρέωση των δημόσιων φορέων να ελέγχουν κατά περίπτωση εάν επιτρέπεται η απελευθέρωση του λογισμικού, η Knops συνιστά τη μετάβαση σε ανοιχτό κώδικα, ως λύση για αποφευχθούν τέτοιες νομικές και οικονομικές δαπάνες.

Προκειμένου να φέρει τους δημόσιους φορείς πιο κοντά στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα και στην κοινότητα ανοιχτού κώδικα, και ως μέρος της στρατηγικής ψηφιοποίησης, η κυβέρνηση ξεκίνησε μια εργαλειοθήκη ανοιχτού κώδικα .

Η πρώτη έκδοση της πλατφόρμας βασίζεται στην ιδέα της ενίσχυσης μιας κοινότητας μεταξύ φορέων δημόσιας διοίκησης. Παρέχει στους δημόσιους υπαλλήλους χρήσιμες πληροφορίες για να στραφούν σε ανοιχτό κώδικα, παρουσιάζοντας τις διαφορές μεταξύ ανοιχτού κώδικα και ιδιόκτητου λογισμικού, καθώς και τις νομικές και οικονομικές πτυχές πίσω από αυτήν την επιλογή. Από αυτήν την άποψη, προσφέρει πρακτική βοήθεια για την πλοήγηση στον τομέα της αδειοδότησης και της ανάπτυξης λογισμικού, μαζί με ανάλυση κόστους-οφέλους και των κοινωνικών οφελών που σχετίζονται με τον ανοιχτό κώδικα.

Επιπλέον, η εργαλειοθήκη προσφέρει μια πλατφόρμα επικοινωνίας για τους κυβερνητικούς υπαλλήλους να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα χώρο για συζητήσεις και ερωτήσεις και ερωτήσεις, καθώς και μια σειρά από ομάδες για συμμετοχή. Μέχρι στιγμής, έχουν συσταθεί τρεις ομάδες. Η πιο δημοφιλής ονομάζεται «κοινότητα ανοιχτού κώδικα», με 165 μέλη. Επικεντρώνεται στη συζήτηση του τι χρειάζεται για να γίνει πραγματικότητα η πολιτική «Ανοιχτό, εκτός αν». Σε κάθε ένα από τα μέλη επιτρέπεται να ξεκινήσει ένα νήμα και να το σχολιάσει, καθώς και να κάνει ερωτήσεις στα άλλα μέλη.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/collection

Για κάποιον απροσδιόριστο λόγο, οι διανομές Linux θέλγουν από πολύ παλιά μια μερίδα χρηστών που αντιμετωπίζει τα λειτουργικά συστήματα ως αυτοκίνητα κούρσας και τη χρήση τους ως αγώνα ταχύτητας. Έτσι, έχουμε δει κατά καιρούς διάφορους οδηγούς και συμβουλές που εκτείνονται από το πώς θα επιταχύνουμε την εκκίνηση του συστήματός μας κατά 1 νανοδευτερόλεπτο μέχρι το placebo effect της θεωρητικά γρηγορότερης -αλλά πρακτικά μη μετρήσιμης- απόδοσης των γραφικών στοιχείων.

Και, βεβαίως, οι χρήστες αυτοί δεν παραλείπουν να κομπάσουν για όσα νομίζουν ότι αποτελούν σπουδαίο κατόρθωμα, κάτι που προκαλεί τις γνωστές, ανόητες κόντρες για τον «γρηγορότερο» διαχειριστή πακέτων, το «ταχύτερο» σύστημα init και πάει λέγοντας.

Παραθέτουν, μάλιστα, διάφορα benchmarks που πιστεύουν ότι ενισχύουν τα λεγόμενά τους, ενώ δεν είναι λίγοι και οι χρήστες που τα θεωρούν σημαντικό κριτήριο κατά την επιλογή κάποιας διανομής. Μόνο που τα benchmarks δε σημαίνουν τίποτα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και ο συνηθέστερος τρόπος χρήσης τους αποτελεί ξεκάθαρη παραπληροφόρηση —ακόμα και αν αυτή δε γίνεται σκόπιμα.

Τα benchmarks και η παραπληροφόρηση

Ένα benchmark είναι, πολύ απλοποιημένα, μια διαδικασία σύγκρισης λογισμικών ή υλισμικών υπό κάποιες προσδιορισμένες παραμέτρους. Υπάρχουν αρκετά «διάσημα» benchmarks εκεί έξω και τουλάχιστον μία σχετική ιστοσελίδα που ασχολείται και με το Linux, την οποία πολλοί χρήστες επικαλούνται ως «αυθεντία» στον τομέα παρότι έχει επικριθεί για ανακρίβειες και παρατυπίες στον τρόπο που τα διεξάγει.

Τα benchmarks χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: αυτά του «πραγματικού κόσμου» όπου προσομοιώνονται ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης (που σπανίζουν, όμως, στην καθημερινότητα του μέσου χρήστη), και τα «συνθετικά» που γίνονται από εξειδικευμένα λογισμικά. Τα πρώτα δίνουν μια εικόνα για τη γενική απόδοση ενός συστήματος, ενώ τα δεύτερα ελέγχουν αποκλειστικά τη λειτουργία των επιμέρους τμημάτων, όπως η CPU ή η κάρτα γραφικών, βαθμολογώντας με βάση τις επιδόσεις των ίδιων στοιχείων σε άλλες δοκιμές.

Πριν θαμπωθούμε, όμως, από τους αριθμούς και τα γραφήματα, θα πρέπει να θυμόμαστε μερικά σημαντικά σημεία που η αναφορά τους παραλείπεται κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενός benchmark, και αυτό έχει ως συνέπεια ο μέσος χρήστης-αναγνώστης να μην τα λαμβάνει απόψη του.

Κρυφές αλήθειες των bechmarks

 • Κάθε benchmark ελέγχει διαφορετικά, πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, όπως είναι η αποκρισιμότητα, η ταχύτητα κ.ά., αγνοώντας κάθε άλλη παράμετρο.
 • Όλα τα benchmarks επηρεάζονται, λιγότερο ή περισσότερο, από τις τρέχουσες συνθήκες (θερμοκρασία περιβάλλοντος, εσωτερική θερμοκρασία υπολογιστή, παλαιότητα εξαρτημάτων κλπ.).
 • Κανένα benchmark δεν αντικατοπτρίζει απόλυτα πραγματικές συνθήκες χρήσης και, φυσικά, δε μπορεί να καλύψει κάθε πιθανό συνδυασμό ενεργειών.
 • Είναι πολύ εύκολο να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα οποιουδήποτε benchmark προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Αν προσθέσουμε στα παραπάνω την άγνοια των χρηστών σε βασικά θέματα (για παράδειγμα, η αποκρισιμότητα και η ταχύτητα που αναφέρθηκαν είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα και δεν πρέπει ποτέ να ταυτίζονται), μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί τα αποτελέσματα των διάφορων benchmarks πείθουν κόσμο και αναπαράγονται ως πηγές εγκυρότητας.

Συγκρίνοντας ανόμοια πράγματα

Μια ακόμα κρίσιμη αστοχία που συναντάται στα περισσότερα benchmarks είναι η σύγκριση ανόμοιων πραγμάτων. Αυτό από μόνο του αρκεί για να ακυρώσει την όποια αξιοπιστία και μπορεί να συμβεί ακούσια αλλά και εκούσια, με τη δεύτερη περίπτωση να συνοδεύεται από σκόπιμη απόκρυψη πληροφοριών και να αποτελεί γνωστή πρακτική προώθησης που ακολουθούν τόσο οι κατασκευαστές ή οι δημιουργοί λογισμικού όσο και διάφοροι «reviewers».

Λόγου χάρη, αν θέλουμε να προβάλουμε μια διανομή Linux που υλοποιεί βελτιστοποιήσεις για την καλύτερη αποκρισιμότητα του γραφικού περιβάλλοντος, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε ένα benchmark που εστιάζει στον τομέα των γραφικών και να τη συγκρίνουμε με οποιαδήποτε άλλη διανομή δεν περιέχει αυτές τις βελτιστοποιήσεις. Έτσι, είναι βέβαιο ότι τα αποτελέσματα θα την εμφανίσουν σαν «καλύτερη».

Σε μια τέτοια περίπτωση, όμως, αποκρύπτονται σημαντικές αλήθειες (εδώ οι βελτιστοποιήσεις και το «προκατειλημμένο» benchmark), ενδεχομένως και άλλα σημεία στα οποία η διανομή που προωθούμε μπορεί να χωλαίνει. Συνεπώς, αυτό που παρουσιάζεται μέσω των αποτελεσμάτων είναι μια κατασκευασμένη πραγματικότητα που, σίγουρα, δεν εξυπηρετεί τον χρήστη.

Θα σας το αναλύσω αυτό λίγο περισσότερο με τη βοήθεια μιας υπαρκτής περίπτωσης από τις εκατοντάδες που βρίσκονται στο Διαδίκτυο, η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά για να πείσει αδαείς χρήστες: βίντεο, benchmarks, γραφήματα, ένα πρόσωπο που υποτίθεται ότι κατέχει γνώση, επιφανειακή σύγκριση χωρίς λεπτομέρειες και, βεβαίως, διανομές που μοιάζουν ίδιες αλλά δεν είναι.

Benchmarks, στατιστικά και μια τρύπα στο νερό

Κυκλοφορεί, λοιπόν, ένα αποκαλούμενο «speed test» μεταξύ των διανομών Arch Linux, Manjaro, Garuda Linux και EndeavourOS. Επέλεξα αυτό γιατί τυγχάνει να γνωρίζω τα ενδότερα όλων τους και έτσι μπορώ να κρίνω την εγκυρότητα των αναφορών.

Θα σκεφτεί κάποιος ότι αυτές οι διανομές ανήκουν στην ίδια «οικογένεια», οπότε δεν είναι ανόμοιες. Όμως, αυτός ο κάποιος θα λανθάνει. Έχουμε μια διανομή που ακολουθεί τη λογική των ελάχιστων παρεμβάσεων και προεπιλογών, άλλη μία που προσανατολίζεται στη φιλικότητα προς τον χρήστη, μια τρίτη που υλοποιεί κάμποσες βελτιστοποιήσεις και την τελευταία που είναι κάτι ενδιάμεσο των δύο πρώτων. Οπότε, η όποια σύγκριση είναι εξαρχής δίχως νόημα.

Το βίντεο ξεκινά με την τυπική αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε διανομής και του μηχανήματος όπου έγινε η σύγκριση. Εδώ βλέπουμε ότι CPU και GPU είναι ίδιες, όπως και το γραφικό περιβάλλον, όμως υπάρχουν διαφορές στην έκδοση του πυρήνα, στο θέμα εμφάνισης αλλά και στην παραμετροποίηση που κάνει η εκάστοτε διανομή.

Αυτά είναι εξόχως σημαντικά, αφού πολύ συχνά μια μεταγενέστερη έκδοση πυρήνα παρέχει καλύτερη απόδοση από την τρέχουσα LTS ή επιπλέον υποστήριξη για το μηχάνημα στο οποίο τρέχει. Ομοίως, η ποιότητα ενός θέματος ή των εικονιδίων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του γραφικού περιβάλλοντος. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν αναφέρεται στο βίντεο.

Συνεχίζουμε με τον χρόνο εκκίνησης και επανεκκίνησης των διανομών, ένα από τα αγαπημένα χαρακτηριστικά των «reviewers» και όλων των «speed freaks», που δεν έχει καμία απολύτως σημασία, καθώς οι δοκιμαζόμενες διανομές μπορεί να χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα init αλλά όχι και τον ίδιο αριθμό διεργασιών και υπηρεσιών συστήματος. Επιπλέον, όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο σε ορισμένους, οι συνθήκες εντός του μηχανήματος δεν είναι ποτέ ίδιες σε κάθε εκκίνηση ή επανεκκίνηση.

Benchmark χρόνου εκκίνησης διανομώνΔείχνουμε τον χρόνο εκκίνησης αλλά δε λέμε τίποτα για τις διεργασίες που εκκινούνται. Επιτυχία!

Έπειτα, έχουμε την απαραίτητη παρουσίαση της κατανάλωσης RAM, με την εντολή htop. Εδώ ο μέσος χρήστης σκέφτεται πως λιγότερη δεσμευμένη μνήμη σημαίνει «καλύτερη» διανομή, λανθάνοντας και πάλι, καθώς δεν αναφέρεται με ποιον τρόπο χρησιμοποιείται η RAM ή αν απλά δεσμεύεται χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα.

Για του λόγου το αληθές, ο παρουσιαστής δε μας λέει ότι το Garuda Linux, η διανομή που εμφανίζει τη μεγαλύτερη -σχεδόν διπλάσια- κατανάλωση μνήμης και φαίνεται «χειρότερη» σε αυτόν τον τομέα, την αξιοποιεί σε συγκεκριμένες βελτιστοποιήσεις, όπως θα δούμε παρακάτω.

Αμέσως μετά βλέπουμε τον χρόνο ανοίγματος της ίδιας γραφικής εφαρμογής, του GIMP, σε όλες τις διανομές. Περιέργως, ο κατά τα άλλα γνώστης φαίνεται να εκπλήσσεται βλέποντας το Garuda Linux να πετυχαίνει ταχύτερο άνοιγμα. Αν, όμως, φρόντιζε να ενημερωθεί, θα γνώριζε ότι η συγκεκριμένη διανομή εμπεριέχει τις βελτιστοποιήσεις που ανέφερα λίγο νωρίτερα, μία από τις οποίες -και σημαντική για την εκκίνηση εφαρμογών- είναι η χρήση του preload.

Ακολουθούν μερικές ακόμα δοκιμές με επεξεργασία βίντεο και αντιγραφή μεγάλων αρχείων, και κατόπιν έρχονται τα συνθετικά benchmarks και οι ωραίες γραφικές απεικονίσεις των στατιστικών που όλοι γνωρίζουμε και μας αρέσουν αλλά δε λένε την αλήθεια. Η γκάμα περιλαμβάνει και τα γνωστά Unigine Valley και Geekbench, γιατί πώς αλλιώς θα κερδίσει σε αξιοπιστία μια άκυρη δοκιμή διανομών;

Αυτό που διαπιστώνεται είναι… αναμενόμενο. Οι διαφορές μεταξύ των τεσσάρων διανομών στα περισσότερα συνθετικά benchmarks που παρουσιάζονται είναι απειροελάχιστες, ενώ το μόνο όπου υπάρχει συγκριτικό μειονέκτημα αφορά τη λειτουργία με έναν ή με πολλαπλούς πυρήνες του επεξεργαστή. Σε αυτό το σημείο παίζει ρόλο η υποστήριξη που παρέχει ο πυρήνας Linux, με αποτέλεσμα να «χάνει» η μοναδική διανομή που χρησιμοποιεί την LTS έκδοση (τα είπαμε παραπάνω).

Σύγκριση απόδοσης της CPU σε διανομές LinuxΈνα ωραίο γραφικό που δε λέει τίποτα ιδιαίτερο.

Ο «επαΐων» παρουσιαστής μας είχε τη φαεινή ιδέα να ξανατρέξει τα ίδια συνθετικά benchmarks αφού πραγματοποιήσει τις διαθέσιμες αναβαθμίσεις στην κάθε διανομή, όμως δεν τα κατάφερε για τις δύο από αυτές και συνέχισε τη σύγκριση με τις υπόλοιπες. Κάπου εδώ η παρουσίαση έχασε εντελώς το νόημά της και εγώ το λιγοστό ενδιαφέρον μου.

Ποια ήταν, όμως, τα τελικά του συμπεράσματα; Μας αναφέρει ότι η αναβάθμιση της έκδοσης του πυρήνα μπορεί να βελτιώσει την απόδοση μιας διανομής, πως οι μικροδιαφορές στα αποτελέσματα των συνθετικών benchmarks εμπίπτουν στα περιθώρια λάθους και ότι, όταν πρόκειται για πραγματικές συνθήκες χρήσης, προκρίνεται η μόνη διανομή που έχει βελτιστοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό.

Αν κάποιος περίμενε κάτι περισσότερο από μια τρύπα στο νερό, μάλλον αυτό το βίντεο και τα στατιστικά του δε θα τον ικανοποιήσουν. Καθόλου τυχαία, η κατάσταση είναι παρόμοια όποτε έχουμε να κάνουμε με οποιοδήποτε benchmark διανομών.

Η θολή κουλτούρα του benchmarking

Τα αποτελέσματα των benchmarks, όσο ωραία και αν παρουσιάζονται, δεν έχουν την παραμικρή σημασία για την πλειονότητα των χρηστών διανομών Linux ή οποιουδήποτε άλλου λειτουργικού. Αυτό που φαίνεται «πιο αποδοτικό» είναι, συνήθως, πλασματικό ή απλά κάνει λιγότερα πράγματα. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, ότι ο αντικειμενικά ταχύτερος τρόπος απενεργοποίησης ενός υπολογιστή είναι από το κουμπί του. Αλλά υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τους οποίους δεν τον επιλέγουμε, έτσι δεν είναι;

Δυστυχώς, όμως, τα χρώματα και οι αριθμοί πείθουν και μπορούν να γεμίσουν το πορτοφόλι του εκάστοτε παρουσιαστή ή γράφοντα, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η θολή κουλτούρα του benchmarking με τους εκατοντάδες «μύστες» και τους φανατικούς οπαδούς. Εντούτοις, δεν είναι λίγες οι φορές που ένας χρήστης έχει βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να διαπιστώσει ότι η «απίστευτα γρήγορη» εφαρμογή που είδε δεν έχει την ίδια απόδοση στο δικό του μηχάνημα.

Όποτε ακούτε ή διαβάζετε για τη «γρηγορότερη» διανομή, προσπεράστε και επικεντρώστε το ενδιαφέρον σας σε αληθείς και ουσιαστικές πληροφορίες, όχι σε ανούσια στατιστικά και κόντρες. Αν πάλι επιμένετε και θέλετε να έχετε μια άποψη με τη βοήθεια των benchmarks, αναζητήστε σε αυτά την απαραίτητη διαφάνεια: τι ακριβώς ελέγχουν, τι δεν ελέγχουν, υπό ποιες συνθήκες γίνονται, τι τα επηρεάζει, αν είναι χορηγούμενα και οποιαδήποτε άλλη σημαντική πληροφορία μπορεί να αποκρύπτεται.

Σε κάθε περίπτωση, να θυμάστε πάντα ότι ένα benchmark δείχνει απλά την απόδοση συγκεκριμένων στοιχείων με προκαθορισμένες παραμέτρους, σε επίσης συγκεκριμένες συνθήκες. Τίποτα άλλο.

Πηγή άρθρου: https://osarena.net/false-tech-007/

Οι «ταχύτερες» διανομές και τα ανούσια benchmarks

Για κάποιον απροσδιόριστο λόγο, οι διανομές Linux θέλγουν από πολύ παλιά μια μερίδα χρηστών που αντιμετωπίζει τα λειτουργικά συστήματα ως αυτοκίνητα κούρσας και τη χρήση τους ως αγώνα ταχύτητας. Έτσι, έχουμε δει κατά καιρούς διάφορους οδηγούς και συμβουλές που εκτείνονται από το πώς θα επιταχύνουμε την εκκίνηση του συστήματός μας κατά 1 νανοδευτερόλεπτο μέχρι το …

Το άρθρο False Tech 007 δημοσιεύτηκε στο os.arena με άδεια χρήσης CC BY-NC-SA.

H FOSSCOMM 2021 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 13-14 Νοεμβρίου του 2021 από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

H FOSSCOMM είναι ένα ετήσιο συνέδριο που ως στόχους έχει την γνωριμία μεταξύ των κοινοτήτων, των συλλόγων και των ερευνητικών και αναπτυξιακών ομάδων που ασχολούνται με το Ελεύθερο Λογισμικό τόσο στη χώρα μας όσο και σε διεθνές επίπεδο, να προβάλλει τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, όπως επίσης και να αναδείξει νέες τάσεις σε αυτό και να προσελκύσει νέα μέλη στις κοινότητες, με στόχο την συνεισφορά όλο και περισσότερου ελεύθερου κώδικα για όλους.

Συμμετέχουν κοινότητες που ασχολούνται με το ΕΛ/ΛΑΚ και νέοι προγραμματιστές από το ακαδημαϊκό χώρο,  και το παρακολουθούν κάθε χρόνο περισσότεροι από 1000 σύνεδροι. Γίνεται παρουσίαση των τεχνολογικών εξελίξεων στο χώρο, καινοτόμων ιδεών, συλλογή προτάσεων για την προώθηση και την προβολή του Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα και αποκόμιση γνώσεων μέσω παρουσιάσεων και workshops.

Απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσεων που διαθέτουν στη χρήση λογισμικών και υπολογιστών.

Έχουν πραγματοποιηθεί 13 παλαιότερες FOSSCOMM ξεκινώντας από την Αθήνα (2008 στο ΕΜΠ), μέχρι την περσινή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2020.fosscomm.gr). Η συμμετοχή στη FOSSCOMM είναι δωρεάν και όλα τα έξοδα διεξαγωγής καλύπτονται από δωρεές και χορηγίες. Η διοργάνωση γίνεται αποκλειστικά από εθελοντές.

Για περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις για το κάλεσμα για παρουσιάσεις δείτε σε λίγες μέρες το fosscomm.gr και στο https://www.facebook.com/Fosscommgr 

Πιθανότατα να μην το γνωρίζετε, αλλά οι περισσότεροι είμαστε χρήστες του του OpenStreetMap. Μπορεί να μην είστε ένας από αυτούς που έχουν συνεισφέρει μια από τις 100 εκατομμύρια συνεισφορές στο έργο χαρτογράφησης που βασίζεται στην κοινότητα, αλλά εάν είστε πελάτης της Apple, του Facebook, του Uber, της Amazon ή  αμέτρητων άλλων οργανισμών, χρησιμοποιείτε το OpenStreetMap κάθε μέρα.

Το OpenStreetMap με αριθμούς

Αρχικά, ας δούμε μερικούς αριθμούς. Στα μέσα του 2020, η Accenture δημοσίευσε μια έκθεση που διαπίστωσε ότι η αξία των δεδομένων του OpenStreetMap ξεπέρασε τα 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια. (Αυτό είναι περίπου το ποσό του πυρήνα Linux που αποτιμήθηκε το 2008. ) Ο λόγος? Τόσοι πολλοί άνθρωποι και οργανισμοί δίνουν το χρόνο και το ταλέντο τους σε αυτό:

 • Από τον Αύγουστο του 2020, το OpenStreetMap είδε 4,5 εκατομμύρια αλλαγές χάρτη (επεξεργασίες / αλλαγές) ανά ημέρα.
 • Από την ίδρυση του το 2004, οι άνθρωποι έχουν συνεισφέρει περισσότερα από 100 εκατομμύρια αλλαγές
 • Αυτό ισοδυναμεί με σχεδόν 1 δισεκατομμύριο χαρακτηριστικά παγκοσμίως τα τελευταία 16 χρόνια.
 • Στα τέλη Δεκεμβρίου 2020, υπήρχαν 721.270.948 «“ways”» (γραμμικά χαρακτηριστικά στο έδαφος, όπως ένας δρόμος, ένας τοίχος ή ένα ποτάμι) στα δεδομένα του OpenStreetMap.
 • Περίπου 50.000 συνεισφέροντες συμμετέχουν στο OpenStreetMap κάθε μήνα και
 • Από την έναρξη του έργου, έχουν συμβάλει περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο άτομα.

Το OpenStreetMap είναι μια ιστορία τεράστιας επιτυχίας, που διατηρεί την πίεση σε παρόχους δεδομένων χαρτογράφησηςμ όπως η Google, ζωντανή. (Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι το OpenStreetMap δεν είναι ανταγωνιστής των Google Maps. Το OpenStreetMap προσφέρει δεδομένα χαρτογράφησης, όχι προϊόν χαρτογράφησης που απευθύνεται σε καταναλωτές.) Όχι μόνο αναγκάζει άλλους παρόχους να διατηρήσουν το κόστος χαμηλό, αλλά επίσης ασκεί πίεση σε άλλους να καλύψουν περιοχές του κόσμου που διαφορετικά θα μπορούσαν να παραλείψουν. Ωστόσο, το OpenStreetMap έχει πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν

Πλεονεκτήματα και αδυναμίες του OpenStreetMap

Στην ετήσια έκθεση 2020 του OpenStreetMap Foundation , το Ίδρυμα αναφέρει λεπτομερώς τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του OpenStreetMap. Μερικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν:

 • Υπάρχει μια τεράστια γκάμα χαρτογράφησης (όχι μόνο δρόμοι) λόγω του μοντέλου δεδομένων και της ευελιξίας και ελευθερίας που υπάρχει σε ό, τι μπορεί να χαρτογραφηθεί.
 • Είναι homegrown, φτιαγμένο από πεζούς και ποδηλάτες και έτσι ευνοεί τις λεπτομέρειες (π.χ. το σχεδιασμό και τα περιεχόμενα ενός πάρκου και όχι πώς να το περάσετε πιο γρήγορα).
 • Άμεση ανατροφοδότηση από την πραγματοποίηση μιας επεξεργασίας έως την προβολή του στον χάρτη.
 • Τα εργαλεία για συνεισφέροντες είναι σε μεγάλο βαθμό διαθέσιμα σε ένα αρκετά ευρύ φάσμα γλωσσών, παρουσιάζοντας σχετικά χαμηλά γλωσσικά εμπόδια στους συνεισφέροντες.
 • Είναι ένα μέρος όπου μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς γνώσεις τομέα και ζωντανή συζήτηση σχετικά με τον τρόπο χαρτογράφησης οτιδήποτε, σε συνδυασμό με μια αφοσιωμένη κοινότητα.

Υπάρχουν φυσικά και αδυναμίες, και μερικές από αυτές είναι:

 • Το OpenStreetMap προσελκύει πολλούς συνεισφέροντες για την επεξεργασία χαρτών, αλλά χρειάζεται περισσότερη βοήθεια στα τεχνικά του θεμέλια. Για παράδειγμα, το έργο δεν έχει έναν διαχειριστή βάσης δεδομένων για να αναδιαμορφώσει την κύρια βάση δεδομένων και το API για να διευκολύνει τους χρήστες για να βλέπουν τις διαφορές στην επεξεργασία/
 • Αν και η κοινότητα έχει αυξηθεί σημαντικά, οι συντελεστές παραπονιούνται για έλλειψη συμμετοχής κατά καιρούς
 • Καθώς το OpenStreetMap μεγαλώνει, κινδυνεύει να γίνει πολύ περίπλοκο («Όλο και περισσότερα τμήματα του χάρτη μας δεν μπορούν πλέον να επεξεργαστούν ή να διατηρηθούν από κανονικούς χρήστες.»)

Αυτές μερικές από τις πραγματικές αδυναμίες του έργου αλλά αποτελούν συγχρόνως και προκλήσεις για το μέλλον μιας και τα δεδομένα τοποθεσίας είναι απλά πολύ σημαντικά, πολύ θεμελιώδη, για να ανήκουν σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη εταιρεία. Πρέπει να ανήκουν στην κοινότητα.

Πηγή άρθρου: https://www.infoworld.com/

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Mεγάλη πτώση της επεξεργαστικής ισχύς του Bitcoin mining δικτύου έχουμε τις τελευταίες μέρες με αρκετούς να θεωρoύν ότι οφείλετε σε ατύχημα σε ορυχεία άνθρακα στην εσωτερική Μογγολία που με την σειρά τους τροφοδοτούν μεγάλα εργοστάσια ενέργειας με αποτέλεσμα το blackout στην λειτουργία τους.

Αυτά τα εργοστάσια παρέχουν άμεσα ηλεκτρική ενέργεια σε μερικά από τα μεγαλύτερα Bitcoin mining farm που λειτουργούν κοντά στην περιοχή τους. Ενδεικτικό είναι η απότομη πτώση της επεξεργαστικής ισχύς των mining pool με έδρα την  Kίνα πoυ όπως αναφέρει το BitcoinMagazine μέσα σε μια μέρα το Antpool έχασε το 24.5% της επεξεργαστικής του ισχύς το Binance Pool το 20%,  το BTC.com το 18.9% και το Poolin το 33% της συνολικής του ισχής.

H επεξεργαστική ισχύ του Bitcoin mining ενώ είχε ξεπεράσει τα 160EH/s μέσα σε λίγες μέρες έπεσε κάτω από τα 130EH/s αν και γενικά είναι δύσκολο να καταγραφεί η πραγματική απόδοση κάθε pool καθώς πέρα από την διόρθωση της δυσκολίας του Bitcoin mining δεν υπάρχει κάποιος αξιόπιστος explorer που να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την επεξεργαστική ισχύ.

Ενα από τα πλέον αξιόπιστα site για να παρακολουθεί κάποιος την πορεία της ισχύς του δικτύου είναι το miningpoolstats που προτείνει και ο Adam Back

The post Μεγάλη πτώση της επεξεργαστικής ισχύς του Bitcoin mining appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά, στις 8 Απριλίου, η Wikimedia Serbia διοργάνωσε παγκόσμιο διαγωνισμό λημματογράφησης.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν κοινότητες και user group Βικιπαιδιστών από την Ισπανία, τη Λευκωρωσία, τη Β. Μακεδονία, την Αλβανία και το Wikimedia Community User Group Greece.

Στην ελληνική Βικιπαίδεια δημιουργήθηκαν 8 λήμματα.

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Παραθέτουμε την ανακοίνωση της κοινότητας Meetup Αθήνας και Θεσσαλονίκης για το online event που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Απριλίου

 

Καινούργιοι στο Bitcoin; Ελάτε στην επόμενη συνάντησή μας online την Τετάρτη 21 Απριλίου στις 7:30μμ όπου θα παρουσιάσουμε μερικά βιβλία και θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας γύρω από το Bitcoin και το χώρο των κρυπτονομισμάτων!

Σας προτείνουμε αν θέλετε να γράψετε τις ερωτήσεις σας από πριν στο https://app.sli.do/event/ltur3vns/live/questions. Αν έχετε ερώτηση για κάποιο συγκεκριμένο πορτοφόλι ενημερώστε μας ώστε να το εγκαταστήσουμε από πριν. Θα ακολουθήσουμε το format Ask Anyone Anything, δηλαδή όλοι οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Τα ακόλουθα μέλη της κοινότητας θα είναι παρόντα για να παρουσιάσουν τα εξής βιβλία και να απαντήσουν σε ερωτήσεις:

– Κώστας Καρασάββας (kkarasavvas.com), Computer Scientist, CTO Block.co, Lecturer, Researcher, θα μιλήσει για το Bitcoin Programming textbook που έγραψε: https://github.com/karask/bitcoin-textbook/blob/master/bitcoin-textbook.pdf
– Νίκος Λυκουρέσης (niclick.org), θα μιλήσει για το 21 Lessons του Gigi που μετέφρασε στα Ελληνικά: https://niclick.org/21lessons
– Δημήτρης Τσαπακίδης (linkedin.com/in/dimitris), δημιουργός του WeAcceptBitcoin.gr και συνδιοργανωτής Bitcoin meetups στην Αθήνα και στην Κύπρο θα μιλήσει για το Where Does Money Come From? του Richard Werner και το Layered Money του Nik Bhatia

Η συνάντηση θα γίνει στα Ελληνικά και ΔΕΝ θα μαγνητοσκοπηθεί.

Η συνάντηση συνδιοργανώνεται από τα Bitcoin meetups της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που φιλοξενούν συναντήσεις από το 2015 (https://www.meetup.com/BlockchainGreece-0/ και https://www.meetup.com/BlockchainGreece-1/).

Θα ξεκινήσουμε τη συνάντηση στέλνοντας μια μικρή ποσότητα Bitcoin και παρακολουθώντας την στο Bitcoin blockchain. Παραδείγματα ερωτήσεων που μπορεί να θέλετε να συζητήσουμε: πως αγοράζω, στέλνω και λαμβάνω Bitcoin; Πως προστατεύω τα Bitcoin μου από κλοπή και καταστροφή; Τι είναι το multisig wallet και ως φτιάχνω ένα;

Όλα τα links (σύνδεσμοι) που θα αναφέρουμε θα αναρτηθούν στο chat του Zoom και στη σελίδα https://docs.google.com/document/d/1p8Opee6mlJui26lpVZqFNN75hweh82JThNZmiqF2HLk/edit?usp=sharing.

Συνδεθείτε μαζί μας την Τετάρτη 21 Απριλίου στις 7:30μμ στο Zoom, το link φαίνεται αν κάνετε RVSP στο:
– Για Αθήνα: https://www.meetup.com/BlockchainGreece-0/events/277502846/
– Για Θεσσαλονίκη: https://www.meetup.com/BlockchainGreece-1/events/277506483/
– Θα ανεβάσουμε επίσης το link εδώ στο Bitcointalk την ημέρα της συνάντησης

Εν τω μεταξύ, εγκαταστήστε το Zoom στον υπολογιστή, κινητό ή tablet σας στο https://zoom.us

Οι κοινότητά μας συνομιλεί ηλεκτρονικά στο Slack στη διεύθυνση https://bitcoingreece.herokuapp.com/

 

The post Online συνάντηση από την Ελληνική κοινότητα την Τετάρτη 21 Aπριλίου appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

I am so proud that our financial news summarization model is within 4% of all the 8026 models (in terms of average monthly downloads) in Hugging Face! I would like to thank my colleagues Grigorios Tsoumakas, Tatiana Passali and Alex Gidiotis!